Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Modlitewnik ks. Piotra Skargi

 

Modlitewnik

x. Piotra Skargi SJ

Modlitwy autorstwa, zebrane lub przypisywane słudze Bożemu ks. Piotrowi Skardze

(1536-1612)

 

 

 [Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego ks. Piotra Skargi SJ]

[Modlitwa za Ojczyznę] [Polecenie się Panu Jezusowi w czasie biedy i niedostatku.] [Modlitwa przede Mszą oraz komunia duchowna] [Modlitwa do Świętych Pańskich] [Modlitwa na urocz. św. Michała Archanioła] [Modlitwa do Panny Maryi] [Modlitwa w ostatni dzień roku] [Modlitwa do Maryi] [Modlitwa na III. niedzielę Adwentu] [Modlitwa na IV. niedzielę Adwentu.] [Litania do S.S. Rycérzów.] [Modlitwa na wtorek świąteczny po Zesłaniu Ducha Świętego.] [Modlitwa do Chrystusa Pana. (Z kazania na dzień św. Maryi Magdaleny).] [Modlitwa X. Skargi za Ojczyznę (1912r.).] [Módl się do nóg Jego upadając.] [Modlitwa poranna.]

 

 

 

 

[Trochę informacji o kaznodziei] [Obraz Matejki] [Ks. Władysław Wojtoń TJ - "Na obrazie Matejki".]

 

 

 

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego ks. Piotra Skargi SJ

Panie Jezu Chryste, Ty otaczasz Twoje wierne sługi chwałą. Wspomnij na liczne apostolskie prace, trudy i cierpienia, jakie Twój sługa ks. Piotr Skarga podejmował dla zbawienia dusz i jedności Kościoła.

Niech Twoja dobroć zajaśnieje nam przez łaskę wyniesienia go przez Kościół do chwały ołtarzy. Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Twojej Matki Maryi, której cześć ks. Skarga gorliwie w naszym narodzie szerzył oraz przez wstawiennictwo wszystkich Świętych, o których cześć w pisanych żywotach usilnie zabiegał.

Niech dzień wyniesienia ks. Piotra do chwały świętości umocni wiarę ludu Twego i zachęci wiernych do naśladowania chrześcijańskich cnót. Udziel nam, Panie, czego pragnie serce nasze. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

Modlitwa za Ojczyznę
(Ks. Piotra Skargi SJ)

 

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

   Polecenie się Panu Jezusowi w czasie biedy i niedostatku. (X. Piotra Skargi.)

O Panie Jezu Chryste! oddal od nas łakomstwo, abyśmy pieniądzom i przy nich czartu i grzechom jego nie służyli: ale Tobie samemu, któryś nas stworzył i drogą krwią swoją Sobie kupił. Daj nam wielką nadzieję i ufanie o szczodrobliwej Opatrzności Twojej, Ty nierozumne bestye i ptaki, i niewierne i złe ludzie żywisz. Tyś karmił po sześć kroć sto tysięcy ludzi do boju nie licząc białych głów i dzieci, przez lat czterdzieści na puszczy. Tyś ubogą wdowę i gościa jej Eliasza z garści mąki półtrzecia lata żywił, Tyś drugiej wdowie kilka kropel oliwy na wiele beczek rozmnożył, którą długi wypłaciła i pożywienia hojnego nabyła pobożnością męża swego obroniona. Taż ręka Twoja na puszczy pięć i siedem tysięcy ludu trochą chleba nasyciła. Ta ręka mocy i dobroci Twej pola, drzewa, ryby, bydło do wzrostu i rozmnożenia na ludzki pożytek przywodzi. Jakoż się głodu bać i dla tej bojaźni do grzechu się puszczać i do zguby duszy mojej zanosić, się mam? Nie dopuść mi tego, Panie mój! Niech pracuję sprawiedliwie, a Ty pracy mojej błogosław; a daj mi pierwej szukać i starać się o królestwo Twoje i zbawienie duszy mojej: abm jej głodem nie umorzył, a ona aby Tobie żyła. Ty ją Panie, słowem Twojem i Sakramentami Twymi i dobrymi uczynkami posilaj, aby rosła w pobożności i bogaciała w cnotach sprawiedliwości. A to miawszy, o głód się cielesny bać i niedostatek nie będą: na słowo Twoje, które pochybić nie może. Który z Ojcem i z Duchem św. królujesz Bóg jeden na wieki. Amen.

za: Przewodnik w czci nieustannej Pana Jezusa (1866r.)

 

 

   Modlitwa przede Mszą oraz komunia duchowna  (1844r.)
- (z x. Skargi) -

Przed ogromnym Majestatem Twoim którego Niebo i ziemia pełna jest, stawię się wieczny Boże mój, nie z gołymi rękoma, ale z pełnymi, w których przez kapłana Twego niosę Tobie Panu memu podarek i ofiarę. Ofiaruję Tobie Boże najwyższy, ciało i krew Syna Swego Jezusa Chrystusa Pana naszego, i gorącym sercem wspominam gorzką mękę i sromotną śmierć Jego, i wszystkie prace i zasługi Jego, którymi sprawił zbawienie nasze. Za co my Tobie dziękując, pokłon Sobie i ofiarę przynosim i pokornym sercem oddajem.

Wejrzyj Panie na Syna Twego, na Odkupiciela naszego: a dla Jego zasług, i onej na krzyżu Ofiary: dla gorzkiej męki Jego, i onego posłuszeństwa, i pokory Jego, nie pamiętaj na grzechy nasze; ale daj nam szczęśliwe z nich powstanie,!skruszone serce na żałość i pokutę prawą.

Pomnij Panie na kościół Święty Twój, po wszystkim świecie, na Pasterze nasze duchowne, na króla Pana naszego, i na Królestwo nasze, (tu takie inne potrzeby wspólnoty i swoje, i wspomnienie za żywych i umarłych kłaść możesz).
Daj mi też, Panie Boże nasz, dziś przy tej służbie dostojnie patrzyć na Boską twarz tu pod osobami chleba i wina zakrytą, najmilszego Syna twego; i z Jego się obecności weselić i ucieszyć. Wszystkiej nędzy mojej na tym świecie zapomnę, gdy na Cię Jezu Chryste, i na Ciało i na krew Twoją wejrzę, i nadzieję do wszystkiego a wiecznego dobra mego dostanę.
A nie tylko obecnym się tu stajesz ale nas dobrania i pożywania ciała i krwi Twojej wzywasz.

