Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

  Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.  

Czcigodny Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki

 

Czcigodny Sługa Boży

Ks. Franciszek Blachnicki

 

 

 

 Modlitwa o beatyfikacje ks. Blachnickiego

[Nota biograficzna ks. Franciszka Blachnickiego (KUL)] [Nota biograficzna ks. Franciszka Blachnickiego (KAI)]
[Chronologia wydarzeń życia ks. Blachnickiego] [(Anty)Rewolucjonista ks. Franciszek Blachnicki - Kalendarium życia dzień po dniu]

 

 

Życiorys

 
  Ks. Franciszek Blachnicki urodził się 24 marca 1921 roku w Rybniku (był to Wielki Czwartek). 3 kwietnia 1921 r. został ochrzczony w kościele parafialnym Matki Bożej Bolesnej w Rybniku (była to II Niedziela Wielkanocy). Kiedy miał 6 lat rodzina Blachnickich przeprowadziła się z Rybnika do Orzesza, gdzie rozpoczął naukę w szkole podstawowej. Z kolei w 1929 roku Blachniccy przeprowadzili się do tarnowskich Gór, gdzie z o rok starszym bratem Franciszek kontynuował naukę w szkole podstawowej a następnie w Gimnazjum im. Staszica w Tarnowskich Górach, które w wieku 17 lat ukończył z wyróżnieniem. W czasach gimnazjalnych bardzo aktywnie działał harcerstwie - jako zastępowy, drużynowy i organizator obozów.

W 1938 roku podjął służbę wojskową na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy w Katowicach, którą jako jeden z pierwszych skończył z wyróżnieniem. Tuż po jej ukończeniu i wybuchu II wojny światowej jako plutonowy - podchorąży wziął udział w kampanii wrześniowej. Tam też dostał się do niewoli - jednak udało mu się uciec z transportu jeńców i wrócił do domu w Tarnowskich Górach, gdzie od razu podjął działalność konspiracyjną w Polskiej Organizacji Partyzanckiej i Polskich Siłach Zbrojnych.

Wiosną 1940 roku został aresztowany przez gestapo w Zawichoście został przewieziony do więzienia w Tarnowskich Górach. Po kilku tygodniach aresztu śledczego i przesłuchań został wcielony wraz z całą grupą z Tarnowskich Gór do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, jako więzień z numerem 1201. W obozie w Oświęcimiu Franciszek Blachnicki przebywał przez 14 miesięcy (w latach 1940-1941), z tego dwa razy po cztery i pół miesiąca w karnej kompanii (blok 13) oraz przez prawie miesiąc trzymano go w bunkrze głodowym bloku śmierci, w którym później zginął św. Maksymilian Kolbe. W obozie koncentracyjnym mimo przeżywania wielu upokorzeń i będąc w bardzo tragicznym położeniu, nie załamał się. Potrafił w tych okropnych warunkach organizować współwięźniom lekarstwa oraz odstępować chleb. We wrześniu 1941 roku opuścił obóz koncentracyjny w Oświęcimiu i został zabrany do więzienia śledczego w Zabrzu a następnie w Katowicach. Po licznych przesłuchaniach Wyższy Sąd Krajowy w Katowicach skazał go w marcu 1942 roku na karę śmierci przez ścięcie na gilotynie za działalność konspiracyjną przeciw hitlerowskiej Rzeszy. Przez cztery i pół miesiąca przebywał w celi śmierci. Doczekał się jednak ułaskawienia. Karę śmierci zamieniono mu na 10 lat więzienia, które odbywał w różnych więzieniach i obozach koncentracyjnych do kwietnia 1945 roku. Wtedy został uwolniony przez żołnierzy armii amerykańskiej. W celi śmierci (17.06.1942 r.) miało miejsce wydarzenie, o którym po latach pisał tak: "Tam w celi śmierci, w głębi beznadziei, spotkał mnie Jezus Chrystus w sposób wyjątkowy. W jednej z książek znalazłem niektóre fragmenty z Ewangelii, przede wszystkim Kazania na Górze. Zrozumiałem wówczas, że istnieje Miłość absolutna, zupełnie bezinteresowna. Bóg kocha nie dlatego, że ma z tego jakąś korzyść, lecz że wynika to z Jego natury. Doznałem odkrycia, że to Bóg oddał siebie z miłości człowiekowi w Jezusie Chrystusie. To Boża miłość stała się odpowiedzią na moje pytania o sens życia."

