Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Modlitwy na Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli)

 

 

[Modlitwa na dzień Objawienia Pańskiego czyli Trzech Króli. (1863r.)] [Modlitwa w dzień św. Trzech Króli. (1880r)] [Modlitwa do św. Trzech Królów. (1873r.) [Modlitwa na Święto Trzech Króli (1852r)] [Modlitwa na Święto Trzech Króli, (1884r) [Modlitwa na Uroczystość św. Trzech Króli. (1921r.)] [Modlitwa na uroczystość św. Trzech Króli. (1893r.)] [Litania do św. Trzech Króli (1853r)] [Modlitwa na święto Trzech Króli] [Modlitwa na święto Trzech Króli.] [Litania Na Święto Świętych Trzech Króli. (1873r.)]

 

 

 

Modlitwa na dzień Objawienia Pańskiego czyli Trzech Króli. (1863r.)

Tobie o najdroższy Zbawicielu, w lichej szopce w ubożuchnym żłobku, na garstce sianka złożonym, mędrcy świata i królowie oddają najwyższy hołd uwielbienia i składają najkosztowniejsze dary. Otóż i ja ubogi prostaczek wraz z niemi upadam przed Tobą, błagając Cię najpokorniej, daj mi zamiłowanie ubóstwa. Daj mi ubóstwo ducha, a będę bogatszym nad wszystkich Królów i nad wszystkich Panów, daj mi mądrość krzyża świętego, a będę mędrszy nad wszystkich mędrców świata tego.

Tobie o Najdroższy Zbawicielu nawet nierozumne bydlątka wół i osioł oddają pokłon głęboki, poznając Pana swego, a ja obdarzony rozumem, stworzony na obraz i podobieństwo Twoje, miałżebym nie poznawać Ciebie, nie kochać Cię! ach będę Cię kochał, będę Cię kochał póki mi sił stanie!

Tobie o Jezu mój cześć i pokłon oddaję. Jako rozpaliłeś nad ubogą stajenką betleemską jasną gwiazdę, która zarówno królów jak i ubogich pastuszków wiodła ku Tobie, tak rozpal miłością Twą serce moje, ażeby nią wiecznie dla Ciebie gorzało. Przyrzekam Ci panie i Zbawicielu mój że tak będę czuwać, tak się będę modlić i tak pracować aby mi światło to nie zagasło na wieki. Amen.

za: "Droga do zbawienia" (1863r.)

 

 

Modlitwa w dzień św. Trzech Króli. (1880r)

Miłosierny Boże, Tyś przez gwiazdę na niebie wezwał Trzech Króli do żłóbka Syna Twego, a w ich osobach świat cały do uczestnictwa w nauce i łaskach Chrystusa, chcąc w miłości Swojej nie samych Żydów tylko, ale wszystkie zbawić narody. Podobnie jak świętych Królów i mnie wzywasz ku Sobie, przez Słowo Boże, pobożne czytania, świątobliwe przykłady, przez natchnienia wewnętrzne, wreszcie kary, któremi mię do upamiętania przywodzisz. Ty, Panie, wzywasz mię, a ja głosu Twego nie słucham. Ty szukasz mię pilnie, oczekujesz cierpliwie, a ja grzesząc, oddalam się od Ciebie! I jakiż czeka mię koniec, gdy mię Ty odstąpisz?
Szczęśliwi Królowie, bo posłuchali Twego głosu, i nie oglądając się na trudy podróży i przeszkody ze strony Heroda, poszli do stajenki. Szczęśliwi wszyscy, którzy słuchając Twego natchnienia lub upomnień, porzucają drogę grzechu i spieszą do Ciebie drogą pokuty. O Panie! i ja chcę iść ich śladami. Rozerwij wszystkie pęta, które mię oddalają Ciebie, a dopomóż mi w pokorze serca, w ubóstwie ducha, i w cierpliwości woli iść drogą wiary i cnoty do Ciebie, Jezu, który jesteś Szczęściem, Dobrem i Prawdą. Amen.

za: Zupełny śpiewnik i książka do nabożeństwa (1880r)

 

 

Modlitwa do św. Trzech Królów. (1873r.)