Teraz Panie przystąpić do tego nie mogę, dla nieprzygotowania mego; ale na ten dzień a ten, (tu sobie postanów); przystąpię do przyjęcia w rzeczy samej tak drogich darów Twoich. Tymczasem wiarą i chęcią przyjmuję Cię Pana mego, i kocham się w Tobie, i w Cię rozkosz moją wszystkę obracam, z Tobą się zjednaczam, w Tobie mieszkać, w Tobie żyć chcę, i jedną wolę z wolą świętą Twoją mieć pragnę. Nie oddalaj mię od łaski Twej i uczestnictwa ciała Twojego, abym w Tobie i z Tobą, żył i królował na wieki. Amen.

za: Lampka duszy chrześcianina w pielgrzymce do wieczności  (1844r.)

 

 

Modlitwa do Świętych Pańskich.
x. Piotra Skargi

Gwiazdy niebieskie, przez które nas Chrystus oświeca, w tych ciemnościach świata tego świećcie nam. Pochodnie w miłości Bożej gorejące, przykłady waszymi zapalajcie nas! Bracia starsi na dworze królewskim służący, wspominajcie na ubogie domowniki i powinne swoje, z którymiście tu w nędzy tej wzrośli: odbierajcie tam supliki i modlitwy nasze, a oddajcie wspólnemu Panu i Królowi, a proście o miłościwą odprawę, Zwycięzcy wszech nieprzyjaciół, wespół pieśń wygranej bitwy śpiewający, nie przepominajcie smutnych towarzyszów i w polu jeszcze leżących żołnierzy, między którymi ciała i kości wasze odpoczywają. Przeprawieni na szczęśliwy i wesoły brzeg niebieski, wspomnijcie na płynące i tonące na tym morzu świata tego żeglarze. Śpiewacy chwały Trójcy świętej, nie chciejcie się też bez nas weselić, bo członki wasze i krew wasza i kości wasze jesteśmy. Godownicy rozkoszni, ze stołu waszego królewskiego, przy którym używacie, posyłajcie nam głodnym odrobiny jakich darów łaski Chrystusowej, podajcie nam smutnym trochę wina onego słodkiego ze stołu radości waszej, abyśmy w nędzy tej nie tęsknili, a z dobrą myślą wszystko wytrwać mogli. Wyście sława narodu naszego, chluba naszego miasta Jeruzalem, pierwsze kamienie i perły, któremi Bóg osadził dom Swój, bo wami ziemię i Niebo ozdobił, i chwałę i moc Swoją w was pokazał. Wyście mury i wieże nasze, i obronna strzelba, i straż czujności i oka Boskiego nad nami. O jakie błogosławione oczy wasze, które widzą to, co my wierzymy! O jak szczęśliwe uszy wasze, które słyszą to. czego my pragniemy; coście słyszeli, na to już patrzycie. O jako mocne nogi wasze, które już na skale stanęły, na brzegu onym, do którego my jeszcze z niebezpiecznością i postrachem płyniemy! Nie żal wam już utrudzenia na tej drodze, która się nam głupim i niecierpliwym teraz przykrzy. Szczęśliwe prace wasze, za któreście wzięli takie odpocznienie, szczęśliwe posty, udręczenia i nędze, za które macie takie i tak wieczne rozkosze. Błogosławione męczeństwa wasze, które się taką zapłatą nagradzają! Krótkoście robili, a wiecznie odpoczywacie; smutku i pracy i nędzy macie koniec, a radości i zapłaty końca nie masz. Zima wasza minęła i niepogody ustały: a lato i żniwo wasze i odpocznienie stoi na wieki. Nędza wasza jako strzała na powietrzu, i droga okrętu na morzu, i jako bystry ptak przeleciała, i śladu jej żadnego nie znać: a rozkosz jako na skale dom, i pokój wasz jako zamek niezdobyty trwa i trwfać będzie na wieki. Pielgrzymstwo i droga wasza dnia jednego, a mieszkanie w miłej ojczyźnie końca nie ma. Zadaj cie nam przez modlitwy wasze tęskność do tej tam ziemi żyjących i towarzystwa waszego. Przybytku Boży, dziwnemi perłami uhaftowany; mieszkanie Najwyższego, wszystkiemi zapony bogactwa niebieskiego obfite; pokoju rozkoszy i odpocznienia Chrystusowego, i winnico przechadzki, i ogrodzie kochania Jego; ręko, przez którą Bóg Najwyższy moc Swoją pokazuje i dobrodziejstwa Swoje i skarby nam rozdaje; pobożni panowie rady Chrystusowej, którzy przy stolicy Jego sądowej zasiadacie; świadomi Jego spraw dziwnych i sądów około zbawienia naszego, wspomóżcie nas, a wstawiajcie się tam za nas, abyśmy żywotów i zacnych przykładów cnót waszych naśladowali! A osobliwie ja grzesznik wielki upokarzam się nogom waszym, i całuję proch stóp waszych, iżem o żywocie niebieskim moim pomazanym językiem śmiał mówić, i wysłowić się waszą nieogarnioną sławę kusił. Wyznawam, iżem wiele opuścił spraw przedziwnych waszych: schylając się niedowiarstwu ludzi wielu, bez liczbym cudów waszych wypisać zaniechał. Za co od was odpuszczenia proszę. Błogosławcie też tej nędznej pracy, która jest i kończyć się ma z daru i przyczyny waszej, w dobrej i prostej acz ku służbie waszej niegodnej i pomazanej woli mojej: żeby się w pożytek grzesznym, ode mnie pierwszego począwszy, obróciła. Jako gdyście tu żyli z nami, a w ciele tym nauczali, gorące były i serca ludzkie przenikające słowa wasze: tak i teraz niech tę moc mają, gdyście nie umarli, ale lepszym żywotem żyjecie. Pokłońcie się za nas Bogu naszemu, iż nas jeszcze czeka do pokuty, a w wielkich nas złościach naszych między takimi bluźnierstwy i niezbożnością nie pogubił, a uproście to z nami, aby święta Wiara katolicka, nasienie wasze, któreście tu z płakaniem siali, bujnie wschodziła, i szeroko się rozpuściła; a drzewo to, któreście szczepili, póki czwarty rok wycięcia jego nie przyjdzie, dobrze rodziło; aby bluźnierstwa i złości ustały, a jedność i miłość chrześcijańska i dobre dni służby i chwały Chrystusowej wróciły w pobożności i naśladowaniu cnót waszych. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który w jedności Trójcy świętej króluje Bóg prawy z Ojcem i z Duchem świętym na wieki wieków. Amen.

za: Żywoty świętych Pańskich na wszystkie dnie roku. (1910r.)

