Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Modlitwy na Adwent

 

Modlitwy na  Adwent

 

 

 

Modlitwa na rozpoczęcie adwentu (ze starego modlitewnika)

Wiem, o Boże mój! jak szanowne i święte są dni które przez Kościół apostolski do tego przeznaczone zostały, aby nas przez zebranie ducha , przez pilną pobożność przysposobiły do godnego obchodzenia tej wielkiej uroczystości pamiątki, przez którą corocznie uwielbiamy chwile narodzenia się Jezusa Chrystusa, w którego imieniu zostaliśmy dziećmi Boga,dziedzicami wiecznego przybytku i chwały. Ze wszelką więc świątobliwością postanawiam sobie obchodzić ten święty Adwent, w którym w duchu wiary przyjścia Pana mojego oczekiwać będę, w którym często zastanawiać się będę nad zlitowaniem Boga, iż nam z powodu nieograniczonego miłosierdzia swego Zbawiciela świata zesłać raczył. To przysposobienie Boskie dla mego szczęścia i zbawienia przedsięwzięte, zająć powinno całą moją uwagę i pobudzić do najwyższej wdzięczności, do najgłębszych uwielbień dobroci Boga mojego. Chcę użyć tych dni na zbawienie duszy mojej, chcę przejąć serce moje najdotkliwszą miłością ku temu wszystkiemu, co z tego powodu w nieomylnem Piśmie Świętym wyrażono. Rozpamiętywanie to wleje radość do duszy mojej a pociechę do serca mego. Ciążyła na nas wina grzechu pierworodnego, a własnymi błędami i bezprawiami obarczeni odstąpiliśmy od wyznawania prawdziwego Boga, i zapomnieliśmy o czci Jego. W ciemnościach świat był pogrążony, ludzie zhańbili godność natury swojej przez występki i bałwochwalstwa. Ty przyszedłeś, o Zbawicielu na świat, Ty Jezu, Synu odwieczny Ojca, prawdziwy Boże, Światło ze światłości! przyszedłeś przyjąwszy na się naturę ludzką, abyś nas z Bogiem naszym pojednał i połączył. Ty upragniony Mesyaszu! o którym Patryarchowie i Prorocy przepowiadali, a którego obłąkany świat poznać nie chciał, daj przez szczególną łaskę Twoją, abym światłem prawdy objaśniony, poznał stan duszy mojej; abym szczerze za moje winy żałował; abym powrócił na drogę sprawiedliwości i cnoty; ażebym tym sposobem, obchodząc świątobliwie pamiątkę przyjścia Twego na ziemię w życiu doczesnem, mógł Cię z czystą duszą i z czystem sercem Uwielbiać w niebieskiej ojczyźnie. Amen.

z modlitewnika: Wianek (dalsza część tytułu i rok wydania nieznany)

 

 

 

 

Słowo Przedwieczne, dla mnie wcielone - modlitwa na cały Adwent [1834 r.]

Słowo Przedwieczne, dla mnie wcielone i uniżone, adoruię Cię z Najświętszą MARYĄ Panną, z Aniołami, z ludźmi i ze wszystkiem stworzeniem. Adoruię Cię z Oycami Świętemi, którzy Cię opowiadali, i radbym Cię tyle moim nayniższym wyniósł pokłonem, ile Cię miłość i dobroć Twoia ku mnie poniżyła. Tyś Boże będąc Słowem, stałeś się Ciałem, będąc BOGIEM, stałeś się Człowiekiem, abyś mego człowieczeństwa zniszczył występek i z pierworodnego upadku podźwignąć. Przyszedłeś Boże dla tego na świat, abyś przyiściem Twoiem dał mi przyiść do łaski Twoiey i drogę pokazał do cnoty i Królestwa Twego, które Twoie przyiście zbawienne i z pragnieniem oczekiwane czczę teraz, i z całym Kościołem rozpamiętywam w gorącości affektu i wdzięczności, a proszę żebyś przyszedł do serca mego, ufundował w niem miłość i wdzięczność nieustaiącą na Wcielenie Twoie. Drugi Adwent twóy albo przyiście adoruie Chryste JEZU, kiedy przy skończeniu świata przyidziesz Sędzio sprawiedliwy sadzić żywych i umarłych. Zawczasu tedy sobie uymuię Cię, milionowemi korumpuię affektami, dając Ci w prezencie serce swoie, kochające Cię nad wszystkie roskoszy. Nie wydayże na mnie dekretu potępienia, kiedy Cię o to proszą przez pokorę Twoię i Krew Przenayświętszą, którąś dla mnie wylał; przez boleści Nayświętszey Matki Twoiey, która Cię na zbawienie świata porodziła. Niechże tedy za Twoiem nieskończonem miłosierdziem i za przyczyną Matki Twoiey Nayświętszey stanę na dniu sądnym po prawicy i będę zawołanym do Królestwa Niebieskiego z błogosławionemi, Amen.

