Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Modlitwy o wstawiennictwo św. Mikołaja

 

 Modlitwy o wstawiennictwo św. Mikołaja

 

 

 

 [Modlitwa do św. Mikołaja] [Modlitwa przez wstawiennictwo Św. Mikołaja] [Modlitwa o uproszenie łask przez wstawiennictwo Św. Mikołaja Bp.] [Litania do Świętego Mikołaja] [Nowenna do św. Mikołaja] [Modlitwy dzieci do Świętego Mikołaja] [Modlitwy o wstawiennictwo św. Mikołaja]

[4.1. Modlitwa poranna] [4.2. Modlitwa wieczorna] [4.3. Modlitwa przeciw wpływom dóbr ziemskich] [4.4. Modlitwa o wszelką łaskę] [4.4.2.Chwalebny święty Mikołaju] [4.5. Modlitwa do świętego Mikołaja ― patrona chrzcielnego] [4.6. Modlitwa do świętego Mikołaja ― patrona parafii] [4.7. Inne modlitwy]

 

 

Modlitwa do św. Mikołaja

Święty Mikołaju, racz być moim opiekunem i przewodnikiem do nieba. Wypraszaj mi światło i dar rady w wątpliwościach, siłę i męstwo w pokusach i przeciwnościach.
Kieruj moimi krokami, ręce moje nakłaniaj ku dobrym uczynkom, a serce i wolę zapalaj do miłości Boga i bliźniego. Dopomóż mi, abym do końca wiernie służył Bogu, jak Ty mu służyłeś.  Amen.

 


 

Modlitwa przez wstawiennictwo  Św. Mikołaja

 Św. Mikołaju, mój chwalebny i szczególny Patronie, zwróć ku mnie swe oczy z tego tronu światłości, w której radujesz się obecnością Bożą i wyproś mi u Pana potrzebne mi łaski, oraz pomoc w obecnych moich potrzebach tak duchowych, jak i doczesnych, a szczególnie łaskę …………………, by dopomóc mi do zbawienia wiecznego.

Pamiętaj także, Święty Mikołaju Biskupie, o naszym Ojcu Świętym, o Kościele Świętym, oraz o naszej Ojczyźnie.
Przyprowadź na właściwą ścieżkę zbawienia tych, którzy pogrążeni są w grzechach albo w ciemności niewiedzy, błędu czy herezji.
Pociesz zmartwionych, dopomóż tym , którzy są w potrzebie, wzmocnij małodusz-nych, obroń prześladowanych, wspomagaj chorych i spraw, by wszyscy doznali skutków Twej chwalebnej opieki u Najwyższego Dawcy wszelkiego dobra.
Amen.

Ojcze nasz…. Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Módl się za nami Św. Mikołaju.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Boże, któryś Św. Mikołaja biskupa wsławił niezliczonymi cudami, spraw, abyśmy przez jego zasługi i modlitwy uszli ognia piekielnego i od wszelkich niebezpieczeństw zostali wybawieni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 


 

Modlitwa o uproszenie łask przez wstawiennictwo Św. Mikołaja Bp.

 Święty Mikołaju, Ciebie Bóg obdarzył wielkim przywilejem wspomagania ludzi. Wielu zwracającym się do Ciebie z różnymi kłopotami udzielałeś pomocy. Uciekamy się do Ciebie i błagamy o pomoc w tych sprawach, które pragniemy Ci przedstawić...

Sławny w chrześcijańskim gronie,  Mikołaju, nasz Patronie! Za Twój przykład miłosierdzia, przyjmij od nas dziękczynienia. Mikołaju, nasz Patronie, zawsze stawaj nam w obronie, a swoimi modlitwami, Boga prosić racz za nami!

Uproś i Bogarodzicę, Maryję, czystą Dziewicę, by za nami się wstawiała, Syna swego ubłagała.

Boże, w świętych swych chwalebny, co ich zsyłasz w czas potrzebny, daj niech dojdziem przez Mikołaja, gdzie wieczysta Twoja chwała

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Miłosierny Ojcze Niebieski, dziękujemy łaskawości Twojej za to, że świętego Mikołaja naznaczyłeś nam jako Patrona i Opiekuna.

