Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Odpusty - okazja, aby skorzystać z łaski odpustu.

 

Warto skorzystać  z łaski odpustu.

Odpust jest darowaniem wobec Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Może go uzyskać wierny, odpowiednio przygotowany - po wypełnieniu pewnych określonych warunków - przy pomocy Kościoła, który jako służebnica odkupienia autorytatywnie rozporządza i dysponuje skarbcem zadośćuczynienia Chrystusa i Świętych.

 
Rozróżnia się odpusty zupełne i cząstkowe. Uzyskanie odpustu zupełnego dla siebie pozwala uniknąć kar czyśćcowych, zaś otrzymanie odpustu zupełnego za zmarłych ratuje dusze z czyśćca. Odpust cząstkowy natomiast zapewnia częściowe darowanie człowiekowi przez Boga kar doczesnych. [->Odpust. Zupełny czy cząstkowy? - „tak rodzinie” Rok 2021, nr 3(165), s. 40. ks. Tomasz Jakubiak ].

Objawienie Boże poucza nas, że grzechy pociągają za sobą kary, a gładzone są przez cierpienie, trudy życia czy też przez śmierć (por. Rdz 3,16-19; Rz 2,9). Chrześcijanin popełniający grzech otrzymuje w sakramencie pokuty odpuszczenie winy, natomiast pozostaje jeszcze tzw. kara doczesna. Darowanie kary doczesnej określa się terminem "odpust", którego uzyskanie zakłada szczerą wewnętrzną przemianę oraz wypełnienie przepisanych uczynków. Odpust jest cząstkowy lub zupełny, w zależności od tego, czy uwalnia od kary doczesnej w części lub całości. Paweł VI zniósł odpusty określane konkretnym czasem (np. ilością dni lub lat), ponieważ w wieczności nie ma czasu. Wierny może uzyskiwać odpust cząstkowy lub zupełny tylko za siebie lub ofiarować go za zmarłego, ale za nikogo z żyjących, ponieważ każdy człowiek sam jest w stanie dokonać przemiany swojego życia i wypełnić wymagane do otrzymania odpustu warunki. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia, poza pozostającymi w obliczu śmierci, natomiast odpusty cząstkowe można uzyskiwać w ciągu jednego dnia wielokrotnie.

 

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

  • brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji - zyskuje się odpust cząstkowy)
  • stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna
  • przyjęcie Komunii świętej
  • odmówienie modlitwy (np. „Ojcze nasz" i „Zdrowaś Maryjo") w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież. Intencje te są często ogłaszane, m.in. na naszych stronach z kalendarzem na dany miesiąc)
  • wykonanie czynności związanej z odpustem

 

Linki:

 

 

 

Wybrane Odpusty:

 

 

 styczeń

[1 stycznia (NOWY ROK) – możliwość uzyskania odpustu zupełnego]

 

 marzec/kwiecień

[Wielki Post/Wielkanoc]

[Odpust zupełny za pobożny udział w nabożeństwie zwanym „GORZKIE ŻALE” w jakimkolwiek kościele na terenie Polski] [O "Drodze Krzyżowej" i odpuście możliwym do uzyskania - nie tylko w Wielkim Poście.] [Za odmówienie modlitwy „Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu”. (każdy piątek Wielkiego Postu i Wielki Piątek)] [Wielki Czwartek:  odmówienie strofy hymnu „Przed tak wielkim sakramentem] [Wieki Piątek: Adoracja Krzyża] [Wielki Piątek: Droga Krzyżowa] [Wigilia Paschalna:  odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

 

 

 maj/czerwiec

[ m.innymi Pierwsze Kominie, Święcenia, Nabożeństwa Maryjne]

[Odpust zupełny z okazji jubileuszu święceń dla kapłanów i wiernych] [Odpust zupełny za przyjęcie błogosławieństwa prymicyjnego] [Pierwsza Komunia Święta i odpust zupełny] [Odpust cząstkowy za odmówienie litanii do Najświętszej Maryi Panny (majówki) [Odpust zupełny za czytanie Pisma Świętego] [Odpust za uczestnictwo w publicznie odprawianej nowennie przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.] [Odpust zupełny za uczestnictwo w uroczystym śpiewie albo recytacji Hymnu "O Stworzycielu Duchu przyjdź"] [Odpust zupełny za udział w procesji eucharystycznej] [Odpust zupełny za publiczne odmówienie Aktu Wynagrodzenia w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.] [Dwa odpusty zupełne na Uroczystość Świętych Piotra i Pawła (29 czerwca).]

  [Odpust za odmówienie modlitwy "POMNIJ, O NAJŚWIĘTSZA PANNO MARYJO" – tzw. Modlitwy św. Bernarda do Matki Bożej]   

 

 

październik

[W październiku (i nie tylko) odpust za modlitwę różańcową (zupełny lub częściowy)] [Odpust cząstkowy za modlitwę do Anioła Stróża]

 

 

listopad

[Odpust za nawiedzenie cmentarza] [Odpust 1 i 2 listopada] [Odpust za publiczne odmówienie „Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi Królowi”.]  

 

 

 grudzień

[Odpust cząstkowy za uczestnictwo w Nowennie przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP] [31 grudnia (SYLWESTRA) – możliwość uzyskania odpustu zupełnego]

 

 

 

 cały rok

[Odpust zupełny w dni powszechnie poświęcone jakiemuś celowi religijnemu] [Odpust zupełny w rocznicę własnego chrztu]  

 

 

 

 

 

 

 

1 STYCZNIA (NOWY ROK) – MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO
Można go ofiarować za siebie lub zmarłego

***

TEKST NADANIA ODPUSTU:

„Odpustu zupełnego udziela się wiernemu, który w kościele lub kaplicy pobożnie będzie uczestniczyć w uroczystym śpiewie albo recytacji hymnu Veni, Creator (O Stworzycielu, Duchu, przyjdź) albo w pierwszym dniu roku celem uproszenia bożej opieki na cały rok, albo w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego”.

***

KRÓTKI KOMENTARZ DOTYCZĄCY TEGO ODPUSTU

- Odpust można ofiarować za siebie, lub zmarłego.
-Trzeba pobożnie wziąć udział w „uroczystym” śpiewie lub w uroczystej recytacji hymnu. Można sobie wyobrazić, że śpiew grupki osób w Kościele – w rozumieniu prawa prywatny – też będzie uroczysty. Z pewnością pomocny okazuje się moment, w którym czynność jest dokonywana – np. w czasie liturgii Mszy. Okoliczności mogą pomóc w tym, żeby śpiew był „uroczysty”.
-Miejscem uzyskania odpustu jest kościół lub kaplica prawnie erygowana.
-Czynność, z którą związany jest odpust powinna być wykonana 1 stycznia. Ponieważ, z dziełem odpustu związana jest konieczność nawiedzenia kościoła lub kaplicy, odpust można uzyskać już dzień wcześniej od południa. (Normy dotyczące odpustów, n. 14: Jeżeli do uzyskania odpustu związanego z jakimś dniem jest wymagane nawiedzenie kościoła lub kaplicy, może ono mieć miejsce od południa dnia poprzedzającego aż do północy kończącej dany dzień).
-Nie ma wymogu, aby czynność była dokonana w czasie Mszy św.
- 1 stycznia winna towarzyszyć śpiewowi lub recytacji intencja uproszenia Bożej opieki na cały rok.
- Przy uroczystej recytacji wystarcza odmawiać modlitwę na przemian z towarzyszem lub śledzić myślą, gdy ktoś inny głośno ją odmawia.
- Tak głusi, jak i niemi mogą zyskiwać odpust, gdy razem z wiernymi, którzy modlą się na tym samym miejscu, wznoszą do Boga myśl i pobożne uczucia.
-Należy również spełnić warunki zwykłe do uzyskania odpustu zupełnego – dostępne są tutaj https://jakubiaktomasz.pl/

 -> [menu]

 

 

 

 

 

Odpust zupełny za pobożny udział w nabożeństwie zwanym „GORZKIE ŻALE” w jakimkolwiek kościele na terenie Polski

KOMENTARZ DO ODPUSTU

- udział należy wziąć w nabożeństwie „Gorzkich żali” w kościele, a nie w kaplicy czy oratorium. Może być to nie tylko kościół parafialny, ale również np. rektorski. Kościół należy rozumieć zgodnie z kan. 1214-1222 KPK;
- należy wziąć udział w nabożeństwie. Nie wystarczy odmówienie/odśpiewanie „prywatnie”;
- odpust można uzyskać raz w tygodniu dowolnego dnia w Wielkim Poście (od Środy Popielcowej do Wielkiego Piątku);
- odpust można ofiarować za siebie, lub osobę zmarłą;
- o ogólnych warunkach, jakie należy spełnić by uzyskać odpust, można przeczytać na stronie https://jakubiaktomasz.pl/

***

TEKST NADANIA ODPUSTU:

z dodatku do „Wykaz odpustów. Normy i nadania. Wydanie wzorcowe według łacińskiego wydania 4 bis z 2004 r.”):

*

A. PISMO BŁ. KSIĘDZA PRYMASA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO O ŁASKĘ ODPUSTU:

ŚWIĘTA PENITENCJARIA APOSTOLSKA
Urząd d/s Odpustów
N.193/68/R.

OJCZE ŚWIĘTY
Stefan Kard. Wyszyński, Arcybiskup Prymas Warszawski, pokornie prosi o przedłużenie indultu, udzielonego na mocy reskryptu apostolskiego z dn. 30 listopada 1950 r., w którym została mu przekazana na przeciąg pięciu lat władza udzielania odpustu zupełnego, jaki wierni podlegli jego jurysdykcji mogą uzyskać raz jeden w ciągu każdego tygodnia Wielkiego Postu, czyli od Środy Popielcowej do Wielkiego Piątku, o ile wezmą pobożny udział w nabożeństwie zwanym „Gorzkie żale" w jakimkolwiek wspomnianej jurysdykcji kościele, którego rządca zwróci się o to z prośbą do niego.

Dnia 6 lutego 1968.

*

B. ODPOWIEDŹ STOLICY APOSTOLSKIEJ PRZYZNAJĄCA ŁASKĘ ODPUSTU:

PENITENCJARIA APOSTOLSKA udziela chętnie odpustu zupełnego, który mogą uzyskać wszyscy wierni jeden raz w ciągu każdego - jak wyżej - tygodnia Wielkiego Postu, o ile wezmą pobożny udział w nabożeństwie zwanym „Gorzkie żale" w jakimkolwiek kościele na terenie Polski, po odbyciu spowiedzi św. i przyjęciu Komunii św. oraz odmówieniu w intencji Ojca Świętego jednego „Ojcze nasz" i „Zdrowaś" względnie też jakiejkolwiek innej modlitwy według własnego uznania. Poza tym rozciąga się prawomocność powyższego indultu w miarę potrzeby, na czas miniony od dnia 1 grudnia 1955 r. aż do obecnej chwili. Powyższy indult posiada wieczystą ważność, bez ogłoszenia odrębnego Listu Apostolskiego w formie skróconej.
Bez względu na wszelkie przeciwne przepisy.