za: Bieg roku całego, 1834

 

 

Modlitwa do najświętszej Panny w Adwencie. (1856r.)

Czystości Lilio, wstydu panieńskiego Różo cnotami woniejąca Bogu i ludziom Najświętsza Maryo Panno, z wszystkiego świata jedyna wybrana na Macierzyństwo Boskie i poselstwem Gabriela Archanioła uczczona, od którego łaski Boskiej deklaracją odebrawszy, zaraz w najczystszych wnętrznościach Twoich za sprawą Ducha świętego poczęłaś Boga Stwórcę i Pana Twego, i nosząc Go dziewięć miesięcy bez boleści i naruszenia Panieństwa porodziłaś na zbawienie świata i na pociechę, przez co ukontentowałaś pragnienia świętych Patriarchów i nasze, ziściłaś proroctwa Proroków i niebiosa na ziemi założyłaś. Winszuję Ci święta Rodzicielko Boska tak wielkiej godności, iż przez Cię Słowo stało się Ciałem, przez Cię Bóg na ziemię zstąpiwszy z naturą ludzką złączył się, i z ludźmi się pojednawszy, sprawę zbawienia naszego szczęśliwie skończył. Przez tę zacność Twoje Najświętsza Matko Boska, przez Niepokalane Poczęcie, przez siedem darów Ducha świętego, którymi Cię napełnił, uproś mi całym sercem kochać Boga, przykazania Jego w Całości zachować, w cnoty się święte fundować, na sądzie szczególnym i powszechnym wyrok zbawienia otrzymać. Możesz to łatwo sprawić u Boga, któraś Go pokorą i czystością, z Nieba do wnętrzności sięgnąć mogła, którego przez Cię Matko miłosierdzia proszę, abym Jego święte Wcielenie umiał wychwalać, był mu za to wdzięcznym i czuł skutki tego Wcielenia w mojem zbawieniu. Amen.

za: Rok kościelny (1856r.)

 

 

Litania na Adwent. (1873r.)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże. zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Trójco Święta, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Słowo Przedwiecznego Ojca, przez które wszystko się stało.
Jezu, odwieczne słowo, które w czasie ciałem się stało,
Jezu, w dawnem przymierzu obiecany Messyaszu,
Jezu, przez wiele proroctw obiecany Messyaszu,
Jezu, od Aniołów oznajmiony Messyaszu,
Jezu, za którego przyjściem wszelkie narody wzdychały,
Jezu, pożądany od Królów,
Jezu, upragniony od narodów,
Jezu, na ten świat od Ojca wysłany Zbawicielu ,
Jezu, od Ducha Świętego oznajmiony Zbawicielu,
Jezu, Mądrości z tronu Bożego zstępująca,
Jezu, Synu Maryi Panny,
Jezu, Synu Abrahama, w którym wszelakie ziemskie pokolenia ubłogosławione zostały,
Jezu, któryś przez miłość Twą dla uas, złożył Twoją chwałę i przybrałeś postać niewolniczą ,
Jezu, który stając się człowiekiem uczyniłeś nas uczestnikami Boskiej natury,
Jezu, nasze zbawienie i nadziejo,
Jezu, nasz Emanuelu, czyli Bóg nasz z nami.
Bądź nam miłościw, przepuść nam Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj uas Jezu.
Od wszelkiego złego, wybaw nas Jezu.
Od wszelkich grzechów,
Od zatwardziałego i fałszywego serca,
Od wszelkich złych nałogów,
Od wszelkiej złości,
Od złej śmierci i potępienia,
Przez Twoje święte przyjście,
Przez świętą tajemnicę Wcielenia się Twego
Przez Twoje niepokalane poczęcie,
Przez łaskę doskonałą, którą Najświętsza Matka Twoja została uposażoną,
Przez wiarę i posłuszeństwo Najświętszej Twój Matki,
W dzień sądu,
My grzeszni prosimy Cię, wysłuchaj nas Jezu.
Abyś nas od grzechów naszych uwolnić raczył.
Aby wszystkie nasze uczynki do Ciebie skierowane były,
Abyś w nas godne dla siebie mieszkanie przygotować raczył,
Abyś w nas ducha pychy umorzył,
Abyś nas we wszelkiej lękliwości i utracie odwagi łaskawie wspomagać raczył,
Abyśmy jedynie w Tobie zawsze cieszyć się mogli,
Abyś nas Ramieniem Twojej mocy, zawsze bronić i osłaniać raczył,
Abyś nas Twojemi bogactwy napełniać raczył
Abyś nas Twojego Królestwa współdziedzicami uczynił,
Abyś nas wysłuchać raczył, prosimy Cię wysłuchaj nas Jezu.
Jezu Synu Boga żywego, prosimy Cię wysłuchaj nas Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata! przepuść uam Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata! wysłuchaj nas Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata! zmiłuj się nad nami Jezu.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz i Zdrowaś Marya.

