Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Ks. Wojciech Danielski - II moderator krajowy Duszpasterstwa Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie.

Ks. Wojciech Danielski
II moderator krajowy Duszpasterstwa Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie.


 
„Nie wyobrażał sobie
Życia bez liturgii
Spowiadał ludzi na kolanach
Spowiedź świętym słuchaniem nazywał
W oczach palił mu się wielkanocny ogień.”

Ks. Andrzej Madej OMI

 


Życiorys

Wojciech Leon Danielski, syn Władysława i Ireny, urodził się 10 kwietnia 1935 roku w Milanówku koło Warszawy. Naukę pobierał najpierw w domu rodzinnym w Zalesiu Górnym k. Piaseczna. W 1945 roku po przeniesieniu się całej rodziny do Warszawy, rozpoczął naukę w klasie VI szkoły podstawowej. Od 1947 roku był uczniem Gimnazjum fundacji Górskich pod wezwaniem św. Wojciecha w Warszawie przy ul. Smolnej 30. Tam też uzyskał świadectwo dojrzałości w 1951 roku.

Po maturze Wojciech Danielski wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, które ukończył w 1956 roku, zdobywając równocześnie absolutorium na Kursie Niższym Wydziału Teologicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

Z powodu niepełnego wieku kanonicznego wymaganego do przyjęcia święceń kapłańskich, Władza Archidiecezjalna skierowała W. Danielskiego na dalsze studia specjalistyczne z historii Kościoła w średniowieczu, które odbył w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W czasie swoich studiów w KUL otrzymał 29 czerwca 1958 roku święcenia kapłańskie w macierzystej Archidiecezji Warszawskiej z rąk ks. bpa Zygmunta Choromańskiego.

W czerwcu 1960 roku ks. Danielski przedłożył pracę magistersko-licencjacką pt. „Przedtrydenckie księgi liturgiczne diecezji polskich jako źródło do dziejów kultu św. Wojciecha. Studium źródłoznawczo-liturgiczne”. Po studiach licencjackich Władza Archidiecezjalna skierowała go do pracy duszpasterskiej w parafii Najświętszego Serca na Grochowie w Warszawie. Pobyt ten wykorzystał między innymi na współpracę z Wydziałem Nauki Katolickiej przy Kurii Metropolitalnej. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu komentarzy i katechez liturgicznych. Od stycznia 1964 roku był także członkiem tej agendy kurialnej.

Z dniem 1 lipca 1963 roku ks. Danielski został przeniesiony na kapelana sióstr Niepokalanek w Warszawie na Mokotowie. Tu wolny czas poświęcał na studia kalendariograficzne, potrzebne do pracy doktorskiej o kulcie św. Wojciecha, oraz na kwerendę nad polskimi starodrukami liturgicznymi.

Od 1 października 1964 roku Kuria Metropolitalna wyraziła zgodę na podjęcie przez ks. Danielskiego pracy naukowej w KUL na stanowisku asystenta przy Katedrze Historii Kościoła w Średniowieczu. Kontynuował swoje studia na kursie doktorskim.

31 maja 1967 roku Rada Wydziału Teologicznego KUL nadała mu stopień doktora teologii w zakresie historii Kościoła, a 24 czerwca 1968 roku został powołany na stanowisko adiunkta przy Sekcji Pastoralnej Wydziału Teologicznego KUL. Już wcześniej, bo 21 czerwca 1968 roku powierzono ks. Danielskiemu obowiązki wicedyrektora Konwiktu Księży Studentów KUL, na którym to stanowisku pozostawał do września 1975 roku.

Z ramienia KUL-u w latach 1970-1972 wykładał zagadnienia odnowionej liturgii w Diecezjalnym Instytucie Pastoralnej Formacji Duchowieństwa w Gorzowie. W tym również czasie został przez Kongregację do Spraw Seminariów i Uniwersytetów mianowany profesorem dla Prymasowskiego Studium Teologii Życia Wewnętrznego w Warszawie, gdzie prowadził wykłady dydaktyczne do 1975 roku.

Będąc kapłanem Archidiecezji Warszawskiej, z polecenia swojego biskupa należał do Diecezjalnej Komisji Liturgicznej. W ramach prac tej Komisji w 1974 roku przygotował rozdział o Liturgii dla Synodu Warszawskiego. Przynależał też do Komisji do Spraw Turystyki i Komisji Formacji Kapłanów przy Episkopacie Polski.

