Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Modlitwa zawierzenia życia JEZUSOWI

 

wiadomość dla Ciebie

Bóg jest miłością! Jezus jest Panem!

<><

 

 

 

 

* (Ikona przedstawiająca Chrystusa z umiłowanym uczniem - św. Janem spoczywającym na Jego piersi.)

 

 

 

Panie Jezu, Ty nazwałeś mnie swoim przyjacielem. Kochasz mnie dzisiaj takiego, jakim jestem. Przyjmuję pełnię Twojej miłości, uznając przed Tobą moją grzeszność. Ty znasz mnie najlepiej i dokładnie wiesz, co dzieje się w moim sercu.

Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy umierając za mnie na krzyżu. Przepraszam, że nie zawsze żyję zgodnie ze słowami Twojej Ewangelii.

Teraz z wiarą wybieram Ciebie, jako mojego jedynego PANA i ZBAWICIELA, oddając Ci całe moje życie, abyś nim kierował.

Nie chcę już więcej być centrum mojego życia, ani niewolnikiem niczego, co oddala mnie od Ciebie. Potrzebuję Twojego światła i pomocy. Otwieram przed Tobą całkowicie bramę mojego serca, poddając się Tobie i Twojej świętej woli. Króluj we mnie!

Wierzę w Twoje zmartwychwstanie! Ześlij mi swojego Ducha Świętego, aby odnowił we mnie Boże podobieństwo i pozwolił mi na nowo radować się tym, że jestem Dzieckiem Bożym. Niech uzdolni mnie do miłości, napełni nadzieją oraz sprawi, abym wzrastał w wierze we wspólnocie Kościoła.

Jezu, mój Panie, w Tobie pokładam całą swoją nadzieję. Zostań ze mną na zawsze! Ufam Tobie! Amen.

 

 

 

 

  © PanemJEZUS.pl


 

 

  The Prayer of Entrusting Life to Jesus

Lord Jesus, You have called me Your friend. You loves me today, just how I am. I accept the fullness of Your Love, admitting before You my sinfulness. You know me the best and You know exactly what takes place in my heart.

I thank You for You have forgiven my sins, dying on the cross instead of me. I apologize for I have not always been living according to the words of Your Gospel. Now, with all my faith, I choose You as my one and only Lord and Saviour, and I give You all my life to be led by You.

I do not want to be the centre of my life any longer, nor to be a slave to whatever that separates me from You. I need Your light and Your help. Before You, I open entirely the gateway to my heart and I surrender to You and to Your Holy Will. Reign in me!

I believe in Your Resurrection! Send down on me Your Holy Spirit for the renewal of the God’s likeness in me and to allow me to rejoice of being God’s child. Let me be able to love, let me be filled with hope, and let me grow in faith in the community of the Church. 

Jesus, my Lord, I put all my hope in You. Stay with me forever! I trust in You. Amen

 

 

Господe Ісусe, Ти назвав мене своїм другом. Ти любиш мене сьогодні, такого яким я є. Я приймаю повноту Твоєї любові, визнаючи перед Тобою мою гріховність. Ти знаєш мене найкраще і відаєш, що відбувається в моєму серці.

Дякую Тобі, що простив менi мої гріхи помираючи за мене на хресті. Перепрошую, що не завжди живу згідно зі словами Твоєї Євангеліє.

Тепер, з вірою я oбираю Тебе своїм єдиним ГОСПОДОМ І СПАСИТЕЛЕМ, віддаючи Тобі все моє життя. Я більшe не хочу бути центром мого життя, ні рабом того, що віддаляє мене від Тебе. Потребую Твого світла і допомоги. Відкриваю перед Тобою ворота мого серця, віддавши всього себе Тобі і Твоїй святій волі. Царствуй у мені!

Вірую в Твоє воскресіння! Пошли мені Твого Святого Духа, щоб відновив образ Божий в менi і дозволив мені знову радіти, що я є Дитя Боже. Нехай Він дасть мені можливість любити, наповнить надією мої діяння щоб я возростав у вірі в громаді Костeлa.

Ісусe, мій Господe, в Тобі моя надія. Залишся зі мною назавжди! Довіряю Тобі! Амінь. 

 

  

   Молитва вверения жизни Иисусу (молитва с иконы)

Господь Иисус, Ты назвал меня своим другом. Ты любишь меня сегодня таким, какой я есть. Принимаю полноту Твоей любви и признаю перед лицом Твоим свою греховность. Ты лучше всех знаешь меня и точно знаешь, что происходит в моем сердце.