Jego droga wiary, którą już jako kapłan kroczył przez całe życie nie znając żadnych kompromisów i nie lękając się występujących trudności. Zaraz po powrocie do kraju wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i podjął studia na Wydziale Teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1950 roku ukończył studia uzyskując tytuł magistra teologii, a 25 czerwca, mając 29 lat, przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach rozpoczął pracę duszpasterską jako wikary w Tychach, a następnie w Łaziskach Górnych, Rydułtowach, Cieszynie i Bieruniu Starym. W pracy duszpasterskiej zwracał szczególną uwagę na formowanie grup elitarnych. W 1954 roku w Bibieli koło Tarnowskich Gór z inicjatywy ks. Blachnickiego odbyły się pierwsze rekolekcje Oazy Dzieci Bożych. Był to początek, wypracowanej przez ks. Franciszka, metody dziecięcych rekolekcji zamkniętych

W latach 1954-1956, w okresie wysiedlenia biskupów śląskich, uczestniczył w pracach tajnej Kurii w Katowicach.  Przez rok przebywał poza diecezją w Niepokalanowie, studiował tam duchowość i metody pracy apostolskiej o. Maksymiliana Kolbego. W październiku 1956 roku uczestniczył w organizowaniu powrotu biskupów do diecezji. W tym samym roku rozpoczął pracę w Referacie Duszpasterskim Kurii diecezjalnej w Katowicach i w redakcji tygodnika "Gość Niedzielny”.

Zorganizował i prowadził Ośrodek Katechetyczny, a od 1957 roku społeczną akcję przeciwalkoholową pod nazwą Krucjata Wstrzemięźliwości, która przybrała charakter ruchu odnowy religijno - moralnej. , opartego na duchowości o. Maksymiliana Kolbego. Krucjata wydawała swój dwutygodnik pt. ,,Niepokalana zwycięża”. 29 sierpnia 1960 roku Centrala Krucjaty Wstrzemięźliwości w Katowicach została zlikwidowana przez władze państwowe. W marcu 1961 roku ks. Franciszek Blachnicki został aresztowany pod zarzutem wydawania nielegalnych druków i "rozpowszechniania fałszywych wiadomości o rzekomym prześladowaniu Kościoła w Polsce". Osadzono go na 4 miesiące w więzieniu w Katowicach. Wyrokiem skazującym było 13 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata.

W październiku 1961 roku ks. Blachnicki podjął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1964-1972 pracował na KUL-u w charakterze asystenta i adiutanta. Zrezygnował jednak z etatu na tej uczelni na znak protestu wobec niezatwierdzenia jego habilitacji przez Ministerstwo Oświaty pracy pod tytułem "Eklezjologiczna dedukcja teologii pastoralnej". W tym okresie działalności naukowej opublikował ok. 100 prac naukowych i popularnych. Wypracował, w oparciu o naukę Soboru Watykańskiego II, personalistyczno-eklezjologiczną koncepcję teologii pastoralnej. Prowadził wykłady pastoralno-naukowe w różnych miastach Polski. W latach 1964-1980 ks. F. Blachnicki rozwijał ożywioną działalność w dziedzinie posoborowej odnowy liturgii w Polsce. Założył ,,Lubelski Zespół Liturgistów”. Przez 10 lat był redaktorem ,,Biuletynu Odnowy Liturgii”. Od roku 1967 był Krajowym Duszpasterzem Służby Liturgicznej. Wypracował koncepcję i metody posoborowej formacji służby liturgicznej.

W 1963 roku ks. Franciszek Blachnicki podjął na nowo prowadzenie rekolekcji oazowych. Metodę 15-dniowych rekolekcji przeżyciowych stosował stopniowo do różnych grup młodzieży, dorosłych i całych rodzin. Praca formacyjna zapoczątkowana w oazie rekolekcyjnej, była kontynuowana w małej grupie w parafii. Ks. Franciszek opracował potrzebne do niej pomoce. W ten sposób oazy rozwinęły się w ruch, zwany dziś Ruchem Światło-Życie.