Osobną kartę zapisał ks. Danielski w dziejach Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej oraz Ruchu Światło-Życie, najpierw jako współpracownik ks. Franciszka Blachnickiego, Krajowego Duszpasterza Służby Liturgicznej i założyciela Ruchu, potem jako odpowiedzialny za te dziedziny życia Kościoła. To w roku 1982 na prośbę ks. bpa Tadeusza Błaszkiewicza, Delegata Episkopatu Polski do spraw Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie ks. Wojciech Danielski przejął odpowiedzialność za Ruch i KDSL jako pełniący obowiązki moderatora krajowego; nominację Krajowego Duszpasterza Służby Liturgicznej otrzymał 2 maja 1984 roku.

12 grudnia 1985 roku ks. Wojciech Danielski znalazł się w Instytucie Onkologii w Warszawie. Już po dwóch dniach stracił przytomność i nie odzyskał jej w pełni do śmierci.

Zmarł w Wigilię Bożego Narodzenia na rękach swojej matki. W chwili, kiedy inni zasiadali do wieczerzy wigilijnej, on szedł na wieczną ucztę Baranka. 24 grudnia 1985 r. o godz. 1545, Pan wezwał do siebie na wieczną liturgię zbawionych swojego sługę ks. Wojciecha Danielskiego.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Archikatedrze Warszawskiej. Pochowany został na Powązkach w grobowcu kapłanów Archidiecezji Warszawskiej (kwatera 153).

 

 

 
Ks. Danielski jako krajowy moderator Ruchu Światło-Życie.

W grudniu 1981 roku ks. Franciszek Blachnicki wyjechał z Polski z zamiarem powrotu przed Bożym Narodzeniem. Niestety ogłoszony 13 grudnia stan wojenny zatrzymał go poza granicami kraju aż do śmierci. W Polsce tymczasem wzmogła się akcja przeciwko Ruchowi Światło-Życie. W takiej atmosferze w lutym 1982 roku Konferencja Episkopatu Polski powierzyła ks. Danielskiemu funkcję moderatora Ruchu. W 1984 został Krajowym Duszpasterzem Służby Liturgicznej. Ks. Wojciech zajął się przygotowaniem na Jasnej Górze Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. Opracował teczkę ogólną przed letnimi oazami. Prowadził centralną oazę-matkę, odbywającą się zawsze w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Osobiście też prowadził oazy dla dorosłych oraz dla diakonii wychowawczej. Na nim spoczywało utrzymanie jedności Ruchu. Były to trudne lata, czas utraty nadziei, panoszenia się ZOMO, prześladowań politycznych. Ks. Wojciech jeszcze bardziej przylgnął w tym czasie do Ruchu Światło-Życie, może nawet ze szkodą dla swojej pracy naukowej.

Wypełniając posługę moderatora Ruchu, ks. Wojciech Danielski nie wprowadzał nowych treści formacyjnych, lecz uczył zgłębiać charyzmat Ruchu i zachowywać go wiernie. Wszystkie bieżące pomoce i materiały ukazujące się w Ruchu były wnikliwie przez niego przeglądane, dokładnie czytane zanim uzyskały aprobatę.

Był moderatorem Ruchu w latach, gdy praca formacyjna przebiegała pod hasłami: Ecclasia Mater – Mater Eccleciae (1982), Nowy Człowiek (1983), Nowa Wspólnota (1984), Nowa Kultura (1985). Trzy ostatnie zaproponował sam do rozważenia (oczywiście w porozumieniu z Założycielem Ruchu). W swoich konferencjach i homiliach wygłoszonych podczas rekolekcji i innych spotkań Ruchu, a także w komunikatach na dni wspólnoty członków Ruchu, ukazywał bogatą treść tych pojęć, uczył, co znaczy realizować je w codziennym życiu, jak być nowym człowiekiem tworzącym nową wspólnotę promieniującą nową kulturą. Otwarty na każdego człowieka, szczególną troską otaczał kapłanów, alumnów i diakonię Ruchu. Przeprowadził dla tych grup wiele rekolekcji – uczył odpowiedzialności wypływającej z miłości.

 

 


Praca naukowa.

Jednym z zagadnień, którymi zajmował się ks. Danielski jako naukowiec, była odnowa liturgii w duchu Soboru Watykańskiego II. Brał udział w pracach nad przekładem wielu zreformowanych ksiąg liturgicznych (Chrzest Dzieci, Liturgia Godzin, Mszał Pawła VI, Liturgia Pogrzebu) i korekcie pozostałych.