Święci trzech Królowie Bogu Wcielonemu pokłon oddający, Króla nad królmi Chrystusa wyznawający, i szanujący. Wy Bogu, a ja wam cześć oddaję, proszę was serdecznie, aby jako was gwiazda przywiodła do Boga, tak inne słońce, gwiazdy i inne stworzenia Boskie, tak dziwne i piękne, prowadziły do poznania Stwórcy i kochania Jego. Niech Jemu serce moje dawam zawsze czyste, a pełne drogie afektu, za złoto, a miasto mirry, niech wszystkie gorzkości i utrapienia Jemu ofiaruję, cierpliwie znosząc, i mękę gorzką Jezusową rozpamiętywając. Zamiast kadzidła, niech Mu czynię wonność modlitw gorących i przyjemnych, i wonność cnót chrześcijańskich. Niech przykładem waszym najmniejszym powołaniom i natchnieniom Boskim będę powolnym. A zakoście Święci Peregrynacyi w tak dalekiej drodze nie zbłądzili, tak mnie w drogach życia tego od nieszczęścia brońcie i najbardziej w drodze prawa Bożego nie dajcie mi pobłądzić: żebym i tem samem nie zbłądził z drogi szczęśliwej wieczności. Ty zaś Chryste Jezu od Królów udarowany, przyjmij mój przepaścisty pokłon, a za dar weź serce moje, duszę moją droższą niż złoto, krwią Twoją odkupioną, brońże jej od zguby wiecznej przez zasługi Świętych Twoich trzech Królów, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem św. teraz i na wieki wieków. Amen.

za: "Bieg roku całego" (1873r.)

 

 

Modlitwa na Święto Trzech Króli (1852r)

O Panie! jak wielką była wiara trzech Magów Wschodu! Z dalekich krain, w bogatych szatach, ze złotem i kadzidłami, nie wahali się wejść do lichej stajenki, i ubożuchnej dziecinie złożyć swój pokłon i dary. I Zbawca przyjął je mile, zmieszał z darami pasterzy bo tu pod prostą sukmaną biło zarówno szlachetne serce, jak pod szatami trzech królów.
Jak wielka dla nas nauka! Nie złoto, nie dostojeństwa, lecz czyste serce, nieobciążone sumienie: oto jest wartość człowieka. U Ciebie Boże, ani pierwszeństwo wybranego narodu, ni stanów żaden przywilej, lecz dobre chęci, wiara, tylko ma cenę.
Spraw więc o Boże! abyśmy wiernymi Twojej świętej wierze pozostali; —Ty nas umocnij, daj nam ją pojąć dokładnie, abyśmy jej przepisy w duchu i prawdzie wykonywając, pozyskali spokojne sumienie pośród ziemskiego żywota, i wieczne szczęście w Niebiesiech.
Zmiłuj się Panie i nad nieszczęśliwymi, co jęczą w grzechów ciemnocie, zdala od światła ewangelii; — natchnij ich serca aby za przewodnictwem Twoich kapłanów, jak niegdyś trzej królowie Wschodu, idąc za gwiazdą, znaleźli Syna Twojego. Amen.

za: "Chrześcijanin wobec Boga" (1852r)

 

 

Modlitwa na Święto Trzech Króli, (1884r)

Święci trzej Królowie, Kasprze, Melchiorze, Baltazarze! Bogu Wcielonemu pokłon oddający, jako Królowi nad królmi; przyczyńcie się za mną grzesznym(ą) modlitwami Waszemi, aby jako Was gwiazda przywiodła do Boga, tak, aby mię świat ten widomy i wszystko co na nim jest, wiodło skutecznie do poznania i kochania Stwórcy i Pana Przedwiecznego. Niech z pokorą i miłością Waszą ofiaruję Mu serce czyste, chwalą Jego pałające; niech mu ofiaruję wszystkie strapienia i gorzkości życia z doskonałą woli Jego uległością; niech Mu bez przestanku modlitwę i uwielbienie przynoszę. Uproście mi zupełne i chętne posłuszeństwo wszelkim natchnieniom Boskim; a jakoście, Święci Pielgrzymowie, w dalekiej drodze Waszej nie zbłądzili, tak i mnie w drogach życia tego przyczyną Waszą sprawować raczcie; abym przed Majestatem Odkupiciela i Zbawiciela świata, od Was uczczonego, w pokorze ducha i w dobrych uczynkach, upadłszy z miłością i wiarą, na łaskę Jego zasłużyć i wiekuistej chwały Jego, mógł (mogła) być domieszczony(a), przez tegoż Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

za: "Chwała Boża" (1884r.)

