Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Czcigodny Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki

 

Czcigodny Sługa Boży

Ks. Franciszek Blachnicki

 

 Modlitwa o beatyfikacje ks. Blachnickiego

 

Życiorys

 
  Ks. Franciszek Blachnicki urodził się 20 marca 1921 roku w Rybniku. Kiedy miał 6 lat rodzina Blachnickich przeprowadziła się z Rybnika do Orzesza, gdzie rozpoczął naukę w szkole podstawowej. Z kolei w 1929 roku Blachniccy przeprowadzili się do tarnowskich Gór, gdzie z o rok starszym bratem Franciszek kontynuował naukę w szkole podstawowej a następnie w Gimnazjum im. Staszica w Tarnowskich Górach, które w wieku 17 lat ukończył z wyróżnieniem. W czasach gimnazjalnych bardzo aktywnie działał harcerstwie - jako zastępowy, drużynowy i organizator obozów.

W 1938 roku podjął służbę wojskową na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy w Katowicach, którą jako jeden z pierwszych skończył z wyróżnieniem. Tuż po jej ukończeniu i wybuchu II wojny światowej jako plutonowy - podchorąży wziął udział w kampanii wrześniowej. Tam też dostał się do niewoli - jednak udało mu się uciec z transportu jeńców i wrócił do domu w Tarnowskich Górach, gdzie od razu podjął działalność konspiracyjną w Polskiej Organizacji Partyzanckiej i Polskich Siłach Zbrojnych.

Wiosną 1940 roku został aresztowany przez gestapo w Zawichoście został przewieziony do więzienia w Tarnowskich Górach. Po kilku tygodniach aresztu śledczego i przesłuchań został wcielony wraz z całą grupą z Tarnowskich Gór do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, jako więzień z numerem 1201. W obozie w Oświęcimiu Franciszek Blachnicki przebywał przez 14 miesięcy (w latach 1940-1941), z tego dwa razy po cztery i pół miesiąca w karnej kompanii (blok 13) oraz przez prawie miesiąc trzymano go w bunkrze głodowym bloku śmierci, w którym później zginął św. Maksymilian Kolbe. W obozie koncentracyjnym mimo przeżywania wielu upokorzeń i będąc w bardzo tragicznym położeniu, nie załamał się. Potrafił w tych okropnych warunkach organizować współwięźniom lekarstwa oraz odstępować chleb. We wrześniu 1941 roku opuścił obóz koncentracyjny w Oświęcimiu i został zabrany do więzienia śledczego w Zabrzu a następnie w Katowicach. Po licznych przesłuchaniach Wyższy Sąd Krajowy w Katowicach skazał go w marcu 1942 roku na karę śmierci przez ścięcie na gilotynie za działalność konspiracyjną przeciw hitlerowskiej Rzeszy. Przez cztery i pół miesiąca przebywał w celi śmierci. Doczekał się jednak ułaskawienia. Karę śmierci zamieniono mu na 10 lat więzienia, które odbywał w różnych więzieniach i obozach koncentracyjnych do kwietnia 1945 roku. Wtedy został uwolniony przez żołnierzy armii amerykańskiej. W celi śmierci (17.06.1942 r.) miało miejsce wydarzenie, o którym po latach pisał tak: "Tam w celi śmierci, w głębi beznadziei, spotkał mnie Jezus Chrystus w sposób wyjątkowy. W jednej z książek znalazłem niektóre fragmenty z Ewangelii, przede wszystkim Kazania na Górze. Zrozumiałem wówczas, że istnieje Miłość absolutna, zupełnie bezinteresowna. Bóg kocha nie dlatego, że ma z tego jakąś korzyść, lecz że wynika to z Jego natury. Doznałem odkrycia, że to Bóg oddał siebie z miłości człowiekowi w Jezusie Chrystusie. To Boża miłość stała się odpowiedzią na moje pytania o sens życia."

Jego droga wiary, którą już jako kapłan kroczył przez całe życie nie znając żadnych kompromisów i nie lękając się występujących trudności. Zaraz po powrocie do kraju wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i podjął studia na Wydziale Teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1950 roku ukończył studia uzyskując tytuł magistra teologii, a 25 czerwca, mając 29 lat, przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach rozpoczął pracę duszpasterską jako wikary w Tychach, a następnie w Łaziskach Górnych, Rydułtowach, Cieszynie i Bieruniu Starym. W pracy duszpasterskiej zwracał szczególną uwagę na formowanie grup elitarnych. W 1954 roku w Bibieli koło Tarnowskich Gór z inicjatywy ks. Blachnickiego odbyły się pierwsze rekolekcje Oazy Dzieci Bożych. Był to początek, wypracowanej przez ks. Franciszka, metody dziecięcych rekolekcji zamkniętych

W latach 1954-1956, w okresie wysiedlenia biskupów śląskich, uczestniczył w pracach tajnej Kurii w Katowicach.  Przez rok przebywał poza diecezją w Niepokalanowie, studiował tam duchowość i metody pracy apostolskiej o. Maksymiliana Kolbego. W październiku 1956 roku uczestniczył w organizowaniu powrotu biskupów do diecezji. W tym samym roku rozpoczął pracę w Referacie Duszpasterskim Kurii diecezjalnej w Katowicach i w redakcji tygodnika "Gość Niedzielny”.

