Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego). Lubię się z nich modlić. Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

Modlitwy na Boże Ciało.

 

 Modlitwy na Boże Ciało.

 

 

 

 

[Modlitwa na Boże Ciało. (ok.1880r)] [Akty do Najśw. Sakramentu w czasie procesji.] [Cztery modlitewniki na uroczystość Bożego Ciała w czasie processji po odczytaniu każdej Ewangelji św.] [Pokłon Panu Bogu w Przenajświętszym Sakramencie utajonemu.]

 

 

Modlitwa na Boże Ciało. (ok.1880r)

Opuszczając tę ziemię, najdroższy Panie i Zbawicielu, chciałeś i nadal pozostać między ludźmi cudownym sposobem. W tym celu ustanowiłeś Sakrament miłości, gdzie pod postacią chleba prawdziwe jest Ciało Twoje, a pod postacią wina prawdziwa Krew przenajświętsza Twoja. Niechże Ci, Zbawicielu nasz, za to będą dzięki nieskończone! Oto my nędzni ludzie możemy Cię teraz przyjmować w Komunii świętej ku wielkiemu pocieszeniu naszemu, i możemy modlić się do Ciebie w kościołach naszych, towarzyszyć Ci w procesyach publicznych i wypraszać sobie rozmaite łaski w potrzebach naszych. Wielbić Cię za tyle miłości nie przestane i publicznie przed światem wyznawać, żeś naszym Panem i Bogiem, który żyjesz i królujesz z Ojcem i z Duchem świętym na wieki wieków. Amen.

za: Zupełny śpiewnik i książka do nabożeństwa (ok. 1880r)

 

 

 

Akty do Najśw. Sakramentu w czasie procesji.

Bądź pochwalony miłościwy Jezu w Sakramencie utajony! który z wysokości nieba zstąpiłeś na ziemię dla zbawienia naszego i narodziłeś się z Panny za sprawą Ducha św., stając się prawdziwym człowiekiem. Niech wszelkie kolano upada przed wielkością i majestatem Bóstwa Twego.

Bądź pochwalony, miłościwy Jezu, w Sakramencie utajony! któryś w żywocie Twej Matki, Panny Niepokalanej, nawiedził Elżbietę. Błagamy Cię, o Boże! zostawiaj nam także skutki łaski Twej, jakieś natenczas w domu Zacharyaszowym uczynił.

Bądź pochwalony, miłościwy Jezu, w Sakramencie utajony! któryś był na ręku Najśw. Panny do kościoła Jerozolimskiego niesiony, kiedy Ci zabieżał Symeon i od przeczystej Matki Twej przyjął Cię, Boga swojego. Daj nam tak godnie Ciebie w Komunii świętej przyjmować, abyśmy się godziny śmierci nie lękali, ale na Twój sąd wieczny z ufnością i z pokojem czekali.

Bądź pochwalony, miłościwy Jezu, w Sakramencie utajony! któryś dzieciątkiem jeszcze będąc, musiał do Egiptu być uniesiony przed srogim nieprzyjacielem. Daj nam, prosimy, abyśmy poznali, żeśmy tu tylko pielgrzymami na wygnaniu, a wskutek tego do nieba tęsknili i tam serca swe w pokornej modlitwie zwracali.

Bądź pochwalony, miłościwy Jezu, w Sakramencie utajony! któryś do Jeruzalem dobrowolnie zbliżał się na mękę, kiedy pobożne rzesze i niewiniątka poprzedzały Cię, wołając: "Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie." Daj nam, Boże! niewinność serca i gotowość do głoszenia Twej chwały!

Bądź pochwalony, miłościwy Jezu! w Sakramencie utajony! któryś od Swoich nieprzyjaciół, jakoby najgorszy złoczyńca, publicznie był prowadzony. Niech Ci tę zniewagę osłodzimy, wołając z największą pokorą: Boże nasz, Tobie cześć, Tobie chwała na wieki!