Od 1965 roku uczestniczył w redagowaniu Biuletynu Liturgicznego. W tym czasie był też współorganizatorem (z ks. F. Blachnickim) sympozjów pastoralno-liturgicznych w Krościenku n. Dunajcem, a także (z ks. Schenkiem) spotkań naukowych dla wykładowców liturgiki Zakładów Teologicznych w Polsce.

Duża część jego dorobku naukowego i wydawniczego związana jest z Ruchem Światło-Życie. Był członkiem Komisji Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej, zatwierdzającej podręczniki formacyjne Ruchu Światło-Życie. Współtworzył modlitewniki, którymi posługują się członkowie Ruchu (np. Modlitwa codzienna służby liturgicznej, Triduum Paschalne. Modlitwa godzin, Centralna Oaza Matka). Wydania te zawierają także jego tłumaczenia hymnów, pieśni, i psalmów, np. Przybądź Duchu Święty, Głoś imię Pana, Duchem całym wielbię Boga oraz psalmy: 1, 16(15), 23(22), 63(62), 71(70), 96(95), 116(115), 118(117), 131(130), 139(138).

Przygotował również zestaw części zmiennych do Jutrzni i do Nieszporów na cały rok, był autorem wielu modlitw. Część z nich można znaleźć w książce „Duchem całym”.

Na dorobek naukowy pozostawiony przez ks. Wojciecha Danielskiego składają się również 52 rozprawy, artykuły i sprawozdania naukowe z dziedziny liturgiki. Jest także autorem 149 haseł w wydawanej przez KUL Encyklopedii Katolickiej, której był najpierw konsultantem, a od 1983 roku redaktorem działu „Liturgia i hymnologia”.

Tak o swojej współpracy z ks. Danielskim na polu naukowym pisał O. Placyd Galiński OSB:

„Księdza Danielskiego poznałem w czasie jego pobytów w Tyńcu. (...) Nasze kontakty znacznie się ożywiły od chwili, kiedy go poprosiłem o współpracę w tłumaczeniu łacińskich hymnów brewiarzowych. Chodziło o rewizję przekładu, głównie językową, o rady i propozycje ulepszające. Zresztą ta praca obejmowała także hymny mojego własnego autorstwa. To trwało prawie dziesięć lat...

Jestem przekonany, że bez jego współdziałania hymny polskiej Liturgii Godzin nie osiągnęłyby ich dzisiejszej postaci. Był krytykiem bardzo surowym i prawie zawsze bezbłędnym, ogromnie wymagającym i obiektywnym, a o to przecież chodziło. W tym okresie nasza korespondencja była bardzo obfita i owocna. Jestem mu niezmiernie wdzięczny za jakość jego wkładu w pracę, której był do końca wierny.

Śladem jego działalności „hymniczej” są dwa jego utwory, a raczej tłumaczenia, w oficjum święta Ofiarowania Pańskiego: „To, co wyśpiewał” (w całości) i „Przystrój, Syjonie, świątynię” (częściowo).” Warszawa, 6 grudnia 1994 roku.
 


(Ks. Danielski i ks. Blachnicki, zdj. fb)


Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki: (o ks. Danielskim)

„Szedł ku śmierci w niewymownych i jemu tylko oraz Bogu znanych cierpieniach, z milczącą prostotą oddania się w ofierze. Widział w niej dopełnienie swojej kapłańskiej drogi i posługi. Tak jak celebrował z przejęciem i całym sobą Eucharystyczną Ofiarę, tak celebrował do końca ofiarę swojego życia.

Zostawił nam piękny przykład kapłańskiego życia i kapłańskiej śmierci i piękne, wymowne ucieleśnienie ideału naszego Ruchu – ruchu Chrystusa Sługi i Niepokalanej Służebnicy – ideału posiadania siebie w dawaniu siebie, przechodzenia ze śmierci i przez śmierć do życia.

Ks. Wojciech żył dla Pana. Dlatego jego życie było nacechowane wiernością, szczególnie w posłudze liturgicznej. Całą swoją istotą starał się jakby wydobywać na zewnątrz treści ukryte w znakach, w słowach świętej liturgii. On żył naprawdę liturgią, to znaczy żył Chrystusem.

W ostatnim okresie swojej choroby skoncentrował się na tym jednym zadaniu, aby być kapłanem i żertwą.”

Carlsberg, 30 grudnia 1985 roku.