 

 

Modlitwa na Uroczystość św. Trzech Króli. (1921r.)

Dzięki Ci Jezu, żeś się raczył objawić światu! Dzięki stokrotne za dar wiary i szczególne wybraństwo, jakiem raczyłeś zaszczycić Trzech Królów! Dzięki Ci Boże, za szczęście, jakiem napełniłeś ich dusze, gdy Ci złożyli hołd i ofiary. Ach Panie! zamiast myry, złota i kadzidła, racz przyjąć ode mnie hołd najgłębszej czci, moje serce i to umartwienie, że Cię nie mogę, teraz oglądać oczami ciała, ucałować Twoich stóp oraz usłyszeć dźwięcznego głosu Najśw. Matki i św. Józefa, którego to szczęścia dostąpili św. Trzej Królowie. Przez ich przyczynę i zasługi, proszę Cię Najdroższy Jezu, racz powołać do Wiary św. ludy, które Cię jeszcze nie znają; a mnie daj wierność natchnieniom Twoim i męstwo, abym, gdy mi umkniesz Twej łaski, nawiedzisz przeciwnościami i oschłością ducha, nie popadł(a) w smutek, trwogę i zniechęcenie, lecz choć po omacku dążył(a) za Tobą, ufając, iż mi znów zaświeci przewodnia gwiazda, która mię doprowadzi do portu zbawienia. Amen.

za:"Hołd Bogu od Narodu Polskiego" (1921r.)

 

 

MODLITWA na uroczystość św. Trzech Króli. (1893r.)

Boże, Zbawicielu nasz! któryś raczył przyjąć ofiarowane Ci w dani: złoto, kadzidło i mirę od mędrców, królów z Tarsu, wysp Araby i Saby, w dzień narodzenia Twojego, i nam także przez wiarę dałeś się poznać, — racz także i od nas w oznakę dostojności Twojej pokłon, cześć i najgłębsze uwielbienie, ofiarę serca, którą to ofiarę z wdzięcznością i bogobojnością niesiemy, — wszak ofiarą ducha strapionego, serca skruszonego i uniżonego, nie wzgardzisz. Ci Trzech Królowie przybywszy do Betleemskiej stajenki, dokąd ich gwiazda wiodła jako bałwochwalcy: stamtąd zaś wrócili wiernymi, i niejako idąc pierwej drogą ciemnot, powrócili nazad drogą światła i prawdy. Spraw Jezu! ażeby gwiazda wiary, światło ewangelii świętej była dobrodziejstwem dla świata, ażeby oświecała nasz rozum, żeby ona ukazała nam, jak się radować mamy we wszelkich okolicznościach życia naszego, aby kształcić serca nasze, ażeby zaszczepiła w nim litość i dobroczynność, i wszystkich ludzi jednym łączyła węzłem braterskim. Tę światłość przynieść raczyłeś Jezu Zbawicielu nasz, który się sam światłością nazywasz,i słowo swoje do niej przyrównywasz, mówiąc u Jana 1. ew. 12. „Ja światłość, przyszedłem na świat, aby każdy, który we mnie wierzy, w ciemności nie mieszkał“. Ofiarujemy Ci Boże dobroci mirę — wspominając we wszystkich przykrościach życia naszego mękę Twoją i śmierć, którąś dla zbawienia naszego podjął. Ofiarujemy Ci także kadzidło pobożnej modlitwy naszej, aby jej wonie, aż do niebios i przed tron majestatu Twojego się podniosły dla uproszenia niemi Twojej łaski i miłosierdzia w tem życiu naszem, i w szczęśliwej wieczności. Amen.

za: "Złoty Ołtarz" (1893r.)