V. Spuśćcie Niebiosa rosę z wysokości, a obłoki niech spuszczą ze deszczem sprawiedliwego.
R. Niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela.

Módlmy się.
Boże, który nas corocznem oczekiwaniem odkupienia naszego uweselasz; spraw abyśmy jednorodzonego Syna Twego, którego jako naszego Odkupiciela z radością wyznawamy, również jako naszego przyszłego Sędziego z ufnością oczekiwali, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

za: Zbiór modlitw odpustowych (1873r.)

 

 

 

W czasie Adwentu Wezwanie Boga, wyjęte z Proroków. (1846r.)

Spuśćcie Niebiosa swą rosę, otwórzcie się obłoki, niech zstąpi Zbawiciel.

Racz Panie gniew Twój uśmierzyć i nie pamiętaj na niegodziwości nasze; wyludniło się miasto przybytku Twojego, w Syonie — pustynia, Jeruzalem spustoszony; Jeruzalem ów gród święty gdzie objawiałeś swą chwałę, gdzie ojcowie nasi wielbili Cię. Spuśćcie Niebiosa etc.

Zgrzeszyliśmy, Panie, staliśmy się podobnymi do trędowatych, spadliśmy jako liść, a zbrodnie, jako wiatr gwałtowny, uniosły nas. Ukryłeś przed nami oblicze swoje, przygniotłeś nas ciężarem własnych niegodziwości naszych. Spuśćcie Niebiosa etc.

Spojrzyj Panie na utrapienie ludu Twojego i ześlij obiecanego Odkupiciela. Niech się ukaże Baranek mający nad światem panować; niech się zjawi na Górze Córy Syońskiej i nas wyzwoli z pod jarzma nieprawości naszych. Spuśćcie Niebiosa etc.

Pociesz się, pociesz się mój ludu, zbawienie twoje już bliskie; dlaczegóż trawi cię utrapienie? dlaczegóż boleść przepełnia twą duszę? Nie bój się, ja cię wybawię, albowiem jestem Panem i Bogiem twoim, jestem Świętym Izraela, i Odkupicielem twoim.

V. Niebiosa, spuśćcie swą rosę, otwórzcie się obłoki, niech zstąpi Zbawiciel.
R. Otwórz się ziemio i wydaj Tego który ma przyjść.

Módlmy się.
Panie daj nam uczuć wszechmocność Twoją, a opieką Twą najwyższą wybaw nas od niebezpieczeństw, na jakie narażają nas grzechy nasze; pomocą łaski Twej przenajświętszej uzdrów słabości w nas trwające, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

za: Głos duszy : zbiór nabożeństwa katolickiego (1846r.)

 

 

Akty codzienne na Adwent.

