Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Matka Teresa mówi o kapłaństwie.

 

MÓWI O KAPŁAŃSTWIE

 

- Jaka jest relacja kapłana do Trzech Osób Trójcy Świętej w jego codziennym życiu i w posłudze? 

Matka Teresa: Czytamy w Piśmie Świętym, że Pan Bóg tak bardzo umiłował świat, że wyrzekł Słowo, a Słowo stało się Ciałem; On przychodzi i mieszka pomiędzy nami i w nas. Podobnie dzisiaj kapłan jest tym, który także został posłany, żeby być tą żywą miłością, miłością dla dzisiejszego świata. Kapłan jest znakiem, jest żywym płomieniem, jest promieniem Bożej miłości dla świata, jest palącym płomieniem, jest nadzieją na szczęście wieczne. Po to, by być całkowicie dyspozycyjnym wobec Ojca, kapłan musi być całkowicie zjednoczony z Synem, oraz głosić i nieść miłość Ojca i Syna i Ducha Świętego w swoim życiu, w swojej postawie, w swoich działaniach. Bo dzisiaj Bóg kocha świat poprzez każdego kapłana, który zastępuje samego Chrystusa. On jest drugim Chrystusem. 

 

- Czym powinna być Eucharystia dla Kapłana? 

Matka Teresa: Chrystus stał się Chlebem Życia, żeby zaspokoić nasz głód Jego Miłości, a potem sam stał się Głodnym, żebyśmy mogli zaspokajać Jego pragnienie naszej miłości. Oto, jak czyste musi być serce kapłana, aby mogło przemówić (z obfitości serca mówią usta), żeby było w stanie wypowiedzieć słowa: "To jest Ciało Moje" i przemienić chleb w Żywego Chrystusa. Jakże czysta musi być ręka kapłana, jakże całkowicie ręka kapłana musi być ręką Jezusa, jeżeli w niej, kiedy kapłan ją unosi, znajduje się Najdroższa Krew. Grzesznik przychodzi do spowiedzi pełen grzechów, a odchodzi od konfesjonału jako grzesznik bez grzechu. Jak bardzo kapłan musi być zjednoczony z Jezusem, aby mógł pozwolić Jezusowi Go zastąpić, występować w Jego imieniu, wypowiadać Jego słowa, działać w Jego imię, odpuszczać grzechy i przemieniać zwykły chleb w Chleb Życia - w Jego Ciało i Krew?! Tylko w ciszy swojego serca kapłan może usłyszeć słowo Boga i z obfitości swojego serca może wypowiedzieć te słowa: "I ja odpuszczam Tobie grzechy" oraz "To jest Ciało Moje". 

 

- Czym powinna być modlitwa dla kapłana? 

Matka Teresa: Aby być wiernym modlitwie i posiąść jej umiejętność, kapłan musi poznać ciszę, bo Bóg przemawia w ciszy serca. Modlitwa jest również słuchaniem i dla kapłana bardzo ważne jest zdobycie umiejętności modlenia się. Modlitwa jest jedną z rzeczy, której Jezus pragnął nauczyć swoich uczniów. Modlitwa kapłana polega na tym, by pozwolił on Jezusowi modlić się w nim i poprzez niego. Dlatego też musi on być tak czysty, tak zupełnie oddany do Jego dyspozycji, żeby w jego sercu Chrystus mógł zjednoczyć się z Ojcem i poprzez niego głosić chwałę Ojca. Modlitwa jest dla kapłana życiodajnym pokarmem. Kapłan, który się nie modli, nie może być blisko Chrystusa i nie może pozwolić Mu, żeby robił z nim, co zechce. 
Owocem modlitwy zawsze jest pogłębienie wiary, a jeśli kapłanowi brakuje tej głębokiej wiary, to bardzo trudno jest mu modlić się. Owocem wiary jest zawsze miłość. A jeśli kapłan nie ma miłości, jakże będzie on mógł pomóc innym kochać? Owocem miłości jest służba, o której mówi Jezus: "Przyszedłem do was, ażeby służyć". Kapłan także powinien być tym, który przy chodzi do swoich i który jest sługą wszystkich. 

 

- W jaki sposób Jezus jest obecny w biednym człowieku, kiedy mówi: "Amen, powiadam wam - wszystko co uczyniliście jednemu z moich braci najmniejszych, Mnieście uczynili!? 

Matka Terasa: Kiedy Szaweł zmierzał, żeby zniszczyć chrześcijan w Damaszku, został zrzucony na ziemię i usłyszał głos: "Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?" Szaweł zapytał Go: "Kim jesteś, Panie?" Otrzymał bardzo jasną odpowiedź: "Jestem Jezusem Chrystusem, którego ty prześladujesz". Chrystus nie wspomniał o chrześcijanach z Damaszku (tu chodzi o to samo) - "Cokolwiek czynicie jednemu z moich braci najmniej szych, Mnie to czynicie!" Jeżeli w moim imieniu podajecie kubek wody, Mnie go dajecie. Jeżeli w moim imieniu przyjmujecie dziecko, Mnie przyjmujecie. 