 

 

 Modlitwa na urocz. św. Michała Archan. (x. P. Skargi)

O Aniołowie, wielcy i przemożni panowie, mocarze, książęta, hetmanowie, wielcy urzędnicy i sprawcy Najwyższego, nie wstydźcie się posługi naszej, bo się jej Pan wasz i Bóg wasz w ciele naszem nie wstydził. Lubośmy teraz w prochu i w nędzy, aleśmy z wami powołaniem i końcem równi, a to nad was mamy, jako mówi Apostoł: iż nie z waszego nasienia, ale z naszego, Bóg i Pan wasz ciało wziął, i mocniej się z wami spowinowacił. Nie traćcie gorącej ku nam miłości, gdy się wam uporem, niestatkiem i twardością naszą do dobrego przykrzym, i grzechami was i upadkiem naszym zasmucamy, a bardzo rzadko powstaniem prawem uweselamy. Zrozumiejcie młodszej i głupiej, niedorosłej braci swoje;. Przebywajcie z nami, a oświecajcie rozumy nasze i gorącością swoją zapalajcie wolę naszą ku dostąpieniu szczęścia waszego. Brońcie nas od nieprzyjaciół i duchów na nas jadowitych i od wszelkich przygód, a nieście potrzeby nasze do Pana, a wracajcie się do nas, przynosząc nam dobrą odprawę. Dziękujcie za nas, za tak niezmierną łaskę, i te dobra, które nam wspólny Pan daje, a nagradzajcie niewdzięczność i oziębłość naszą niskim i pokornym pokłonem, którego wam pomagamy, chwaląc Trójcę św., Boga jednego, przez Jezusa Chrystusa, i pomagać będziem na wieki. Amen.

za: Modlitewnik Skargi : z modlitw w dziełach x. Piotra Skargi zawartych (1912r.)

 

 

  Modlitwa do Panny Maryi (ks. Piotra Skargi SJ)

Zdrowaś Panno Marya Dziewico czysta, Syna Bożego Matuchno, wspomni na mnie nędzne stworzenie: kim się bowiem nędzny ucieszę? Kto mię sierotę do Siebie przytuli? Kto mię niemocnego nawiedzi? Kto mnie ubogiego opatrzy? Kto mię łaknącego nakarmi i napoi? Jedno Ty, nadziejo nasza, wszystkich Serc troskliwych Matko, i wszystkich sierot opiekunko i wszystkich smutnych ludzi pociecho, i wszystkich potrzebujących Pani szczodra O Marya Matko miłościwa, zmiłuj się nade mną grzesznym, zlituj się nade mną smutnym, przytul proszę ubogiego sierotę do Siebie, uzdrów niemocnego, obdarz ubogiego i napój pragnącego. O Marya, Tobie ja się też z dusza i ciałem polecam, a proszę Cię, abyś mi to raczyła dać, bez czego ja żyć nie mogę; proszę Twej świętej miłości, wejrzyj dziś na moje Sieroctwo, wejrzyj na moje łzy gorzkie, które z żałością wylewać usiłuję, dla moich ciężkich grzechów. A przetoż komuż się tego mam uskarżyć, jedno Tobie Panno Najświętsza, Matuchno naszego Zbawiciela.

O Panno najmilsza zmiłuj się nade mną; przez Anielskie zwiastowanie, i przez Twego i miłego Syna wesołe Narodzenie, i przez Jego gorzkie umęczenie, i Ducha świętego zesłanie takie przez Twoje wielką radość i chwałę, gdyś Ty chwalebna Matko wzięta jest do nieba ku Twemu Synowi miłemu, gdzie się radujesz Ze wszystkiemi świętymi; racz nam też ubogim sierotom dopomóc, abyśmy uczestnikami miejsca tego godni byli.

O Matuchno miłosierdzia, nakłoń uszu swych łaskawych, a wejrzyj na prośby moje, a racz mię strzec ode wszego złego, wybaw mię od sideł szatańskich i nałogów złych. Wybaw mię Panno najmilsza od nagłej śmierci, a broń mię od wszelkiej hańby świeckiej. Wysłuchaj mię w tej to prośbie, potwierdź mię w moim stanie i w prawej Chrześcijańskiej wierze. Nie dajże mi, bez zupełnej spowiedzi i skruchy za grzechy moje, umrzeć; ale uproś mi serdecznie opłakać grzechy moje, tak żebym duszę swoją Tobie poleciwszy, na wieki bezpiecznym został. O Panno Marya, Tobie się ja grzeszny, z duszą i z ciałem polecam, a proszę twej świętej miłości, abyś raczyła z swoim najmilszym Synem, przy moim skonaniu być, gdy nie można będzie śmierci zbyć, gdy się oczy me ćmić będą i wszystkie zmysły rwać i ustawać będą; racz proszę przy tym być i wszystkie nieprzyjacioły odegnać, a nad ubogą duszą moją się zmiłować; bądź przy ostatnim dniu i oddawaniu ducha mego, a prowadź mię z ciała wyzutego, do żywota błogosławieństwa, i wesela wiecznego, Amen, Jezus, Marya.

za: Skarb chrześcianina albo Zbiór modlitw nabożnych (Piotr Skarga) (1855r.)