 

 

Litania do św. Trzech Króli (1853r)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Jezu Królu nad królami, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryo Królowa nad królami, módl się nad nami.
Święty Józefie opiekunie, królu wszystkiego stworzenia, módl się nad nami.
Święty Królu Kasprze, módl się nad nami.
Święty Królu Melchiorze, módl się nad nami.
Święty Królu Balcerze, módl się nad nami.

Święci trzej Królowie, módlcie się nad nami.
Święci trzej Mędrcowie, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, Królowie Arabów i Saby, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, Patryarchowie prwawowiernych, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, pierwsi do ofiar z narodów, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, książęta ludzkiego zgromadzenia, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, których oczekiwaniem Pan Jezus, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, których pragnieniem Pan Jezus, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, których doskonałą radością Pan Jezus, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, w wierze najoświeceńsi, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, w nadziei najgruntowniejsi, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, w miłości najżarliwsi, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, złotem miłości najwierniejsi, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, kadzidła nabożeństwa najwonniejsi, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, miarą cierpliwości nieskazitelni, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, w pokorze najgłębsi, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, statecznością najmężniejsi, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, zawdzięczeniem najwspanialsi, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, szczodrobliwością najchojniejsi, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, cnót wszelkich zwierciadło, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, którzyście natchnienie Boskie po obaczeniu gwiazdy z uczciwością przyjęli, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, którzyście skutecznej łasce Bożej z wielką chęcią posłuszni byli, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, którzyście nasze państwa, pokrewnych i przyjaciół dla miłości Króla niebieskiego opuścili, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, którzyście się trudów podróźnych nie obawiali, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, którzyście nowo-narodzonego Króla żydoskiego w Jeruzalem szukali, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, którzyście wiarę Chrystusową przed Herodem nieustraszenie wyznali, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, którzyście przez pierwszych kapładnów o miejscu gdzie miał narodzić Zbawiciel, z pisma św. naukę wzięli, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, którzy od Heroda do Betleem wolno przepuszczeni jesteście, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, którzyście za powtórnem pokazaniem się gwiazdy wielkim weselem napełnieni zostali, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, którzyście za gwiazdą was poprzedzającą, aż na to miejsce: gdzie stanęła i Dzieciątko było, pospieszyli, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, którzyście wchodząc do szopy, Dzieciątko z Maryą Matką Jego znaleźli, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, którzyście upadłszy na kolana, Jezusowi Panu na panieńskim Łonie siedzącemu pokłon oddawali, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, którzyście otworzywszy skarby wasze, złoto, kadzidło i mirę Dzieciątku Jezusowi, ofiarowali, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, którzyście pełnemi tajemnic darami, wiarę waszę całemu światu objawili, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, którzyście Dzieciątko Pana Jezusa przez złoto któlem, kadzidło prawdziwym Bogiem, przez mirę człowiekiem śmiertelnym uznali, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, którzyście Dzieciątku Jezusowi na ucieczkę do Egiptu podróżne potrzeby obmyślili, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, którzyście nam przez waszą pokorną uniżność przykład wszystkich cnót podali, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, którzyście nas złoto miłości kadzidło modlitwy, mirę cierpliwości Bogu ofiarować nauczyli, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, którzyście poklęknąwszy przed Dzieciątkiem. Najśw. Pannę Maryą i Jej oblubieńca Józefa świętego pozdrawiali, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, którzyście od Najśw. Panny i Jej oblubieńca Józefa świętego dzięki z weselem za ofiarowane dary odebrali, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, którzyście was samych, wasze państwa i inne narody Chrystusowi i najświętszej Matce, także Jej oblubieńcowi zalecili, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, którzyście od Najśw. Panny i Jej oblubieńca z najszczęśliwszym wszelkiego dobra powinszowaniem odjechali, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, którzyście we śnie od anioła przestrzeżeni będąc, abyście się do Heroda nie wracali, drogą inną do krajów waszych powrócili, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, którzyście z wielką radością (oglądawszy Zbawiciela) powracali, módlcie się nad nami.
Święci trzej Królowie, módlcie się za nami.

