Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Czcigodny Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki

 

Czcigodny Sługa Boży

Ks. Franciszek Blachnicki

 

 Modlitwa o beatyfikacje ks. Blachnickiego

 

Życiorys

 
  Ks. Franciszek Blachnicki urodził się 24 marca 1921 roku w Rybniku. Kiedy miał 6 lat rodzina Blachnickich przeprowadziła się z Rybnika do Orzesza, gdzie rozpoczął naukę w szkole podstawowej. Z kolei w 1929 roku Blachniccy przeprowadzili się do tarnowskich Gór, gdzie z o rok starszym bratem Franciszek kontynuował naukę w szkole podstawowej a następnie w Gimnazjum im. Staszica w Tarnowskich Górach, które w wieku 17 lat ukończył z wyróżnieniem. W czasach gimnazjalnych bardzo aktywnie działał harcerstwie - jako zastępowy, drużynowy i organizator obozów.

W 1938 roku podjął służbę wojskową na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy w Katowicach, którą jako jeden z pierwszych skończył z wyróżnieniem. Tuż po jej ukończeniu i wybuchu II wojny światowej jako plutonowy - podchorąży wziął udział w kampanii wrześniowej. Tam też dostał się do niewoli - jednak udało mu się uciec z transportu jeńców i wrócił do domu w Tarnowskich Górach, gdzie od razu podjął działalność konspiracyjną w Polskiej Organizacji Partyzanckiej i Polskich Siłach Zbrojnych.

Wiosną 1940 roku został aresztowany przez gestapo w Zawichoście został przewieziony do więzienia w Tarnowskich Górach. Po kilku tygodniach aresztu śledczego i przesłuchań został wcielony wraz z całą grupą z Tarnowskich Gór do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, jako więzień z numerem 1201. W obozie w Oświęcimiu Franciszek Blachnicki przebywał przez 14 miesięcy (w latach 1940-1941), z tego dwa razy po cztery i pół miesiąca w karnej kompanii (blok 13) oraz przez prawie miesiąc trzymano go w bunkrze głodowym bloku śmierci, w którym później zginął św. Maksymilian Kolbe. W obozie koncentracyjnym mimo przeżywania wielu upokorzeń i będąc w bardzo tragicznym położeniu, nie załamał się. Potrafił w tych okropnych warunkach organizować współwięźniom lekarstwa oraz odstępować chleb. We wrześniu 1941 roku opuścił obóz koncentracyjny w Oświęcimiu i został zabrany do więzienia śledczego w Zabrzu a następnie w Katowicach. Po licznych przesłuchaniach Wyższy Sąd Krajowy w Katowicach skazał go w marcu 1942 roku na karę śmierci przez ścięcie na gilotynie za działalność konspiracyjną przeciw hitlerowskiej Rzeszy. Przez cztery i pół miesiąca przebywał w celi śmierci. Doczekał się jednak ułaskawienia. Karę śmierci zamieniono mu na 10 lat więzienia, które odbywał w różnych więzieniach i obozach koncentracyjnych do kwietnia 1945 roku. Wtedy został uwolniony przez żołnierzy armii amerykańskiej. W celi śmierci (17.06.1942 r.) miało miejsce wydarzenie, o którym po latach pisał tak: "Tam w celi śmierci, w głębi beznadziei, spotkał mnie Jezus Chrystus w sposób wyjątkowy. W jednej z książek znalazłem niektóre fragmenty z Ewangelii, przede wszystkim Kazania na Górze. Zrozumiałem wówczas, że istnieje Miłość absolutna, zupełnie bezinteresowna. Bóg kocha nie dlatego, że ma z tego jakąś korzyść, lecz że wynika to z Jego natury. Doznałem odkrycia, że to Bóg oddał siebie z miłości człowiekowi w Jezusie Chrystusie. To Boża miłość stała się odpowiedzią na moje pytania o sens życia."