Celem Ruchu, obejmującego ludzi każdego wieku i stanu, jest wychowanie dojrzałych chrześcijan i zrealizowanie soborowej wizji Kościoła – wspólnoty wspólnot. Ruch rozwijał się w Polsce mimo różnych trudności zewnętrznych. Przenikał też na Słowację i do Czech, a nawet do Boliwii. Podejmował nowe inicjatywy ukazywane przez ks. Blachnickiego: w roku 1979 – Krucjatę Wyzwolenia Człowieka w celu przezwyciężenia alkoholizmu i innych zniewoleń współczesnego człowieka, w roku 1980 – plan Wielkiej Ewangelizacji ,,Ad Christum Redemptorem” dla dotarcia z Ewangelią do każdego człowieka w Polsce.

W okresie rewolucji Solidarności (1980-1981) ks. F. Blachnicki powołał do istnienia Niezależną Chrześcijańską Służbę Społeczną, mającą upowszechniać ideę ,,Prawda – Krzyż – Wyzwolenie”, tzn. działać w duchu chrześcijańskiej nauki społecznej i ruchu wyzwolenia bez przemocy. 10 grudnia 1981 roku ks. Blachnicki wyjechał do Rzymu. Tam zastał go stan wojenny. W 1982 roku osiadł w ośrodku polskim "Marianum" w Carlsbergu w Niemczech i tam rozpoczął organizowanie Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Światło-Życie. Prowadził w nim pracę duszpasterską wśród polskich emigrantów. Kontynuując pracę społeczno-wyzwoleńczą, wydawał biuletyn ,,Prawda-Krzyż-Wyzwolenie”, a w czerwcu 1982 roku założył, "Chrześcijańską Służbę Wyzwolenia Narodów” – stowarzyszenie skupiające Polaków i przedstawicieli innych narodów Europy Środkowo-Wschodniej wokół idei suwerenności wewnętrznej i jedności narodów w walce o wyzwolenie. Tę działalność społeczno-wyzwoleńczą prowadził z pobudek religijnych, inspirowany nauką Jana Pawła II, wierny zasadzie ,,światło-życie”. Jeszcze w Polsce, a potem także zagranicą nawiązywał kontakty ekumeniczne z różnymi ruchami odnowy.

Ksiądz Franciszek Blachnicki zmarł nagle w Carlsbergu 27 lutego 1987 roku. Obecnie jego grób znajduje w kościele pw. Dobrego Pasterza się w Krościenku nad Dunajcem, gdzie jego doczesne szczątki zostały sprowadzone z Carlsbergu i tam złożone w dniu 1 kwietnia 2000 roku.

 

Ks. Blachnicki jest ojcem duchowym dla Ruchu Światło-Życie i dla związanych z ruchem wspólnot życia konsekrowanego: żeńskiej – Instytutu Niepokalanej, Matki Kościoła, i męskiej – Wspólnoty Chrystusa Sługi. Pozostawił bogaty dorobek naukowy, popularno-naukowy i ascetyczno-formacyjny (w tym wiele homilii konferencji w zapisie magnetofonowym). Pośmiertnie został odznaczony w dniu 17 lutego 1994 roku Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz w dniu 5 maja 1995 roku Krzyżem Oświęcimskim. W dniu 9 grudnia 1995 roku rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny.

Heroiczność cnót założyciela Ruchu Światło-Życie we wtorek 22 września 2015 uznała Kongregacja ds. Kanonizacyjnych.  W środę 30 września 2015 w godzinach popołudniowych dokument podpisał Ojciec święty. Na prywatnej audiencji papieżowi Franciszkowi dokument przedstawił kardynał Angelo Amato, prefekt kongregacji. On też ogłosił 1 października o podpisaniu przez Papieża dekretu.

W jednej ze swoich homilii ks. Franciszek Blachnicki wypowiedział takie słowa: "Nasze życie musi być życiem jak gdyby postawionym obok Krzyża Chrystusa". Jego całe życie takim właśnie było.

 

 

Gwałtownik Królestwa Bożego

 

 

1921   Urodziny    
(Wielki Czwartek)*        
    24 marca    
         2021
 * W 1921 roku Wielkanoc wypadła  27 marca. Stąd wynika, że ks. Franciszek urodził się w Wielki Czwartek, dzień, w którym Kościół wspomina ustanowienie sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa (prorocze).        

