Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Modlitwy w dzień Niepokalanego Poczęcia

 

 Modlitwy w dzień

 

Niepokalanego Poczęcia NMP

 

    Modlitwy ze starych modlitewników przez wstawiennictwo Maryi, szczególnie polecam dwa zbiory: [Modlitwy przez wstawiennictwo Maryi - część pierwsza (I)]; [Modlitwy przez wstawiennictwo Maryi - część druga (II)].

 

***

[Trzy modlitwy w dzień Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.] [Modlitwa w dzień Niepokalanego Poczęcia NMP (1871r)] [Ofiarowanie siebie Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanie Poczętej.(1860r.)] [Modlitwa przed rozpoczęciem nabożeństwa do NMP Niepokalanie Poczętej. (1853r.)] [Najświętsza Panno Niepokalana] [Modlitwa na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Panny Maryi. /8. XII/ (1900r.)]

 

 

 

  Trzy modlitwy w dzień Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

I.
Wesel się Błogosławiona Matko Syna Bożego, Przenajświętsza Mary o Panno, że w chwili Poczęcia Twojego, kiedy najszlachetniejsza dusza Twoja, w żywocie Anny świętej, z ciałem się złączyła grzechu pierworodnego; gdyż Bóg Ojciec Wszechmocnością swoją, obrał Cię na początku drogi Twojej, aby Cię nie dotknęła żadna piekielna zaraza, abyś się nigdy nie stała córką gniewu Boskiego i była zawsze łaski pełną. O najchwalebniejsza Córo Ojca Przedwiecznego! broń mnie i moich od straszliwego gniewu Bożego i zjednaj nam to. abyśmy zawsze byli w świętej łasce Boga Ojca.
Ojcze nasz, — Zdrowaś Maryo.

II.
Przez nieskończoną Mądrość swoją. Bóg Syn obrał Cię sobie, prowadząc Cię tak. abyś nigdy nie podlegała mocy Książęcia ciemności, ale owszem, abyś Panieńską nieskażoną Twą nogą starła zuchwałą głowę smoka piekielnego. O! najgodniejsza Matko Jednorodzonego Syna Bożego! broń mnie i moich od mocy szatańskiej, zetrzyj głowę piekielnego węża we mnie i tych wszystkich, którzy czczą Święte i Niepokalane Twoje Poczęcie.
Ojcze nasz, — Zdrowaś Maryo.

III.
Przez niepojętą dobroć swoją przyjął Cię Bóg Duch Święty, łaskami swymi obdarzył, cnotami i darami napełnił, abyś nigdy dla nieprzytomności łask Boskich nie stała się naczyniem zmazanym, śmierci podległym, ale raczej. żebyś wszystkich łask zawsze pełna, jedyną rękojmią grzeszników u Boga była. O Najświętsza Oblubienico Ducha Świętego, broń mnie i moich od sprośności grzechowej od śmierci wiekuistej, którzy Twoje Święte i Niepokalane Poczęcie wychwalamy, a uproś nam łaskę Boską na ziemi i żywot chwalebny w błogosławionej wieczności. Amen.
Ojcze nasz, — Zdrowaś Maryo.

za: Chwała Boża (1884r.)

 

 

Modlitwa w dzień Niepokalanego Poczęcia NMP [1871r]

Przez niepokalane poczęcie Twoje, prosimy Cię Pani i Królowo nasza, abyś nas grzechem pokalanych, a dusze nasze niewiarą zbrudzone, przez łaską Twoją oczyścić raczyła; a odziawszy nas naprzód w pokutną włosiennicę, przystroiła później w szatę, niewinności , i osłoniętych płaszczem Twego miłosierdzia, przedstawiła Boskiemu Synowi Twojemu. Prosimy Cię szczególniej, bez zmazy poczęta Dziewico święta, o cnotę czystości. Przyczyniaj się za ludem; wstawiaj się za duchowieństwem; opieką Twoją osłaniaj pobożną płeć niewieścią; spraw wreszcie abyśmy po skończeniu żywota ziemskiego stanęli przed sądem Bożym bez grzechowej kaźni, i godnymi się stali przyjęcia na łono błogosławionej wieczności; przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Amen.

Zdrowaś Maryjo, itd.
Najświętsza Panno bez zmazy poczęta, módl się za nami którzy się do Ciebie uciekamy.

Módlmy się:
Wszechmogący wieczny Boże, który ciało i duszę błogosławionej Maryi Panny i Matki, za sprawą Ducha świętego przygotowałeś na godne mieszkanie Synów i Twojemu, spraw łaskawie abyśmy weseląc się z Jej niepokalanego poczęcia, byli za Jej przyczyną uwolnieni od wszelkiego złego w życiu i przy śmierci; przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Bogiem Ojcom i Duchem świętym, Bóg na wieki wieków. Amen.

za: Ołtarzyk Ostrobramski Mniejszy (1871r)

 

 

 

  Ofiarowanie siebie Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanie poczętej.(1860r.)