Racz nas przez całe życie prowadzić drogą Twoich przykazań. Spraw, abyśmy ubogaceni Twoją łaską doszli do niebios bram z pełnymi naręczami dobrych uczynków. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

 

 

 

Litania do Świętego Mikołaja

Kyrie eleison, Chryste eleison
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże

Święty Mikołaju, Cudotwórco - módl się za nami
Święty Mikołaju, wspomożycielu ubogich,
Święty Mikołaju, obrońco dziewic,
Święty Mikołaju, opiekunie żeglujących,
Święty Mikołaju, wskrzesicielu umarłych,
Święty Mikołaju, odnowicielu świątyń bożych,
Święty Mikołaju, pocieszycielu strapionych,
Święty Mikołaju, ucieczko chorych,
Święty Mikołaju, biskupie cudownie wybrany,
Święty Mikołaju, dobry pasterzu wiernych,
Święty Mikołaju, pogromco złych duchów,
Święty Mikołaju, słowa Bożego głosicielu,
Święty Mikołaju, walczący ze zbrodniami,
Święty Mikołaju, zdrowie niemocnych,
Święty Mikołaju, podporo więźniów,
Święty Mikołaju, strzegący tajemnic,
Święty Mikołaju, szczodry jałmużniku,
Święty Mikołaju, miłujący ubóstwo,
Święty Mikołaju, podporo wstrzemięźliwości,
Święty Mikołaju, opiekunie sierot,
Święty Mikołaju, opiekunie rodzin,
Święty Mikołaju, naśladowco Cnót Chrystusowych,
Święty Mikołaju, pośredniku nasz u Pana,
Święty Mikołaju, ratunku konających,
Święty Mikołaju, wybawicielu dusz czyśćcowych,
Święty Mikołaju, ucieczko w każdej potrzebie,
Święty Mikołaju, ojcze nasz najlepszy,
Święty Mikołaju, patronie naszego kościoła,
Święty Mikołaju, opiekunie naszej parafii,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami święty Mikołaju
W. Abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych

K. Módlmy się:
Miłosierny Ojcze Niebieski, dziękujemy łaskawości Twojej za to, że świętego Mikołaja naznaczyłeś nam jako patrona i opiekuna; racz nas przez całe życie prowadzić drogą przykazań Twoich, abyśmy będąc z łaski Twojej wezwani, za Jego przyczyną służyć Ci mogli na wieki ze świętymi w niebie.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Nowenna do św. Mikołaja

Modlitwa wstępna

Chwalebny święty Mikołaju, cie­bie Bóg obdarzył wielkim przywile­jem wspomagania ludzi. Tysiącom zwracającym się do ciebie z różnymi kłopotami udzielałeś pomocy: umie­rającym niosłeś pociechę, trędowa­tym uwolnienie, chorym zdrowie, studentom jasną myśl, żeglującym bezpieczny port, uwięzionym wol­ność. Kto zresztą zdoła zliczyć tych wszystkich, którzy przez ciebie otrzymali pociechę i pomoc, której ciągle obficie udzielasz.

Uciekamy się do ciebie i błagamy o pomoc w tych sprawach, które pra­gniemy Ci przedstawić... (chwila ciszy)

Modlitwy na każdy dzień

Dzień pierwszy

Święty Mikołaju, urodzony szla­chetnie i żyjący w dostatkach, za nic sobie poczytałeś bogactwa ziemskie. Wyjednaj mi u Boga łaskę naślado­wania ciebie, bym nie przywiązywał się do dóbr tego świata. Wyjednaj mi również łaskę posłuszeństwa na­tchnieniom Bożym, które codziennie nawołują mnie do pokuty.

W. Prawica Pańska go umocniła.
P. Dlatego będzie błogosławiony na wieki.
W. Módl się za nami Św. Mikołaju.
P. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Dzień drugi

Chwalebny święty Mikołaju, któ­rego Kościół obdarzył możnością wspomagania bliźnich, uproś mi u Boga łaskę, bym odrzucił wszelkie samolubstwo, a pragnął jedynie Boga najwyższego, spełnianie Jego świętej woli i zbawienie swej duszy. Wyjed­naj mi łaskę, abym zarządzenia Bożej Opatrzności przyjmował chętnie, z miłością i z pokojem.

W. Bóg zesłał na niego hojne błogo­sławieństwo.
P. Szczerozłotą koronę włożył na jego głowę.
W. Módl się za nami Św. Mikołaju.
P. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Dzień trzeci

O święty Mikołaju, mimo swej niewinności tak bardzo umartwiałeś swe ciało. Ja zaś mimo tylu upadków i wykroczeń nie chcę się umartwiać i wzdrygam się przed pokutą. Proszę cię gorąco, święty i miłosierny mój Opiekunie, racz mi wyjednać u Boga łaskę poprawy, grzesznego życia i ducha pokuty.