 

1921   Chrzest    
(II niedziela Wielkanocy - Biała)*        
    3 kwietnia     
         2021
    Tak się złożyło Opatrznościowo, że swoją pierwszą Komunię Świętą też miał 3 kwietnia 1932 roku   (Wielka Sobota/Wigilia Paschalna)
         
        * Został natomiast ochrzczony w II Niedzielę po Wielkanocy, czyli Niedzielę Białą (Przewodnią) - niezwykle wymowną - bo wpisaną w katechumenat. I choć wtedy jeszcze nie była Świętem Miłosierdzia, to i ten aspekt w życiu ks. Franciszka jest niezwykle czytelny. W 2021 stulecie chrztu wypada w Wigilię Paschalną. Cudownie!!!

 

 

 /obrazki i baner można nabyć w Wydawnictwie Światło-Życie /

 

Nazwany "Gwałtownikiem Królestwa Bożego". Swoją osobą pokazywał jak kochać Boga i Kościół. Realizował w pełni założenia II Soboru Watykańskiego  dotyczące zaangażowania się świeckich w czynną posługę w Kościele, głównie w liturgii. Pokazywał, że Kościół to nie tylko ksiądz, kościelny, organista, ale każdy wierny chrześcijanin. W ten sposób przez swoją osobę, idee, a przede wszystkim założony Ruch Światło Życie, chciał wyprowadzić od bierności i zasiedzenia, ku czynnemu zaangażowaniu. Czy jesteśmy w stanie dzisiaj podejmować wyzwania postawione nam przez osobę ks. Franciszka?

Ks. Franciszek to jeden z niekwestionowanych autorytetów polskiego Kościoła XX wieku. Człowiek przeniknięty miłością do Chrystusa, Niepokalanej, Kościoła i ludzi, szczególnie młodych. Choć od jego śmierci minęło już tyle lat, wciąż inspiruje i pobudza nas do pójścia na całego za Chrystusem. Dla wielu jego osoba i jego słowa wciąż pozostają żywe …

       

 "Swoje liczne talenty umysłu i serca, jakiś szczególny charyzmat, jakim obdarzył Go Bóg, oddał sprawie budowy Królestwa Bożego. Budował je modlitwą, apostolstwem, cierpieniem i budował z taką determinacją, że słusznie myślimy o Nim jako o ,,gwałtowniku” tego Królestwa (por. Mt 11, 12)" – św. Jan Paweł II.

         

 Inspiruje fragment Jego testamentu, który jest jednocześnie wezwaniem dla nas - oazowiczów:

       

I jeżeli miałbym coś do przekazania i chciałbym coś przekazać w moim duchowym testamencie – to właśnie ten dar – charyzmat Światło-Życie. Zrozumienie, umiłowanie, wierność wobec tego charyzmatu. Wydaje mi się bowiem, że ciągle jeszcze mało jest ludzi – także w Polsce – którzy już otrzymali łaskę zrozumienia znaczenia tego charyzmatu dla odnowy oblicza Kościoła – Chrystusowej Oblubienicy – Nowej Jerozolimy zstępującej z nieba na ziemię.

Gdyby Pan pozwolił mi jeszcze żyć i działać, jednego bym tylko pragnął, abym mógł skuteczniej i owocniej ukazywać w pośrodku współczesnego świata piękno i wielkość Tajemnicy Kościoła – sakramentu, czyli znaku i narzędzia jedności wszystkich ludzi.

         

Uwielbiajmy Boga za życie ks. Franciszka Blachnickiego i za jego liczne dzieła. Przede wszystkim za cały Ruch Światło-Życie i za Krucjatę Wyzwolenia Człowieka. Polecajmy szczególnie Dobremu Bogu proces beatyfikacyjny Ojca Franciszka, postulatora tego procesu - bpa Adama Wodarczyka oraz te intencje, które Oazowicze całego świata polecają wstawiennictwu ks. Blachnickiego.

W tym dniu szczególnie zapraszam do ponownego przyjrzenia się ideom Ojca Franciszka, by szukać inspiracji w rozwoju życia i wzrostu duchowego własnego i swoich wspólnot.

Sługo Boży, księże Franciszku Blachnicki, wstawiaj się za nami!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Czcigodny Sługa Boży
Człowiek błogosławieństw 
Odważny głosiciel Ewangelii

Prześladowany za wiarę 
Świadek Ewangelii
Charyzmatyk odnowy Kościoła w Duchu Świętym
Mistagog wiary chrześcijańskiej dla katechumenów
Czcziciel Maryi Matki Kościoła
Człowiek soborowej odnowy Kościoła
Budowniczy Żywego Kościoła
Heroiczny apostoł Chrystusa XX wieku
Wzywający do wolności narody zniewolone pod jarzmem komunizmu
Odnowiciel świętej liturgii
Kroczący z innymi chrześcijanami drogą jedności
Namaszczony w chrzcie dla wypełnienia służby proroczej w Ludzie Bożym w xx wieku
Gwałtownik Królestwa Bożego  

Takiego mamy brata w Niebie!
Jaka to wielka godność - mieć takiego Brata w Chrystusie!
Oręduje za nami!
Modli się w tej godzinie historii Kościoła o dar Ducha Świętego dla zalęknionych chrześcijan Europy u progu trzeciego tysiąclecia Chrześcijaństwa!