 

 
(Ks. Danielski, zdj. oaza.pl)

 

 

 

Oficjalna strona poświęcona ks. Wojciechowi

http://www.danielski.oaza.pl/*** 

 oraz

 Oficjalny profil na fb poświęcony ks. Wojciechowi 

https://www.facebook.com/KsWojciechDanielski

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz też:

 

modlitwy:

 

homilie:

 

Droga krzyżowa:

 

 

 

 

 

 

„O ile ks. Blachnicki jest Abrahamem Ruchu, tak ks. Wojciech Mojżeszem. I jak ks. Blachnicki jest Piotrem Ruchu, tak ks. Wojciech jest Janem. Liturg pięknej liturgii niebiańskiej na ziemi.”

(ks. Henryk Bolczyk, myśl z homilii wygłoszonej 27.02.2005 w ramach XXX KKO)

 

 

 

 

     Ja osobiście zaczynam patrzeć na ks. Wojciecha, już nie jako tylko człowieka z historii, charyzmatyka odnowy soborowej, ale jako na brata w powołaniu, coraz bliższego przyjaciela, który życie uczynił liturgią. Jednym z wielu dowodów Bożego prowadzenia, jest moje przeniesienie do parafii św. Anny w Wilanowie (2008). W tej parafii w kancelarii pomagała p. Basia, siostra ks. Wojciecha Danielskiego (drugiego moderatora Ruchu Światło-Życie). Odwiedziłem dom rodzinny ks. Wojciecha i mogłem posłuchać o jego życiu, zobaczyć pamiątki rodzinne, jego ręczne publikacje czy fragmenty dzienników. Tym doświadczeniem też podzielę się na stronie.


 


Legitymacja alumna (kleryka) WMSD

 

 


Zdjęcie do doktoratu.

 

 


Obrazek prymicyjny ks. Wojciecha, który pokazała mi p. Basia Danielska

 

 

 
Obrazek prymicyjny ks. Wojciecha, który ma ks. Zaręba

 

 


Zdjęcie zrobione w Łukowie podczas rozesłania animatorów

 

 


Zdjęcie wiszące na korytarzu przy "Piątce" w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Książki:

 

   

         ks. Wojciech DANIELSKI,

"Duchem całym ..."


Wydawnictwo "Światło-Życie", Lublin 1995.

Modlitwy ks. Wojciecha

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
"Życie uczynił liturgią".


Wydawnictwo Światło-Życie, Lublin 1995.

Wspomnienia o ks. Wojciechu Danielskim.

 

 

fragmenty tej książki wcześniej ukazały się też w pozycji: "Świadek tajemnic Pana".

 

Wspomnienia o ks. Wojciechu drukowane były też w publikacji: "Człowiek PASCHALNY. Pożegnanie ks. Wojciecha Danielskiego. Dokumentacja". Wydanej w liczbie 500 sztuk w Carlsbergu w 1986 r.

http://danielski.oaza.pl/grafika/okladki/owojciechu2_big.jpg

 

oraz w czasopiśmie "Ruch Biblijny i Liturgiczny" nr 5 (Rok XXXIX) 1986, str.373-469.

 

 

Pozycja "Życie uczynił liturgią" ukazała się w ramach obchodów 10 rocznicy śmierci ks. Wojciecha i zawiera wszystkie wspomnienia wydawane wcześniej tj. zarówno te z "Człowiek paschalny" jak i z czasopisma "Ruch Biblijny i Liturgiczny".

 

 
 
   

          ks. Wojciech DANIELSKI


"Pana mojego spotykam ...
... w dniach odpoczynku".,


Wydawnictwo Światło-Życie, Krościenko 2001.

Homilie ks. Wojciecha z wędrówki po Tatrach w 1983r.

http://www.wydawnictwo-oaza.pl/ksiazka/w-dniach-odpoczynku

 
 
   

            ks. Wojciech DANIELSKI


"Nie żyjemy dla siebie".,


Wydawnictwo Światło-Życie, Katowice 2000.

Wybór homilii ks. Wojciecha.

 
 
   

          ks. Wojciech DANIELSKI

"Pana mojego spotykam ...
... w słowie i sakramencie".,


Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2005.

Homilie ks. Wojciecha.

http://www.wydawnictwo-oaza.pl/ksiazka/w-slowie-i-w-sakramencie

 
 
   

          ks. Wojciech DANIELSKI

"Pana mojego spotykam ...
... w nowym człowieku".,


Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2005.

Homilie ks. Wojciecha.

http://www.wydawnictwo-oaza.pl/ksiazka/w-nowym-czlowieku

 
 
   

 

 

          ks. Wojciech DANIELSKI

"Pana mojego spotykam ...
... w nowej kulturze".,


Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2006.

