Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Najświętszej Trójcy (26.05.2024), Rok B

Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska,
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

  Czy w dzisiejszym świecie - tak rozbitym i podzielonym - można znaleźć taką jedność, której nic nie jest w stanie zniszczeć? Odpowiedzią jest dzisiejsza uroczystość, w której zatrzymujemy się nad tajemnicą istnienia i istoty Boga. Jeden Bóg w trzech Osobach! Jedność osób w potędze ich działania! Tajemnica działającej Jedności i działania w jedności. Nie jest to prawda, którą poznajemy własnymi siłami. Nie korzystamy tu z dedukcji, intuicji czy jakiś eksperymentów. Jest to prawda, którą objawia nam sam Bóg. Ci, którzy pozwalają prowadzić się Duchowi odkrywają, że są dziećmi Bożymi. Czy pozwalamy Bogu się prowadzić? Czy poznając Boga pozwalamy się posłać?

 Oddać Bogu chwałę! Boga uwielbić! Postawa, którą biblia wypełniona jest po brzegi. Postawa, tak często bagatelizowana w życiu chrześcijanina. Prosimy, przepraszamy, ... ale tak mało dziękujemy i uwielbiamy. A to od tego należy zacząć. Bo właśnie uwielbienie otwiera serce na prośbę bezinteresowną, bo przywraca właściwy obraz Boga. Boga miłości, Boga relacji, Boga chwały! Wtedy możemy prawdziwie i głęboko żyć prawdą, że jesteśmy dziećmi Boga. Możemy z miłością wołać "Abba Ojcze". Pozwólmy Bogu Trójjedynemu się prowadzić i działać, abyśmy mieli udział w Jego chwale. 

Jedność, której fundamentem i spoiwem jest miłość. Dzisiejsza uroczystość pomaga nam zrozumieć, że nie jest to daleka utopia, ale rzeczywistość, która czerpie z Boga. Jesteśmy zaproszeni aby poznawać jedność i wielkość Trójcy Świętej w potędze działania. Nie w teorii, ale właśnie w działaniu, w miłości. Misterium (tajemnica) Trójcy nie jest prawdą dla intelektu, ale wezwaniem do serca, wezwaniem do relacji, do jedności, do dialogu - w miłości.  Niech dzisiejsze Słowo uzdolni nas do wiary w realną obecność Boga w naszym życiu. Niech to przełoży się na naszą modlitwę i nasze działanie.

 Pozwólmy Trójjedynemu Bogu być obecnym w naszym życiu, w naszej codzienności - tak, abyśmy pragnęli Go całym sercem. Niech On nas jednoczy w miłości i ku miłości. Niech w nas działa. On jest zawsze przy nas! On jest Bogiem żywym i prawdziwym! Amen!

Przeżywamy dziś w liturgii uroczystość Najświętszej Trójcy, jedno z najważniejszych liturgicznych świąt chrześcijańskich, obchodzone ku czci Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego [--> Zob info. (brewiarz.pl) oraz (ekai.pl)]. W kościołach zachodnich przypada ona na niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, zaś według tradycji wschodniej obchodzone jest w niedzielę Pięćdziesiątnicy. Uroczystość ta kończy okres spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej.

Modlitwy:  -> [Hymn powszechny do Trójcy Świętej św. Efrema]; [Roman Brandstaetter - "Hymn do Trójcy Świętej".]; [O Boże mój, Trójco Święta.]; [O Trójco Przenajświętsza.]; [De trynitate (fragment).]; [Panie, Boże mój, wierzę w Ciebie. (Św. Augustyn, De Trynitate)] ...

oraz !!! ze starych modlitewników [Modlitwy do Trójcy Przenajświętszej.] i [Wyznanie wiary św. Atanazego]. Zachęcam do modlitwy.

Przeżywając miesiąc maj, który jest miesiącem Maryi, dobrze wykorzystajmy ten czas, a szczególnie przepiękne nabożeństwa majowe (zarówno te w kościele jak i te, przy kapliczkach).


 

   Do przemyślenia: Jak przeżywam prawdę o życiu Trójcy Świętej?
Czy patrzę na Kościół jako wspólnotę złączoną więzami miłości?
Czy Bóg w moim życiu jest uwielbiony?

 

 

Homilia z Mszy św. o 12.30:

Link do homilii na moim kanale YT @PanemJEZUS:
[https://www.youtube.com/watch?v=_pKUgJaq6HU]

 

Homilia z Mszy św. o 19.00:

Link do homilii na moim kanale YT @PanemJEZUS:
[https://www.youtube.com/watch?v=9AqW9a2yi0k]

 

Dzisiejsze czytania: Pwt 4, 32-34.39-40; Ps 33(32), 4-5.6 i 9.18-19.20 i 22; Rz 8, 14-17; Ap 1, 8; Mt 28, 16-20

 

# Ewangelia (Mt 28, 16-20)

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

 

#MODLITWA: "Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia; † spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę uznawali wieczną chwałę Trójcy * i uwielbiali jedność Osób Bożych w potędze Ich działania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków". #Amen.