Najświętsza Panno Maryo, Matko Boża, i Dziewico Niepokalana, ja największy grzesznik, Świętego oblicza Twego najniegodniejszy, pragnąc służyć Tobie, i ufając wielkiemu miłosierdziu Twemu, przed obecnością Błogosławionego Syna Twego, i wszystkiego dworu Niebieskiego, oddaję się dziś Tobie za sługę i niewolnika wiecznego, biorąc sobie Ciebie za osobliwszą Matkę, Panią i Opiekunkę, moją, i mocno u siebie stanowię nigdy Cię nie opuszczać; i czci Twojej zawsze bronić, a osobliwie ślubuję, że zawsze za Niepokalane, i ze wszech miar Święte Poczęcie Twoje zastawiać Się będę aż do śmierci. Ciebie tedy Przenajświętsza Panno przez krew Jednorodzonego Syna Twego Jezusa Chrystusa pokornie proszę, abyś mię w poczet sług Twoich za wiecznego niewolnika miłościwie przyjęła, we wszystkich potrzebach i przygodach moich łaskawie ratowała, a nade wszystko w godzinę śmierci mojej jako Matka miłościwa, na pomoc przybyć mi raczyła. Amen.

za: "Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej
w kościołach OO. Bernardynów wielkopolskiej prowincyi odprawiane
i dla użytku Bractwa Tejże Matki Boskiej przy tychże istniejącego" (1860r.)

 

 

 

 

  Modlitwa przed rozpoczęciem nabożeństwa do NMP Niepokalanie Poczętej. (1853r.)

Panno najchwalebniejsza! wespół z Tobą radujemy się z tryumfu, któryś odniosła nad grzechem i zdradliwym wężem. Niech Bóg wszechmogący będzie na wieki błogosławiony za to, że z pomiędzy wszystkich córek Adama Ciebie jedną wyłączył uwalniając od zmazy grzechu pierworodnego. Ulituj się nad nami grzesznymi, a jako Cię Bóg sam strzegł, tak racz łaską twoją nas ustrzec od wszelkiego grzechu. Nie dozwalaj o Maryo! aby czart któremuś od pierwszego momentu życia twego starła głowę, miał nas zwyciężyć. Upraszamy Cię o tę łaskę najpokorniej w tej modlitwie, ofiarując na jej otrzymanie niegodne nasze błogosławieństwa i uwielbienie, jako też na podziękowanie Bogu za ten nieoszacowany przywilej Tobie udzielony i na oświadczenia radości, z którą spodziewamy się Cię oglądać i przypatrywać się chwale Twojej w niebie. Amen.

za: "Wianek różany czyli Nowy zbiór modlitw na wszystkie święta Najświętszéj Maryi Panny
wydany na dochód Towarzystwa Dobroczynności". (1853r.)

 

 

 

  Najświętsza Panno Niepokalana

Najświętsza Panno Niepokalana, o Matko moja, Maryjo.

Tyś jest Matką Pana mojego, Królową świata, orędowniczką, nadzieją i ucieczką grzeszników. Do Ciebie uciekam się dziś i ja ze wszystkich najnędzniejszy. Cześć Ci oddaję, wielka Królowo, i dzięki Ci składam za wszystkie łaski, które mi dotąd wyświadczyłaś, szczególnie żeś mnie od piekła uratowała, na które tylekroć zasłużyłem.

Miłuję Cię, Pani, miłości najgodniejsza, i z tej miłości ku Tobie przyrzekam, że i sam" Tobie będę służył, i że się o to wedle możności starać będę, by także inni Ciebie miłowali.

W Tobie pokładam wszystką nadzieję i całe moje zbawienie. Przyjmij mnie za sługę Swego i weź mnie w opiekę Swoją, Matko miłosierdzia. A ponieważ u Boga wszystko możesz, uwolnij mnie od wszelkich pokus, a przynajmniej wyproś ml siłę do ich zwyciężenia aż do mego zgonu. Od Ciebie dopraszam się prawdziwej miłości Jezusa Chrystusa. Od Ciebie spodziewam się szczęśliwej śmierci.

O Matko moja, przez Twoją miłość ku Bogu proszę Cię, przybywaj mi na pomoc zawsze, a zwłaszcza w ostatnim życia mojego momencie. Nie opuszczaj mnie póty, dopóki nie ujrzysz mnie zbawionego w niebie, gdzie będę Cię chwalił i miłosierdzie Twoje przez całą wieczność wyśpiewywał. Tak ufam, tak niech się stanie.

za: Małe Officium (1959r)

 

 

 

  Modlitwa na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Panny Maryi. /8. XII/ (1900r.)

Bądź pozdrowiona, Niepokalana Dziewico, która wybrana na Matkę Zbawiciela, zachowanąś była od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Oto my grzeszni ludzie uciekamy się do Ciebie, i błagamy, abyś raczyła wysłuchać próśb naszych, i stała się nam wspomożeniem w uciskach i potrzebach.

Jedyna nadziejo grzeszników, przez Twoją wielowładna przyczynę spodziewamy się otrzymać grzechów odpuszczenie i zbawienie wieczne. Ty, któraś teraz w niebie ponad Anioły wywyższona, wstaw się za nami u Syna Swego, wspomóż nędznych, pokrzep wątpiących, pociesz płaczących. Niechaj wszyscy doznamy opieki, którzy sławimy Twe święte i Niepokalane Poczęcie.

Przyjmij łaskawie prośby nasze i spraw, aby u Boga były przyjęte. Wysłuchaj nas którzy z żywą wiarą do Ciebie się modlimy i chwalić Cię nie przestaniemy nigdy, boś jest święta i poczęta niepokalanie. Amen.

Akty strzeliste:
Tobie, o Najśw. Panno, Matko Boża, która nigdy nie byłaś dotkniętą żadna skaza grzechu ani uczynkowego, ani pierworodnego polecam i poruczam czystość serca mego.
O Maryo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
Niech będzie błogosławione święte i Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny Maryi, Matki Bożej.

za: Śpiewnik dla Ludu Katolickiego (1900r)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.