Podziękujmy Panu Jezusowi, że żył pośród nas, 
że modliliśmy się wraz z nim,
że słuchaliśmy jego świadectwa,
że obudził wielu z nas dla odważnego wyznawania wiary

Ufamy, że dar przyjęty przez niego od Boga,
wzbudzi dziś i jutro wielu mocnych świadków wiary w Jezusa,
na miarę dzisiejszych wezwań,
na miarę trzeciego milenium.             

Nasz orędownik na oazie wiecznej chwały w Niebie!


Chwała Jezusowy na drodze życia Franciszka i w godzinie jego śmierci

Radujmy się braterską komunią z nim - naszym bratem w Chrystusie!

O. Andrzej Madej OMI

         

 

 

 

 

 

 Warto śledzić profile na Facebooku: [Ruch Światło-Życie] [Wydawnictwo Światło-Życie] [Krucjata Wyzwolenia Człowieka] [Instytut Niepokalanej Matko Kościoła] [Wieczernik. Pismo Ruchu Światło-Życie] [Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego] [Ks. Franciszek Blachnicki na dziś]

 

 

 

 

 

Artykuły

 

Przeczytaj artykuły: 

  "Poznaj bliżej ks. Franciszka" - cykl artykułów z Gościa Niedzielnego (gosc.pl)
  Jacek Wojtysiak - Nowy Blachnicki dla pokolenia klikaczy (gosc.pl)
  Franciszek Blachnicki – radykalny gwałtownik Królestwa Bożego (opoka.news)
  Joanna Bątkiewicz-Brożek - Jak odchodził ks. Blachnicki?  (aleteia.org, 2017-02-27)
  Damian Burdzań -  Ks. Blachnicki jakiego (może) nie znacie. (aleteia.org, 2017-02-27)
  Andrzej Grajewski - Oskarżony ks. Franciszek Blachnicki (Gość Niedzielny 50/99)
  Andrzej Grajewski - Oskarżony ks. Franciszek Blachnicki (Więź, 2001)
  Beata Pieczykura - Prezent na urodziny (Niedziela, 2021) 
  Agnieszka Gieroba - Kłopotliwy ksiądz. 33 lata temu zmarł ks. Franciszek Blachnicki (gosc.pl, 2020)
  Agnieszka Gieroba - Były z nim same kłopoty - (wiara.pl, 2017)
  Stanisława Orzeł - Były z nim same kłopoty - (Wieczernik nr 165 - maj - czerwiec 2009)
  ks. Włodzimierz Lewandowski - Stulecie - (wiara.pl, 2021)
  Marcin Jakimowicz - Nagle ktoś zapalił światło - (wiara.pl, GN 16/2019)
  Andrzej Sionek - Franciszek Blachnicki i jego oaza (pdf)

 

 

Czytelnia oazowa:

  (Anty)Rewolucjonista ks. Franciszek Blachnicki - Kalendarium życia dzień po dniu.
  
Nota biograficzna ks. Franciszka Blachnickiego (KUL).
  Nota biograficzna ks. Franciszka Blachnickiego (KAI).
  Coś więcej o ks. Franciszku Blachnickim.
  Chronologia wydarzeń życia ks. Blachnickiego.
  Uchwała Sejmu z dn. 24.02.2017 r. w sprawie upamiętnienia ks. Franciszka Blachnickiego w 30. rocznicę śmierci.
  Uchwała Sejmu upamiętniająca ks. Franciszka Blachnickiego W 100. rocznicę urodzin

 

 

Teksty ks. Franciszka umieszczone na mojej stronie:

  Czytelnia oazowa -> ks. Blachnicki

 

 