My grzeszni prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyście nam prawdziwą i skuteczną za grzechy, skruchę wyjednali, prosimy wysłuchaj nas Panie.
Abyście nas w obronę swoję przjąć raczyli, prosimy wysłuchaj nas Panie.
Abyście nam Króla nad królami przejednawszy, Jemu nas zalecili i przed obliczem Jego stawiali, prosimy wysłuchaj nas Panie.
Abyście cnotami waszemi dusze nasze przyozdobić raczyli, prosimy wysłuchaj nas Panie.
Abyście nam złoto miłości, kadzidło nabożeństwa i mirę umartwienia uprosili, prosimy wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy Chrystusa Pana Króla naszego z wami zawsze szukać i znaleźć mogli, prosimy wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy przed heretykami i niewiernemi w Chrystusa Pana, prawdziwą wiarę nieustraszeni wyznawali, prosimy wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy się do Heroda, to jest: świata tego obłudy szkodliwych pożądliwości, gdzie się Chrystus nie znajduje, nigdy nie powracali, prosimy wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy prawdziwej pobożności drogą z wami swego czasu do ojczyzny niebieskiej powrócili, prosimy wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy nam konającym i z tym światem się rozstającym łąskawie przytomnemi byli, prosimy wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy niedostatek nasz waszemi drogiemi darami ubogacili, prosimy wysłuchaj nas Panie.
Abyście kościół święty wojujący od wszelakich przeciwności modlitwami waszemi obronili, prosimy wysłuchaj nas Panie.
Abyście wszystkich pod opiekę waszę udających się od szatańskiej zdrady, od wojny, głodu morowego powietrza i innych złych przypadków bronić raczyli, prosimy wysłuchaj nas Panie.
Abyście wszystkich upornych heretyków do przyjęcia prawdziwej wiary przwiedli, prosimy wysłuchaj nas Panie.
Abyście wszystkim do was statecznie nabożnym zupełną łaskę wyjednać i otrzymać raczyli, prosimy wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste Wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Ojcze nasz, Zdrowaś Marya i t. d.

K. Troje jest darów kosztownych.
R. Które ofiarowali mędrcowie Panu.
K. Królowie z Tarsu i wyspy, podarunki przyniosą.
R, Królowie Arabów i Saby dary przyprowadzą.


Módlmy się:
Boże! który trzech mędrców od wschodu świętych królów, Kaspra, Melchioria i Balcera, aby nowo narodzonego w Betlejem Syna Twego nawiedzili, Jemu cześć i chwałę oddali, cudownie oświeciłeś, racz nam dać prosimy, abyśmy przez ich przykład i przyczynę wspomożeni, z ciemności tego świata uwolnieni i nieomylną wiarą oświeceni, Ciebie prawdziwą światłość poznali i nieustannie miłowali, póki byśmy do Ciebie, który w światłości niedostępnej mieszkasz, bez wszelkiej przeszkody nie przystąpili. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Z modlitewnika: Droga do szczęścia prawdziwego. 1853r.

 

 

  Modlitwa na święto Trzech Króli

Niepojęta jest dobroć Twoja, o Panie! którą ludzi pociągasz do siebie, którą ich do uznania Ciebie i służby Twojej prowadzisz, a tym samym i do zbawienia. Przy narodzeniu Syna Twojego, naszego Zbawiciela, szczególnie jaśnieje ta dobroć Twoja. Pasterzom czuwającym na polu oznajmiłeś przez Anioła narodzenie Zbawiciela, a ci przybywszy do stajenki, gdy znaleźli Dziecię leżące w żłóbku, upadli na kolana i cześć Mu oddali. Mędrców zaś ze wschodu powołałeś przez osobliwszą gwiazdę; ci przybyli i szukali Dziecięcia w Jerozolimie, a znaleźli Je w Betlejem. Upadli przed Nim i ofiarowali Mu złoto, kadzidło i mirę. A nas, o Boże! przywiodłeś do uznania Cię przez światło Religii. O gdybyśmy tylko zawsze wiernymi pozostali temu światłu i Tobie służyli. Ci trzej królowie wschodni, chociaż jako poganie, nie znali Twego objawienia, Twego świętego prawa, które dałeś ludowi swojemu; przecież zostali przywiedzeni do uznania Zbawiciela. Przez to dałeś poznać, o Panie! że Jezus miał być Zbawicielem i Odkupicielem wszystkich ludzi; że przez Niego miałeś powołać wszystkie narody bez różnicy wiary ś. i zbawienia; że Jezus miał być zbawieniem świata dla wszystkich którzy by w Niego uwierzyli, i podług Jego nauki żyli. Dzięki Ci składamy, i wielbimy Cię o Boże! za Twoją dobroć, żeś i nas oświecił i powołał. Sprawże to łaską Twoją, abyśmy zawsze wiernymi powołaniu naszemu pozostali, podług wiary syna Twojego, naszego Zbawiciela, żyli, a gdy to życie ukończywszy, mogli się w Niebie oglądać i cieszyć się z Tobą. Przez tegoż Jezusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