Jego droga wiary, którą już jako kapłan kroczył przez całe życie nie znając żadnych kompromisów i nie lękając się występujących trudności. Zaraz po powrocie do kraju wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i podjął studia na Wydziale Teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1950 roku ukończył studia uzyskując tytuł magistra teologii, a 25 czerwca, mając 29 lat, przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach rozpoczął pracę duszpasterską jako wikary w Tychach, a następnie w Łaziskach Górnych, Rydułtowach, Cieszynie i Bieruniu Starym. W pracy duszpasterskiej zwracał szczególną uwagę na formowanie grup elitarnych. W 1954 roku w Bibieli koło Tarnowskich Gór z inicjatywy ks. Blachnickiego odbyły się pierwsze rekolekcje Oazy Dzieci Bożych. Był to początek, wypracowanej przez ks. Franciszka, metody dziecięcych rekolekcji zamkniętych

W latach 1954-1956, w okresie wysiedlenia biskupów śląskich, uczestniczył w pracach tajnej Kurii w Katowicach.  Przez rok przebywał poza diecezją w Niepokalanowie, studiował tam duchowość i metody pracy apostolskiej o. Maksymiliana Kolbego. W październiku 1956 roku uczestniczył w organizowaniu powrotu biskupów do diecezji. W tym samym roku rozpoczął pracę w Referacie Duszpasterskim Kurii diecezjalnej w Katowicach i w redakcji tygodnika "Gość Niedzielny”.

Zorganizował i prowadził Ośrodek Katechetyczny, a od 1957 roku społeczną akcję przeciwalkoholową pod nazwą Krucjata Wstrzemięźliwości, która przybrała charakter ruchu odnowy religijno - moralnej. , opartego na duchowości o. Maksymiliana Kolbego. Krucjata wydawała swój dwutygodnik pt. ,,Niepokalana zwycięża”. 29 sierpnia 1960 roku Centrala Krucjaty Wstrzemięźliwości w Katowicach została zlikwidowana przez władze państwowe. W marcu 1961 roku ks. Franciszek Blachnicki został aresztowany pod zarzutem wydawania nielegalnych druków i "rozpowszechniania fałszywych wiadomości o rzekomym prześladowaniu Kościoła w Polsce". Osadzono go na 4 miesiące w więzieniu w Katowicach. Wyrokiem skazującym było 13 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata.

W październiku 1961 roku ks. Blachnicki podjął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1964-1972 pracował na KUL-u w charakterze asystenta i adiutanta. Zrezygnował jednak z etatu na tej uczelni na znak protestu wobec niezatwierdzenia jego habilitacji przez Ministerstwo Oświaty pracy pod tytułem "Eklezjologiczna dedukcja teologii pastoralnej". W tym okresie działalności naukowej opublikował ok. 100 prac naukowych i popularnych. Wypracował, w oparciu o naukę Soboru Watykańskiego II, personalistyczno-eklezjologiczną koncepcję teologii pastoralnej. Prowadził wykłady pastoralno-naukowe w różnych miastach Polski. W latach 1964-1980 ks. F. Blachnicki rozwijał ożywioną działalność w dziedzinie posoborowej odnowy liturgii w Polsce. Założył ,,Lubelski Zespół Liturgistów”. Przez 10 lat był redaktorem ,,Biuletynu Odnowy Liturgii”. Od roku 1967 był Krajowym Duszpasterzem Służby Liturgicznej. Wypracował koncepcję i metody posoborowej formacji służby liturgicznej.

W 1963 roku ks. Franciszek Blachnicki podjął na nowo prowadzenie rekolekcji oazowych. Metodę 15-dniowych rekolekcji przeżyciowych stosował stopniowo do różnych grup młodzieży, dorosłych i całych rodzin. Praca formacyjna zapoczątkowana w oazie rekolekcyjnej, była kontynuowana w małej grupie w parafii. Ks. Franciszek opracował potrzebne do niej pomoce. W ten sposób oazy rozwinęły się w ruch, zwany dziś Ruchem Światło-Życie.