Wielki Post 2021 z ks. Franciszkiem (gosc.pl):

  ks. Adam Pawlaszczyk - Paradoks uwięzionego (GN 07/2021, gosc.pl)
  ks. Adam Pawlaszczyk - Paradoks posłusznego (GN 08/2021, gosc.pl)
  ks. Adam Pawlaszczyk - Paradoks ocalonego (GN 09/2021, gosc.pl)
  ks. Adam Pawlaszczyk - Paradoks cierpiącego (GN 10/2021, gosc.pl)
  ks. Adam Pawlaszczyk - Paradoks ofiarującego (GN 11/2021, gosc.pl)
  ks. Adam Pawlaszczyk - Paradoks naznaczonego (GN 12/2021, gosc.pl) 

 

 

Ciekawie i różnie o ks. Franciszku w "Aktualnościach" na mojej stronie:

  Księdzo-Tomkowe: "100-Krotne Dzięki, Ojcze Franciszku!"
  Homilia w Piasecznie: 100. urodzin ks. Blachnickiego i Uroczystość Św. Józefa
  Ocaleni - Odcinek poświęcony wielkiemu dziełu ks. Franciszka Blachnickiego.
  Co cię zafascynowało lub zaitrygowalo w życiu ks. Franciszka Blachnickiego? W czym jego życie może inspirować?
  Pascha z ojcem Franciszkiem Blachnickim.
  33 rocznica śmierci ks. Franciszka Blachnickiego + homilia z Mszy o 18:30.
  32. rocznica odejścia do Pana ks. Franciszka Blachnickiego.
  31. rocznica narodzin dla Nieba księdza Blachnickiego.
  30. rocznica śmierci ks. Blachnickiego.

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Strona internetowa i książki

Więcej o życiu Sł. Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego na stronie: www.blachnicki.oaza.pl  i w publikacjach książkowych. Wiele z nich można nabyć na stronie Wydawnictwa "Światło-Życie".

 

     

       

 

 

***

ks Franciszek Blachnicki - Film Dokumentalny (o KWC)

 ***

Ks. Franciszek Blachnicki - odważny wiarą (Telewizja TRWAM)

 ***

Kulisy śmierci ks. Franciszka Blachnickiego

 ***

Prorok nie umiera. Ks. Franciszek Blachnicki (2016) - TVP, IPN

* Film był dołączony do „Biuletyn IPN” 9/2017. Był też przez pewien czas dostępny na YT, ale niestety film zniknął bo roszczenia, co do praw autorskich, zgłosił Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach - zostaje szukać go na DVD, może ktoś go jeszcze umieści w sieć. Przy różnych okazjach emitowany jest w TVP. 

***

Reportaż: Nawrócony w celi śmierci - ks. Franciszek Blachnicki (TV Trwam)

 ***

Oaza w Polsce - Szwedzki reportaż o dynamicznym Ruchu Światło-Życie. Pokazuje awangardowość Oazy w Kościele. Film zrealizowany w 1986 roku.

 

 

 

 

 

 Znaczek wydany przez Solidarność w 1986

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybrane inicjatywy uczczenia 100. lecia urodzin ks. Franciszka

 

Choć wiele z nich było zorientowanych na przeżycie rocznicy, to jednak, warto do nich wracać niezależnie od niej.  

 

 

 

 

 

 

Na stronie facebookowej "Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła" umieszczane są wypowiedzi wielu osób na pytanie "Kim dla Ciebie jest ks. Franciszek Blachnicki?". Posłuchajcie odpowiedzi:

Playlista: https://www.youtube.com/

 

 

 

 

 Na stronie oazy przemyskiej przygotowano dział tematyczny:

https://oaza.przemyska.pl/akcje/blachnicki/

  Seria filmów "Prosto z serca" przez którą oazowicze chcą uczcić stulecie narodzin i chrztu  ks. Franciszka Blachnickiego. Filmiki można obejrzeć na kanale yt "Ruch Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej".


  Jeśli natomiast ktoś ma konto na fb, to strona fb "Ruch Światło - Życie Archidiecezji Przemyskiej" oferuje możliwość dodania okolicznościowej nakładki na zdjęcie profilowe. Aby skorzystać z nakładki należy wejść w poniższy link: www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=773387033589330 lub kliknąć w swoje zdjęcie profilowe na Facebooku, a kolejno w „Dodaj nakładkę” i wyszukać ją po hasztagach #100latOjca #Blachnicki

 

 

 

 

 

 “Z niego jesteśmy” – 100 filmów na 100.rocznicę urodzin ks. Blachnickiego.