W. Ozdobiłeś go blaskiem i dostojeń­stwem.
P. Uczyniłeś go błogosławieństwem dla narodów.
W. Módl się za nami Św. Mikołaju.
P. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Dzień czwarty

O święty Mikołaju, widok twej pokory, którą sobie obrałeś za prze­wodniczkę swego życia, zawstydza mnie. Albowiem ja, który przed Bo­giem jestem prochem i niczym, szu­kam czasem swego wyniesienia, a poniżenia drugich. Odtąd chcę zmienić swe dotychczasowe życie i stać się twym gorliwym naśladow­cą. Wyjednaj mi u tronu najwyższego łaskę ukochania pokory, a znienawi­dzenia szatańskiej pychy.

W. Bóg wybrał go i bardzo umiłował.
P. Dał mu zamieszkać w swoim przybytku.
W. Módl się za nami Św. Mikołaju.
P. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Dzień piąty

Święty Mikołaju, wielki cudo­twórco! Podziwiam twą niezłomną cierpliwość w znoszeniu niezliczo­nych krzywd i twoją wielką miłość względem prześladowców. Boli mnie i zawstydza własna niecierpliwość, wstręt i nienawiść, jaką żywię w ser­cu przeciwko tym, którzy mnie w czymkolwiek obrazili. Jakbym był szczęśliwy, gdybym za twoją przy­czyną, otrzymał dar cierpliwości. Wysłuchaj dzisiaj mojej prośby.

W. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu.
P. A Bóg trwa w nim.
W. Módl się za nami Św. Mikołaju.
P. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Dzień szósty

O święty Mikołaju, twoje wielkie umiłowanie woli Bożej, jakże gorz­kim jest dla mnie wyrzutem niecier­pliwości i buntu przeciwko świętym i zamiarom Bożej Opatrzności. Chorobę i cierpienie, które Bóg zsyła dla dobra mej duszy, uważam za najwyż­szą karę. Uproś mi u Boga, święty mój opiekunie, cierpliwe znoszenie wszystkiego, cokolwiek na mnie do­brotliwy Bóg raczy zesłać.

W. Błogosławieni, których droga nieskalana.
P. Którzy postępują zgodnie z pra­wem Pańskim.
W. Módl się za nami Św. Mikołaju.
P. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Dzień siódmy

Święty Mikołaju, jakże mi daleko do twych wyżyn świętości. Ty pełen żarliwości o zbawienie dusz, postra­chem byłeś piekła. Zaś ja grzeszny i nędzny dając bliźniemu zły przy­kład byłem sługą szatana. Proszę cię, święty Mikołaju, do­pomagaj mi do walki z grzechem wżyciu osobistym oraz bym starał się więcej o nawrócenie bliźnich.

W. Myśli mego serca zawsze są przed Tobą.
P. Panie, pomocy moja i mój Zbawi­cielu.
W. Módl się za nami Św. Mikołaju.
P. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Dzień ósmy

Święty Mikołaju, jakże źle postę­puję. Nie czuwam nad zmysłami. Zapominam, że one są właśnie tymi bramami, przez które śmierć wchodzi do mej duszy. Wyszukuję nawet oka­zje, by dogodzić zmysłom. Chcę się poprawić, lecz nie znajduję dość sił do zmiany życia. Dlatego proszę Cię, święty mój Obrońco, ulituj się i wy­jednaj mi łaskę u Boga, bym panował nad swymi zmysłami.

W. Błogosławieni, których droga nieskalana.
P. Którzy postępują zgodnie z pra­wem Pańskim.
W. Módl się za nami Św. Mikołaju.
P. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Dzień dziewiąty

Święty Mikołaju, rozważając twoją błogosławioną śmierć pragnę i ja szczęśliwie żywot zakończyć z Naj­świętszym Imieniem Jezus i Maryja na ustach. Chciałbym nagrodę otrzymać, lecz mało pracuję, by na nią zasłużyć. Chciałbym odnieść zwycięstwo, lecz nie chcę walczyć. Pragnąłbym cie­szyć się z Tobą na wieki, lecz nie mam ochoty cierpieć.

W. Błogosławieni, których droga nieskalana.
P. Którzy postępują zgodnie z pra­wem Pańskim.
W. Módl się za nami św. Mikołaju.
P. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Modlitwa na zakończenie

Święty mój dobroczyńco i opieku­nie, zechciej łaskawie przyjąć tę no­wennę ku czci twojej odprawioną. Kocham cię całym sercem i ufam, że wyprosisz mi u Boga światło i siły, abym żył prawdziwie po katolicku, osiągnął chwałę niebieską i cieszył się wraz z tobą na wieki. Amen.