 

  Modlitwa w ostatni dzień roku. (ks. Piotra Skargi SJ)

Wszechmogący wieczny Boże, początku i dokończenie lat naszych i całej wieczności naszej. oraz wszelkich darów najłaskawszy Dawco, przyjmij dnia dzisiejszego podziękowanie, które Twej nieskończonej dobroci oddają wdzięczne serca wiernych Twoich, za dokończony rok teraźniejszy i za wszystkie w całym życiu naszym z wysoka nam dane dobrodziejstwa. A przed Najświętszą Ofiarę Syna Twego, sercem skruszonym upadając prosimy, wejrzyj na nas wieczny i najdobrotliwszy Ojcze, z wysokości chwały Twojej wysłuchaj głosu Syna Twojego Jezusa Chrystusa, za nami wołającego do Ciebie, a miłością Serca Jego zwyciężony, bądź litościw grzechom naszym i na ten następujący Nowy Rok, ponów święte Twoje niebieskie błogosławieństwo nad tym ludem i nad tym miastem, oraz na calem Królestwem naszym, i zachowaj nas zawsze zdrowych przy Twojej Opatrzności.
Dni, godziny i wszystkie w szczególności chwile tego następującego roku, oraz wszystkie sprawy nasze, rozrządzaj według Twojej woli, a od wszelkich, nawet najmniejszych grzechów, przez Twoich Świętych Aniołów strzeż nas; dawnych grzechów naszych i przewinień przez wnętrzności miłosierdzia Twojego, prosimy Cie, nie pamiętaj, ale do zadosyć uczynienia za nie, pozwól nam łaski i czasu prawdziwej pokuty.
Wlej też w serca nasze pomnożenie cnót nadprzyrodzonych, wiary, nadziei i miłości, abyśmy Cię wszyscy szczerym sercem i prawdziwą miłością kochali, i w dobrej nadziei wiernie Ci służyli, z ustawicznym we wszelkich cnotach chrześcijańskich pomnożeniem.
Powietrze morowe, głód, wojny i insze sprawiedliwości kary Twojej, które za grzechy nasze zasługujemy, łaskawie odwróć od nas.
Wspomnij na Świętą Matkę Kościół nasz prawowierny, który założyła prawica Syna Twego; od wszelkich heretyckich zasadzek broń go, a jego teraźniejszą widoczną głowę Papieża naszego N. N. zachowaj zawsze w łasce Twojej, a wszystkim królom i książętom chrześcijańskim daj prawdziwy pokój i zgodę.
Pociesz dziś, wieczny Boże, błogosławieństwem Twoim wszystkich ubogich, więźniów. chorujących i schodzących z tego świata, oraz wszystkich strapionych; udziel im łask pocieszających według ich potrzeby i żądań. Nad duszami w czyśćcu zostającymi, prosimy Cię, zmiłuj się, Panie, daj im odpoczynek wieczny, a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Szczególnego błogosławieństwa Twego, Boże, przy końcu roku tego, dla mnie, mojej rodziny, i wszystkich bliskich i drogich sercu mojemu pokornie upraszam, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego, który z Tobą w jedności Ducha Świętego żyje i króluje Bóg, na wieki wieków. Amen.

za: Chwała Boża 1884r.

 

 

  Modlitwa Księdza Skargi do Maryi. (1910r)

Witamy Cię Królowo Niebieska — Matko Miłosierdzia, przez którą nam Bóg miłosierdzie swoje i Syna swego zesłał, któraś Żywot nasz porodziła i słodkością się nam w przykładzie cnót i nadzieją naszą w przyczynie Twej przemożnej stała. Do Ciebie, jako zdani na śmierć od Króla, do Królowej się uciekając, wołamy my wygnani — synowie nieszczęśliwej Ewy, która nam Ojczyznę niebieską utraciła... wołamy do Ciebie wtórej i szczęśliwej Ewy, Matki prawdziwie żyjących, któraś nam wszystko w Synie Twoim przywróciła. Do Ciebie na tym padole płaczu wzdychamy, i w tej nędzy, której też z nami tu będąc zażyłaś, Pośredniczko nasza, nie w odkupienia jak Syn Twój, ale w przyczynieniu do Niego, gdyżeś Ty jest nad wszystko inne stworzenie Jemu najbliższą... oczy one miłosierne, które nigdy na nędzę ludzką bez politowania patrzeć nie mogły — obróć na nas, a Błogosławionego Jezusa, owoc żywota Twego, daj nam kiedy widzieć. O Łaskawa! O Miłosierna! O Przesłodka Maryo! W Tobie Bóg w Trójcy jedyny pochwalony jest i przez Ciebie miłosierdzie i sława Jego słynie na wieki wieków. Amen.

za: "Polka przed Bogiem" (1910r.)

 

 

  Modlitwa x Piotra Skargi na III. niedzielę Adwentu.