 

Kanał YouTube: Ruch Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej

 Ruch Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej z okazji przypadającej w 2021 roku 100. rocznicy urodzin Franciszka Blachnickiego przygotował szereg projektów, które przybliżą postać naszego Założyciela i bogactwo jego dzieł. Jednym z projektów jest nagranie stu filmów – świadectw przedstawiających to, co nas ujęło w jego życiu, nauczaniu, a także wpływ jego osoby na nasze życie.


 Drugą lubelską propozycją jest przygotowanie na Święta Zmartwychwstania Jezusa razem z ks. Blachnickim.

Playlista: https://www.youtube.com/

 

 

 

 

 

 ”Dwanaście spojrzeń, Ojciec Franciszek Blachnicki z różnych perspektyw” –  cykl audycji przygotowanych z okazji 100-lecia urodzin ks. Franciszka Blachnickiego przygotowany przez o. Bartłomieja Parysa SVD.

Playlista: https://www.youtube.com/

ZAPRASZAM DO POSŁUCHANIA! 

 

 

 

 

 Na stronie oazy gdańskiej rekolekcje "ApoSTOł" poświęcone ks. Franciszkowi Blachnickiemu.

Playlista: https://www.youtube.com/

 

 

 

 

 

 Warto wrócić do serii konferencji ks. Andrzeja Muszali z 2019 r. pt. "ks. Franciszek BLACHNICKI, Gwałtownik KRÓLESTWA BOŻEGO, Życie, dzieło, duchowość" umieszczonych na kanale "Pustelnia NaPotrójnej"

Playlista: https://www.youtube.com/ 

 

 

 

 

Modlitwa o beatyfikację (do prywatnego odmawiania)*

Boże, Ojcze wszystkich ludzi, Ty w pełni czasu posłałeś do nas Swojego Syna, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno (J 11, 52) i mocą Ducha Świętego pozwalasz nam uczestniczyć w Twoim życiu. Ty w każdym czasie wzywasz ludy i narody, aby oczyszczone we Krwi Baranka przeszły z wielkiego ucisku (Ap 7, 14) do Twojej chwały. Wielbimy Cię w Twoim Kościele, który jest "światłem" narodów. Dziękujemy Ci za ludzi Kościoła, których współcześnie postawiłeś na naszej drodze życia. Przez wstawiennictwo Niepokalanej, Matki Kościoła prosimy o dar coraz większej miłości, z której zrodził się Kościół i dla której został powołany. Dziękujemy Ci za liczne charyzmaty Kościoła i za dary otrzymane na drodze Oazy Żywego Kościoła i Ruchu Światło-Życie, których założycielem jest Twój kapłan Franciszek Blachnicki "gorliwy apostoł nawrócenia i wewnętrznej odnowy człowieka" (Jan Paweł II).

Jesteśmy przekonani., że kapłan ten uczestniczy już w Twojej chwale niebieskiej. Jeżeli jednak, Ty Ojcze, wybrałeś go, by teraz w szczególny sposób kapłan ten stał się dla nas wzorem i przykładem, i by nadal przyczyniał się do wzrostu Twego Królestwa na ziemi, to naszym zadaniem będzie przyczyniać się do tego, by ta wola stała się powszechną nie tylko w niebie, ale i na ziemi. Prosimy Cię o to z całą pokorą, a czynimy to przez naszego Pana za wstawiennictwem Niepokalanej, Matki Kościoła. Amen.

Nihil obstat, nr VI - 1734/92 + Gerard Bernacki, Bp Wikariusz Generalny

 

 *Ta modlitwa była odmawiana, aby rozpoczął się proces beatyfikacyjny.
Tak więc jest tutaj tylko jako ciekawostka.
Modlimy się modlitwą poniżej, czyli "za wstawiennictwem".

 

 

 

 

 

Modlitwa za wstawiennictwem
sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 

 

 

 

 

 

 

 

Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski ........ o którą najpokorniej proszę. Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze  

#1 Maria 2020-02-27 11:07
Czy mozna gdzies znalezc drzewo genealogiczne tego kapłana i informacje o początkach jego zycia - srodowisku rodzinnym, rowiesniczym, jego rodzicach chrzestnych, pierwszej komunii, bierzmowaniu?

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

 

+ Benedykt XVI

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe i terminy ->

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

św. o. Pio z Pietrelciny

Modlitewnik on-line

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.