+ Józef Kard. Ferretto
Penitencjarz Większy

 -> [menu]

 

 

 

 

O "Drodze Krzyżowej" i odpuście możliwym do uzyskania - nie tylko w Wielkim Poście.

 ***

TEKST NADANIA ODPUSTU:

ODPUSTU ZUPEŁNEGO UDZIELA SIĘ WIERNEMU, KTÓRY ALBO SAM ODPRAWI NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ, ALBO ZJEDNOCZY SIĘ POBOŻNIE Z NABOŻEŃSTWEM DROGI KRZYŻOWEJ SPRAWOWANYM PRZEZ OJCA ŚWIĘTEGO I BEZPOŚREDNIO PRZEKAZYWANYM ZA POMOCĄ TELEWIZJI LUB RADIA.

***

 STOLICA APOSTOLSKA WYJAŚNIA TEN ODPUST NASTĘPUJĄCO:

W nabożeństwie Drogi krzyżowej odnawia się pamięć boleści, które Boski Zbawiciel wycierpiał na drodze od pretorium Piłata, gdzie został skazany na śmierć, aż na górę Kalwarię, gdzie umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
Co do uzyskania odpustu zupełnego postanawia się, co następuje:
1. Pobożne ćwiczenie należy odprawić przed stacjami Drogi krzyżowej prawnie erygowanymi.
2. Do erygowania zaś Drogi krzyżowej wymaga się 14 krzyży, przy których zwykło się zamieszczać z pożytkiem duchowym tyleż obrazów, przedstawiających stacje jerozolimskie.
3. Zgodnie z powszechniejszym zwyczajem pobożna praktyka składa się z czternastu właściwych czytań, do których dodaje się pewne wezwania modlitewne. Do odprawienia jednak Drogi krzyżowej wymaga się tylko pobożnego rozważania Męki i Śmierci Chrystusa. Nie jest zatem konieczne rozmyślanie poszczególnych tajemnic każdej stacji.
4. Wymaga się przechodzenia od jednej stacji do drugiej. Jeżeli jednak to nabożeństwo odprawia się publicznie i wszyscy biorący udział nie mogą bez zamieszania przechodzić
od stacji do stacji, wystarczy, jeżeli do poszczególnych stacji przechodzi prowadzący Drogę krzyżową, podczas gdy inni pozostają na swoim miejscu.
5. Wierni, którzy mają prawnie uzasadnioną przeszkodę, mogą uzyskać taki sam odpust, jeżeli przynajmniej przez pewien czas, na przykład przez kwadrans będą pobożnie czytać i rozważać mękę i śmierć Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
[przypis x Tomasz: prawną przeszkodą, która powoduje, że ktoś nie może odprawiając Drogę Krzyżową znaleźć się przed stacjami prawnie erygowanymi, jest np.: własna choroba, niepełnosprawność, lub opieka „długo trwająca” nad chorym, itp.]
6. Do nabożeństwa Drogi krzyżowej upodobniają się, także gdy chodzi o zyskanie odpustu, inne nabożeństwa, zatwierdzone przez kompetentną władzę, w których wspomina się mękę i śmierć Pana, również w czternastu stacjach.
7. W Kościele Wschodnim, tam gdzie nie jest znana praktyka Drogi krzyżowej, patriarchowie do uzyskania tego odpustu będą mogli określić inne pobożne ćwiczenie na pamiątkę Męki i Śmierci Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

 
***

 

DALSZE WYJAŚNIENIA AUTORA (xTJ)

- odpust można ofiarować za siebie, lub za zmarłego;
- jak widać odpust ten można uzyskać również poza okresem Wielkiego Postu (codziennie) w każdym dniu tygodnia. Można też prywatnie odprawić Drogę Krzyżową w sposób opisany przez Stolicę Apostolską przed stacjami Drogi Krzyżowej prawnie erygowanymi;
- jeśli stacje Drogi Krzyżowej nie były prawnie erygowane, wtedy odpust będzie, cząstkowy - ale z innego tytułu. Erygowanie Drogi Krzyżowej dokonuje się wg „Obrzędy błogosławieństwa”, t. 2, n. 1097-1114;
- zjednoczenie pobożne z nabożeństwem Drogi Krzyżowej sprawowanej przez Ojca Świętego przekazywanym za pomocą mediów, musi dokonać się w czasie rzeczywistym;
- oprócz odprawienia Drogi Krzyżowej w sposób opisany przez Stolicę Apostolską, do uzyskania odpustu należy spełnić warunki zwykłe – można je znaleźć pod linkiem: https://jakubiaktomasz.pl/

 Dopisek:

Prawne erygowanie Drogi Krzyżowej dokonują osoby do tego prawem kościelnym uprawnione, według zasad i obrzędów opisanych w księgach liturgicznych. Obecnie winno się to dokonać zgodnie z „Obrzędy błogosławieństwa”, t. 2, n. 1097-1114, albo „Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów”, n. 880, 970. Trzeba pamiętać, że prawo ulegało zmianom, a niektóre stacje Drogi Krzyżowej już w kościołach lub kaplicach znajdują się od dawna – jeszcze przed zmianami prawa. Erygowanie Drogi Krzyżowej dokonywało się zgodnie z poprzednio obowiązującymi zasadami.  Więcej na ten temat można przeczytać pod linkiem https://www.kartkazliturgii.pl/artykuly/264-prawne-erygowanie-stacji-drogi-krzyzowej.

 -> [menu]

 

 

 

Za odmówienie modlitwy „Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu”. (każdy piątek Wielkiego Postu i Wielki Piątek)

***

TEKST NADANIA ODPUSTU:

W każdy piątek Wielkiego Postu, a także w Wielki Piątek można otrzymać odpust zupełny za odmówienie modlitwy „Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu”. Należy się nią pomodlić po Komunii św., przed obrazem Jezusa Chrystusa.

***

WYJAŚNIA:

- W „Enchiridionie Odpustów”, czyli wykazie odpustów z 1999 roku czytamy, że uzyskamy odpust zupełny w każdy piątek Wielkiego Postu: za odmówienie przed obrazem Jezusa ukrzyżowanego po przyjęciu Komunii świętej modlitwy „Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu” (n. 8 § 1, n. 2o).
- Odpust zupełny można ofiarować za siebie lub za zmarłego, ale trzeba pamiętać, że można to zrobić tylko raz dziennie.
- Aby uzyskać odpust zupełny należy pamiętać także o jego podstawowych zasadach: brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego; bycie w stanie łaski uświęcającej; przyjęcie Komunii Świętej; modlitwa w intencjach, w których modli się Ojciec Święty np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”.


 

Modlitwa do Pana Jezusa Ukrzyżowanego z odpustem zupełnym
(Odmawia się klęcząc przed krzyżem)

    Oto ja dobry i najsłodszy Jezu upadam na kolana przed twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę i błagam, abyś wszczepił w moje serce największe uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silniejszą wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym uczuciem i boleścią w duchu oglądam twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając, co już prorok Dawid włożył w twoje usta „Przebodli ręce moje i nogi moje, policzyli wszystkie kości moje”. Amen.

Aby uzyskać odpust zupełny należy odmówić także:

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Wierzę w Boga… oraz modlitwę w intencjach Ojca Świętego np. Pod twoją obronę…

 -> [menu]

 

 

WIELKI CZWARTEK – MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO / ODPUSTY W TRIDUUM, CZ. 1

 

TEKST NADANIA ODPUSTU:

Odpustu zupełnego udziela się wiernemu, który w Wielki Czwartek w czasie uroczystego wystawienia Najświętszego Sakramentu po Mszy Wieczerzy Pańskiej pobożnie odmówi strofy hymnu „Przed tak wielkim sakramentem”.

***

KOMENTARZ DO ODPUSTU:

- Na zakończenie Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek następuje przeniesienie w procesji Najświętszego Sakramentu na miejsce przechowania (ciemnicy). Po dojściu na miejsce śpiewa się dwie zwrotki hymnu: „Przed tak wielkim Sakramentem” (łać. Tantum ergo)
- Odpust zupełny jest udzielony pod zwykłymi warunkami, tym którzy w czasie obrzędu śpiewają razem lub po prostu sami odmawiają zwrotki hymnu: „Przed tak wielkim Sakramentem”. Z brzmienia udzielenia odpustu nie wynika, że nie można uzyskać odpustu, gdy w czasie wystawienia po Mszy samemu odmówi się ów hymn.
- Udział w procesji przeniesienia do ołtarza przechowania wzmacnia dyspozycję do otrzymania odpustu zupełnego, ale nie jest warunkiem wymaganym do jego uzyskania w tym przypadku.
- Warto zauważyć, że za udział w procesji przeniesienia można uzyskać inny odpust zupełny. Jednakże tego dnia w czasie przeniesienia Najświętszego sakramentu liczba osób biorących udział w procesji jest bardzo ograniczona do asysty liturgicznej.
- Należy pamiętać, że poza niebezpieczeństwem śmierci można uzyskać raz jeden odpust zupełny, zatem w tym przypadku, jeśli ktoś uzyska odpust zupełny za odśpiewanie/recytację hymnu, może uzyskać odpust cząstkowy za udział w procesji.
- Odpust można ofiarować za zmarłego lub za siebie.
- Do uzyskania odpustu [nadanego za odmówienie modlitwy] wystarcza odmawiać modlitwę na przemian z towarzyszem lub śledzić myślą, gdy ktoś inny głośno ją odmawia.
- Tak głusi, jak i niemi mogą zyskiwać odpusty związane z publicznymi modlitwami, gdy razem z wiernymi, którzy modlą się na tym samym miejscu, wznoszą do Boga myśl i pobożne uczucia.

***

1. Warunki zwykłe do uzyskania odpustu są dostępne na stronie: https://jakubiaktomasz.pl/
2. O odpuście za udział w procesji Eucharystycznej można przeczytać na stronie: www.facebook.com/ksiadztomaszjakubiak
lub [-> Odpust zupełny za udział w procesji eucharystycznej].

 -> [menu]

 

 

WIELKI PIĄTEK – MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO / ODPUSTY W TRIDUUM, CZ. 2

TEKST NADANIA ODPUSTU:

"Odpustu zupełnego udziela się wiernemu, który pobożnie będzie uczestniczyć w Adoracji Krzyża w czasie uroczystej celebracji Pamiątki Męki i Śmierci Pana w Wielki Piątek".

 

KOMENTARZ DO ODPUSTU:

I.
Nabożeństwo wielkopiątkowe składa się z czterech części: 1) liturgii słowa, 2) po uroczystej modlitwie powszechnej rozpoczyna się ADORACJA KRZYŻA, 3) Komunii św., 4) procesji do Grobu Pańskiego.