 

 

Modlitwy dzieci do Świętego Mikołaja

Przybądź święty Mikołaju
Zejdź z niebieskich wzgórz.
Grzeczne dzieci Cię czekają,
Choć posnęły już.

Przy łóżeczku anioł Boży,
Czuwa Anioł Stróż.
On Ci z lekka drzwi otworzy,
A Ty dary złóż.

***

Dobry św. Mikołaju,
Patrz jak dzieci się kochają!
Ty pamiętasz o nas w niebie,
my modlimy się do ciebie.

Naucz dzieci kochać Boga
i dla innych dobrym być.
Jaka jest do nieba droga,
jak na ziemi trzeba żyć.

Amen.

***

Wiem, Święty Mikołaju! Są ważniejsze sprawy,
Od „Simsów” pod choinkę, klocków do zabawy,
Kolejki elektrycznej, co pędzi aż miło,
I próśb, aby klasówki z polskiego nie było.
Wiem o tym doskonale i nie o to proszę –
Zabawek mam już chyba ze dwa pełne kosze –
Nie chcę też komputera – dość z tym ambarasu!
Spraw lepiej, by mój Tata znów miał więcej czasu.

Bym w piłkę mógł z nim pograć, pojeździć rowerem,
W żaglówce siąść wygodnie i bawić się sterem,
Bym jego starą wędką – tak jak w zeszłym roku –
Pstrągi mógł w rzece łowić w ciszy i o zmroku.
Wyłącz mu telefony i zabierz laptopa,
Niechże mu wreszcie spokój da cała Europa!
Niech się nigdzie nie spieszy, uśmiecha do Mamy,
A nie siedzi przy kawie wiecznie zatroskany.

Jeżeli to się uda – Święty Mikołaju!!!
To pierwszą paczkę chipsów zjem dopiero w maju,
Posprzątam wszystkie śmieci spod swego tapczanu,
Pokocham nawet szpinak, wypiję litr tranu,
Siostrze w lekcjach pomogę, pozmywam talerze –
Choć już na widok zlewu zmęczenie mnie bierze.
I zawsze będę szczerze protestował z krzykiem,
Jeśli Cię ktoś pomyli znowu z Kopernikiem!

 

 

Modlitwy o wstawiennictwo św. Mikołaja

 

Miłosierny Boże, wołamy o Twoją łaskę.
Za wstawiennictwem św. Mikołaja, biskupa,
czuwaj nad nami wśród
wszelkich niebezpieczeństw,
abyśmy mogli bez przeszkód
kroczyć drogą wiodącą do zbawienia.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

***

 

Zasado wiary, wzorcu pokory, nauczycielu wstrzemięźliwości,
ukazałeś się swojej trzodzie jako szczery obrońca Prawdy,
przez pokorę zdobyłeś wielkość,
a na drodze ubóstwa zdobyłeś bogactwo.
Ojcze, Arcykapłanie Mikołaju,
módl się do Boga Chrystusa, by wybawił dusze nasze.

 

Chwalebny św. Mikołaju szczególny mój obrońco, wejrzyj na mnie litościwym okiem z onej górnej światłości, w której widzeniem Boga się nasycasz i uproś mi u Pana łaskę i pomoc stosowną do obecnych potrzeb moich tak duchowych jak i doczesnych, a szczególniej łaskę (w tym miejscu wymieniamy intencję w jakiej chcemy się modlić) jeżeli mi pomocną być ma do wiecznego zbawienia mego. Pomnij także, o chwalebny św. Biskupie, na najwyższego pasterza naszego, Papieża, na Kościół św. i na pobożne miasto nasze. Naprowadź na drogę zbawienia wszystkich, co życie prowadzą zanurzeni w grzechy, wszystkich nieumiejętnością, błędem i kacerstwem oślepionych. Pociesz strapionych, opatrz w potrzebie będących, umocnij chwiejących się, wesprzyj uciśnionych, ulżyj chorym i spraw, aby wszyscy doznali możnej opieki Twojej i najwyższego dawcy wszelkiego dobra. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Módl się za nami św. Mikołaju,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, który błogosławionego Mikołaja, chwalebnego wyznawcę i Biskupa Twojego niezliczonymi cudami wsławiłeś i codziennie Go niemi wsławiać nie przestajesz, daj nam, prosimy, ażebyśmy przez zasługi i modlitwy Jego od ognia piekielnego i od wszelkich niebezpieczeństw byli wybawieni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Cztery etapy życia:

  1. Wierzysz w św. Mikołaja
  2. Nie wierzysz w św. Mikołaja
  3. Jesteś św. Mikołajem
  4. Wyglądasz jak św. Mikołaj

 

 

 

Kilkanaście modlitw do świętego Mikołaja. Są wśród nich i modlitwy prozą, i modlitwy wierszowane; i modlitwy o charakterze uniwersalnym, które odmawiać można zawsze, i modlitwy przeznaczone do odmawiania w określonej porze dnia albo w konkretnej intencji.