O Jezu najsłodszy, Zbawicielu najmiłosierniejszy, z którego Serca, jako ze źródła, strumienie nieprzebranych łask wypływają upadamy przed Tobą w najgłębszej pokorze, i wołamy ze łzami, abyś raczył zwrócić swe oczy ku nam, i wysłuchał nasze niegodne prośby. Oto Kościół święty, ta ukochana i wierna oblubienica Twoja z tęsknotą i rozrzewnieniem wzdycha i woła do Ciebie. O Jezu! mądrości, któraś wyszła z ust Najwyższego, dosięgając od końca do końca potężnie, a rozrządzając wszystko wdzięcznie — przyjdź, a naucz nas drogi roztropności. O Wodzu Izraela, któryś się Mojżeszowi w krzaku gorejącym pokazał i prawo mu na górze Synai podał, przyjdź i odkup nas swym ramieniem potężnym. O potomku Jessego, który stoisz za chorągiew narodów; przed którym królowie zamkną usta swoje, któremu się narody modlić będą — przyjdź i wybaw nas i nie chciej się dłużej zatrzymywać. O kluczu Dawidowy i berło królewskie, domie Izraela, który otwierasz a nikt nie zamyka — zamykasz a nikt nie otworzy — przyjdź i wyprowadź nas z ciemności grzechu i z cienia śmierci. O wschodzące światło wiecznej jasności, o Słońce sprawiedliwości — przyjdź i oświeć nas, siedzących w ciemności i cieniu śmierci. O Królu narodów, wielce od nich pożądany, kamieniu węgielny, który dwoje w jedno łączysz — przyjdź i zbaw człowieka, któregoś z mułu ziemi uczynił. O Emanuelu. Królu nasz i Prawodawco, nadziejo narodów i Zbawicielu ich — przyjdź na zbawienie nasze, Panie i Boże nasz! Z tą modlitwą Kościoła łączymy się wszyscy i z gorącem pragnieniem wyczekujemy przyjścia Twego, Przenajświętsza Dziecino Boska, Chryste Jezu! Lecz kiedy spoglądamy na tę ziemię, kiedy widzimy tyle zbrodni, tyle nieprawości i grzechów, lękamy się, aby Twoje przyjście nie stało się naszym potępieniem. Ach, jakżeśmy mało do tej pory pracowali na zbawienie duszy? Jedni swoje lata : spędzili na rozpuście, na grach i pijatykach, na przekleństwach i bluźnierstwach — a drudzy na zabawach i rozkoszach światowych... O jakże mało jest dzisiaj dusz sprawiedliwych i prawdziwie kochających Boga? Ufni jednak w nieskończoną dobroć i litość serca Twego, najdroższy Jezu! i przeniknieni żalem serdecznym za grzechy własne i za grzechy całego świata, ośmielamy się przedstawić Ci nasze nieudolne prośby. Wiemy, o Jezu. że Ty tylko jeden możesz nas zbawić, możesz uświęcić świat cały. i skutecznie zaradzić szerzącemu się zepsuciu. Zstąp, ukochany Zbawco, na tę biedną ziemię, skrusz okowy nieprawości ludzkich, otrzyj łzy płaczących i pociesz strapionych. Twego przyjścia oczekują wszyscy: tak grzesznicy, jako też sprawiedliwi. Grzesznicy spodziewają się od Ciebie miłosierdzia, które by ich z drogi nieprawości nawróciło i wskazało drogę pokuty a dusze sprawiedliwe spodziewają się od Ciebie łaski potrzebnej do opierania się pokusom i wytrwania w dobrem. O, jakże się cieszymy, gdy słyszymy te słowa, ustami Kościoła świętego wypowiadane. „Niezadługo zniknie z tej ziemi niegodziwość, a Odkupiciel świata nad nami panować będzie.. O, Boże Dzieciątko! Jezu najmilejszy! gdy przyjdziesz na ten padół, nie racz pamiętać na mnóstwo nieprawości naszych, ale według nieprzebranego miłosierdzia Twego, zmiłuj się nad nami... Niechaj Twoje łzy, które w żłobku wylewać będziesz, obmyją nas z grzechów; niechaj Twe święte rączki przytulą nas do Siebie, a Twoja najsłodsze Serce, niechaj nas zamknie w Sobie, iżbyśmy w niem, jako w świętym przybytku, wolni od pokus i niebezpieczeństw tego życia, na wieki mieszkać mogli.
O święty Józefie, piastunie Dzieciątka Bożego, spraw Twoją przyczyną, abym się stał godnym piastować Jezusa w duszy i sercu teraz i na wieki. Amen.

za: Maryo, niepokalanie poczęta módl się za nami! : książka do nabożeństwa dla wszystkich stanów (1904r.) 

 

 

 

Modlitwa na czas Adwentu (1901r.)