Pytaj sam każdy: ty coś jest? Odpowiadamy sobie, choć jesteś królem albo panem i bogatym i mądrym i świętym i zdrowym, inaczej odpowiadać nie możesz, jedno tak: Jestem podróżny człowiek, do ojczyzny idę, z której jestem wygnany, miasta szukam z fundamentem. Bo ta ziemia dna nie ma, pożera obywatele swoje i przepaścią jest wszystkim ludziom. Pytaj jeszcze sam siebie: ty coś jest? Odpowiadaj: gość jednego dnia na ziemi, dni moje jako cień mijają, a czekać nie chcą, do śmierci mię prowadząc. Jeszcze pytaj: ty coś jest? Odpowiadaj sobie: ziemia jestem, z ziemi uczyniony, nagom z niej wyszedł, nago się do niej wrócę, zgniłość jest matka moja, a robactwo siostry moje. Jeszcze pytaj coś jest naprawdę? Duszę mam nieśmiertelną, ale wielkimi grzechami pomazaną. Jestem tytułem chrześcijaninem, a obyczajami gorszym niźli poganin. Jestem powołaniem katolik, ale obyczajami jako niewierni; wiarę mam katolicką, a ręce heretyckie. Jeszcze pytaj coś jest? Głupim wielce, co się dawam oszukiwać. Mniemam, że mi to szczęście potrwa, i to zdrowie, i ta młodość, a ono, gdy się nie obaczę, wszystko uciecze, odmiana świecka i niemoc i śmierć wszystko mi wydrze. Mniemam, że to moje, czego zatrzymać i z sobą na inny żywot wziąć nie mogę. Głupim bardzo, iż wczas o sobie nie radzę, żadnej mi godziny do pewności żywota nie dano, a ja każdą sobie, co minęła, za pewną liczył; o jakom się oszukać mógł, i jeszcze z tąż bezpiecznością i głupstwem drugich dni i godzin czekam. Czegóż się dalej na sobie dopytasz? Wielkich i niezliczonych grzechów. A dalej co? Rozpacz o miłosierdziu Bożym. Nie daj Boże. Pytaj się jeszcze dalej coś jest? Iżaliś nie wierny Boży? Iżali nie wierzysz w Jezusa Chrystusa, w Baranka, który gładzi grzechy? Wierzę. O, chwała Bogu! Iżali w złościach trwać chcesz, a żywota pokutnego zacząć nie chcesz? Chcą, Panie, chcę, i bardzo chcę. Nie bójże się: oto cię cieszy przesłaniec Chrystusów. Pokutujcie, przybliżyło się królestwo Boże, słynie Ewangelia. Głos na puszczy woła: Więźniowie wychodźcie, związani miejcie wolność, obciążeni składajcie ciężkie grzechów jarzmo, owo idzie Baranek, który was własną Krwią odkupił, nieprzyjacioły wasze pobije, ojczyznę przywróci, rozumu nauczy, skazy wasze naprawi, śmierć zburzy, nędze wszystkie pogrzebie a radość wieczną i pokój daruje. Nie ociągajmyż się do Niego, póki czas mamy. Wspomóż, Panie, wspomóż. Amen.

za: Modlitewnik Skargi : z modlitw w dziełach x. Piotra Skargi zawartych (1912r.)

 

  Modlitwa x Piotra Skargi na IV. niedzielę Adwentu.

Oto Chrystus, Bóg i Pan nasz, niewidomie łaskę nam Swoją niosąc, idzie: przyjmujmy Go w duchu jako wierni słudzy Pana swego, wielkiego, bogatego i dziwnie na sługi hojnego, uprzątajmy Mu do siebie drogę. Jeśliś góra harda, jako jest w Ewangelii dzisiejszej, a heretyckim rozumem albo świeckich dóbr szczęściem nadęta i podniosła, uniżaj się. Bo wielki Pan idzie, który cię aż do piekła poniżyć może. Jeśliś dół a boisz się bardzo i rozpaczasz w grzechach swoich, zasypuj ten padół a nie bój się. Idzie Chrystus, aby pokorne i Sobie ufające a pokutujące podniósł a odpuścił wszystkie grzechy ich. Jeśliś krzywego serca a obłudny i zdradliwy, a Boga oszukać chcesz, obiecując a nie czyniąc, słowa i liście ukazując a owoców nie dając, prostuj się. Bóg nie może być oszukany, skryć się przed Nim i zataić niepodobna. Jeśliś kamieni pełen, które drogę psują i zawalają, postaraj się ze wszystkimi poddanymi swymi, to jest: z chęciami i całem usiłowaniem twojem, abyś te kamienie uprzątnął. Pocznij jeno, choć się zdadzą ciężkie i wielkie, pomożeć Bóg twój. Nieprzyjaciel piekielny, gdy wychodzić z grzechu chcemy, słabość nam naszą ukazuje, ale Chrystus siłę Swoją obiecuje i daje ją, byłeś ręką swoją ruszyć i robić chciał.
Jezu Chryste, przyjmij nas, czeladkę Swoją. Nie gardź ubogim domem naszym, sam poślij przed Sobą dary Twoje i kuchnię i potrawy i obicie Twoje do ich serca, to jest: żałość wielką i pokutę, i dobre a mocne postanowienie do poprawy żywota. A wesel się z odkupienia, na któreś Krew Twoją nałożył, aby na nich nie ginęła. Amen.

za: Modlitewnik Skargi : z modlitw w dziełach x. Piotra Skargi zawartych (1912r.)

 

  Litania do S.S. Rycérzów. (x. Piotra Skargi)

Kyrye eleyson, Chryste eleyson, Kyrye eleyson,
Chryste usłysz nas,
Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Boże zastępów, zmiłuj się nad nami.
Boże mocny, zmiłuj się nad nami.
Boże Wszechmocny, zmiłuj się nad nami.
Boże ogromny i wspaniały, zmiłuj się nad nami.
Królu Nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.
Królu nad Królmi, zmiłuj się nad nami.
Panie nad Panami, zmiłuj się nad nami.
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.
Królowo S.S. Rycerzów, módl się za nami.

S. Michale Archaniele , wodzu niebieskich zastępów, módl się za nami.
S. Henryku Cesarzu, módl się za nami.
S. Ludwiku Królu Francuzki, módl się za nami.
S. Ferdynandzie, Królu Kastylii, módl się za nami.
S. Edwardzie, Królu Angielski, módl się za nami.
S. Stefanie, Królu Węgierski, módl się za nami.
S. Kazimierzu Królewiczu Polski, módl się za nami.
S. Eryku, królu Szwedzki, módl się za nami.
S. Kanucie, Królu Duński, módl się za nami.
S. Wacławie, Królu Czeski, módl się za nami.
Wszyscy S.S. Królowie i Książęta, módlcie się za nami.

S. Jozue i S. Gedeonie, módlcie się za nami.
S. Korneliuszu setniku, módl się za nami.
S. Teodorze Hetmanie, módl się za nami.
S. Eustachiuszu Hetmanie, módl się za nami.
S. Sebastyanie wojsk Rzymskich pułkowniku, módl się za nami.
S. Klaudyuszu Rotmistrzu, módl się za nami.
Wszyscy S S. Hetmani i Wojskowi urzędnicy, módlcie się za nami.