II.
Po ukazaniu krzyża w czasie adoracji krzyża oddanie czci krzyżowi może dokonać się w różny sposób:
1) Kapłan, duchowieństwo i wierni przechodzą procesjonalnie przed Krzyżem i oddają mu cześć przez przyklęknięcie albo w inny sposób, zgodny z miejscowym zwyczajem, np. przez ucałowanie. W tym czasie śpiewa się pieśni odpowiednie. Ci, którzy złożyli cześć Krzyżowi, siadają.
2) Adoruje się tylko jeden Krzyż. Jeżeli z powodu wielkiej liczby uczestników liturgii nie wszyscy mogą podejść do Krzyża i oddać mu cześć, obrzęd adoracji można odprawić w następujący sposób: gdy część wiernych odda cześć Krzyżowi, kapłan bierze go, staje pośrodku przed ołtarzem i w krótkich słowach zachęca zgromadzonych do adoracji. Następnie podnosi Krzyż i tak go trzyma przez pewien czas, wierni zaś oddają wtedy cześć Krzyżowi w milczeniu.
Po zakończeniu adoracji Krzyż zanosi się na zwykłe miejsce przy ołtarzu. Zapalone świece stawia się na ołtarzu lub przy Krzyżu.

III.
Odpust można ofiarować za siebie lub osobę zmarłą.

IV.
Należy wypełnić również tzw. zwykłe warunki. Można je przeczytać tutaj https://jakubiaktomasz.pl/

***

Tego dnia można uzyskać odpust zupełny również za ZJEDNOCZENIE SIĘ POBOŻNIE Z NABOŻEŃSTWEM DROGI KRZYŻOWEJ SPRAWOWANYM PRZEZ OJCA ŚWIĘTEGO I BEZPOŚREDNIO PRZEKAZYWANYM ZA POMOCĄ TELEWIZJI LUB RADIA. Więcej na ten temat pod linkiem https://www.facebook.com/
- Należy pamiętać, że poza niebezpieczeństwem śmierci można uzyskać raz jeden odpust zupełny, zatem w tym przypadku, jeśli ktoś uzyska odpust zupełny za np. adorację krzyża w czasie Liturgii Wielkiego Piątku, może uzyskać odpust cząstkowy za udział w Drodze Krzyżowej (i odwrotnie).

 -> [menu]

 

 

WIELKI PIĄTEK – MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO / ODPUSTY W TRIDUUM, CZ. 3

TEKST NADANIA ODPUSTU:

„Odpustu zupełnego udziela się wiernemu, który zjednoczy się pobożnie z Nabożeństwem Drogi Krzyżowej sprawowanym przez Ojca świętego i bezpośrednio przekazywanym za pomocą telewizji lub radia”.

KOMENTARZ DO ODPUSTU:

-Przekaz elektroniczny musi być w CZASIE RZECZYWISTYM – NA ŻYWO (nie retransmisją).
-Odpust można ofiarować za siebie lub osobę zmarłą.
-Należy wypełnić również tzw. zwykłe warunki. Można je przeczytać tutaj https://jakubiaktomasz.pl/

***

Tego dnia można uzyskać odpust zupełny również za POBOŻNE UCZESTNICTWO W ADORACJI KRZYŻA W CZASIE UROCZYSTEJ CELEBRACJI PAMIĄTKI MĘKI I ŚMIERCI PANA W WIELKI PIĄTEK. Więcej na ten temat pod linkiem www.facebook.com
-Należy pamiętać, że poza niebezpieczeństwem śmierci można uzyskać raz jeden odpust zupełny, zatem w tym przypadku, jeśli ktoś uzyska odpust zupełny za np. adorację krzyża w czasie Liturgii Wielkiego Piątku, może uzyskać odpust cząstkowy za udział w Drodze Krzyżowej (i odwrotnie).
-Odpust zupełny za odprawienie Drogi Krzyżowej można uzyskać codziennie www.facebook.com lub [-> O "Drodze Krzyżowej" i odpuście możliwym do uzyskania - nie tylko w Wielkim Poście.]

 -> [menu]

 

 

 

WIGILIA PASCHALNA / WIELKA SOBOTA – MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO, CZ. 4

TEKST NADANIA ODPUSTU:

"Odpustu zupełnego udziela się wiernemu, który w czasie Wigilii Paschalnej odnowi przyrzeczenia chrzcielne jakąś formułą prawnie aprobowaną."

***

KRÓTKI KOMENTARZ DOTYCZĄCY ODPUSTU:

- Odpust można ofiarować za siebie, lub zmarłego.
- Przy uroczystej recytacji wystarcza odmawiać modlitwę na przemian z towarzyszem lub śledzić myślą, gdy ktoś inny głośno ją odmawia.
- Tak głusi, jak i niemi mogą zyskiwać odpusty związane z publicznymi modlitwami, gdy razem z wiernymi, którzy modlą się na tym samym miejscu, wznoszą do Boga myśl i pobożne uczucia. Jeżeli zaś chodzi o prywatne modlitwy, to wy starczy, aby myślą je rozważali lub wyrażali je znakami, ewentualnie przebiegali tekst tylko oczami.
- Ten ODPUST ZUPEŁNY można uzyskać w roku raz: albo w czasie Wigilii Paschalnej (w trakcie liturgii mszalnej), lub w dniu rocznicy własnego chrztu (w jakimkolwiek miejscu).
- Należy również spełnić warunki zwykłe do uzyskania odpustu – dostępne są tutaj https://jakubiaktomasz.pl/

***

WARTO RÓWNIEŻ PAMIĘTAĆ, ŻE:
1. Odpustu zupełnego udziela się wiernemu, który w rocznicę własnego chrztu odnowi przyrzeczenia chrzcielne jakąś formułą prawnie aprobowaną.
2. Odpustu cząstkowego udziela się wiernemu, który odnowi przyrzeczenia chrzcielne, posługując się jakąkolwiek formułą.
(szczegóły dostępne facebook.com/) lub [->Odpust zupełny w rocznicę własnego chrztu]

 -> [menu]
 

 

 

 

 ODPUST ZUPEŁNY Z OKAZJI JUBILEUSZU ŚWIĘCEŃ DLA KAPŁANÓW I WIERNYCH


Z okazji rocznicy święceń kapłani oraz wierni, którzy włączają się w radość jubileuszu święceń, mogą pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny. Można go ofiarować za siebie lub za zmarłego na sposób wstawiennictwa. Wierni mogą taki odpust uzyskać raz dziennie.

ODPUST MOGĄ UZYSKAĆ:

1) KAPŁANI, którzy obchodzą 25., 50., 60. i 70. rocznicę swoich święceń kapłańskich (prezbiteratu), jeśli odnowią przed Bogiem postanowienie wiernego wypełniania obowiązków swego powołania.
2) BISKUPI, którzy w 25, 40 i 50 rocznicę swoich święceń biskupich odnowią przed Bogiem postanowienie wiernego wypełniania obowiązków swego stanu.
3) WIERNI, którzy będą pobożnie uczestniczyć w odprawianej Mszy św. jubileuszowej kapłanów i biskupów wymienionych powyżej.

***

TEKST NADANIA ODPUSTU JUBILEUSZE ŚWIĘCEŃ (Iubilares ordinationum celebrationes)

Odpustu zupełnego udziela się:
1° kapłanom, którzy obchodząc 25., 50., 60. i 70. rocznicę swoich święceń, odnowią przed Bogiem postanowienie wiernego wypełniania obowiązków swego powołania;
2° biskupom, którzy w 25, 40 i 50 rocznicę swoich święceń odnowią przed Bogiem postanowienie wiernego wypełniania obowiązków swego stanu;
3° wiernym, którzy pobożnie będą uczestniczyć w odprawianej Mszy św. jubileuszowej.

 -> [menu] 

 

 

 ODPUST ZUPEŁNY ZA PRZYJĘCIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA PRYMICYJNEGO

Stolica Apostolska z wydarzeniem tym łączy możliwość uzyskania odpustu zupełnego.oże go pod zwykłymi warunkami uzyskać:
1) kapłan (prymicjant), który odprawia pierwszą Mszę św. z ludem w określonym dniu,
2) wierny, który w tej Mszy prymicyjnej pobożnie uczestniczy.

***

Tekst nadania odpustu:
MSZA ŚW. PRYMICYJNA PRIMA SACERDOTUM MISSA
Odpustu zupełnego udziela się:
1) kapłanowi, który odprawia pierwszą Mszę św. z ludem w określonym dniu;
2) wiernym, którzy w tej Mszy św. pobożnie będą uczestniczyć.

***

TYTUŁEM KOMENTARZA:

*Odpust można ofiarować za siebie, lub za zmarłego.
*Wierni mogą takie odpusty uzyskiwać wielokrotnie (jeden dziennie), jeśli w różnych dniach biorą udział w „prawdziwej” Mszy prymicyjnej.
*W zrozumieniu, co to jest Msza prymicyjna, pomocne są rubryki z „Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów polskich, t. 2, Katowice 1994”. W n. 1465 zapisano: „Mianem „prymicje” (od łacińskiego słowa „primitiae”- pierwociny, pierwsze kłosy plonu, pierwsze dojrzałe owoce) oznaczamy pierwszą Mszę Świętą sprawowaną uroczyście przez nowo wyświęconego kapłana (neoprezbitera) z udziałem społeczności parafialnej, z której on pochodzi. Wskazane jest, aby prymicje odbywały się jak najwcześniej po święceniach kapłańskich. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby neoprezbiter sprawował Mszę świętą bez uroczystości lub jako jeden z koncelebransów w dniach poprzedzających prymicje.”
* Gdyby neoprezbiter chciał, aby z kolejnymi przez niego sprawowanymi tzw. Mszami prymicyjnymi (w rozumieniu potocznym) była związana łaska odpustu zupełnego Mszy prymicyjnej, może zwrócić się z prośbą do Penitencjarii Apostolskiej o taką łaskę. Przykładowo, rocznik diakonów przed święceniami może napisać pismo zbiorcze do Penitencjarii Apostolskiej, pisząc szczegółowo, że dla wymienionych Mszy poszczególnych neoprezbitorów, proszą diakoni o łaskę odpustu zupełnego Mszy świętej prymicyjnej. Dobrze aby taka prośba została poparta przez biskupa diecezjalnego, lub przełożonego zakonnego, pod którego podlega seminarium.
*** Jak widać, odpust nie jest związany z błogosławieństwem prymicyjnym lecz Mszą św.

 -> [menu]

 

 

 

 

 

  PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA I ODPUST ZUPEŁNY

Z tym wydarzeniem związana jest możliwość uzyskania odpustu zupełnego. Można go ofiarować za siebie lub zmarłego na sposób wstawiennictwa.

Mogą go uzyskać, ci którzy:
1. po raz pierwszy w życiu przyjmują Komunię (Nie jest ważne, ile mają lat; nie musi być to w czasie Mszy św.),
2. nabożnie towarzyszą przystępującym po raz pierwszy do Komunii (Nie trzeba mieć zaproszenia, nie trzeba być rodziną).