Wzbudź o Panie serca nasze niech się przysposobią na przyjęcie Syna Twego Jednorodzonego, abyśmy przybyciem Jego na duszy i ciele oczyszczeni, Tobie godnie służyć mogli. Prosimy Cię Panie, racz   łaskawie sprawić aby nadchodząca uroczystość Zbawiciela naszego, posłużyła nam do poprawy życia i osiągnięcia zbawienia; przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego na wieki wieków. Amen

za: "Jezus Maryja Józef" (1901r.)

 

Modlitwa na Adwent (1823r.)

Nim się nam objawiłeś o boski nasz Zbawicielu, spoczywała na naswina grzechowa  pierworodnych rodziców, a własnemi  błędami i bezprawiami ociemnieni, odstąpiliśmy od wyznawania prawdziwego Boga i zapomnieliśmy o czci jego. W ciemności był świat ten pogrążony, ludzie zhańbili godność natury ludzkiej przez podłość i bałwochwalstwa, ty przyszedłeś o Zbawicielu na świat, ty Jezu Synu odwiecznego Ojca, prawdziwy Boże, światło światłości, przyszedłeś pod postacią ludzką abyś nas z Bogiem naszym pojednał i połączył, ty upragniony Mesjaszu o którym patriarchowie i prorocy przepowiadali, a którego obłąkany świat poznać nie chciał. Daj o Jezu przez szczególną łaskę Twoją abym światłem twojem objaśniony poznał stan duszy mojej, abym za moje winy szczerze żałował, abym powrócił na drogę sprawiedliwości którą nierozsądnie opuściłem, i ażebym tym sposobem obchodząc świętobliwie pamiątkę twego przyjścia na ziemię w życiu doczesnym mógł Cię z czystą duszą i z czystem sercem uwielbiać na wieki. Amen.

za: "Wzniesienie duszy do Boga" (1823r.)

 

Modlitwa w czasie Adwentu (1884r.)

Teraz to o mój Boże, chcę skupić ducha mego, by w milczeniu uwielbić Tajemnice Syna Twojego, i czekać aby się w głębi serca mojego narodził. Przyjdź Panie Jezu! Przyjdź Duchu prawdy i miłości, za sprawą którego Syn Boży wziął ciało z najświętszej Panny Maryi! Czekam Cię o mój Boże, jak Cię czekali Prorocy i Patriarchowie, i mówię z nimi ochotnie: „O nieba spuśćcie rosę i chmury niech wydadzą Sprawiedliwego. Otwórz się ziemio i wydaj Zbawiciela swojego!“ O Królu, którego książęta ziemi są słabym tylko obrazem, niech przyjdzie Twoje Królestwo! O Panie! niech przyjdzie do nas z góry to Królestwo sprawiedliwości, pokoju i prawdy! Twój Ojciec dał Ci moc nad niebem i ziemią, a jednak Tyś jest niepoznany, wzgardzony, znieważony, zdradzony! Kiedyż więc sąd nad światem uczynisz? Kiedy dzień chwały Twojej nadejdzie? Panie Boże mój! Ja cierpię i serce moje boleje ze smutku, widząc nieprawość panującą na ziemi a Ewangelią Twoją zdeptaną; cierpię, czując, że mimo swej woli jam także pysze i niesprawiedliwości oddana. O Panie! przyjdź wyswobodzić Twe dzieci! Niech przyjdzie Twoje królestwo !

za: "Bądź wola Twoja" (1884r.) autor modlitwy: Fenelon

 

Modlitwa na Adwent XIXw.

Wierzę o mój Boże, że w tym czteroniedzielnym czasie mam się gotować do dnia pełnego radości, w którym narodzenie   Twoje obchodzić będziemy. Wiem także jakie jest dnia tego przygotowanie.Oto postęp we wszystkim co jest dobre, pilność w pracy i naukach,posłuszeństwo, łagodność, porządek, usłużność i tym podobne cnoty,bo im kto lepszy tem godniejszy jest Ciebie Panie przyjąć tem swoją wdzięczność lepiej Ci okazać może, gdyż sama tylko cnota zbliża człowieka do Boga. Dodajże więc łaski Twojej o Boże abym co dzień lepszym się stawał, aby serce moje tak było czyste, dusza tak cnotliwa, iż byś mógł we mnie tak mieszkać przez łaskę, jako kiedyś mieszkałeś osobiście na ziemi.

Kartka ręcznie spisana z modlitewnika XIXw.

 

 

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

Rok św. Józefa

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 104 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8163042
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.