S. Arkadyuszu, módl się za nami.
S. Henedykcie, żołnierzu i męczenniku, módl się za nami.
S. Maryanie, módl się za nami.
S. Aleksandrze, módl się za nami.
S. Emilianie, módl się za nami.
S. Wiktorze, módl się za nami.
S. Leonoyuszu, módl się za nami.
S. Wiktrycyuszu, módl się za nami.
S. Romanie, módl się za nami.
S. Floryanie, módl się za nami.
S. Ursynie, módl się za nami.
S. Warze (Wawrzyńcu), módl się za nami.
S. Jerzy, módl się za nami.
S. Maurycy, módl się za nami.
S. Ignacy, módl się za nami.
S. Marcinie, módl się za nami.
S. Martynianie, módl się za nami.
Wszyscy S.S. Rycerze, przyczyńcie się za nami.

O święci Żołnierze, którzyście krwią swoja zapieczętowali wiarę Chrystusową, módlcie się za nami.
O Ś Ś żołnierze, których żołnierska swoboda zepsować nie mogła; módlcie się za nami.
O Ś.Ś. Rycerze, którzyście więcej sobie ważyli chwałę Niebieską, nad sławę doczesną, módlcie się za nami.
O Ś.Ś. Rycerze, którzyście wspaniałym sercem, woleli raczej być posłusznymi królowi nad królami, aniżeli pogańskim Panom, módlcie się za nami.
O Ś.Ś. Rycerze którzyście chwalebnie bronili króla swego i ojczyzny, módlcie się za nami.
O Ś.Ś. Rycerze którzyście umieli wojskową sławę z chrześcijańska łączyć powinnością, módlcie się za nami.
O Ś.Ś. Rycerze którzyście tryumfowali nad swymi nieprzyjaciółmi i własnymi pożądliwościami, módlcie się za nami.

Bądź nam miłościwi przepuść nam Panie zastępów!
Bądź nam miłościwi wysłuchaj nas Panie zastępów!

Od wszego złego, wybaw nas Panie zastępów!
Od wszelkiego grzechu, wybaw nas Panie zastępów!
Od wszelkiego złego towarzystwa, wybaw nas Panie zastępów!
Od wszelkiej sromotnej serca trwogi, wybaw nas Panie zastępów!
Od szkaradnego pijaństwa, wybaw nas Panie zastępów!
Od wszelkiej nieczystej zmazy i sprośnego bluźnierstwa, wybaw nas, Panie zastępów!
Od zapalczywości i gniewu, wybaw nas, Panie zastępów!
Od śmierci wiecznej, wybaw nas Panie zastępów.

Któryś zwycięstwo dał Abrahamowi nad swoimi nieprzyjaciółmi, wysłuchaj nas Panie zastępów.
Któryś w czerwonym morzu zatopił Faraona z wojskiem swoim, wysłuchaj nas Panie zastępów.
Któryś wyniszczył trzydziestu królów orężem Jozuego, wysłuchaj nas Panie zastępów.
Któryś dźwiękiem trąb obalił mury miasta Jerycho, wysłuchaj nas Panie zastępów.
Któryś jednej nocy przez Anioła, wytracił ogromne wojsko Assyryjskie, wysłuchaj nas Panie zastępów.
Któryś za modlitwą żołnierzy Chrześcijańskich, wybawił wojsko Rzymskie od nieugaszonego pragnienia, wysłuchaj nas Panie zastępów.
Któryś dał Konstantynowi wojującemu pod znakiem krzyżowym; całego prawie świata panowanie, wysłuchaj nas Panie zastępów.
Któryś uwieńczył palmami Wodzów Chrześcijańskich, całą nadzieję pomocy w Tobie pokładających, wysłuchaj nas Panie zastępów.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie zastępów.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie, Boże zastępów.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami Panie, Boże zastępów.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrye eleyson, Chryste eleyson. Kyrye eleyson.

V. Panie zbaw i umacniaj Cesarza (króla) Radę, Wodzów i Rycerstwo nasze.
R. Wysłuchaj nas do Ciebie wołających o pomoc.

Módlmy się.
Panie Boże zastępów, daj nam łaskę naśladowania walecznych i świętych Rycerzów. którzy oddawali Bogu, co jest Boskiego, a Panu co jest Pańskiego abyśmy mogli dostąpić podobnej z nimi w Niebie korony, przez zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

za: Skarb chrześcianina albo Zbiór modlitw nabożnych. (1855r.)

 

  Modlitwa na wtorek świąteczny po Zesłaniu Ducha Świętego

Nawróć, Duchu Święty, błądzących i odszczepionych chrześcijan a poślij na nich dobre i czułe pasterze, biskupy i kaznodzieje, proroki, króle, które Ty łaską Swoją obierasz, posyłasz i pomazujesz na wzbudzenie i naprawę spustoszonej chwały Twojej i ludzkiego zbawienia przestrogę. Usłysz głos Eliaszów, którym wiele ich woła kapłanów Twoich i sług Twoich; Ołtarze, Panie, Twoje rozproszyli, kapłany pobili, jam sam został (3 Król. 19). Nie ślij, Panie, królów syryjskich na pokaranie odstępstwa, nie ślij tureckiego miecza, wzbudź takie pany, pomaż je na króle chrześcijańskie, którzy by ołtarze Twoje i kościoły przywrócili, a prawy pobożnemi niezbożności gładzili. Pomaż, Duchu Święty, na państwa chrześcijańskie Konstantyny, Teodozyusze, Karole. Zygmunty, a najwięcej proroki i kapłany i Elizeusze, aby ich miecza prorockiego, który jest słowo Boże, żaden nie uszedł. Toć najostrzejsze strzały, które do duszy przenikają, słowa Duchem Twoim zapalone, jako ogniste kule, na niewierność i grzechy. Ku chwale wielkiego imienia Twego, który z Ojcem i Synem królujesz na wieki Bóg jeden. Amen.

za: Modlitewnik Skargi (1912r.)

 

  Modlitwa do Chrystusa Pana. 
(Z kazania na dzień św. Maryi Magdaleny).