 

4.1. Modlitwa poranna

Święty Mikołaju, pomóż mi przez twe możne wstawiennictwo, abym dzień dzisiejszy poświęcił memu Bogu i Stwórcy: przez spełnienie Jego świętej woli, przez głęboką miłość do Niego i przez wielką, czułą troskliwość w unikaniu wszelkich grzechów i uchybień.

Módl się za mną, święty Mikołaju, przez nieskończone zasługi twego i mego Boskiego Zbawiciela, którego na ziemi tak głęboko kochałeś i ku którego chwale radośnie ofiarowałeś swe życie. Jednoczę wszelkie dobro, które dziś uczynię za łaską Bożą, z twymi wielkimi zasługami, z zasługami wszystkich innych świętych i nieskończonymi zasługami Jezusa Chrystusa i poświęcam je Bogu na Jego chwałę ― z tą całą świętą myślą i zamiarem, z którymi Jezus ongiś poświęcił wszystkie Swe dobre uczynki i cierpienia, i Swą gorzką śmierć.

Amen.

 

4.2. Modlitwa wieczorna

Święty Mikołaju, przy mym rachunku sumienia z dnia, który upływa, znajduję znów wiele spraw, których muszę serdecznie żałować. Módl się teraz za mnie, święty Mikołaju, abym z wielkiej miłości do Boga żałował popełnionych dziś grzechów i poprawił się.

O Boże, nieskończona dobroci i nieskończona miłości! Żałuję z miłości do Ciebie wszystkiego, co było dla Ciebie przykre i wszystkich grzechów mego całego życia. Proszę Cię o przebaczenie i poświęcam Ci za to na zadośćuczynienie nieskończone zasługi Twego Syna Jezusa Chrystusa, wszystkie ofiary Mszy świętej, zasługi Matki Zbawiciela i wszystkich świętych.

O dobrotliwy Boże, ile dobrego mi dzisiaj znów okazałeś! Jak wielkiej łaski mi dziś znów udzieliłeś! Nie mogę Ci wystarczająco podziękować. Jezu Chryste, Panie, przez wzgląd na zasługi świętego Mikołaja wejrzyj na mnie litościwie! Gdybym mógł Cię teraz przyjąć w Komunii świętej! Życzenie to jednoczę ze wszystkimi Komuniami duchowymi, których święty Mikołaj doznał na ziemi, i proszę Cię, pozwól mi kiedyś przyjąć Cię w owym wiecznym spokoju, w którym nie ma już snu i który jest życiem i miłością do Ciebie.

Amen.

 

4.3. Modlitwa przeciw wpływom dóbr ziemskich

O święty Mikołaju, cudotwórco naszych czasów, wyjednaj dla mnie czystość ciała i duszy, czystość serca i pragnień, czystość myśli i uczuć. Opiekuj się Kościołem Bożym, módl się o jego wywyższenie i pomyślność, módl się o wzrost wiary. Módl się, święty Mikołaju, za Ojca Świętego, za kapłanów, o wytrwałość wiernych, o nawrócenie się grzeszników, o ulgę dla dusz w czyśćcu, szczególnie tych dla mnie drogich.

O wielki święty, którego triumf obchodzimy na ziemi, wstaw się za mną, abym mógł kiedyś ujrzeć koronę chwały twojej w niebie i wiecznie błogosławić Tego, który tak szczodrze wynagradza na wieczność za cierpienie przeżyte dla Jego miłości w czasie naszego krótkiego życia doczesnego.

O święty Mikołaju, szczególnie święty wybrańcu Boży, gorący nasz wspomożycielu, wierny pasterzu i wyznawco, który tak odważnie przedłożyłeś niewidzialne dobra świętej wieczności ponad widoczne dobra tego świata, uzyskaj dla nas żywą wiarę i płomiennym wstawiennictwem twoim spraw, aby nasza pobożność zawsze wzrastała, abyśmy wiernie mogli służyć Jezusowi Chrystusowi przez całe nasze życie, a po śmierci zasłużyli na szczęście oglądania Jego oblicza w życiu wiecznym.