Благодарю Тебя, Господи, что Ты простил мои грехи, умирая за меня на кресте. Прости, что я не всегда живу согласно слову Твоего Евангелия.

Теперь, исполненный веры я выбираю Тебя, как единственного своего ГОСПОДА и СПАСИТЕЛЯ, отдаю в Твои руки всю мою жизнь, чтобы Ты руководил ею. Я сам уже не желаю быть центром своей жизни или рабом чего-либо, что отдаляет меня от Тебя. Я нуждаюсь в Твоем свете и помощи. Полностью открываю перед Тобою врата моего сердца, вручая себя Тебе и Твоей святой воле. Царствуй во мне!

Верую в Твое воскресение! Сошли на меня Твоего Святого Духа, чтобы обновил во мне Твой образ и подобие, и позволил мне снова радоватся тому, что я являюсь Божиим Ребенком. Пусть Он сделает меня способным любить, преисполнит надеждой и поможет мне возрастать в вере в общине Церкви.

Иисус, мой Господь, в Тебе вся моя надежда. Останься навсегда со мной! Уповаю на Тебя! Аминь.

 

 

  Prière de consécration de sa vie à Jésus (Prière de l'icône)

Seigneur Jésus, Tu m’appelle ton ami. Tu m’aimes aujourd’hui tel que je suis. J’accueille la plénitude de Ton amour, tout en reconnaissant devant Toi mes péchés. Tu me connais le mieux et Tu sais exactement ce qui se passe dans mon cœur.

Merci Seigneur car tu as pardonné mes péchés en donnant ta vie sur la croix. Pardonne-moi de ne pas vivre toujours selon les paroles de Ton Évangile.

Désormais je Te choisis avec foi comme mon seul SAUVEUR et SEIGNEUR, en t’offrant toute ma vie pour que Tu la diriges. Je ne veux plus être centré sur moi-même ni être l’esclave de tout ce qui m’éloigne de Toi. J’ai besoin de Ta lumière et de Ton aide. Devant Toi j’ouvre entièrement la porte de mon cœur, tout en m’abandonnant à Toi et à Ta Sainte volonté. Règne en moi !

Je crois en Ta résurrection! Envoie-moi Ton Esprit Saint afin qu’il restaure en moi la ressemblance de Dieu et permette que je me réjouisse de nouveau en tant qu’enfant de Dieu. Qu’il me rende capable d’aimer, qu’il me remplisse d’espoir et fasse que je grandisse dans la foi au sein de la communauté ecclésiale.

Jésus, mon Seigneur, en Toi je mets toute mon espérance. Reste avec moi pour l’éternité. J’ai confiance en Toi ! Amen.

 

 

   La Oración de confiar la vida a Jesús

Señor Jesús, Tú me has llamado tu amigo.Tú me amas hoy, tal como soy. Acepto la plenitud de tu amor, admitiendo ante Ti mi pecado. Tú me conoces muy bien y tú sabes exactamente lo que sucede en mi corazón. 

Te doy gracias porque has perdonado mis pecados, muriendo en la cruz por mi. Pido disculpas porque yo no siempre he estado viviendo de acuerdo a las palabras de tu Evangelio. 

Ahora, con toda mi fe, te elijo como mi único SEÑOR y SALVADOR, y yo te doy toda mi vida para ser guiado por Ti. Yo no quiero ser el centro de mi vida por más tiempo, ni ser esclavo de aquello que me separe de Ti. Necesito tu luz y tu ayuda. Ante Ti, abro por completo la puerta de entrada a mi corazón y me entrego a ti y a tu Santa Voluntad. Reina en mí! 

Creo en Tu Resurrección! Envía sobre mí tu Santo Espíritu para la renovación de la semejanza de Dios en mí y que me permita regocijarme de ser hijo de Dios. Déjame ser capaz de amar, déjame llenarme de esperanza, y déjame crecer en la fe de la comunidad de la Iglesia. 

Jesús, mi Señor, pongo toda mi esperanza en Ti. Quédate conmigo para siempre! En Ti confío. Amén

 

 

   Preghiera di affidamento della vita a Gesù

Signore Gesù, Tu mi hai chiamato tuo amico. Mi ami oggi così come sono. Ricevo il Tuo pieno amore, riconoscendo davanti a Te il mio peccato. Tu mi conosci benissimo e sai esattamente cosa accade nel mio cuore.

Ti ringrazio per avere perdonato i miei peccati morendo sulla croce per me. Ti chiedo perdono di non avere sempre vissuto secondo le parole del Tuo Vangelo.

Adesso Ti scelgo con fede come mio unico SIGNORE e SALVATORE, dandoti tutta la mia vita affinché Tu la guidi. 