Zorganizował i prowadził Ośrodek Katechetyczny, a od 1957 roku społeczną akcję przeciwalkoholową pod nazwą Krucjata Wstrzemięźliwości, która przybrała charakter ruchu odnowy religijno - moralnej. , opartego na duchowości o. Maksymiliana Kolbego. Krucjata wydawała swój dwutygodnik pt. ,,Niepokalana zwycięża”. 29 sierpnia 1960 roku Centrala Krucjaty Wstrzemięźliwości w Katowicach została zlikwidowana przez władze państwowe. W marcu 1961 roku ks. Franciszek Blachnicki został aresztowany pod zarzutem wydawania nielegalnych druków i "rozpowszechniania fałszywych wiadomości o rzekomym prześladowaniu Kościoła w Polsce". Osadzono go na 4 miesiące w więzieniu w Katowicach. Wyrokiem skazującym było 13 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata.

W październiku 1961 roku ks. Blachnicki podjął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1964-1972 pracował na KUL-u w charakterze asystenta i adiutanta. Zrezygnował jednak z etatu na tej uczelni na znak protestu wobec niezatwierdzenia jego habilitacji przez Ministerstwo Oświaty pracy pod tytułem "Eklezjologiczna dedukcja teologii pastoralnej". W tym okresie działalności naukowej opublikował ok. 100 prac naukowych i popularnych. Wypracował, w oparciu o naukę Soboru Watykańskiego II, personalistyczno-eklezjologiczną koncepcję teologii pastoralnej. Prowadził wykłady pastoralno-naukowe w różnych miastach Polski. W latach 1964-1980 ks. F. Blachnicki rozwijał ożywioną działalność w dziedzinie posoborowej odnowy liturgii w Polsce. Założył ,,Lubelski Zespół Liturgistów”. Przez 10 lat był redaktorem ,,Biuletynu Odnowy Liturgii”. Od roku 1967 był Krajowym Duszpasterzem Służby Liturgicznej. Wypracował koncepcję i metody posoborowej formacji służby liturgicznej.

W 1963 roku ks. Franciszek Blachnicki podjął na nowo prowadzenie rekolekcji oazowych. Metodę 15-dniowych rekolekcji przeżyciowych stosował stopniowo do różnych grup młodzieży, dorosłych i całych rodzin. Praca formacyjna zapoczątkowana w oazie rekolekcyjnej, była kontynuowana w małej grupie w parafii. Ks. Franciszek opracował potrzebne do niej pomoce. W ten sposób oazy rozwinęły się w ruch, zwany dziś Ruchem Światło-Życie.

Celem Ruchu, obejmującego ludzi każdego wieku i stanu, jest wychowanie dojrzałych chrześcijan i zrealizowanie soborowej wizji Kościoła – wspólnoty wspólnot. Ruch rozwijał się w Polsce mimo różnych trudności zewnętrznych. Przenikał też na Słowację i do Czech, a nawet do Boliwii. Podejmował nowe inicjatywy ukazywane przez ks. Blachnickiego: w roku 1979 – Krucjatę Wyzwolenia Człowieka w celu przezwyciężenia alkoholizmu i innych zniewoleń współczesnego człowieka, w roku 1980 – plan Wielkiej Ewangelizacji ,,Ad Christum Redemptorem” dla dotarcia z Ewangelią do każdego człowieka w Polsce.

W okresie rewolucji Solidarności (1980-1981) ks. F. Blachnicki powołał do istnienia Niezależną Chrześcijańską Służbę Społeczną, mającą upowszechniać ideę ,,Prawda – Krzyż – Wyzwolenie”, tzn. działać w duchu chrześcijańskiej nauki społecznej i ruchu wyzwolenia bez przemocy. 10 grudnia 1981 roku ks. Blachnicki wyjechał do Rzymu. Tam zastał go stan wojenny. W 1982 roku osiadł w ośrodku polskim "Marianum" w Carlsbergu w Niemczech i tam rozpoczął organizowanie Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Światło-Życie. Prowadził w nim pracę duszpasterską wśród polskich emigrantów. Kontynuując pracę społeczno-wyzwoleńczą, wydawał biuletyn ,,Prawda-Krzyż-Wyzwolenie”, a w czerwcu 1982 roku założył, "Chrześcijańską Służbę Wyzwolenia Narodów” – stowarzyszenie skupiające Polaków i przedstawicieli innych narodów Europy Środkowo-Wschodniej wokół idei suwerenności wewnętrznej i jedności narodów w walce o wyzwolenie. Tę działalność społeczno-wyzwoleńczą prowadził z pobudek religijnych, inspirowany nauką Jana Pawła II, wierny zasadzie ,,światło-życie”. Jeszcze w Polsce, a potem także zagranicą nawiązywał kontakty ekumeniczne z różnymi ruchami odnowy.