KOMUNIA ŚW. EUCHARYSTYCZNA (EUCHARISTICA COMMUNIO)
ODPUSTU ZUPEŁNEGO UDZIELA SIĘ WIERNEMU, KTÓRY SAM PO RAZ PIERWSZY PRZYSTĄPI DO KOMUNII ŚW. LUB NABOŻNIE BĘDZIE TOWARZYSZYĆ INNYM PRZYSTĘPUJĄCYM PO RAZ PIERWSZY DO KOMUNII ŚW.

Tytułem komentarza:
*Oprócz wymienionego dzieła odpustowego, należy wypełnić tzw. zwykłe warunki do uzyskania odpustu zupełnego.
*Odpust ten można uzyskać raz dziennie.
*Gdy nabożnie towarzyszymy np. trzem osobom (lub grupom osób), które w trzech różnych dniach przystępują po raz pierwszy do Komunii, wtedy można uzyskać w trzech różnych dniach odpusty zupełne.

 -> [menu]

 

 

 

 

ODPUST CZĄSTKOWY ZA ODMÓWIENIE LITANII DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY (majówki)

Można ofiarować go za siebie, albo za zmarłego na sposób wstawiennictwa

*ODPUSTU CZĄSTKOWEGO UDZIELA SIĘ WIERNEMU, KTÓRY POBOŻNIE ODMÓWI ZAAPROBOWANE LITANIE (NP. DO NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS, DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO, DO NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA PANA, DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, DO ŚW. JÓZEFA, DO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH)

***

KILKA WSKAZAŃ DOTYCZĄCYCH ODPUSTU CZĄSTKOWEGO:
- Tylko ten jest zdolny do uzyskania odpustu, kto został ochrzczony, nie jest ekskomunikowany i znajduje się w stanie łaski, przynajmniej pod koniec wypełniania przepisanych czynności.
- Aby zaś podmiot zdolny do uzyskania odpustów rzeczywiście je uzyskał, powinien mieć przynajmniej ogólną intencję zyskania odpustu oraz wypełnić w określonym czasie i we właściwy sposób nakazane czynności, zgodnie z brzmieniem udzielenia.
- Odpust cząstkowy można uzyskać kilka razy dziennie.
- Wiemy, który przynajmniej z sercem skruszonym wykonuje czynność obdarzoną odpustem cząstkowym, przez działanie Kościoła otrzymuje tyle darowania kary doczesnej, ile jej już otrzymuje przez wykonanie swojej czynności.

 -> [menu]

 

 

 

 

 

ODPUST ZUPEŁNY ZA CZYTANIE PISMA ŚW.

W związku z tym, że:
1) w niedzielę 1 maja 2022 odbędzie się VI Narodowe Czytanie Pisma Świętego pod hasłem “Pokój temu domowi” (Łk 10,5);
2) w dniach 1-7 maja 2022 r. przeżywać będziemy XIV Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II

CHCIAŁEM PRZYPOMNIEĆ, ŻE POD ZWYKŁYMI WARUNKAMI ZAWSZE (CODZIENNIE) MOŻNA UZYSKAĆ ODPUST ZUPEŁNY (KTÓRY MOŻNA OFIAROWAĆ ZA SIEBIE LUB ZMARŁEGO)

Sacrae Scripturae lectio Czytanie Pisma Świętego

§ 1 Odpustu zupełnego udziela się wiernemu, który z tekstu zatwierdzonego przez kompetentną władzę przynajmniej przez pół godziny będzie czytać Pismo Święte z szacunkiem należnym Słowu Bożemu i na sposób lektury duchownej; jeśli uczyni to w krótszym przeciągu czasu, odpust będzie cząstkowy.
§ 2 Gdy ktoś z rozumnej przyczyny nie jest w stanie czytać, udziela się odpustu zupełnego lub cząstkowego, jak wyżej, jeśli sam tekst Pisma Świętego dociera do niego bądź dlatego, że jest czytany przez kogoś innego, bądź dzięki tak zwanej technice „video” lub „audio”.
W zrozumieniu, co to znaczy "tekst Pisma św. zatwierdzony", pomocny okazuje się Kan. 825 - § 1. Księgi Pisma Świętego wolno wydawać tylko za aprobatą Stolicy Apostolskiej albo konferencji biskupów; również do wydania ich tłumaczeń na języki narodowe wymagana jest aprobata tej samej władzy [xtJ- znajduje się ona na początku wydania] oraz zaopatrzenie ich w konieczne i wystarczające wyjaśnienia.
§ 2. Tłumaczenia Pisma Świętego, zaopatrzone w odpowiednie wyjaśnienia, wierni katoliccy mogą przygotowywać i wydawać także wspólnie z braćmi odłączonymi, za zezwoleniem konferencji biskupów.

 -> [menu]

 

 

 

 

 

Odpust za uczestnictwo w publicznie odprawianej nowennie przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

***

TEKST NADANIA ODPUSTU:

Odpustu cząstkowego udziela się wiernemu, który pobożnie będzie uczestniczyć w publicznie odprawianej nowennie (np. Przed uroczystością Narodzenia Pańskiego albo Zesłania Ducha Świętego, albo Niepokalanego Poczęcia NMP)

***

KRÓTKI KOMENTARZ DOTYCZĄCY ODPUSTU

- Można ofiarować go za siebie, albo za zmarłego na sposób wstawiennictwa
-W niniejszym przypadku, odpust nie jest związany z prywatnym odmówieniem nowenny, nawet jeśli połączy się kilka osób.
- Aby kult Boży był uznany za publiczny (odprawienie nowenny było publiczne) muszą być spełnione (łącznie) warunki opisane w kan. 834§2 KPK: „Tego rodzaju kult dokonuje się wtedy, gdy jest sprawowany w imieniu Kościoła przez osoby wyznaczone do tego zgodnie z prawem i z zastosowaniem czynności zatwierdzonych przez władzę Kościoła”.
- Do uzyskania odpustu [nadanego za odmówienie modlitwy] wystarcza odmawiać modlitwę na przemian z towarzyszem lub śledzić myślą, gdy ktoś inny głośno ją odmawia.
- Tak głusi, jak i niemi mogą zyskiwać odpusty związane z publicznymi modlitwami, gdy razem z wiernymi, którzy modlą się na tym samym miejscu, wznoszą do Boga myśl i pobożne uczucia.
- Odpust cząstkowy można uzyskać kilka razy dziennie. Zatem, jak Nowenna jest złączona z omawianiem Litanii do Najświętszego Serca Jezusowego lub do Najświętszej Maryi Panny, to można uzyskać dwa odpusty cząstkowe (za udział w publicznie odprawianej nowennie i za odmówienie litanii).
- Oprócz dzieła odpustowego należy spełnić warunki do uzyskania odpustu. Można je przypomnieć sobie tutaj: https://jakubiaktomasz.pl/.

 -> [menu]

 

 

 

ODPUST ZUPEŁNY ZA UCZESTNICTWO W UROCZYSTYM ŚPIEWIE ALBO RECYTACJI HYMNU VENI, CREATOR (O STWORZYCIELU, DUCHU, PRZYJDŹ) W UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO W KOŚCIELE LUB W KAPLICY.
Można go ofiarować za siebie lub zmarłego

***

TEKST NADANIA ODPUSTU:

Odpustu zupełnego udziela się wiernemu, który w kościele łub kaplicy pobożnie będzie uczestniczyć w uroczystym śpiewie albo recytacji hymnu Veni, Creator (O Stworzycielu, Duchu, przyjdź) albo w pierwszym dniu roku celem uproszenia Bożej opieki na cały rok, albo w uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

***

KRÓTKI KOMENTARZ DOTYCZĄCY ODPUSTU

- Odpust można uzyskać pod zwykłymi warunkami
- Trzeba pobożnie wziąć udział w „uroczystym” śpiewie lub w uroczystej recytacji hymnu. Trudność może stanowić uchwycenie granicy pomiędzy „publiczną lub prywatną” a „uroczystą” recytacją/ śpiewem hymnu. Można sobie wyobrazić, że śpiew grupki osób w Kościele – w rozumieniu prawa prywatny – też będzie uroczysty. Z pewnością pomocny okazuje się moment, w którym czynność jest dokonywana – np. w czasie liturgii Mszy. Okoliczności mogą pomóc w tym, żeby śpiew był „uroczysty”.
- Miejscem uzyskania odpustu jest kościół lub kaplica prawnie erygowana.
- Czynność, z którą związany jest odpust powinna być wykonana, albo 1 stycznia, albo w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Ponieważ, z dziełem odpustu związana jest konieczność nawiedzenia kościoła lub kaplicy, odpust można uzyskać już dzień wcześniej od południa. (Normy dotyczące odpustów, n. 14: Jeżeli do uzyskania odpustu związanego z jakimś dniem jest wymagane nawiedzenie kościoła lub kaplicy, może ono mieć miejsce od południa dnia poprzedzającego aż do północy kończącej dany dzień).
- Nie ma wymogu, aby czynność była dokonana w czasie Mszy św.
- 1 stycznia winna towarzyszyć śpiewowi lub recytacji intencja uproszenia Bożej opieki na cały rok.
- Przy uroczystej recytacji wystarcza odmawiać modlitwę na przemian z towarzyszem lub śledzić myślą, gdy ktoś inny głośno ją odmawia.
- Tak głusi, jak i niemi mogą zyskiwać odpust, gdy razem z wiernymi, którzy modlą się na tym samym miejscu, wznoszą do Boga myśl i pobożne uczucia.

 -> [menu]

 

 

 

 

ODPUST ZUPEŁNY ZA UDZIAŁ W PROCESJI EUCHARYSTYCZNEJ
Można go ofiarować za siebie lub zmarłego

***

TEKST NADANIA ODPUSTU:

ODPUSTU ZUPEŁNEGO UDZIELA SIĘ WIERNEMU, KTÓRY POBOŻNIE BĘDZIE UCZESTNICZYĆ W UROCZYSTEJ PROCESJI EUCHARYSTYCZNEJ, KTÓRA MA SZCZEGÓLNE ZNACZENIE W UROCZYSTOŚĆ CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY ODBYWA SIĘ W BUDYNKACH SAKRALNYCH, CZY POZA NIMI

***

KRÓTKI KOMENTARZ DOTYCZĄCY TEGO ODPUSTU

- Odpust można uzyskać pod zwykłymi warunkami.
- Odpust związany jest z uroczystą procesją eucharystyczną. Niesienie najświętszego sakramentu do chorego nie jest uroczystą procesją.
- Nie jest ważny dzień, w którym procesja się odbywa. Zatem np. gdy jest ona w tzw. "oktawie"* Uroczystości Bożego Ciała, albo w innym czasie, można uzyskać odpust zupełny.
- Jeśli, ktoś bierze udział w procesji codziennie w tzw. "oktawie" Bożego Ciała i wypełnia pozostałe warunki odpustu zupełnego (tzw. Zwykłe warunki), to może przez kolejne dni uzyskać odpusty zupełne.
- Procesja może być w budynku sakralnym (jak np. w kościele) lub poza nim (np. ulicami miejscowości, lub wokół kościoła czy klasztoru).
- Jeśli chodzi o organizację procesji, kapłani winni brać pod uwagę kan. 944 Kodeksu prawa kanonicznego:
§ 1. Tam, gdzie – zdaniem biskupa diecezjalnego – jest to możliwe, należy dawać publiczne świadectwo czci dla Najświętszej Eucharystii, urządzając, zwłaszcza w uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa, procesję prowadzoną po drogach publicznych.
§ 2. Do biskupa diecezjalnego należy wydawanie zarządzeń w celu zapewnienia uczestnictwa w procesjach oraz godności ich przebiegu.