Celem Ruchu, obejmującego ludzi każdego wieku i stanu, jest wychowanie dojrzałych chrześcijan i zrealizowanie soborowej wizji Kościoła – wspólnoty wspólnot. Ruch rozwijał się w Polsce mimo różnych trudności zewnętrznych. Przenikał też na Słowację i do Czech, a nawet do Boliwii. Podejmował nowe inicjatywy ukazywane przez ks. Blachnickiego: w roku 1979 – Krucjatę Wyzwolenia Człowieka w celu przezwyciężenia alkoholizmu i innych zniewoleń współczesnego człowieka, w roku 1980 – plan Wielkiej Ewangelizacji ,,Ad Christum Redemptorem” dla dotarcia z Ewangelią do każdego człowieka w Polsce.

W okresie rewolucji Solidarności (1980-1981) ks. F. Blachnicki powołał do istnienia Niezależną Chrześcijańską Służbę Społeczną, mającą upowszechniać ideę ,,Prawda – Krzyż – Wyzwolenie”, tzn. działać w duchu chrześcijańskiej nauki społecznej i ruchu wyzwolenia bez przemocy. 10 grudnia 1981 roku ks. Blachnicki wyjechał do Rzymu. Tam zastał go stan wojenny. W 1982 roku osiadł w ośrodku polskim "Marianum" w Carlsbergu w Niemczech i tam rozpoczął organizowanie Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Światło-Życie. Prowadził w nim pracę duszpasterską wśród polskich emigrantów. Kontynuując pracę społeczno-wyzwoleńczą, wydawał biuletyn ,,Prawda-Krzyż-Wyzwolenie”, a w czerwcu 1982 roku założył, "Chrześcijańską Służbę Wyzwolenia Narodów” – stowarzyszenie skupiające Polaków i przedstawicieli innych narodów Europy Środkowo-Wschodniej wokół idei suwerenności wewnętrznej i jedności narodów w walce o wyzwolenie. Tę działalność społeczno-wyzwoleńczą prowadził z pobudek religijnych, inspirowany nauką Jana Pawła II, wierny zasadzie ,,światło-życie”. Jeszcze w Polsce, a potem także zagranicą nawiązywał kontakty ekumeniczne z różnymi ruchami odnowy.

Ksiądz Franciszek Blachnicki zmarł nagle w Carlsbergu 27 lutego 1987 roku. Obecnie jego grób znajduje w kościele pw. Dobrego Pasterza się w Krościenku nad Dunajcem, gdzie jego doczesne szczątki zostały sprowadzone z Carlsbergu i tam złożone w dniu 1 kwietnia 2000 roku.

Ks. Blachnicki jest ojcem duchowym dla Ruchu Światło-Życie i dla związanych z ruchem wspólnot życia konsekrowanego: żeńskiej – Instytutu Niepokalanej, Matki Kościoła, i męskiej – Wspólnoty Chrystusa Sługi. Pozostawił bogaty dorobek naukowy, popularno-naukowy i ascetyczno-formacyjny (w tym wiele homilii konferencji w zapisie magnetofonowym). Pośmiertnie został odznaczony w dniu 17 lutego 1994 roku Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz w dniu 5 maja 1995 roku Krzyżem Oświęcimskim. W dniu 9 grudnia 1995 roku rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny.

Heroiczność cnót założyciela Ruchu Światło-Życie we wtorek 22 września 2015 uznała Kongregacja ds. Kanonizacyjnych.  W środę 30 września 2015 w godzinach popołudniowych dokument podpisał Ojciec święty. Na prywatnej audiencji papieżowi Franciszkowi dokument przedstawił kardynał Angelo Amato, prefekt kongregacji. On też ogłosił 1 października o podpisaniu przez Papieża dekretu.

W jednej ze swoich homilii ks. Franciszek Blachnicki wypowiedział takie słowa: "Nasze życie musi być życiem jak gdyby postawionym obok Krzyża Chrystusa". Jego całe życie takim właśnie było.

 

 

Więcej o życiu Sł. Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego na stronie: www.blachnicki.oaza.pl  i w publikacjach książkowych. Wiele z nich można nabyć na stronie Wydawnictwa "Światło-Życie".