Homilie ks. Wojciecha.

www.wydawnictwo-oaza.pl/ksiazka/w-nowej-kulturze

 
 
   

 

          ks. Wojciech DANIELSKI

"Pana mojego spotykam ...
... służąc wyzwoleniu".,


Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010.

Homilie ks. Wojciecha: http://www.wydawnictwo-oaza.pl/ksiazka/sluzac-wyzwoleniu

 
 
   

        ks. Wojciech Danielski

"Przeżywanie liturgii w rodzinie"


Wydawnictwo Światło-Życie, Lublin 1996

 

 
 
   

        Maria Cocyk (red)

"Tyle spraw zaledwie rozpocząłem…"

Rzecz o ks. Wojciechu Danielskim.

 

 
 
   

        ks. Jerzy Józef Kopeć CP

"Ks. Wojciech Danielski charyzmatyk Kościoła posoborowego"


Wydawnictwo Światło-Życie, Lublin 1996

 

 

 

 
 
   


 

          ks. Wojciech DANIELSKI

"Wyzwoleni, by wyzwalać".,

Książeczka zawiera fragmenty homilii ks. Wojciecha Danielskiego, drugiego moderatora krajowego Ruchu Światło-Życie, wygłoszone przy różnych okazjach w Krościenku nad Dunajcem. Zachęcają one szczególne do (rozumnego) zaangażowania się na rzecz wyzwalania naszych zniewolonych bliźnich.

Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2014.

http://www.wydawnictwo-oaza.pl/ksiazka/wyzwoleni-wyzwalac

 
 
   

        ks. Wojciech Danielski

"Przyglądamy się świętym"


Broszurka zawierająca życiorys ks. Wojciecha oraz wybrane myśli na temat jedności, modlitwy i kultury.

 

 
 
   

        ks. Wojciech Danielski

"Tylko dziś"

Niewielka książeczka przygotowana przede wszystkim z myślą o kapłanach i o alumnach. Ułożona jak mozaika z różnych teksów ks. Wojciecha Danielskiego: jego rozważań, modlitw, tłumaczeń i króciutkich fragmentów homilii, po to, aby zaczerpnąć z ducha tego kapłana, umocnić się jego głęboką wiarą, zainspirować dążeniem do świętości. Książka będzie więc doskonałym prezentem dla księży, dla alumnów i dla osób świeckich, które kochają Kościół i dlatego kochają kapłanów.

Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2015

http://www.wydawnictwo-oaza.pl/ksiazka/tylko-dzis.

 

 
 
   

        ks. Wojciech Danielski

"Drogi Krzyżowe alumna i kapłana"


Wybrane spośród zapisków dziennika duchowego ks. Wojciecha Danielskiego pozwalają doświadczyć jego bliskości ze Zbawicielem i pasterskiej miłości do ludzi.

Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2016

http://www.wydawnictwo-oaza.pl/ksiazka/drogi-krzyzowe-alumna-i-kaplana

 

 

 

 

 

Homilie ks. Wojciecha, które znajdują się w powyższych książkach, wcześniej wydane były w broszurach z 1982, 1983 i 1984 roku:

 

 

18 listopada 2010 roku, z okazji 25-tej rocznicy śmierci, na KUL-u odbyło się Sympozjum o ks. Wojciechu Danielskim, zatytułowane "Życie uczynił liturgią". W mojej notce jest link na relacje ze strony oazowej oraz plan sympozjum. Poniżej pozycja zawierająca referaty wygłoszone w ramach wspomnianego sympozjum.

 
 
   

        ks. Kulbacki Piotr
ks. Wit Zbigniew

"Przyjaciel Boga i ludzi"


Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2012

 

http://www.wydawnictwo-oaza.pl/ksiazka/przyjaciel-boga-i-ludzi

 

 

 

 

 


 

 

 Wieczernik poświęcony osobie ks. Wojciecha.

http://www.wieczernik.oaza.pl/tematy/ks-wojciech-danielski-189_id64

 

 

Swego czasu wydane były też na CD fragmenty homilii ks. Wojciecha.

 

 

„Światło, które jest przede mną, które prowadzi mnie w drodze – światło Bożych przykazań – ma być przeze mnie przyjęte, ma stać się moim wewnętrznym światłem. I wtedy to światło, które jest we mnie, ma świecić znowu następnym ludziom. Bo jest to światło z ognia Bożej miłości!” (Ks. Wojciech Danielski).