  Modlitwa na święto Trzech Króli.

Św. Kasprze, Melchiorze i Baltazarze proszę was przez imiona wasze, przez Trójcę Przenajświętszą, przez Króla królów, którego w żłobie położonego widzieć pragnęliście i szczęśliwie powitaliście, miejcie nade mną w uciskach użalenie, dzisiaj i zawsze, a za mną grzesznym (ą) Boga proście, którzyście dla miłości Jego wygnani z granic waszych byli. A jako On was od powrotu do Heroda przez napomnienie anielskie zatrzymał, tak też niech mnie dzisiaj i zawsze od widomych i niewidomych nieprzyjaciół, od nagłej i niespodziewanej śmierci, od niesławy i złego imienia, od niebezpieczeństw duszy i ciała obronić i zachować raczy. Błogosławieni Mędrcowie, nabożni królowie z pogan pierwsi wyznawcy i chrześcijanie, łaskawi Patronowie nasi, proszę was, przez oną miłość i pokorę, dla której was Zbawiciel, niemowlątko, przyjął, przyjmij cie mnie w opiekę waszą, uproście mi te trzy pożyteczne rzeczy i potrzebne dary, to jest: stateczną nadzieję, żywą wiarę, miłość Boga gorącą; uproście mi także te trzy potrzebne cnoty: czystość doskonałą, Pokorę głęboką i gorące nabożeństwo, abym tak temi trzema cnotami od Chrystusa udarowany (a), tem ochotniej i milej moje dary Jemu ofiarował (a) w doskonałości, to jest: kadzidło gorącej modlitwy, mirrę umartwienia i złoto zbawiennej miłości i dobrych uczynków, na chwałę Jezusa Chrystusa, który jest Królem nad królami po wszystkie wieki wieków. Amen.

za: Pobożny katolik w modlitwie i śpiewie : książka do nabożeństwa i śpiewnik kościelny (1912r.)

 

 

 