Non voglio più essere il centro della mia vita, né essere schiavo di quanto mi allontana da Te. Ho bisogno della Tua luce e del Tuo aiuto. Ti spalanco la porta del mio cuore, sottomettendomi a Te e alla Tua santa volontà. Regna in me!

Credo nella tua resurrezione! Effondi su di me il Tuo Spirito Santo, affinché rinnovi in me l'immagine divina e mi consenta di gioire ancora di essere figlio di Dio. Rendimi capace di amare, riempimi di speranza e fammi crescere nella comunità della Chiesa.

Gesù, mio Signore, ripongo in Te ogni mia speranza. Resta con me per sempre! Confido in Te! Amen.

 

 

  Gyvenimo patikėjimo malda Jezui

Viešpatie Jėzau, tu mane pavadinai draugau. Tu mane myli šiandien, toki koks esu. Aš priėmu Tavo meilė, pripažįstant priešais tave mano nuodėmingumą. Tu pažisti mane geriausiai ir tiksliai žinai, kas vyksta mano širdyje.

Ačiū už atleidai mano nuodėmes mirštant už mane kryžiuje. Atsiprašau, kad  ne visada gyvenu Evangelijos žodžiais.

Dabar, su tikėjimu pasirinktu tave  kaip mano tik Viešpaties ir Gelbėtojo, atiduodant tau visą savo gyvenimą, kad ji vestum.

Aš nenoriu daugiau būti mano gyvenimo centru, nei niekieno vergu, kas atitolina mane nuo tavęs. Man reikia tavo šviesos ir pagalbos. Aš pilnai atidarau širdies vartus prieš tave, pateikiant jums ir jūsų šventai valiai. Karaliauk manyje!

Tikiu savo prisikėlimu! Atsiųsk man savo Šventąją Dvasią. kad atnaujintu Dievo įvaizdį manyje ir leistu man vėl džiaugtis, kad esu Dievo vaikas. Išmokink manęs meilės užpildyk viltimi, kad augąiaču tikėjime bažnyčios bendruominėje.

Jėzau, mano Viešpatie, mano viltis Tavyje. Buk su manimi amžinai! Aš Pasitikiu Tavimi! Amen.

 

 

   Életfelajánló ima

Uram Jézus, Te barátodnak neveztél engem. Olyannak szeretsz, amilyen vagyok. Szeretetedet befogadom teljesen, elismerve előtted bűnösségemet. Te ismersz legjobban és pontosan tudod, mi történik zajlik a szívemben.

Köszönöm Neked, hogy megbocsátottad bűneimet, meghaltál értem a kereszten. Bocsáss meg, hogy nem mindig élek a Te Evangéliumod szerint.

Kegyelmedből melletted döntöttem, Uram és Megváltóm! Odaadom Neked egész életemet, kérlek, vezess engem!

Nem szeretnék többé önközpontúságban élni és magam rabjava tenni. Szükségem van a Te világosságodra és segítségedre. Feltárom előtted egészen a szívemet, odaadom Neked. Uralkodj bennem!

Hiszek a Te feltámadásodban! Küldd el nekem Szentlelkedet, hogy megújítsa bennem az isteni hasonlóságot és engedd meg, hogy újra örülhessek annak, hogy Isten gyermeke lehetek. Tegyen képessé a szeretetre, töltsön be reménnyel és engedje, hogy növekedjek a hitben az Egyház közösségében.

Uram Jézus, Beléd helyezem minden reményemet. Maradj velem örökre. Bízom Benned! Ámen.

 

 

         

Herr Jesus, Du nemnst mich Deinen Freund. Du liebst mich heute so, wie ich bin. Ich nehme die Fülle Deines Liebe, an und bekenne meine Sündhaftigkeit. Du kennst mich am besten und weißt genau, was in meinem Herzen los ist.

Vielen Dank, daß Du mir die Sünden vergibst und für mich am Kreuz gestorben bist. Bitte vergib mir, daß ich nicht immer nach den Worten des Evangeliums lebe.

Im Glauben nehme ich Dich als meinen einzigen Herrn und Erlöser an und gebe Dir mein ganzes Leben.

Ich will nicht mehr der Mittelpunkt meines Lebens sein und auch kein Sklave von etwas, was mich von dir fernhält. Ich brauche Deine Hilfe und Dein Licht. Ich öffne dir die Tür zu meinem Herzen, mit Hingabe an Dich und Deinen heiligen Willen. Bitte regiere du in mir!