O Jezu przenajsłodszy, do wiary, którąś mi dać raczył, daj mi gorącą ku tobie miłość, w której bym usłyszał szczęśliwe słowo twoje: „Odpuszczoneć są grzechy, idź w pokoju". Uspokój sumienie moje, które mi wielkie niepokoje czyni. Naucz mię płakać: i za grzechy moje i ludzkie, i o krzywdy i zelżywości twoje i Kościoła twego, które od ludzi niewdzięcznych cierpisz. Przypadając do nóg sług twoich, kapłanów, daj mi to, abym łzami nogi ich polewał, a przez usta ich ciebie uczuł mówiącego do serca mego: .Nie bój się, już masz łaskę moję, wracać się wszytko, coś utracił; jedno trwaj w pokucie i w dobrych uczynkach nie ustaj". Boże, daj nam to usłyszeć i uczuć i teraz i przy śmierci naszej. Amen.

za: Piotr Skarga, Wybór pism (1912r.)

 

  Modlitwa X. Skargi za Ojczyznę (1912).

Do chwały i służby Twojej, Panie Jezu Chryste, Boże nasz, Królestwo to polskie z przyległymi państwy i z ludem Tobie pobożnym zachowaj, a fundament jego, świętą wiarą katolicką umacniaj. (Kaz. 4).
Ożywiaj, dobrotliwy Panie, pobożność katolicką, aby za czasów naszych i liczbą i wysługą ludu się twego wiernego przyczyniało, a pobożność dobrych uczynków ich tę Rzeczpospolitą długo trzymała i od upadku broniła! (Kaz. 5).
Boże! Miłośniku i fundatorze zgody i jedności, spraw, aby wszyscy byli jako mąż jeden, jednej myśli i rady na dobro Kościoła i ludu Twego. Spuść nam ducha zgody i miłości, aby jeden drugiemu ustępował i jeden drugiego urazy znosił i dla dobra pospolitego krzywdy swoje ojczyźnie darował. Przez mękę i śmierć drogą Twoją, który z Ojcem i z Duchem Św. królujesz na wieki. Amen. (Kaz. 3).

za: Jednodniówka skargowska (1912r.)

 

  Módl się do nóg Jego upadając.

Porwij serce moje. Panie Jezu Chryste, Boże mój, do obmyślania i uważania dóbr wiecznych, któreś nam w Cię wierzących i Ciebie miłującym zgotował. Niech mi się dalekie i wysokie nie zdadzą, bo Ty mnie skrzydła na wlot do nich przyprawisz Niech mi się nie zdadzą mało pożądane, dlatego, iż ich nie widzę. Bo i Ciebie Pana Boga mego nie widzę, a przecie Cię miłuję i do Ciebie ustawicznie wzdycham i na góry niebieskie Twoje oczy moje obracam: wiara na te dobra oczy mi czyni i jasno na nie patrzyć daje. Zapal chęci wszystkie moje do własnego domu, któryś nam zbudował, i do którego nas wzywasz mówiąc: W domu Ojca mego wiele jest mieszkania i idę gotować tam wam miejsca i przyjdę i wezmę was do siebie, abyście tam byli. gdzie i Ja (Jan 14). Obrzydź mi tę ziemię i to teskliwe między pokusami i nieprzyjacioły mieszkanie. Nie na ziemię stworzony jako bestje: obraz Twój i podobieństwo Boskiej i Pańskiej natury Twej z przyrodzenia na sobie noszę i do szczęścia w którem Ty jesteś, uczyniłeś mię sposobnym, abym w niem miał uczestnictwo z Tobą Bogiem moim; wysługa męki Twej niech na mnie nie ginie. Tyś prawda, na której się nie omylę; Tyś droga, na której nie pobłądzę. Tyś żywot, do którego wszystkiem sercem pragnę. Wierzę, coś mi obiecał, i chcę iść drogami nauki i rozkazania Twego, jedno mię ożywiaj łaską i pomocą do roboty Twojej, abym się nadzieją, cierpiąc pracę, uweselał,  do wieczora, w którym płacić będziesz, mocnie na robocie Twej dotrwał i odniósł zapłatę odpocznienia i królowania z Tobą, przez gorzką mękę i śmierć Twoją i przez przechwalebne zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Twoje.,gdzie królujesz z Ojcem z Duchem Św„ Bóg jeden w Trójcy na wieki Amen.

za: Na przewozie x.Piotr Skarga (1912r.)


 

  Modlitwa poranna.

Przez wielkiego Apostoła Twego, Panie Boże wszechmogący, nauczyłeś nas żołnierstwa duchownego, na które każdy Chrześcijanin, sługa Twój, pisać się winien jest. I Job bogobojny ukazał, iż żywot ludzki żołnierstwem jest na ziemi. Mamy wojnę na się i ustawiczne nieprzyjacioły, czarty jadowite i zazdrościwe, i nigdy nie przejednane, którzy nam nie na majątek, ani na pieniądze, ale na dusze nasze i zbawienie następują i niewidomym najazdem powiązać nas powrozami grzechów i w piekielną niewolę wprowadzić usiłują. Mamy cielesne do nieczystości i sprośnych grzechów skłonności. Mamy zapalczywość do gniewu, ciężkie i domowe nieprzyjacioły. Mamy i chciwość do świata i do tego, co na nim jest, i do pychy, i do próżności świeckiej, które na nas biją i na szyją naszą godzą, chcąc nas od łaski Twojej i od wiecznych dóbr oddalić, a w grzechach umorzyć. Ponieważ takim się nieprzyjaciołom mężnie stawić każdemu do zbawienia potrzeba, pokornie proszę: wpierw mię, Panie, takim żołnierzem uczyń i daj mi mocną siłę, daj zbroję potrzebną i opatrzenie na wojnę duchowną, na którą każdego wiernego Swego wysyłasz. Uzbroił mię Apostoł Twój, mówiąc: "Przepasujcie biodra wasze prawdą, obłóczcie się w pancerz sprawiedliwości, obujcie się, gotowymi bądźcie na Ewangelią pokoju wszędzie, bierzcie tarcz wiary i miecz ducha w modlitwie na każdy czas". Mocna zbroja na czarty i na wszystkie cielesne i świeckie najazdy modlitwa i wiara katolicka, i słowo Ewangelii i pokoju wiecznego, i sprawiedliwość cnót świętych i dobrych uczynków, i prawda w języku i sercu: ale do tej zbroi siły i dobrych barków i mocnej ręki potrzeba, to jest: łaski Twojej z nieba i posiłku Twego Boskiego przez Jezusa Chrystusa, najwyższego hetmana naszego. Proszę tedy, Boże mój, abyś mię na to pierwsze rycerstwo pasował: abym umiał pokonywać moją wolę do złego, gniew i pożądliwości cielesne i świeckie, abym im przewodzić na sobie żadnego grzechu nie  dawał, ale one pod nogi swoje podbijał. Przez tegoż Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem św. Bóg jeden króluje na wieki. Amen.

za: Modlitewnik Skargi : z modlitw w dziełach x. Piotra Skargi zawartych (1912r.) 