Amen.

 

4.4. Modlitwa o wszelką łaskę

4.4.1. Cnotliwy i niepokonany wyznawco Jezusa Chrystusa, święty Mikołaju! Z całkowitym oddaniem klękam pokornie przed Bogiem i proszę cię, abym został zaszczycony twym wstawiennictwem u twego boskiego nauczyciela Jezusa Chrystusa i u Maryi, Jego Najświętszej Matki, jak jest to z pożytkiem dla mego zdrowia cielesnego i duchowego. Wiem, że jesteś u nich obojga w najwyższych łaskach, tak że ci z pewnością niczego z tego, o co ich poprosisz, nie odmówią, jak tego dowodzi wiele niezliczonych cudów, które Bóg wszechmogący i miłosierny codziennie wszędzie sprawia, gdzie twe słodkie imię jest wypowiadane. Za sprawą swej wszechmądrej Opatrzności wyznaczył i wybrał ciebie Bóg, abyś przynosił nam pocieszenie i pomoc w tych dokuczliwych i groźnych, niespokojnych i pełnych zgryzoty czasach. Pałając doskonałą miłością, okazujesz się w szczególnie cudowny sposób działający i pomocny dla wiernych chrześcijan.

O łaskawy i godny podziwu cudotwórco! Proszę cię, spójrz na mnie, nędznego, jako na jedno z twych dzieci duchowych, i weź mnie w obronę przed okropnymi wrogami, którzy dziś bardziej niż kiedykolwiek grożą wściekłymi atakami i którzy dusze, okupione drogocenną krwią Zbawiciela świata, wszędzie biorą w niewolę w sposób prawie nie do przezwyciężenia i powodują bezprzykładne klęski. Ale ponieważ ty, o łaskawy patronie, tylko tym okazujesz swe dowody łaski i dobrodziejstwa, którzy wiodą życie niewinne i kochają czystość ciała i duszy, tylko tym, którzy są natchnieni czystą, żywą i czynną wiarą, chcę również, tak jak ty, z miłości do Jezusa Chrystusa znosić pokornie krzyż, utrapienia i cierpienia wszelkiego rodzaju na tej dolinie płaczu.

Zatem proszę cię, o dobry biskupie Mikołaju, zachowaj mi łaskę, abym do końca mego życia utrzymał swą duszę czystą od najmniejszej skazy i ponadto ozdabiał ją każdą cnotą, w szczególności z pełnym oddaniem memu Bogu i wobec cierpień, których zesłanie na mnie na tym świecie uważa za dobre dla oczyszczenia przez to mej duszy i dania jej możliwości uzyskania pokuty za tak wiele grzechów. Proszę cię również, święty Mikołaju, o wyjednanie dla mnie pomnożenia wiary, nadziei, miłości i żalu za moje grzechy. Uwolnij mnie od każdego przykrego przypadku, z jakiej strony by mi nie groził!

Amen. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

4.4.2.Chwalebny święty Mikołaju, szczególny mój obrońco, wejrzyj na mnie litościwym okiem z onej górnej światłości, w której widzeniem Boga się nasycasz, i uproś mi u Pana łaskę i pomoc stosowną do obecnych potrzeb moich, tak duchowych, jak doczesnych, a szczególniej łaskę … (w tym miejscu wypowiada się intencję, w jakiej chce się modlić), jeżeli mi pomocną być ma do wiecznego zbawienia mego.

Pomnij także, o chwalebny święty biskupie, na najwyższego pasterza naszego, Papieża, na Kościół święty i na pobożne miasto nasze. Naprowadź na drogę zbawienia wszystkich, co życie prowadzą zanurzeni w grzechy, wszystkich nieumiejętnością, błędem i kacerstwem oślepionych. Pociesz strapionych, opatrz w potrzebie będących, umocnij chwiejących się, wesprzyj uciśnionych, ulżyj chorym i spraw, aby wszyscy doznali możnej opieki twojej i najwyższego dawcy wszelkiego dobra.

Amen. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Prowadzący: Módl się za nami, święty Mikołaju!