Ksiądz Franciszek Blachnicki zmarł nagle w Carlsbergu 27 lutego 1987 roku. Obecnie jego grób znajduje w kościele p.w. Dobrego Pasterza się w Krościenku nad Dunajcem, gdzie jego doczesne szczątki zostały sprowadzone z Carlsbergu i tam złożone w dniu 1 kwietnia 2000 roku.

Ks. Blachnicki jest ojcem duchowym dla Ruchu Światło-Życie i dla związanych z ruchem wspólnot życia konsekrowanego: żeńskiej – Instytutu Niepokalanej, Matki Kościoła, i męskiej – Wspólnoty Chrystusa Sługi. Pozostawił bogaty dorobek naukowy, popularno-naukowy i ascetyczno-formacyjny (w tym wiele homilii konferencji w zapisie magnetofonowym). Pośmiertnie został odznaczony w dniu 17 lutego 1994 roku Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz w dniu 5 maja 1995 roku Krzyżem Oświęcimskim. W dniu 9 grudnia 1995 roku rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny.

Heroiczność cnót założyciela Ruchu Światło-Życie we wtorek 22 września 2015 uznała Kongregacja ds. Kanonizacyjnych.  W środę 30 września 2015 w godzinach popołudniowych dokument podpisał Ojciec święty. Na prywatnej audiencji papieżowi Franciszkowi dokument przedstawił kardynał Angelo Amato, prefekt kongregacji. On też ogłosił 1 października o podpisaniu przez Papieża dekretu.

W jednej ze swoich homilii ks. Franciszek Blachnicki wypowiedział takie słowa: "Nasze życie musi być życiem jak gdyby postawionym obok Krzyża Chrystusa". Jego całe życie takim właśnie było.

 

 

Więcej o życiu Sł. Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego na stronie: www.blachnicki.oaza.pl  i w publikacjach książkowych. Wiele z nich można nabyć na stronie Wydawnictwa "Światło-Życie".

 

     

    

 

 

ks Franciszek Blachnicki - Film Dokumentalny (o KWC)

 

Ks. Franciszek Blachnicki - odważny wiarą (Telewizja TRWAM)

 

Kulisy śmierci ks. Franciszka Blachnickiego

 

Prorok nie umiera. Ks. Franciszek Blachnicki - TVP, IPN

 

Reportaż: Nawrócony w celi śmierci - ks. Franciszek Blachnicki (TV Trwam)

 

Oaza w Polsce - Szwedzki reportaż o dynamicznym Ruchu Światło-Życie. Pokazuje awangardowość Oazy w Kościele. Film zrealizowany w 1986 roku.

 

 

 

 

 Znaczek wydany przez Solidarność w 1986

 

 

Modlitwa o beatyfikację (do prywatnego odmawiania)

Boże, Ojcze wszystkich ludzi, Ty w pełni czasu posłałeś do nas Swojego Syna, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno (J 11, 52) i mocą Ducha Świętego pozwalasz nam uczestniczyć w Twoim życiu. Ty w każdym czasie wzywasz ludy i narody, aby oczyszczone we Krwi Baranka przeszły z wielkiego ucisku (Ap 7, 14) do Twojej chwały. Wielbimy Cię w Twoim Kościele, który jest "światłem" narodów. Dziękujemy Ci za ludzi Kościoła, których współcześnie postawiłeś na naszej drodze życia. Przez wstawiennictwo Niepokalanej, Matki Kościoła prosimy o dar coraz większej miłości, z której zrodził się Kościół i dla której został powołany. Dziękujemy Ci za liczne charyzmaty Kościoła i za dary otrzymane na drodze Oazy Żywego Kościoła i Ruchu Światło-Życie, których założycielem jest Twój kapłan Franciszek Blachnicki "gorliwy apostoł nawrócenia i wewnętrznej odnowy człowieka" (Jan Paweł II).

Jesteśmy przekonani., że kapłan ten uczestniczy już w Twojej chwale niebieskiej. Jeżeli jednak, Ty Ojcze, wybrałeś go, by teraz w szczególny sposób kapłan ten stał się dla nas wzorem i przykładem, i by nadal przyczyniał się do wzrostu Twego Królestwa na ziemi, to naszym zadaniem będzie przyczyniać się do tego, by ta wola stała się powszechną nie tylko w niebie, ale i na ziemi. Prosimy Cię o to z całą pokorą, a czynimy to przez naszego Pana za wstawiennictwem Niepokalanej, Matki Kościoła. Amen.

Nihil obstat, nr VI - 1734/92 + Gerard Bernacki, Bp Wikariusz Generalny

 

 

Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 

Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski ... o którą najpokorniej proszę. Amen

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

Liturgia dnia

Sł. Boży ks. Kard. Stefan Wyszyński

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)

Biblia

Bądź za życiem!

Dowiedz się! Co oznacza ΦΩΣ-ΖΩΗ? Czym jest Ruch "Światło-Życie"

oraz jego gałąź rodzinna Domowy Kościół

a także dzieło Krucjata Wyzwolenia Człowieka ?

 Ks. Franciszek Blachnicki
 

 Ks. Wojciech Danielski

    

Odwiedza nas 117 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
6068847

 Copyright © 2020 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r. 
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :) Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->].