Jezus również ustanowił warunek, że w godzinę śmierci będziemy sądzeni z tego, kim byliśmy i co uczyniliśmy. On sam staje się człowiekiem głodnym, nagim, bezdomnym, chorym, samotnym, niechcianym, odrzuconym i mówi: "Byłem głodny, a daliście mi jeść". Byłem głodny nie tylko chleba, ale również miłości. Byłem obnażony nie tylko z odzienia, ale byłem pozbawiony ludzkiej godności dziecka Bożego. Byłem pozbawiony domu, nie tylko tego zbudowanego z cegieł, ale byłem bezdomny, odrzucony, niechciany, niekochany, wyrzucony ze społeczeństwa - i wy Mnie to uczyniliście!  Jezus w Eucharystii przemienił się w Chleb Życia, żeby zaspokoić nasze łaknienie Boga, bo my wszyscy zostaliśmy stworzeni, żeby kochać i żeby być kochanymi. To co Jezus powiedział jest bardzo jasne, bo jak możemy kochać Boga? 

Jeżeli zostaliśmy stworzeni po to, żeby kochać, to wszyscy chcemy Go kochać, tylko jak? Gdzie jest Bóg? Bóg jest wszędzie. Jak kochamy Boga? I dlatego On daje nam możliwość czynienia ludziom tego, co chcielibyśmy uczynić dla Niego. Możliwość wprowadzenia w czyn naszej miłości do Niego. I dlatego każde powołanie kapłańskie nie jest powołaniem do robienia tej czy innej rzeczy, ale kapłan został stworzony po to, żeby całkowicie należeć do Boga, ciałem, duszą, umysłem, sercem, każdą cząstką swojego ciała, każdą cząstką swojej duszy, ponieważ został przez Niego wezwany po imieniu. Kapłan jest dla Boga bardzo cenny, kapłan jest bardzo czule kochany przez Boga, przez Jezusa, który go wybrał, aby był jego "drugim Ja". 

Zadaniem jakie zostało zawierzone kapłanowi, jest tylko wprowadzenie tej czułej miłości Boga w czyn. Dlatego też zadanie, które wykonuje jest święte. To zadanie powinno zawsze doprowadzać do Boga nie tylko jego samego, ale również inne dusze. Dlatego Jezus powiedział: "Aby ludzie widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca, który w niebie jest!" 

 

- Czy może Matka zdefiniować kapłańskie ubóstwo, czystość i posłuszeństwo? 

Matka Teresa: Miłość do Chrystusa jest niepodzielną miłością w czystości. Czystość oznacza nie tylko bezżeństwo i brak rodziny. Czystość jest miłością nie dzieloną "z nikim i z niczym". A do tego potrzebujemy wolności jaką daje ubóstwo, my wszyscy potrzebujemy doświadczenia radości tej wolności nieposiadania niczego, nieposiadania nikogo, abyśmy mogli kochać Chrystusa miłością niepodzielną. I jeśli rzeczywiście zrozumiemy, że należymy do Jezusa, że On nas wezwał po imieniu, to posłuszeństwo stanie się czymś naturalnym. 

Całkowite poddanie się: On może z nami zrobić, co zechce, kiedy zechce, cokolwiek zechce. Może pokroić nas na kawałki, a i tak każdy kawałek należy do Niego. Należymy do Niego tak bardzo, że może używać nas bez pytania o naszą zgodę. Tego całkowitego poddania się potrzebujemy także, aby ukochać Chrystusa niepodzielną miłością w czystości. W ten sposób posługa, nasza posługa pełniona całym sercem, jakakolwiek praca zlecona nam przez posłuszeństwo, staje się owocem tej czystości, owocem tej niepodzielnej miłości do Chrystusa. 

Oto dlaczego praca kapłana, który całkowicie poddał się Bogu, który jest zupełnie wolny, całkowicie wolny, żeby kochać Chrystusa niepodzielną miłością w czystości, jest jego czynną miłością do Chrystusa. W swoich dłoniach ma Najdroższą Krew, może łamać Chleb Życia i rozdzielać go tym wszystkim, którzy odczuwają głód Boga. Dlatego, jak czysta musi być jego czystość, jak niewinna musi być jego niewinność, jak dziewicze musi być jego dziewictwo aby mógł ukochać Chrystusa niepodzielną miłością poprzez wolność ubóstwa, w całkowitym poddaniu się, w posłuszeństwie i w posłudze pełnionej całym sercem. 

 

- Co to jest świętość? Jak święty powinien być kapłan? 