Wszyscy: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Prowadzący: Módlmy się: Boże, który błogosławionego Mikołaja, chwalebnego wyznawcę i biskupa Twojego niezliczonymi cudami wsławiłeś i codziennie go nimi wsławiać nie przestajesz, † daj nam, prosimy, * ażebyśmy przez zasługi i modlitwy jego od ognia piekielnego i od wszelkich niebezpieczeństw byli wybawieni. Przez Chrystusa Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

 

4.5. Modlitwa do świętego Mikołaja ― patrona chrzcielnego

Święty Mikołaju, którego imię na chrzcie świętym otrzymałem, racz być moim opiekunem i przewodnikiem do nieba. Udziel mi światła i rady w wątpliwościach, siły i męstwa w pokusach i przeciwnościach, kieruj moimi krokami, ręce moje nakłaniaj ku dobrym uczynkom, a serce i wolę zapalaj do miłości Boga i bliźniego.

Racz mi Twoją możną przyczyną u Boga wyjednać łaski i dary potrzebne do prowadzenia życia miłego Bogu, abym za Twoim przykładem wiernie służył Bogu i nieustannie postępował w cnotach, a kiedyś wraz z tobą w niebie radował się na wieki.

Amen.

 

4.6. Modlitwa do świętego Mikołaja ― patrona parafii

Święty Mikołaju, patronie naszej parafii i stróżu naszego kościoła, Twojemu orędownictwu powierzamy nasze potrzeby, pracę i nasze dusze. Proś o łaskę i pomoc dla nas, abyśmy mocni w wierze żyli ufnością w dobroć Bożą i kierowali się w życiu miłością i sprawiedliwością.

Błądzących prowadź do Kościoła po pokój, wyjednaj słabym łaskę pokuty, miłującym ciebie ― wytrwanie. Weź w opiekę małżeństwa i rodziny, wspomagaj rodziców w wychowaniu dzieci, czuwaj nad młodzieżą.

Módl się do Boga za chorych i cierpiących w naszej wspólnocie parafialnej. Uproś, patronie nasz, święty Mikołaju, błogosławieństwo dla naszych pól i warsztatów.

Obudź ducha pobożności i miłości do Matki Bożej. Spraw swą modlitwą u Boga, abyśmy kochali nasz Kościół, żyli według przykazań i osiągnęli chwałę u Boga.

Amen.

 

4.7. Inne modlitwy

4.7.1. Miłosierny Boże, wołamy o Twoją łaskę. Za wstawiennictwem naszego patrona, świętego Mikołaja, biskupa, czuwaj nad nami wśród wszelkich niebezpieczeństw, abyśmy mogli bez przeszkód kroczyć drogą wiodącą do zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

4.7.2. Zasado wiary, wzorcu pokory, nauczycielu wstrzemięźliwości, ukazałeś się swojej trzodzie jako szczery obrońca Prawdy, przez pokorę zdobyłeś wielkość, a na drodze ubóstwa zdobyłeś bogactwo. Ojcze, arcykapłanie Mikołaju, módl się do Boga–Chrystusa, by łaskawie podźwignął nas i wybawił dusze nasze. Amen.

4.7.3. Święty Mikołaju, racz być moim opiekunem i przewodnikiem do nieba. Wypraszaj mi światło i dar rady w wątpliwościach, siłę i męstwo w pokusach i przeciwnościach. Kieruj moimi krokami, ręce moje nakłaniaj ku dobrym uczynkom, a serce i wolę zapalaj do miłości Boga i bliźniego. Dopomóż mi, abym do końca wiernie służył Bogu, jak ty mu służyłeś. Amen.

4.7.4.  O kto, kto Mikołaja lubi, o kto, kto jemu wiernie służy,
temu święty Mikołaj na każdy czas pomaga ― Mikołaju.

O kto, kto mieszka w jego dworze, pomoc mu na ziemi i w morzu,
oddali od niego napaść, nie pozwoli w grzechy popaść ― Mikołaju.

O kto do niego się ucieka, wierność mu na zawsze przyrzeka,
ten nie będzie oszukany i grzechu uniknie rany ― Mikołaju.

Pasterzu duchowego stada, zbaw nas od szatańskiego jadu,
nie zalicz nas Ty, Boże, z kozłami, postawże nas z owieczkami ― Mikołaju.

„Mikołaj” ― imię to znamienne, zwycięstwu całkiem współimienne.
Zwyciężajże bisurmany, broń nas, wierne chrześcijany ― Mikołaju.

Zwycięża naszych wrogów wszędzie, pomocnik dla nas niechaj będzie!
A chcących nam tu zaszkodzić, raczże ich, ojcze, odwrócić ― Mikołaju.