 

     

    

 

 

 

 

 

ks Franciszek Blachnicki - Film Dokumentalny (o KWC)

 

Ks. Franciszek Blachnicki - odważny wiarą (Telewizja TRWAM)

 

Kulisy śmierci ks. Franciszka Blachnickiego

 

Prorok nie umiera. Ks. Franciszek Blachnicki - TVP, IPN

 

Reportaż: Nawrócony w celi śmierci - ks. Franciszek Blachnicki (TV Trwam)

 

Oaza w Polsce - Szwedzki reportaż o dynamicznym Ruchu Światło-Życie. Pokazuje awangardowość Oazy w Kościele. Film zrealizowany w 1986 roku.

 

 

 

 

 Znaczek wydany przez Solidarność w 1986

 

 

Modlitwa o beatyfikację (do prywatnego odmawiania)*

Boże, Ojcze wszystkich ludzi, Ty w pełni czasu posłałeś do nas Swojego Syna, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno (J 11, 52) i mocą Ducha Świętego pozwalasz nam uczestniczyć w Twoim życiu. Ty w każdym czasie wzywasz ludy i narody, aby oczyszczone we Krwi Baranka przeszły z wielkiego ucisku (Ap 7, 14) do Twojej chwały. Wielbimy Cię w Twoim Kościele, który jest "światłem" narodów. Dziękujemy Ci za ludzi Kościoła, których współcześnie postawiłeś na naszej drodze życia. Przez wstawiennictwo Niepokalanej, Matki Kościoła prosimy o dar coraz większej miłości, z której zrodził się Kościół i dla której został powołany. Dziękujemy Ci za liczne charyzmaty Kościoła i za dary otrzymane na drodze Oazy Żywego Kościoła i Ruchu Światło-Życie, których założycielem jest Twój kapłan Franciszek Blachnicki "gorliwy apostoł nawrócenia i wewnętrznej odnowy człowieka" (Jan Paweł II).

Jesteśmy przekonani., że kapłan ten uczestniczy już w Twojej chwale niebieskiej. Jeżeli jednak, Ty Ojcze, wybrałeś go, by teraz w szczególny sposób kapłan ten stał się dla nas wzorem i przykładem, i by nadal przyczyniał się do wzrostu Twego Królestwa na ziemi, to naszym zadaniem będzie przyczyniać się do tego, by ta wola stała się powszechną nie tylko w niebie, ale i na ziemi. Prosimy Cię o to z całą pokorą, a czynimy to przez naszego Pana za wstawiennictwem Niepokalanej, Matki Kościoła. Amen.

Nihil obstat, nr VI - 1734/92 + Gerard Bernacki, Bp Wikariusz Generalny

 

 *Ta modlitwa była odmawiana, aby rozpoczął się proces beatyfikacyjny.
Tak więc jest tutaj tylko jako ciekawostka.
Modlimy się modlitwą poniżej, czyli "za wstawiennictwem".

 

 

 

 

 

Modlitwa za wstawiennictwem
sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 

 

 

 

 

 

 

 

Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski ........ o którą najpokorniej proszę. Amen

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

* Dla oazowiczów: Trwamy w przygotowaniu na świętowanie 100-lecia urodzin ks. Franciszka Blachnickiego ( 24 marca 2021) oraz dziękujemy za życie ks. Wojciecha Danielskiego, którego 35 rocznicę śmierci (24 grudnia 2020) niedawno obchodziliśmy.

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

 

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Rok Św. Jakuba

Bądź za życiem!

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Kurs dla narzeczonych

Dowiedz się! Co oznacza ΦΩΣ-ΖΩΗ? Czym jest Ruch "Światło-Życie"

oraz jego gałąź rodzinna Domowy Kościół

a także dzieło Krucjata Wyzwolenia Człowieka ?

 Ks. Franciszek Blachnicki
 

 Ks. Wojciech Danielski

    

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
7137951

 Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r. 
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :) Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->].