 

Ks. Marek Boruc opowiada o ks. Wojciechu

 

 

 

W 1995 roku - tj. w 10 rocznicę śmierci - została nagrana kaseta " Głoś imię Pana" z pieśniami tłumaczonymi przez ks. Wojciecha. -> Głoś imię Pana - kaseta 1995 - ks. Danielski

Głoś imię Pana - kaseta 1995 - ks. Danielski by Tmoch on Mixcloud

 

 

 

STRONA A
1. Tyś mój Pan - z popul. pios. słowackiej (zw.2,3,4) - 2:50
2. O Ty, co mieszkasz sam - wg hymnu Tamulów m. Raymund Fau - 2:10
3. Radość - t. i m. Zesp. "Gen Rosso" - 3:25
4. Śpiewajcie Panu pieśń nowej ziemi - t. Ps 96(95) m. V. Toscani - 3:00
5. Chwal imię Pana - t. i m. Gnadenthal  - 1 :30
6. Przybądź Duchu, Stworzycielu - t. hymn "Veni Creator Spiritus" m. T. Klonowski - 2:45
7. Alleluja, Twoje Słowo - t. i m. Lucien Deiss - 2:20
8. To, co było od początku - t.: z. lJ l,1-3, ref J3,16 m. V. Toscani - 4:00
9. Głoś Imię Pana  - "Lobe den Herren" t. Joachim Neander (1650-1680) m. Stralsunder Gesangbuch harm. Le Bec Hellouin (English Hymnal) - 2:10


STRONA B
10. Pan zmartwychwstał i jest z nami - t. C. Wesley (1707-1788) m. R Williams (1781-1821), harm. Le Bec Hellouin (English Hymnal) - 3:25
11. Chorał adwentowy  - "Wachet auf! Ruft uns die Stimme" t. i m. Philip Nicoiai 1599 - 3:00
12. Jam nie godzien, Panie - t. i m. C. Chieffo - 2:50
13. Duchem całym - t. Łk 1,46--55 m. J. Gelineau SI - 3:00
14. Najdroższy Jezu - t. J. Heermann (1585-1647) m. J. Crüger (1597-1662) układ J. S. Bach (1685-1750) - 4:28
15. Przyjdź z pokłonem - t. i m. A. Carter - 2:20
16. Radosna Światłości - t. Hymn "Fos Hilarion" z II w. m. Gizela Skop - 4:15
17. Zwiastunom z gór - t. i m; L. E. Smith - 1 :20 .
 

Aranżacja: Krzysztof Malicki harmonizacja (12, 13, 16, 17); Bogdan Żywek aranżacja i instrumentalizacja (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8). Nagrania dokonano w listopadzie 1995 r. 

 

 

 

Kartka:  http://www.wydawnictwo-oaza.pl/ksiazka/kartka-ks-wojciech-danielski-0

 

 

 

 

 

 

 

*** Ps. Strona www.danielski.oaza.pl domaga się solidnej aktualizacji i liftingu - pewnie potrzeba modlitwy o ludzi. Zatrzymała się w 2006 r i stąd  np. odnośniki na moją stronę są dawno martwe. No ale przynajmniej jeszcze jest.

ps2. Mam też nadzieję, że nagrane wypowiedzi ks. Wojciecha (ks. Blachnickiego też) będą kiedyś dostępne w sieci (albo szerzej na płytach) zaś książki po wyczerpaniu nakładów będą wznawiane. Co więcej nie będą one niszowymi broszurami dodawanymi do teczki roku, ale będą dostępne dla wszystkich.

ps3. Mam nadzieję, że pamięć o ks. Wojciechu będzie upowszechniana. Bo jeśli prezentacja na Wikipedii ogranicza się do notki (bez zdjęcia nawet): "Wojciech Danielski (ur. 10 kwietnia 1935 w Milanówku, zm. 24 grudnia 1985 w Warszawie) – polski ksiądz katolicki, doktor teologii, historyk mediewista, liturgista, moderator krajowy Ruchu Światło-Życie w latach 1981-1985, współwydawca Biuletynu Liturgicznego, współorganizator sympozjów pastoralno-liturgicznych w Krościenku n. Dunajcem, były członek Komisji Teologicznej Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej, kapłan archidiecezji warszawskiej, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Został pochowany na warszawskich Powązkach." i dwóch linków z czego jeden nie działa, to widać, że dobrze nie jest. Stąd informacje na mojej stronie.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.