Matka Teresa: Świętość jest zwykłym obowiązkiem każdego z nas, gdyż zostaliśmy stworzeni do wyższych rzeczy: aby kochać i być kochanym; świętość nie jest luksusem dla niewielu. Dlatego Jezus powiedział: "Bądźcie świętymi tak, jak Ojciec Niebieski jest Święty". Świętość nie powinna być czymś nadzwyczajnym dla kapłana, świętość jest jego obowiązkiem, ponieważ on wchodzi w tak bliski kontakt z Jezusem. Jakże święte muszą być jego słowa, jakże święte musi być jego życie, jakże święty musi być jego dotyk, jeżeli on ma być tą żywą ofiarą, składaną na ołtarzu. Szczególnie ta świętość, ta żywa świętość, która umożliwi Chrystusowi by żył w nim. Świętość dla kapłana jest tą całkowitą jednością z Chrystusem, dzięki której może On żyć w kapłanie swoim życiem, modląc się w nim, działając w nim, jednocząc się w nim z Ojcem; to jest świętość kapłańska. Nie można jej do niczego porównać. Jedynym możliwym porównaniem kapłańskiej świętości jest sam Jezus, ponieważ kapłan powinien być tak całkowicie z Nim zjednoczony, żeby Chrystus mógł naprawdę na niego liczyć i żyć całkowicie w nim, a Jego Ojciec mógł przez niego kochać świat. 

 

- Kim jest Maryja dla kapłana?

Matka Teresa: Maryja jest Matką. Ona była, jest i na zawsze pozostanie Matką Jezusa. Jezus powiedział: "Kto jest moją Matką? Moją Matką jest ten, kto wypełnia Moją wolę. Którego czyny podobają się Ojcu!" Nikt bardziej od kapłana nie może podobać się Ojcu. Dlatego ona jest najbliżej kapłana. I nikt inny nie mógłby być lepszym kapłanem od Maryi. Przecież ona naprawdę, bez trudności może powiedzieć: "To jest Ciało moje", bo to było rzeczywiście jej ciało, które dała Jezusowi. A jednak Ona pozostała tylko Służebnicą Pańską, abyśmy zawsze, ty i ja, mogli zwracać się do Niej jako do naszej Matki. Ona jest jedną z nas, po to byśmy zawsze mogli prosić Ją, zwracać się do Niej i być z Nią jedno. Oczywiście, dlatego była zostawiona, żeby ustanowić Kościół, wzmocnić kapłaństwo apostołów, być dla nich Matką, dopóki Kościół, młody Kościół się nie uformował. Ona była przy tym. Podobnie jak pomogła wzrastać Jezusowi, tak samo pomagała na początku wzrastać Kościołowi. Była pozostawiona przez tyle lat po wstąpieniu Jezusa do nieba, aby formować Kościół. To Ona formuje każdego kapłana. I nikt nie może mieć większego prawa do Maryi aniżeli kapłan. Wyobrażam sobie, że Ona musiała otaczać i ciągle otacza bardzo czułą miłością, jak również specjalną opieką każdego kapłana, jeśli tylko się do Niej zwraca. Aby stać się prawdziwym kapłanem według Serca Jezusowego, potrzeba wiele modlitwy i pokuty. 
Kapłan musi swoją ofiarę zjednoczyć z ofiarą Chrystusa, jeżeli naprawdę chce być jedno z Jezusem na ołtarzu, a wtedy jego życie ofiary, życie pokuty musi dopełnić życie Jezusa, ponieważ - jak powiedział św. Paweł, my musimy dopełnić tego, czego w cierpieniu Chrystusa brakuje. 

 

- Co Matka chciałaby powiedzieć seminarzystom zbliżającym się do święceń kapłańskich? 

Matka Teresa: Włóż swoją dłoń w dłoń Maryi i proś ją, żeby prowadziła cię do Jezusa. W chwili, gdy Jezus wszedł w Jej życie, z pośpiechem poszła dać Go innym. I ty również, gdy staniesz się Jego kapłanem, pośpiesz razem z Nią, aby zanieść Jezusa innym. Tylko pamiętaj, że nie możesz dać czegoś, czego sam nie posiadasz. Aby móc dawać, powinieneś doświadczać jedności z Chrystusem, a On jest tam, w tabernakulum. Dbaj o to, żeby twoją pierwszą rzeczą rano było przypomnienie, że Jezus ma być w centrum twojego życia. Ucz się modlić pracą w ciągu dnia. Pracuj z Jezusem, pracuj dla Jezusa. Zawsze trzymaj się blisko Maryi. Proś, aby dała ci swoje serce, tak piękne, tak czyste, tak niepokalane - swoje serce tak pełne miłości i pokory, żebyś mógł przyjąć Jezusa i dawać Go innym w Chlebie Życia. 

Kochaj Jezusa tak, jak Ona Go kochała i służ Mu w smutnym przebraniu ubogiego. 

Modlę się za Was, abyście stawali się coraz bardziej podobnymi do Chrystusa poprzez czystość życia i pokorę serca. 

Módlcie się za nas, żebyśmy wzrastali w tej świętości, tak, aby ludzie patrząc na nas widzieli we mnie i w was tylko Jezusa. 

 

Niech Was Bóg błogosławi Matka Teresa, MC 

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

Rok św. Józefa

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 44 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8056929
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.