** Np. Arcybiskup Warszawski w statutach synodalnych wezwał do odprawiania procesji eucharystycznej nie tylko w Boże Ciało (szczególnie) i "oktawie", ale również w czasie, gdy czyniono to zgodnie ze zwyczajami. (Statut 299 IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej: ... Należy również zachować procesje odprawiane przez osiem dni po uroczystości Bożego Ciała. Trzeba też zachować i ożywiać inne tradycyjne procesje eucharystyczne, dbając o czynny w nich udział wiernych.)

*W wielu parafiach, mimo, że nie ma już dawno oktawy Bożego Ciała, zachowany jest zwyczaj szczególnej czci Najświętszego Sakramentu w osiem dni po Uroczystości Ciała i Krwi Chrystusa np. przez procesje eucharystyczne, adoracje, czy nieszpory o Najświętszym Sakramencie.

 -> [menu]

 

 

 

 

 

ODPUST ZUPEŁNY ZA PUBLICZNE ODMÓWIENIE AKTU WYNAGRODZENIA W UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
Można go ofiarować za siebie lub zmarłego

***

TEKST NADANIA ODPUSTU - AKT WYNAGRODZENIA (ACTUS REPARATIONIS):

Odpustu zupełnego udziela się wiernemu, który w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa publicznie odmówi akt wynagrodzenia (O, Jezu najsłodszy), zaś gdy akt zostanie odmówiony w innych okolicznościach, odpust będzie cząstkowy.

***

TEKST AKTU WYNAGRODZENIA

O, Jezu najsłodszy, któremu za miłość bez granic ludzie w niewdzięczny sposób odpłacają się tak wielkim zapomnieniem, opuszczeniem i wzgardą, oto my, rzucając się do stóp Twych ołtarzy, szczególnym hołdem czci pragniemy wynagrodzić tę grzeszną oziębłość i krzywdy, jakie ze wszech stron ranią najmiłościwsze Twoje Serce. Pomni wszelako, że i my sami nie zawsze byliśmy wolni od tych niegodziwości, żalem przeto najgłębszym przejęci, błagamy przede wszystkim o miłosierdzie dla siebie. Jesteśmy gotowi dobrowolnym zadośćuczynieniem wynagrodzić nie tylko za grzechy, któreśmy sami popełnili, ale i za występki tych, co błądzą z dala od drogi zbawienia i zatwardziali w niewierze nie chcą iść za Tobą, Pasterzem i Wodzem, albo zdeptawszy obietnice chrztu świętego, zrzucili z siebie najsłodsze jarzmo Twojego prawa. Za te wszystkie opłakania godne występki chcemy wynagrodzić i każdy z nich pragniemy naprawić. A więc: brak skromności i wszelki bezwstyd w życiu i strojach, liczne owe sidła zastawione na niewinne dusze, lekceważenie dni świętych, ohydne bluźnierstwa miotane przeciwko Tobie i Twoim Świętym, obelgi rzucane na Twego Namiestnika i na stan kapłański, bezczeszczenie nawet samego Sakramentu Bożej miłości przez jego zaniedbanie i przez okropne świętokradztwa, wreszcie publiczne wykroczenia narodów wyłamujących się spod praw i kierownictwa ustanowionego przez Ciebie Kościoła. Obyśmy krwią własną mogli zmyć te wszystkie zbrodnie. A tymczasem, by naprawić zniewagi czci Bożej, składamy Ci zadośćuczynienie, jakie Ty sam Ojcu na krzyżu ofiarowałeś i które co dzień na ołtarzach ponawiasz, w połączeniu z zadośćuczynieniem Bogarodzicy Dziewicy, wszystkich Świętych i pobożnych dusz wiernych. Przyrzekamy z głębi serca wynagrodzić - o ile za łaską Twoją stać nas będzie - za przeszłe własne grzechy i obojętność na tak wielką miłość Twoją: przez wiarę stateczną, czyste życie, dokładne zachowanie prawa ewangelicznego, zwłaszcza prawa miłości. Postanawiamy również według sił swoich nie dopuścić do nowych zniewag - i jak najwięcej dusz pociągnąć do wstępowania w Twoje ślady. Przyjmij, błagamy, o, najłaskawszy Jezu, za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Wynagrodzicielki, ten akt dobrowolnego zadośćuczynienia i racz nas aż do śmierci zachować w wierności obowiązkom Twej świętej służby przez wielki dar wytrwania, przez który wszyscy doszlibyśmy w końcu do tej ojczyzny, gdzie Ty z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, Bóg, na wieki wieków. Amen.

***

KRÓTKI KOMENTARZ DOTYCZĄCY ODPUSTU

-Odpust można uzyskać pod zwykłymi warunkami. O warunkach do uzyskania odpustu można się dowiedzieć odsłuchując audycję z RADIO PLUS, w której brałem udział. Link do audycji znajdziesz w poście moim z dn. 21 czerwca 2022 r. godz. 12.54 na Facebook „Ksiądz Tomasz Jakubiak”.
- Odpust zupełny jest za publiczne odmówienie Aktu wynagrodzenia. Za odmówienie prywatne lub w innym dniu niż Uroczystość Najświętszego Serca odpust będzie cząstkowy.
- Aby kult Boży był uznany za publiczny (odprawienie nowenny było publiczne) muszą być spełnione (łącznie) warunki opisane w kan. 834§2 KPK: „Tego rodzaju kult dokonuje się wtedy, gdy jest sprawowany w imieniu Kościoła przez osoby wyznaczone do tego zgodnie z prawem i z zastosowaniem czynności zatwierdzonych przez władzę Kościoła”.
-Nie ma wymogu, aby czynność była dokonana w czasie Mszy św. lub w czasie innego określonego nabożeństwa. Nie jest wskazane również miejsce, gdzie należy go odmówić.
- Z pewnością w tym przypadku odmówienie aktu w czasie Mszy lub nabożeństwa ułatwi wypełnienie warunku z tekstu nadania odpustu: „odmówienia publicznego”. Będzie to wtedy i tak wykonanie dzieła „nadobowiązkowo”.
- Do uzyskania odpustu [nadanego za odmówienie modlitwy] wystarcza odmawiać modlitwę na przemian z towarzyszem lub śledzić myślą, gdy ktoś inny głośno ją odmawia.
- Tak głusi, jak i niemi mogą zyskiwać odpusty związane z publicznymi modlitwami, gdy razem z wiernymi, którzy modlą się na tym samym miejscu, wznoszą do Boga myśl i pobożne uczucia.
- Należy pamiętać, że wykonaniu czynności odpustowej winna towarzyszyć skrucha, czyli żal za grzechy. To ze względu na żal (z motywów żalu) za grzechy staramy się uzyskać odpust - dla siebie lub zmarłej osoby.
- Aby zaś podmiot zdolny do uzyskania odpustów rzeczywiście je uzyskał, powinien mieć przynajmniej ogólną intencję zyskania odpustu oraz wypełnić w określonym czasie i we właściwy sposób nakazane czynności, zgodnie z brzmieniem udzielenia.

 -> [menu]

 

 

 

 

 

 

 

DWA ODPUSTY ZUPEŁNE NA UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH PIOTRA I PAWŁA (29 CZERWCA)
Można je ofiarować za siebie lub zmarłego

***


I - PIERWSZY Z MOŻLIWYCH ODPUSTÓW ZUPEŁNYCH TEGO DNIA -

UŻYWANIE PRZEDMIOTÓW POBOŻNOŚCI (Obiectoram pietatis usus):
ODPUSTU ZUPEŁNEGO UDZIELA SIĘ WIERNEMU, KTÓRY W UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA POBOŻNIE UŻYJE PRZEDMIOTU POBOŻNOŚCI, OKREŚLONEGO W NORMIE 15 (A MIANOWICIE KRUCYFIKSA, LUB KRZYŻA, RÓŻAŃCA, SZKAPLERZA, MEDALIKA), POŚWIĘCONEGO PRZEZ PAPIEŻA LUB PRZEZ JAKIEGOŚ BISKUPA, DODAJĄC JEDNAK JAKĄKOLWIEK ZATWIERDZONĄ PRAWNIE FORMUŁĘ WYZNANIA WIARY.


*WARTO PAMIĘTAĆ:

-Odpustu cząstkowego udziela się wiernemu, który użyje pobożnie tego przedmiotu pobożności (a mianowicie krucyfiksu lub krzyża, różańca, szkaplerza, medalika) należycie poświęconego przez kapłana lub diakona.
-Odpust związany z posługiwaniem się przedmiotem pobożności wtedy tylko ustaje, kiedy przedmiot ulegnie zniszczeniu albo zostanie sprzedany.
- Pobożne użycie, to użycie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem religijnym. Nie używa pobożnie osoba, która nosi przedmiot na sposób ozdoby lub po prostu go posiada.
- Po co błogosławieństwa przedmiotów? Można przeczytać chociażby we Wprowadzeniu do Obrzędów błogosławieństw: „n. 12 Kościół błogosławi także niekiedy rzeczy i miejsca związane z ludzką działalnością, z życiem liturgicznym i osobistą pobożnością. Zawsze jednak ma na uwadze ludzi, którzy się tymi rzeczami posługują i działają w tych miejscach. Człowiek bowiem, dla którego Bóg pragnął wszelkich dóbr i je stworzył, jest skarbcem Jego mądrości i w obrzędach błogosławieństw wyznaje, że przez samo korzystanie z rzeczy stworzonych szuka Boga, miłuje Go i wiernie służy jedynemu Bogu”.
- Przedmioty poświęcone przez diakona lub prezbitera mają realną wartość w życiu duchowym, tak jak te poświęcone przez biskupa lub papieża. Odpust zupełny w tym przypadku udzielony jest ze względu na szczególną rolę biskupów w budowaniu jedności Kościoła i ich związek z kolegium biskupów oraz papieżem.
-Popatrz też na wspólny komentarz dot. odpustów zamieszczony na końcu posta.