Mikołaju, módl się ty za nami, prosimy ciebie tu ze łzami!
Będziemy cię wychwalali, imię twoje wysławiali ― Mikołaju. Amen.

4.7.5. O święty Mikołaju,
patronie drogi nasz,
ty twoich wiernych tutaj
od wieków w pieczy masz.
Jaśniejesz jak przed laty
miłością dzieciom twym,
dostępu zabraniając
wszelkim przygodom złym.

Tak skromny wśród nas stoisz,
choć chronisz wciąż lud twój
i wszystkim, co przychodzą
ślesz cichy uśmiech twój.
Przez cię cudowne zdroje
Bóg nam zsyła łask,
od których wokół świeci
jak ongiś jasny blask.

Stajemy dziś przez tobą
― twój wierny tobie lud,
a korząc serca nasze,
błagamy cię o cud.<
Proś, wielki pośredniku,
aby wszechmocny Pan
położył boskie dłonie
na dom nasz i na łan. Amen.

4.7.6. Niech będzie Bóg nasz uwielbiony
w świętym Mikołaju.
Pan Bóg go wybrał i obdarzył
łaską i miłością.
Tymi darami służył ludzkości
i jako biskup jest on nam wzorem
wiary i dobroci.

Święty Mikołaj opiekunem
więźniów i żeglarzy,
a także dzieci i młodzieży,
kupców i piekarzy.
Módl się za nami przed Boga tronem,
byśmy za tobą szli ku wieczności,
pełnej szczęśliwości.

Święty Mikołaj niech nas uczy
dzielić się z biednymi,
kochać maluczkich i cierpiących
słowem i czynami.
Byśmy na drodze naszego życia
byli świadkami Pana Jezusa,
świecąc cnót przykładem. Amen.

4.7.7. O święty Mikołaju, dziś cię twój błaga lud,
abyś w niebieskim raju wyprosił szczęścia cud.
Bo na tej biednej ziemi co krok się piętrzy krzyż,
naucz nas, nasz patronie, dźwigać go światło wzwyż.
Boleści, smutków wiele daj przetrwać, stróżu nasz,
wszak w twej dobroci i sile u Boga łaskę masz.
Bo na tej biednej ziemi któż pomóc może nam,
kto łzy nam otrzeć zdoła ― Bóg tylko jeden sam.
Ty, święty Mikołaju, strzeżesz nas tyle lat,
wśród burzy w naszym kraju wciąż bronisz naszych chat.
Bo na tej biednej ziemi któż wesprze smutny lud
― więc okaż nam, o święty, dobroci twojej cud. Amen.

4.7.8. Pragniesz cudów z nieba?
Ufać, błagać trzeba!
Mikołaj z pomocą
spieszy dniem i nocą.
Ciemnemu wzrok wraca,
choremu mąk skraca.

I rodzaj niewieści
w godzinę boleści,
gdy z wiarą go wzywa,
ratunek zdobywa:
wnet matki się cieszą,
dziękować mu spieszą.

Kto prawie zgubiony
przezeń jest zbawiony.
Ognie, mory, głody,
wojny, niepogody
i morskie otmęty
― świat jemu poddany.

Zagląda w więzienia
celem pocieszenia,
obrony niewinnych.
Wśród łez wielu innych
wdowy i sieroty
doznają szczodroty.

Jak ojciec strapionych,
jak brat uciśnionych
― uproś nam łask wiele
na duszy i na ciele.
Wejść pomóż do raju,
święty Mikołaju!

A Bogu naszemu
w swych świętych dziwnemu,
wszech wieków królowi,
Ojcu i Synowi,
i z Duchem społecznie,
cześć i chwała wiecznie. Amen.

4.7.9. Wszyscy wierni chrześcijanie
nie zapominajcie,
co za drogi, co za zacny
skarb od Boga macie:
święty Mikołaj, mąż boski,
biskup cudowny mireński,
co cudami i łaskami
zdobił krąg ziemski.

Ojcze święty, niepojęty,
co nas tak miłujesz,
utrapionych, zasmuconych
wszystkich nas ratujesz.
Do ciebie się uciekamy,
twojej opieki żądamy,
ciebie czcimy i chwalimy
― nie gardź czcicielami.

Ratuj w nędzy, co najprędzej,
pociesz nas we smutku,
uzdrów chorych i błogosław
naszemu dobytkowi.
Zachowaj od nieprawości,
od wszelkiej niewierności
>Po żywocie w pełnej cnocie
przywiedź do radości. Amen.

 

 

 

 

 

 

Źródła:

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.