#Prefacja [42. Tajemnica Najświętszej Trójcy ]: "Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym * jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem; nie przez jedność osoby, * lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. * W cokolwiek bowiem dzięki Twemu objawieniu * wierzymy o Twojej chwale, * to samo bez żadnej różnicy myślimy o Twoim Synu * i o Duchu Świętym. * Tak iż wyznając prawdziwe i wiekuiste Bóstwo * wielbimy odrębność Osób, * Jedność w istocie i równość w majestacie".

 

 

Warto zatrzymać się nad dzisiejszymi prośbami z Jutrzni:

Ojcze Święty, ponieważ nie wiemy, jak mamy się modlić, daj nam Ducha Świętego,
- niech wspiera naszą słabość i wstawia się za nami zgodnie z Twoją wolą.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Synu Boży, Ty prosiłeś Ojca, aby dał Twemu Kościołowi Pocieszyciela,
- spraw, aby Duch Prawdy pozostał z nami na zawsze.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Przybądź, Duchu Święty, i rozdaj nam hojnie swoje owoce: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć,
- wierność, łagodność, opanowanie, wiarę, skromność, wstrzemięźliwość, czystość.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Wszechmocny Ojcze, Ty posłałeś do serc naszych Ducha Twego Syna, który woła: Abba, Ojcze,
- niech kieruje nami Duch Święty, abyśmy razem z Chrystusem mieli udział w dziedzictwie wiecznego życia.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Chryste, Ty posłałeś Ducha Pocieszyciela, który pochodzi od Ojca, aby dawał o Tobie świadectwo,
- wspomagaj nas, abyśmy także świadczyli o Tobie wobec ludzi.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

 

oraz z Nieszporów:

Ojcze, wszechmogący, wieczny Boże, w imię swego Syna ześlij Kościołowi Ducha Świętego Pocieszyciela,
- niech go zjednoczy w miłości i udoskonala w prawdzie.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Panie, poślij robotników na swoje żniwo, niech nauczają wszystkie narody oraz udzielają chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
- niech utwierdzają ochrzczonych w wierze.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Panie, wspomagaj wszystkich, którzy cierpią prześladowanie z powodu imienia Twojego Syna,
- bo On obiecał, że ześlesz Ducha Prawdy, aby w nich przemawiał.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Niech wszyscy poznają Ciebie, wszechmocny Ojcze, Słowo i Ducha Świętego,
- niech wszyscy wierzą w jednego Boga, Jemu ufają i Jego nad wszystko miłują.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Ojcze wszystkiego, co żyje, dopuść zmarłych do udziału w Twojej chwale,
- w której Twój Syn i Duch Święty króluje z Tobą w wiecznej jedności.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

 

 

 

 

  "Tajemnica Trójcy Świętej każe nam zabiegać o jedność Kościoła" - Anioł Pański z pp. Franciszkiem - 30.05.2021r.

 

"Zatem dzisiejsza uroczystość liturgiczna, sprawiając, iż kontemplujemy wspaniałe misterium, z którego pochodzimy i ku któremu zmierzamy ponawia nam misję, aby żyć komunią z Bogiem i między sobą na wzór komunii Trójcy Świętej. Jesteśmy powołani, aby nie żyć jedni bez innych, wywyższając się nad innych czy przeciw innym, ale jedni z drugimi, dla innych i w innych. Oznacza to przyjęcie i zgodne świadczenie o pięknie Ewangelii; życie we wzajemnej miłości, skierowanej ku wszystkim, dzieląc radości i cierpienia, ucząc się proszenia o przebaczenie i udzielania przebaczenia, doceniając różne charyzmaty pod kierownictwem pasterzy. Jednym słowem, zostało nam powierzone zadanie budowania wspólnot kościelnych, które byłyby coraz bardziej rodziną, zdolnych do odzwierciedlania blasku Trójcy Świętej i ewangelizacji nie tylko słowami, ale także z mocą miłości Boga, jaka w nas jest."

pp. Franciszek, 31 maja 2015 r.

 

 

Wehikuł czasu:

Można przeczytać rozważania (choć większość wkomponowuję w aktualne),
wysłuchać moich homilii (o ile działają, zob. mixcloud) i obejrzeć filmiki z komentarzami

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Najświętszej Trójcy (30.05.2021), Rok B

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Najświętszej Trójcy (27.05.2018), Rok B

Duchowe zamyślenie: Niedziela Trójcy Przenajświętszej (31.05.2015) Rok "B"

 

 

 

 

 

Inspirujące rozważanie (niedziela):

Niedzielne rozważania z "Gościa Niedzielnego"

Lectio divina i homilia na stronie biblista.pl

ks. Wojciech Węgrzyniak - medytacja

Szkoła Słowa Bożego - Rozważania niedzielne Rok B

Szkoła Formacji Duchowej - lectio divina, echo Słowa, skrutacja

 

 

 

Ubogacające komentarze

"Słowo na niedzielę", TVP -> https://vod.tvp.pl/website/slowo-na-niedziele,1141

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.