 

***

 

II – DRUGI Z MOŻLIWYCH ODPUSTÓW ZUPEŁNYCH TEGO DNIA -

NAWIEDZENIE MIEJSC ŚWIĘTYCH (Visitationes locorum sacrorum):

ODPUSTU ZUPEŁNEGO UDZIELA SIĘ WIERNEMU, KTÓRY NAWIEDZI I TAM POBOŻNIE ODMÓWI OJCZE NASZ I WIERZĘ:
1) BAZYLIKĘ MNIEJSZĄ (W UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA),
LUB
2) KOŚCIÓŁ KATEDRALNY (W UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA).*WARTO PAMIĘTAĆ:

-Ponieważ, z dziełem odpustu związana jest konieczność nawiedzenia kościoła, odpust można uzyskać już dzień wcześniej od południa. (Normy dotyczące odpustów, n. 14: Jeżeli do uzyskania odpustu związanego z jakimś dniem jest wymagane nawiedzenie kościoła lub kaplicy, może ono mieć miejsce od południa dnia poprzedzającego aż do północy kończącej dany dzień).
-Nie ma wymogu, aby czynność była dokonana w czasie Mszy św.
- Może być to prywatne nawiedzenie.
- Na temat znaczenia Bazyliki mniejszej można przeczytać w „Dekret Kongregacji ds. Obrzędów (obecnie: ds. Kultu Bożego) dotyczący tytułu Bazyliki Mniejszej, 6.06.1968” (szczególnie wstęp dokumentu), tekst na stronie: https://opoka.org.pl
- Nieco o katedrach i bazylikach też można przeczytać na stronie: https://www.niedziela.pl/
- Dlaczego te kościoły akurat? Gdyż wskazują na szczególny związek z kolegium biskupów i papieżem. Wyrażają one jedność z biskupem Rzymu.
-Popatrz też na wspólny komentarz dot. odpustów zamieszczony na końcu posta.WARTO PAMIĘTAĆ TEŻ O ODPUŚCIE CZĄSTKOWYM, który można codziennie uzyskiwać wielokrotnie, za siebie lub za zmarłego:
ODPUSTU CZĄSTKOWEGO UDZIELA SIĘ WIERNEMU, KTÓRY POBOŻNIE ODMÓWI MODLITWĘ ŚWIĘCI APOSTOŁOWIE PIOTRZE I PAWLE.

***TEKST MODLITWY:
Święci Apostołowie Piotrze i Pawle, przyczyńcie się za nami. Ochraniaj, Panie, swój lud ufający opiece Twoich Apostołów Piotra i Pawia oraz strzeż go nieustanną opieką. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

*********************************************************

WSPÓLNY KOMENTARZ DOTYCZĄCY POWYŻSZYCH ODPUSTÓW:

- Aby uzyskać odpust zupełny, to poza opisanym dziełem (czynnością) trzeba jeszcze spełnić zwykłe warunki wymagane do uzyskania odpustu zupełnego. O warunkach do uzyskania odpustu można się dowiedzieć odsłuchując audycję z RADIO PLUS, w której brałem udział. Link do audycji znajdziesz w poście moim z dn. 21 czerwca 2022 r. godz. 12.54 na Facebook „Ksiądz Tomasz Jakubiak”.
- Należy pamiętać, że wykonaniu czynności odpustowej winna towarzyszyć skrucha, czyli żal za grzechy. To ze względu na żal (z motywów żalu) za grzechy staramy się uzyskać odpust - dla siebie lub zmarłej osoby.
- Aby zaś podmiot zdolny do uzyskania odpustów rzeczywiście je uzyskał, powinien mieć przynajmniej ogólną intencję zyskania odpustu oraz wypełnić w określonym czasie i we właściwy sposób nakazane czynności, zgodnie z brzmieniem udzielenia.
- Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia, natomiast odpust cząstkowy można uzyskać kilka razy dziennie. Zatem, jeśli nawiedzę w uroczystość kościół katedralny (odmawiając wymagane modlitwy) i pobożnie posłużę się w domu np. różańcem poświęconym przez biskupa, to wtedy muszę zdecydować się przed wykonaniem czynności odpustowej, za którą czynność, chcę przyjąć łaskę odpustu zupełnego, a za którą z nich cząstkowego (bo odpusty cząstkowe mogę zyskiwać więcej niż raz dziennie, niezależnie od łaski odpustu zupełnego).
Jednakże w chwili śmierci wierny może uzyskać dla siebie odpust zupełny tzw. „NA GODZINĘ ŚMIERCI”, chociażby tego dnia uzyskał już wcześniej inny odpust zupełny dla siebie lub zmarłego.
- Odpust dołączony do jakiejś modlitwy może być uzyskany bez względu na to, w jakim języku jest ona ODMAWIANA (NIE MYŚLANA!!! – o wyjątkach poniżej), byleby przekład tej modlitwy był zatwierdzony przez kompetentną władzę kościelną. Przeważnie będzie to w Polsce Konferencja Episkopatu Polski. Na co dzień w kościele na nabożeństwach, lub w książeczkach przeważnie mamy takie odpowiednio zatwierdzone przekłady modlitw. Chodzi o to, że to nie może być nasz prywatny przekład, albo jakieś osoby biegłej w tłumaczeniu, albo jakiegoś poety.
-Do uzyskania odpustu [nadanego za odmówienie modlitwy] wystarcza odmawiać modlitwę na przemian z towarzyszem lub śledzić myślą, gdy ktoś inny głośno ją odmawia.
- Tak głusi, jak i niemi mogą zyskiwać odpusty związane z publicznymi modlitwami, gdy razem z wiernymi, którzy modlą się na tym samym miejscu, wznoszą do Boga myśl i pobożne uczucia. Jeżeli zaś chodzi o prywatne modlitwy, to wystarczy, aby myślą je rozważali lub wyrażali je znakami, ewentualnie przebiegali tekst tylko oczami.

 -> [menu]

 

 

 

 

 

 

ODPUST ZA ODMÓWIENIE MODLITWY "POMNIJ, O NAJŚWIĘTSZA PANNO MARYJO" – tzw. Modlitwy św. Bernarda do Matki Bożej

TEKST NADANIA ODPUSTU:

"Odpustu cząstkowego udziela się wiernemu, który pobożnie odmówi jakąkolwiek zatwierdzoną modlitwę do Najświętszej Maryi Panny (np. Maryjo, Matko łaski; Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo; Witaj, Królowo; Święta Maryjo, przybądź z pomocą biednym; Pod Twoją obronę).

***

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O, Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

***

Odpust ten można ofiarować za siebie lub za zmarłego.
Można łączyć go z innymi odpustami i też uzyskiwać go wielokrotnie w ciągu dnia.

 -> [menu]

 

 

 

 

 

 W PAŹDZIERNIKU I NIE TYLKO - ODPUST ZA MODLITWĘ RÓŻAŃCOWĄ (ZUPEŁNY lub CZĘŚCIOWY)

***

TEKST NADANIA ODPUSTU:

ODPUSTU ZUPEŁNEGO UDZIELA SIĘ WIERNEMU, KTÓRY:
1° POBOŻNIE ODMÓWI RÓŻANIEC MARYJNY W KOŚCIELE, W KAPLICY, W RODZINIE, WE WSPÓLNOCIE ZAKONNEJ, W POBOŻNYM STOWARZYSZENIU I OGÓLNIE, KIEDY WIELU GROMADZI SIĘ DLA GODZIWEGO CELU;
albo
2° POBOŻNIE ZJEDNOCZY SIĘ W ODMAWIANIU TEJ MODLITWY, KIE¬DY JEST ONA ODMAWIANA PRZEZ PAPIEŻA I PRZEKAZYWANA ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH.
W INNYCH PRZYPADKACH ODPUST BĘDZIE CZĄSTKOWY.

***

WYJAŚNIENIE PRZYTOCZONEGO ODPUSTU ZUPEŁNEGO:

Różaniec jest określoną formą modlitewną, w której rozróżniamy dwadzieścia dziesiątek pozdrowień anielskich oddzielonych modlitwą Pańską. Przy poszczególnych dziesiątkach w pobożnym rozważaniu wspominamy tyleż tajemnic dotyczących naszego odkupienia.

DO UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO ZA ODMAWIANIE RÓŻAŃCA POTRZEBNE SĄ NASTĘPUJĄCE WARUNKI (ŁĄCZNIE)!!!

a) Wystarczy odmówić tylko pięć dziesiątek różańca; jednak należy je odmówić w sposób ciągły;
b) z modlitwą ustną należy połączyć pobożne rozważanie tajemnic;
c) w odmawianiu publicznym (czyli, wtedy gdy np. jest nabożeństwo różańcowe – przypis xtj) tajemnice winny być zapowiadane, zgodnie z zatwierdzoną miejscową praktyką (np. według „agendy”); w prywatnym zaś odmawianiu (np. zebrała się rodzina i w domu odmawia różaniec – przypis xtj) wystarcza, że wierny z modlitwą ustną łączy rozważanie tajemnic.
d) Należy wypełnić tzw. zwykłe warunki – patrz link: https://jakubiaktomasz.pl/

****

KOMENTARZ:

- Nie zawsze przy odmawianiu „jednoosobowym” można uzyskać odpust zupełny (patrz tekst nadania odpustu). Np. Jeśli osoba „sama” odmawia całą część różańca (w domu, lub w autobusie) może uzyskać odpust cząstkowy. Jeśli jednak łączy się „sama” przez media w czasie rzeczywistym z papieżem, gdy ten odmawia część różańca, wtedy może uzyskać odpust zupełny. Interpretując literalnie tekst nadania odpustu, wydaje się, że „samemu – jednoosobowo” odmawiając różaniec w kościele lub kaplicy, też można uzyskać odpust zupełny. W innych przypadkach należy rozważyć prośbę do spowiednika (przy tzw. okazji spowiedzi), bowiem: „Spowiednicy mogą dokonać zamiany zarówno przepisanego dzieła pobożnego, jak i warunków uzyskania odpustu tym, którzy Z POWODU PRAWNEJ PRZESZKODY nie są w stanie ich wykonać” (tylko z powodu prawnej przeszkody, bo np. ktoś jest chory - xtj).
- Nie ma wymogu, aby odmawianie dokonywało się przed Najświętszym Sakramentem wystawionym lub w tabernakulum. Np.: rodzina jadąc samochodem w dłuższą drogę może spełnić warunki uzyskania odpustu zupełnego za odmówienie różańca.
-Odpust zupełny za odmawianie różańca można uzyskać raz dziennie i codziennie.
-Można go ofiarować za siebie lub za osobę zmarłą.
-Należy różaniec odmawiać w sposób pobożny (ale to nie znaczy, że wolny od rozproszeń).
-Nie ma wymogu trzymania różańca w trakcie jego odmawiania.
- Poszczególne tajemnice należy odmawiać bez przerwy. Wydaje się jednak, że np. gdy rodzina odmawia różaniec i nagle zajdzie potrzeba nakarmienia dziecka, albo uspokojenia go, wtedy krótka przerwa nie pozbawia możliwości uzyskania odpustu zupełnego.
- Odpust dołączony do jakiejś modlitwy może być uzyskany bez względu na to, w jakim języku jest ona odmawiana, byleby przekład tej modlitwy był zatwierdzony przez kompetentną władzę kościelną.
-Do uzyskania odpustu [nadanego za odmówienie modlitwy] wystarcza odmawiać modlitwę (czyli na głos – przypis xtj) na przemian z towarzyszem lub śledzić myślą, gdy ktoś inny głośno ją odmawia. [Nie dotyczy to głuchych, jak i niemych – patrz niżej]. Za „pomyślenie” różańca można uzyskać odpust cząstkowy: „odpustu cząstkowego udziela się wiernemu, który dla osobistego zbudowania pobożnie podejmie modlitwę myślną”.
- Tak głusi, jak i niemi mogą zyskiwać odpusty związane z publicznymi modlitwami, gdy razem z wiernymi, którzy modlą się na tym samym miejscu, wznoszą do Boga myśl i pobożne uczucia. Jeżeli zaś chodzi o prywatne modlitwy, to wy starczy, aby myślą je rozważali lub wyrażali je znakami, ewentualnie przebiegali tekst tylko oczami. [W tej sytuacji wspomniane osoby mogą uzyskiwać odpusty zupełne - xtj]
- Jeżeli czynność obdarzona odpustem zupełnym da się łatwo podzielić na części (np. różaniec Maryjny na dziesiątki), wtedy ten, kto dla słusznej przyczyny nie wykona całej czynności, może uzyskać odpust cząstkowy, proporcjonalny do części, jaką wykona.
- Odpust ten można łączyć z innymi odpustami, np. gdy po różańcu odmawia się litanię, wtedy można dodatkowo uzyskać odpust częściowy.
-Tajemnice Radosne odmawia się w poniedziałek i sobotę; Tajemnice Bolesne – we wtorek i piątek; Tajemnice Chwalebne – w środę i Niedzielę; Tajemnice Światła – w czwartek. List apostolski Rosarium Virginis Mariae n. 38: „To wskazanie nie ma jednak ograniczać słusznej wolności medytacji osobistej i wspólnotowej, z uwzględnieniem potrzeb duchowych i duszpasterskich, a przede wszystkim dat liturgicznych, które mogą sugerować bardziej odpowiednie dostosowania. Sprawą naprawdę wielkiej wagi jest to, by różaniec był coraz bardziej pojmowany i przeżywany jako droga kontemplacji. Dzięki niej, jako uzupełnienie tego, co dokonuje się w liturgii, tydzień chrześcijanina, skoncentrowany na niedzieli, dniu zmartwychwstania, staje się drogą przez tajemnice życia Chrystusa, a On objawia się w życiu swych uczniów jako Pan czasu i historii.”

 -> [menu]

 

 

 

 

 

 ODPUST CZĄSTKOWY ZA MODLITWĘ DO ANIOŁA STRÓŻA

2 października, wspomnienie Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów. Codziennie za odmówienie modlitwy do Anioła Stróża można uzyskać odpust cząstkowy.

***

TEKST NADANIA ODPUSTU:

ODPUSTU CZĄSTKOWEGO UDZIELA SIĘ WIERNEMU, KTÓRY POBOŻNIE WEZWIE SWEGO ANIOŁA STRÓŻA, POSŁUGUJĄC SIĘ ZATWIERDZONĄ MODLITWĄ (NP. ANIELE BOŻY).

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój,
Rano, wieczór, we dnie, w nocy,
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Broń mnie od wszystkiego złego,
I zaprowadź do żywota wiecznego. Amen.

***

KOMENTARZ DO ODPUSTÓW:

1. Jeśli korzystamy z modlitewników lub modlitw na obrazkach, to winny być wydane za zezwoleniem ordynariusza miejsca lub biskupa diecezjalnego (kan. 826§3 KPK). Zwykle zaznaczone jest to słowami: „za zezwoleniem”, „imprimatur”, „nihil obstat”. Wtedy mamy pewność, że modlitwa jest „zatwierdzona”.
2. Odpust można ofiarować za siebie lub zmarłego.
3. Odpust cząstkowy można uzyskać kilka razy dziennie. Można go „łączyć” z innymi odpustami. Czyli oprócz tego odpustu, w danym dniu można uzyskać inny.
4. By otrzymać odpust z tego nadania, modlitwa winna być „wypowiedziana”, a nie „pomyślana”. Nie dotyczy to osób głuchych i niemych. Tak głusi, jak i niemi mogą zyskiwać odpusty związane z publicznymi modlitwami, gdy razem z wiernymi, którzy modlą się na tym samym miejscu, wznoszą do Boga myśl i pobożne uczucia. Jeżeli zaś chodzi o prywatne modlitwy, to wystarczy, aby myślą je rozważali lub wyrażali je znakami, ewentualnie przebiegali tekst tylko oczami.
5. Jeśli ktoś podejmuje modlitwę myślną może uzyskać odpust z innego tytułu: „Odpustu cząstkowego udziela się wiernemu, który dla osobistego zbudowania pobożnie podejmie modlitwę myślną”. Warto w tym miejscu zauważyć, że wierny, który przynajmniej z sercem skruszonym wykonuje czynność obdarzoną odpustem cząstkowym, przez działanie Kościoła otrzymuje tyle darowania kary doczesnej, ile jej już otrzymuje przez wykonanie swojej czynności.
6. By uzyskać odpust należy wypełnić oprócz odmówienia modlitwy tzw. zwykłe warunki. O warunkach do uzyskania odpustu można przeczytać tutaj: https://jakubiaktomasz.pl/.

 -> [menu]

 

 

 

 ODPUSTY ZA NAWIEDZENIE CMENTARZA

OD 1 DO 8 LISTOPADA JEST MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO: „Odpustu zupełnego, który można ofiarować jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące, udziela się wiernemu, który w poszczególne dni od 1 do 8 listopada pobożnie nawiedzi cmentarz i pomodli się choćby tylko w myśli za zmarłych”.

***

Czyli można przez osiem kolejnych dni codziennie uzyskać po jednym odpuście zupełnym, o ile spełnione zostaną tzw. warunki zwykłe.

* OPRÓCZ PRZYWOŁANEGO ODPUSTU MOŻNA TEŻ UZYSKAĆ CODZIENNIE PRZEZ CAŁY ROK następujący odpust cząstkowy: „Odpustu cząstkowego, który można ofiarować jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące, udziela się wiernemu, który nabożnie nawiedzi cmentarz i pomodli się choćby tylko w myśli za zmarłych”. – przy zachowaniu warunków dla uzyskania odpustu cząstkowego.

 -> [menu]

 

 

 

 

ODPUST 1 i 2 listopada

OD 1 LISTOPADA GODZ. 12.00 DO 2 LISTOPADA GODZ. 24.00 ODPUST ZA ZMARŁYCH ZA POBOŻNE NAWIEDZENIE KOŚCIOŁA LUB KAPLICY

Tekst nadania odpustu: „ODPUSTU ZUPEŁNEGO, KTÓRY MOŻNA OFIAROWAĆ JEDYNIE ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE, UDZIELA SIĘ WIERNEMU, KTÓRY WE WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH - DZIEŃ ZADUSZNY (LUB ZA ZGODĄ ORDYNARIUSZA W NIEDZIELĘ POPRZEDZAJĄCĄ ALBO NASTĘPUJĄCĄ WZGLĘDNIE W UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH) NABOŻNIE NAWIEDZI KOŚCIÓŁ LUB KAPLICĘ I ODMÓWI TAM OJCZE NASZ I WIERZĘ.”

Oprócz dzieła odpustowego: nawiedzenia kościoła lub kaplicy i odmówienia tam przywołanych modlitw, należy również dla uzyskania odpustu zupełnego wypełnić tzw. „Warunki zwykłe”.

*Ten odpust można już uzyskać od 1 listopada godz. 12.00 do 2 listopada godz. 24.00.

*Jeśli dzień nawiedzenia kościoła lub kaplicy przypada 1 listopada, czyli w święto nakazane, wtedy nawiedzenie nie może dokonać się w czasie Mszy, na której ktoś uczestniczy, wypełniając obowiązek bycia na Mszy św. Takie nawiedzenie pobożne może dokonać się poza Mszą - np. przed lub po Mszy. Wtedy też modlitwy mszalne nie mogą stanowić realizacji dzieła odpustowego - czyli mimo odmówienia na Mszy "Ojcze nasz", modlitwę tę należy odmówić ponownie.

*Gdyby ktoś tego dnia odwiedzał cmentarz, to może uzyskać tylko jeden odpust zupełny. Wtedy można np. w związku z nawiedzeniem cmentarza uzyskać odpust cząstkowy ofiarowany za zmarłych, oprócz odpustu zupełnego też za zmarłych za nawiedzenie kościoła lub kaplicy.

*Przypominam o odpuście zupełnym za zmarłych: „Odpustu zupełnego, który można ofiarować jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące, udziela się wiernemu, który w poszczególne dni od 1 do 8 listopada pobożnie nawiedzi cmentarz i pomodli się choćby tylko w myśli za zmarłych”.

 -> [menu]

 

 

 

 

Odpust za publiczne odmówienie „Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi Królowi”.


TEKST NADANIA ODPUSTU:

„ODPUSTU ZUPEŁNEGO UDZIELA SIĘ WIERNEMU, KTÓRY W UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA ODMÓWI PUBLICZNIE AKT POŚWIĘCENIA RODZAJU LUDZKIEGO CHRYSTUSOWI KRÓLOWI (O, JEZU NAJSŁODSZY, ODKUPICIELU), ZAŚ GDY AKT ZOSTANIE ODMÓWIONY W INNYCH OKOLICZNOŚCIACH, ODPUST BĘDZIE CZĄSTKOWY.”

***

TEKST AKTU POŚWIĘCENIA:

O, Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o, Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Twego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi swemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie, Jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

***
KRÓTKI KOMENTARZ DOTYCZĄCY ODPUSTU:

-Odpust można uzyskać pod zwykłymi warunkami. O warunkach do uzyskania odpustu można się dowiedzieć z tekstu na mojej stronie www – patrz link: https://jakubiaktomasz.pl/
- Odpust zupełny jest za publiczne odmówienie „Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi Królowi”. Za odmówienie prywatne lub w innym dniu niż Uroczystość Chrystusa Króla odpust będzie cząstkowy.
- Aby kult Boży był uznany za publiczny (odmówienie Aktu było publiczne) muszą być spełnione (łącznie) warunki opisane w kan. 834§2 KPK: „Tego rodzaju kult dokonuje się wtedy, gdy jest sprawowany w imieniu Kościoła przez osoby wyznaczone do tego zgodnie z prawem i z zastosowaniem czynności zatwierdzonych przez władzę Kościoła”.
-Nie ma wymogu, aby czynność była dokonana w czasie Mszy św. lub w czasie innego określonego nabożeństwa. Nie jest wskazane również miejsce, gdzie należy go odmówić.
- Z pewnością w tym przypadku odmówienie aktu w czasie Mszy lub nabożeństwa ułatwi wypełnienie warunku z tekstu nadania odpustu: „odmówienia publicznego”. Będzie to wtedy i tak wykonanie dzieła „nadobowiązkowo”.
- Do uzyskania odpustu [nadanego za odmówienie modlitwy] wystarcza odmawiać modlitwę na przemian z towarzyszem lub śledzić myślą, gdy ktoś inny głośno ją odmawia.
- Tak głusi, jak i niemi mogą zyskiwać odpusty związane z publicznymi modlitwami, gdy razem z wiernymi, którzy modlą się na tym samym miejscu, wznoszą do Boga myśl i pobożne uczucia.
-Można go ofiarować za siebie lub za osobę zmarłą.