 

 

 

 

 

 

27 września 1612 roku zmarł ksiądz Piotr Skarga, Jezuita, przezacny kapłan zepchnięty w świadomości społeczeństwa wyłącznie do roli kaznodziei sejmowego. A to postać o wiele bardziej wyjątkowa. Piotr Skarga był  światłym jezuitą, kaznodzieją Zygmunta III Wazy, rektorem kolegium Jezuitów w Wilnie i pierwszym rektorem Uniwersytetu Wileńskiego. Ks. Piotr Skarga zasłynął jako niestrudzony kaznodzieja, autor najpoczytniejszych w polskiej literaturze „Żywotów świętych”, oraz wieszczych „Kazań sejmowych”. Do dziś nieoceniona jest jego rola jako czołowego przedstawiciela polskiej kontrreformacji, filantropa, który w trosce o dobro ojczyzny miał odwagę sprzeciwić się dominującym opiniom i napiętnować największe polskie przywary.

Ks. Skarga, urodzony niedaleko, był ochrzczony w kościele św. Mikołaja w Grójcu. Mamy tablicę, chrzcielnicę i pomnik  :) Co miesiąc włączamy się w modlitwę o jego beatyfikację.

 

 

„Kto ojczyźnie służy, sam sobie służy.” – Piotr Skarga

 

 

*

Jan Matejko (1838 - 1893)
"Piotr Skarga, każący wobec Zygmunta III w Katedrze Krakowskiej "
1876 rok

* Unikatowy drzeworyt sztorcowy, praca o tematyce typowej dla jednego z najwybitniejszych polskich artystów - Jana Matejki, przedstawiający scenę kazania Skargi. Główna postać, Piotr Skarga, stoi po prawej stronie wykonując energiczny gest, który podkreślony jest jasnym światłem za jego postacią. Kazania słuchają liczne postaci zgromadzone w katedrze - król Zygmunt III Waza, magnaci Janusz Radziwiłł, Mikołaj Zebrzydowski i Stanisław Diabeł Stadnicki, hetman Jan Zamoyski, przedstawiciele kleru Hipacy Pociej i biskup Stanisław Karnkowski i wielu innych.

Praca ta pochodzi z wydanego w latach 70. XIX wieku "Albumu Jana Matejki", który zawierał ponad 80 drzeworytów z dziełami mistrza - rysunki na klockach drzeworytniczych w większości wykonał osobiście Jan Matejko, rytowali najwybitniejsi drzeworytnicy tamtego okresu, min. Jan Styfi, Józef Holewiński, Konstanty Przykorski, Edward Gorazdowski i inni.

 

Pierwowzór grafiki - monumentalny obraz olejny Jana Matejki namalowany został w latach 1862-1864. Od 1986 znajduje się w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie.

 

 

Jan Matejko, "Kazanie Skargi", 1864, olej na płótnie, 224 x 397 cm, własność Zamku Królewskiego w Warszawie, depozyt w Muzeum Narodowym w Warszawie,


 

 

 NA OBRAZ MATEJKI: „KAZANIE SKARGI“

Widzisz te głowy w zadumie schylone?
Widzisz te ręce Kapłana wzniesione?...
— To Skarga rzuca i groźby i gromy
Na grzechy możnych i Polski włodarzy
Za ucisk ludu, swawolę i sromy,
Które spełniają i młodzi i starzy.
„Oto ojczyznę niezgoda rozdziera,
Każdy swej tylko dochodzi korzyści,
Wolność — swawolą! uczciwość zamiera
A zła jak chwastu nikt w Polsce nie czyści.
Jeśli tak dalej zło się szerzyć będzie,
Bóg ześle z mieczem swojego Cheruba
I jako z raju swawolnych rozpędzi
W niewolę wrogów. Polskę czeka zguba!"
Tak wołał Kapłan jak Prorok natchniony,
Patrząc, jak w Polsce niedobrze się dzieje;
Jak skarbiec pusty, a kraj bez obrony,
Jak omal żadne prawo nie istnieje.
A gorzką prawdę musiał Kapłan głosić
I słusznie grozić rychłą karą Boga,
Bo z czół słuchaczy i ócz można wnosić
Jak ich zdejmuje i skrucha i trwoga.
O czemuż one prorocze wołania
Wielkiego Skargi na próżno padały?!
Polska by uszła Bożego karania,
Wrogi by były jej nic rozszarpały —
A tak się stało, co Prorok narodu
Przewidział, patrząc na ducha swawolę,
Polska szalbierstwem sąsiada z zachodu
Rozdarta, poszła w wiekową niewolę.
— Teraz znów wolna, zmartwychwstała cudem
Czy z swej przyszłości naukę wyciąga?
Czy zgodna? silna? nie splamioni brudem,
Cnocie i wierze ojców nie urągi?
Czyby nie trzeba, by znów z grobu ożył
Prorok narodu, Skarga złotousty,
I wołał: Bliska kara i Sąd Boży;
Jeśli się Polska nie ocknie z rozpusty
I z swej niezgody i swawoli ducha...
— O przemów Skargo! niech grom Twego słowa
Uderzy w dusze, niech je przejmie skrucha
I trwoga przed tern, co nam przyszłość chowa,
Ale i ufność, że za Twą przyczyną
Zło przezwycięźym, wrogi się ukorzą
I błyśnie słońce, gdy te chmury miną,
A Polska będzie zgodną, silną, bożą!

Ks. Władysław Wojtoń T. J.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.