  Litania Na Święto Świętych Trzech Króli. (1873r.)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Jezu, Nazareński Królu Żydowski, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Królu królów, i Panie nad panującymi, zmiłuj się nad nami.
Jezu, któryś jest Panem życia i śmierci, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Mistrzu i Prawodawco nasz, zmiłuj się nad nami.
Jezu, gwiazdo Jakubowa, zmiłuj się nad nami.
Jezu, przedwieczne Słowo Ojca, któryś przybrał ludzką naturę, zmiłuj się nad nami.
Jezu, oczekiwanie i pociecho wszelkich ludów, zmiłuj się nad nami.
Jezu, w którym wszystkie pokolenia ziemi stały się ubłogosławione, zmiłuj się nad nami.
Jezu, któryś z Maryi, Niepokalanej Dziewicy narodzić się raczył, zmiłuj się nad nami.
Jezu, którego pastuszkowie dziecięciem w żłóbku widzieli i pokłon oddali, zmiłuj się nad nami.
Jezu, do którego Królowie ze Wschodu największym upragnieniem dążyli, zmiłuj się nad nami.
Jezu, któryś w dniu dzisiejszym, przez gwiazdę doprowadził Królów do oddania Tobie pokłonu, zmiłuj się nad nami.
Jezu, któremu Królowie skarby swoich krajów przynieśli w darze, zmiłuj się nad nami.
Jezu, któryś tych Królów, z ciemnoty pogaństwa do uznania Ciebie powołać raczył, zmiłuj się nad nami.
Jezu, któremu Królowie jako swemu Królowi i Bogu-człowiekowi pokłon oddali, zmiłuj się nad nami.
Jezu, któryś tych Królów opowiadaczami Bóstwa Twego uczynił, zmiłuj się nad nami.
Jezu, któryś się wszystkim narodom objawił jako światło dla ich oświecenia, zmiłuj się nad nami.
Jezu, któryś przyszedł straconych odszukać a odnalezionych ubłogosławić, zmiłuj się nad nami.
Jezu nas miłujący Zbawco, który będziesz sędzią naszym, zmiłuj się nad nami.
Jezu Zbawicielu nasz, zmiłuj się nad nami.
Bądź nam miłościw, przepuść nam o Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas o Jezu.
Od wszelkiego złego, wybaw nas o Jezu.
Od cudzych i własnych grzechów, wybaw nas o Jezu.
Od pożądliwości ciała, wybaw nas o Jezu.
Od pożądliwości oczów, wybaw nas o Jezu.
Od pychy żywota, wybaw nas o Jezu.
Od niedostatku i wszelkiego faryzejstwa, wybaw nas o Jezu.
Od zaślepienia duchownego, wybaw nas o Jezu.
Od zatwardziałości serca, wybaw nas o Jezu.
Od wiecznego potępienia, wybaw nas o Jezu.

My grzeszni prosimy Cię; wysłuchaj nas o Jezu.
Abyś nas wszystkich na tej ziemi pokojem, świątobliwością i błogosławieństwem obdarzyć raczył, wysłuchaj nas o Jezu.
Abyś dusze w czyscu będące, dziś wszystkie do nieba przyjęte być mogły, wysłuchaj nas o Jezu.
Ażebyśmy za przykładem pasterzy i SS. trzech Króli Ciebie szukać i znaleźć mogli, wysłuchaj nas o Jezu.
Abyśmy za przykładem SS. Króli, złoto czystej miłości i kadzidło pobożności i mirrę serdecznej skruchy Tobie ofiarować mogli, wysłuchaj nas o Jezu.
Aby wszystkie dzieci starały się naśladować cnoty i pobożność Twoją, wysłuchaj nas o Jezu.
Aby również, wszyscy dorośli, coraz bardziej w Twoich świętych przykładach się rozpatrywali, i codziennie usiłowali stać się Tobie podobnymi, wysłuchaj nas o Jezu.
Abyśmy przykrości tego życia, za Twoim świętym przykładem cierpliwie znosić mogli, wysłuchaj nas o Jezu.
Abyśmy serca nasze na godne mieszkanie dla Ciebie przygotować chcieli, wysłuchaj nas o Jezu.
Abyśmy się grzechów naszych wyrzekli i cnotliwie życie prowadzić usiłowali, wysłuchaj nas o Jezu.
Abyśmy serca nasze od wszelkiej wyniosłości i pychy oswobodzić mogli, wysłuchaj nas o Jezu.
Abyśmy w pokorze i jedności z naszymi bliźnimi być mogli, wysłuchaj nas o Jezu.
Abyśmy się nie o bogactwa świata, lecz o nieprzemijające dobra Królestwa niebieskiego ubiegali, wysłuchaj nas o Jezu.
Abyśmy się stać mogli uczestnikami wszystkich łask Twego Przenajświętszego Wcielenia się i wiekuistej chwały Twojej, wysłuchaj nas o Jezu.
Abyś nas za przyczyną SS. trzech Króli wysłuchać raczył, wysłuchaj nas o Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

V. Wszyscy z Saba przybędą niosąc złoto, mirrę i kadzidło.
R. I Panu chwałę śpiewając.

Módlmy się.
Boże który w dniu dzisiejszym Jednorodzonego Syna Twego, poganom za przewodnictwem gwiazdy objawiłeś: spraw litościwie, abyśmy, którzy Cię już przez wiarę poznali, oglądać niepojętą chwałę Twoją zasłużyli. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków, Amen.

za: Zbiór modlitw odpustowych (1873r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.