Ich glaube an Deine Auferstehung! Sende mir den heiligen Geist, Gottes Ebenbild, um mich zu erneuern und erlaube mir mich neu daran zu freuen, daß ich ein Kind Gottes bin.

Befähige mich zu lieben, erfülle mich mit Hoffnung und laß mich im Glauben wachsen in der Gemeinschaft als Kirche.

Jesus, mein Herr, in Dir ist all meine Hoffnung. Bleibe für immer bei mir. Ich vertraue Dir! Amen

 

 

   Rugăciune de consacrare a vieții noastre lui Isus

Doamne Isuse, tu mă numești prietenul tău. Tu mă iubești astăzi așa cum sunt. Accept plinătatea iubirii tale, recunoscând în fața ta păcatele mele. Tu mă cunoști cel mai bine și știi cel mai bine ce e în sufletul meu. Mulțumesc Doamne pentru că mi-ai iertat păcatele, murind pe cruce pentru mine. Iartă-mă că nu am trăit întotdeauna conform Evangheliei Tale.

Acum, cu toată credința mea, te aleg ca unicul meu DOMN și MÂNTUITOR, și îți ofer toată viața mea pentru ca Tu să o stăpânești. De acum înainte, Tu eşti centrul vieții mele şi nu mai vreau să fiu robul a tot ce mă îndepărtează de tine. Am nevoie de lumina și ajutorul tău. În fața ta, deschid larg porțile inimii mele și mă dăruiesc cu totul Ție și Voinței Tale Sfinte. Domnește în mine!

Cred în Învierea Ta! Trimite asupra mea Duhul Tău Sfânt ca să reînnoiască în mine asemănarea cu Dumnezeu și să permită să mă bucur din nou, ca un copil al lui Dumnezeu. El să mă facă capabil de a iubi din nou, să mă umple de speranță și să mă ajute să cresc în credință în cadrul comunității bisericești.

Isus, Domnul meu, în Tine îmi pun toată speranța. Rămâi cu mine pentru totdeauna! Eu cred în tine. Amin.

 

 

 

Pane Ježišu, Ty si ma nazval svojím priateľom. Miluješ ma dnes takého, aký som. Prijímam Tvoju lásku a uznávam pred tebou svoju hriešnosť. Ty ma poznáš najlepšie a vieš o tom, čo sa deje v mojom srdci.

Ďakujem Ti, že si mi už odpustil moje hriechy a to tým, že si zomrel za mňa na kríži. Odpusť mi, že nežijem vždy v zhode so slovami Tvojho evanjelia.
 
Teraz si s vierou vyberám Teba ako môjho jediného PÁNA A SPASITEĽA a dávam ti celý svoj život, aby si ho viedol.Potrebujem Ťa, a preto ti otváram svoje srdce. Nechcem byť otrokom ničoho, čo ma od Teba odďaľuje.Buď mojim kráľom!

Verím v tvoje zmrtvýchvstanie! Zošli mi svojho Ducha Svätého, aby vo mne obnovil Boží obraz a umožnil mi radovať sa, že som Božím dieťaťom. Nech ma uschopňuje milovať a napĺňa nádejou, aby som rástol vo viere v spoločenstve Cirkvi.
 
Ježiš, môj Pán, do teba vkladám všetku svoju nádej. Zostaň so mnou navždy! V Teba dúfam! Amen.

 

 

    Modlitba odevzdání svého života Ježíši.

Pane Ježíši, Ty mně nazýváš svým přítelem. Miluješ mě dnes takového, jaký jsem. Přijímám v plnosti Tvou lásku, uznávám před Tebou svou hříšnost. Ty mě znáš nejlépe a přesně víš, co se děje v mém srdci.

Děkuji Ti, že jsi mi odpustil mé hříchy, když jsi za mě zemřel na kříži. Omlouvám se, že nežiji vždy v souladu se slovy Tvého Evangelia.

Nyní s vírou volím Tebe jako mého jediného PÁNA A SPASITELE, odevzdávám Ti celý svůj život, abys jej mohl řídit. Potřebuji Tebe, proto otvírám před Tebou své srdce. Nechci být otrokem ničeho, co by mě od Tebe vzdalovalo. Kraluj ve mně!

Věřím ve Tvé zmrtvýchvstání! Sešli mi svého svatého Ducha, aby ve mně obnovil Boží podobu a dovolil mi znovu radovat se z toho, že jsem Božím Dítětem. Ať mě uschopní k lásce, naplní nadějí a učiní, abych vzrůstal ve víře ve společenství Církve.

Ježíši, můj Pane, v Tobě skládám celou svoji naději. Zůstaň se mnou navždy! Důvěřuji Ti!

Amen.