 -> [menu]

 

 

 

 

 

Odpust cząstkowy za uczestnictwo w Nowennie przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP

29 LISTOPADA ROZPOCZĘŁA SIĘ NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP – ZA UCZESTNICTWO W NIEJ JEST ODPUST CZĄSTKOWY

***

TEKST NADANIA ODPUSTU:

„Odpustu cząstkowego udziela się wiernemu, który pobożnie będzie uczestniczyć w publicznie odprawianej nowennie (np. przed uroczystością Narodzenia Pańskiego albo Zesłania Ducha Świętego, albo Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny)”.

***

- Odpust ten można ofiarować za siebie lub za zmarłego.
- Inna wielkość odpustu cząstkowego będzie za udział w kilku dniach nowenny, lub w całości, niż w jednym dniu.
- Można łączyć go z innymi odpustami i też uzyskiwać go wielokrotnie w ciągu dnia.
- Aby kult Boży był uznany za publiczny (odmówienie Aktu było publiczne) muszą być spełnione (łącznie) warunki opisane w kan. 834§2 KPK: „Tego rodzaju kult dokonuje się wtedy, gdy jest sprawowany w imieniu Kościoła przez osoby wyznaczone do tego zgodnie z prawem i z zastosowaniem czynności zatwierdzonych przez władzę Kościoła”.
- Gdyby odmówiono ową nowennę prywatnie lub w myślach, też można by było otrzymać odpust cząstkowy, ale z innego tytułu: „Odpustu cząstkowego udziela się wiernemu, który dla osobistego zbudowania pobożnie podejmie modlitwę myślną” (n. 15 nadania). W takiej sytuacji wydaje się, że ów odpust cząstkowy może być mniejszy.

 -> [menu]

 

 

 

 

 

 

31 GRUDNIA (SYLWESTRA) – MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO
Można go ofiarować za siebie lub zmarłego

***

TEKST NADANIA ODPUSTU:

"Odpustu zupełnego udziela się wiernemu, który w kościele lub kaplicy pobożnie będzie uczestniczyć w uroczystym śpiewie albo recytacji hymnu Te Deum (Ciebie, Boga, wysławiamy) w ostatnim dniu roku dla podziękowania Bogu za dobrodziejstwa otrzymane w ciągu całego minionego roku."

***

KRÓTKI KOMENTARZ DOTYCZĄCY TEGO ODPUSTU

- Odpust można ofiarować za siebie, lub zmarłego.
-Trzeba pobożnie wziąć udział w „uroczystym” śpiewie lub w uroczystej recytacji hymnu. Można sobie wyobrazić, że śpiew grupki osób w Kościele – w rozumieniu prawa prywatny – też będzie uroczysty. Z pewnością pomocny okazuje się moment, w którym czynność jest dokonywana – np. w czasie liturgii Mszy. Okoliczności mogą pomóc w tym, żeby śpiew był „uroczysty”.
-Miejscem uzyskania odpustu jest kościół lub kaplica prawnie erygowana.
-Czynność, z którą związany jest odpust powinna być wykonana 31 grudnia. Ponieważ, z dziełem odpustu związana jest konieczność nawiedzenia kościoła lub kaplicy, odpust można uzyskać już dzień wcześniej od południa. (Normy dotyczące odpustów, n. 14: Jeżeli do uzyskania odpustu związanego z jakimś dniem jest wymagane nawiedzenie kościoła lub kaplicy, może ono mieć miejsce od południa dnia poprzedzającego aż do północy kończącej dany dzień).
-Nie ma wymogu, aby czynność była dokonana w czasie Mszy św.
- 31 grudnia winna towarzyszyć śpiewowi lub recytacji intencja podziękowania Bogu za dobrodziejstwa otrzymane w ciągu całego minionego roku.
-Należy również spełnić warunki zwykłe do uzyskania odpustu zupełnego – dostępne są tutaj https://jakubiaktomasz.pl/.

 -> [menu]

 

 

 

 

Odpust zupełny w dni powszechnie poświęcone jakiemuś celowi religijnemu.

 

***

TEKST NADANIA ODPUSTU:

(Dni powszechnie poświęcone jakiemuś celowi religijnemu)

„Odpustu zupełnego udziela się wiernemu, który pobożnie uczestniczy w celebracjach powszechnie poświęconych jakiemuś celowi religijnemu (np. budzeniu powołań kapłańskich i zakonnych, szczególnej trosce duszpasterskiej o chorych i cierpiących, umocnieniu młodzieży w wyznawaniu wiary i wspomaganiu jej w prowadzeniu świętego życia itp.); kto zaś pomodli się w tego rodzaju intencjach, zyskuje odpust cząstkowy.”

***

 KOMENTARZ

- Stolica Apostolska wyznacza dzień, lub określone dni, na promowanie szczególnych celów religijnych. Mogą nimi być: np. budzenie powołań kapłańskich i zakonnych, szczególna troska duszpasterska o chorych i cierpiących, umocnienie młodzieży w wyznawaniu wiary i wspomaganiu jej w prowadzeniu świętego życia itp. Kojarzymy zresztą takie dni w Kościele, jak np.: „Dzień modlitw o powołania”, „Dzień chorego”, „Niedzielę Słowa Bożego”, „Dzień Judaizmu”, itp. Ustanowione przez Stolicę Apostolską służą promowaniu wartości religijnych.
- Wierny, który w wyznaczone przez Stolicę Apostolską dni uczestniczy w działaniach związanych z tymi celami, może uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. O warunkach można przeczytać na stronie https://jakubiaktomasz.pl/
- Te aktywności mogą polegać np. na uczestnictwie w zebraniach modlitewnych.
- Jeśli diecezja organizuje takie wydarzenia, by uzyskać odpust, muszą wpisywać się w to, co ustaliła Stolica Apostolska.
- Osobista modlitwa w intencjach związanych z tymi tematami wystarcza jedynie do uzyskania odpustu cząstkowego.
- Trzeba zauważyć, że modlitwa np. w ramach modlitwy powszechnej, w czasie niedzielnej Mszy św., nie wystarcza do uzyskania odpustu zupełnego. Dzieje się tak dlatego, że czynność, za którą można uzyskać odpust, musi być uczyniona nadobowiązkowo. Natomiast wierni w niedzielę mają obowiązek bycia na Mszy św.
- Odpust można ofiarować za siebie, lub zmarłego na sposób wstawiennictwa.

 -> [menu]

 

 

 

 

 

Odpust zupełny w rocznicę własnego chrztu

***

TEKST NADANIA ODPUSTU:

1. ODPUSTU ZUPEŁNEGO UDZIELA SIĘ WIERNEMU, KTÓRY W CZASIE WIGILII PASCHALNEJ LUB W ROCZNICĘ WŁASNEGO CHRZTU ODNOWI PRZYRZECZENIA CHRZCIELNE JAKĄŚ FORMUŁĄ PRAWNIE APROBOWANĄ.
2. ODPUSTU CZĄSTKOWEGO UDZIELA SIĘ WIERNEMU, KTÓRY ODNOWI PRZYRZECZENIA CHRZCIELNE, POSŁUGUJĄC SIĘ JAKĄKOLWIEK FORMUŁĄ.

***

KRÓTKI KOMENTARZ DOTYCZĄCY ODPUSTU:

- Odpust można ofiarować za siebie, lub zmarłego.
- Przy uroczystej recytacji wystarcza odmawiać modlitwę na przemian z towarzyszem lub śledzić myślą, gdy ktoś inny głośno ją odmawia.
- Tak głusi, jak i niemi mogą zyskiwać odpusty związane z publicznymi modlitwami, gdy razem z wiernymi, którzy modlą się na tym samym miejscu, wznoszą do Boga myśl i pobożne uczucia. Jeżeli zaś chodzi o prywatne modlitwy, to wy starczy, aby myślą je rozważali lub wyrażali je znakami, ewentualnie przebiegali tekst tylko oczami.
- Ten ODPUST ZUPEŁNY można uzyskać w roku raz: albo w czasie Wigilii Paschalnej (w trakcie liturgii mszalnej), lub w dniu rocznicy własnego chrztu (w jakimkolwiek miejscu). Wtedy należy posługiwać się formuła prawnie aprobowaną, czyli np. formułą odnowienia przyrzeczeń z liturgii paschalnej (tekst poniżej).
- ODPUST CZĄSTKOWY można uzyskać codziennie, więcej niż jeden raz. Nie jest ważne miejsce, w którym podejmujemy się czynu odpustowego. Posługiwać się można wtedy jakąkolwiek formułą; nie tylko z Wigilii Paschalnej. Również można posłużyć się modlitwą "Skład Apostolski" (Wierzę w Boga) albo "Symbolem nicejsko-konstantynopolitańskim" (Wierzę w jednego Boga).
[Są autorzy, którzy uważają, że posłużenie się formułą "Skład Apostolski" albo "Symbolem nicejsko-konstantynopolitańskim" jest możliwe do uzyskania odpustu zupełnego w rocznicę własnego chrztu.]
-Należy również spełnić warunki zwykłe do uzyskania odpustu– dostępne są tutaj https://jakubiaktomasz.pl/

***

TEKST FORMUŁY ODNOWIENIA PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH Z LITURGII PASCHALNEJ:

P – Przewodniczący
W – Wszyscy
Jeśli samemu się odmawia, to czyta się całość (“P” i “W”).

P. Drodzy bracia i siostry, przez misterium paschalne zostaliśmy w sakramencie chrztu pogrzebani wespół z Chrystusem w Jego śmierci, aby razem z Nim wkroczyć w nowe życie. Po ukończeniu czterdziestodniowego postu, odnówmy przyrzeczenia chrztu świętego, w których niegdyś wyrzekliśmy się złego ducha i jego spraw, a przyrzekliśmy służyć Bogu w świętym Kościele katolickim. A zatem pytam każdego z was:
P. Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
W. Wyrzekam się.
P. Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby ciebie grzech nie opanował?
W. Wyrzekam się.
P. Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
W. Wyrzekam się.
P. Czy wierzysz w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
W. Wierzę.
P. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, a naszego Pana narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
W. Wierzę.
P. Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
W. Wierzę.
P. Bóg Wszechmogący Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego, i który udzielił nam odpuszczenia grzechów, niech nas strzeże swoją łaską w naszym Panu Jezusie Chrystusie, na życie wieczne.
W. Amen.

 -> [menu]

 

 

 

 

 

 

notka na podstawie wpisów fb ks. Tomasza Jakubiaka

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.