 

 

 

 

 

 

       (...)  maybe? HELP :)

 

 

 

obrazek_zawierzenie.pdf* (ok. 3 Mb)
*na awersie obrazka użyta została ikona Roku Wiary ze strony diecezji zielonogórsko-gorzowskiej
(ponieważ jej już tam nie ma, umieściłem kopię na mojej stronie "JChrobraz.jpg".
Niestety modlitwa z pierwszej wersji obrazka zawiera literówkę.
Druga wersja obrazka została wydrukowana już z ikoną Jezusa i św. Jana. Literówkę poprawiono. xtm

 

 

Modlitwa została ułożona przeze mnie (troszkę przez kompilacje) na potrzeby Oazy Nowego Życia I st. w Rycerce w 2009 i od tamtego czasu mi towarzyszy. To znaczy jest rozdawana przy różnych okazjach (rekolekcjach, spotkaniach). Wzorowana jest na modlitwie dołączonej do kasety VHS z filmem "Jezus"  oraz modlitwie z "Kursu Filip" . Zasadniczo opiera się na kerygmacie.

W 2013 w ramach ewangelizacji na Ursynowie, będącej częścią II Kongresu Nowej Ewangelizacji w Warszawie rozdaliśmy kilkaset obrazków z tą modlitwą i ikoną Roku Wiary. W 2015 roku na potrzeby rekolekcji wielkopostnych w Powsinie przygotowaliśmy obrazki z modlitwą, gdzie na awersie była ikona Jezusa i św. Jana. Wysyłając różańce na Ukrainę dołączyliśmy do nich wspomniane obrazki oraz karteczkę z tłumaczeniem na ukraiński. I tak powstał pomysł tłumaczeń na inne języki.

Pierwsze tłumaczenia (niemieckie, włoskie, węgierskie, rumuńskie) zostały poprawione przez przedstawicieli poszczególnych narodowości, którzy uczestniczyli w II Seminarium Międzynarodowym SESA w Stryszawie w sierpniu 2015 r (dostałem też tłumaczenia słowackie i czeskie). Tłumaczenie ukraińskie zostało poprawione przez osoby z Ukrainy, kiedy przygotowywaliśmy obrazek drukowany z modlitwą po ukraińsku (obrazek został wysłany wraz z różańcami na Ukrainę we wrześniu 2015).

Przy okazji powstania obrazka z modlitwą po ukraińsku jeden z księży wypomniał mi, że taki obrazek jak i modlitwa powinna posiadać imprimatur. Ja tak nie uważałem, ale żeby nie było, we wrześniu 2016 roku zwróciłem się do Kurii Warszawskiej z prośbą o imprimatur dla modlitwy. Modlitwa została przedstawiona cenzorowi. Pod koniec września wezwano mnie do Kurii. Ustalenia są następujące:

1. Nie dostałem imprimatur bo go nie potrzeba. Wykładnia cenzora i  naszej kurii (bo była dyskusja nad moją prośbą) jest taka, że modlitwa (nawet jeśli jest trochę zmieniona) jest częścią większej całości jaką są kursy Filip, REO czy ewangelizacja w Ruchu, a te dzieła mają imprimatur. Dlatego - cytując - nie ocenia się rodzynki niezależnie od tortu. Według cenzora zatem nie ma potrzeby dawania imprimatur tak jakby modlitwa stanowiła coś niezależnego. Danie imprimatur wyłącznie dla modlitwy sugerowałoby, że jest czymś niezależnym od procesu ewangelizacji.

2. I tu dochodzimy do pewnego doprecyzowania - zresztą zgodnego z moją intuicją i działaniem - czyli, że nie można oddzielać obrazka i modlitwy od procesu ewangelizacji. Czyli sam obrazek nie ewangelizuje - jest częścią pewnego procesu, którego sercem jest ogłoszenie komuś kerygmatu tak, aby przyjął Jezusa. Obrazek zatem i modlitwa ma być pomocą w ponawianiu, pogłębianiu i wracaniu do tej decyzji. Czyli to co kiedyś mówiłem - nie rozdajemy obrazków jak ulotek na ulicy - ale jako podsumowanie jakieś formy ewangelizacji np. indywidualna, rekolekcje.

3. Mamy więc w ramach tego co robimy pełne pozwolenie na wykorzystanie tej modlitwy.

Mam nadzieję, że nie zaciemniłem próbując wyjaśniać.

Dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli (pomagali znajomi i znajomi znajomych), którzy ofiarowali swój czas i talent, aby powstały tłumaczenia na inne języki. BÓG ZAPŁAĆ!!!

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.