Bądź pochwalony, miłościwy Jezu, w Sakramencie utajony! któryś cierpliwie niósł krzyż na górę Kalwarii. Jak byłeś wówczas pośmiewiskiem dla tłumów grzeszników, wystawiony na szyderstwa i bluźnierstwa różne, tak miej teraz od nas, od wszystkiego świata, od chórów Anielskich pokłon, uwielbienie i chwalę, boś Ty jest Bóg i Pan nasz.

Bądź pochwalony, miłościwy Jezu, w Sakramencie utajony! który nikim nie gardzisz i nikogo nie opuszczasz. Nawiedź nas, błagamy, w godzinę śmierci, iżbyś nas posilił na drogę wieczności i stał się nam wieczną szczęśliwością. Boże litościwy! żebrzemy o to Twego miłosierdzia.

Bądź pochwalony, miłościwy Jezu, w Sakramencie utajony! który skończywszy Swe dzieło odkupienia, Krwią przenajświętszą je zapieczętowawszy, wstąpiłeś na niebiosa i siedzisz na prawicy Boga Ojca wszechmogącego, a stamtąd przyjdziesz sądzić żywych i umarłych. Przyjmij nas, błagamy, do królestwa Twej chwały, nie pomnąc na nasze winy.

Błogosław, Panie! domy chrześcijańskie, gdzie przykazań Twoich strzegą, i daj nam łaskę potrzebną do ciągłego onych zachowania. Błogosław wszystkim, którzy tu są przytomni i tym co nie mogąc się z nami tu połączyć, mają swe serca do Ciebie obrócone. Daj nam wszystkim, którzy teraz na Ciebie, Boga naszego zakrytego, ze czcią patrzymy, oglądać oblicze Twoje przenajświętsze w radości nieskończonej przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa po procesji.

Przyjmij, o Panie, łaskawie tę cześć i uszanowanie, któreś my Ci publicznie oddali. Są one wprawdzie małe co do Twej wielkości i majestatu: ale widzisz, że jesteśmy słabymi ludźmi, przeto przestajesz na naszej choć słabej, lecz dobrej chęci. Nie wypuszczaj nas, Panie! z Twojej opieki, którzy, póki nam życia stanie, wielbić będziemy Imię Twoje i publicznie przed światem wyznawać, że jesteś Panem i Bogiem naszym, który żyjesz i królujesz z Ojcem i z Duchem świętym na wieki wieków. Amen.

za: Anioł Stróż chrześcijanina i katolika (1901r)

 

 

 

Cztery modlitewniki na uroczystość Bożego Ciała w czasie processji po odczytaniu każdej Ewangelji św.

 

I.

Boże! w Trójcy Przenajświętszej jedyny! Jako z woli Twojej, Ród Najświętszej Panny, Matki Bożej, wymieniony tu jest przez S. Ewangelistę; tak mnogie pokolenia zaludniały i zaludniają tę ziemię. Błogosławże Panie im wszystkim, daj dobrym w cnotach wytrwanie, złośliwym skruchę serca, i pokorę umysłu: zlej i na przyjaciół i na nieprzyjaciół naszych, potrzebne im rzetelnie dobra, aby się stać mogli sługami Twoimi. Smutnych pociesz, chorującym daj ulgę i uzdrowienie, pracującym w winnicy Twojej i pomoc i ochłodę, zmarłym wiekuisty pokój!

Matko Boża! przyczyn się za nami!
Św. Mateuszu! módl się za nami!
Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament!
I teraz i zawsze i na wieki wiekowi
Co niech się stanie!
Amen.

 

II.

Boże! w Trójcy Przenajświętszej jedyny! jako Ś. Jan Chrzciciel na puszczy, zwiastował ludom przyjście ukochanego naszego Zbawcy, tak spraw, aby cnotliwe postępki wszystkich ludzi i tych razem, którzy dzisiaj uroczyste odbywają Processje; zwiastowały światu przybliżenie Królestwa niebieskiego, Panie! Panie! ulituj się nad nami!

Matko Boża! przyczyn się za nami!
Ś. Marku! módl się za nami!
Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament!
I teraz i zawsze i na wieki wiekowi
Co niech się stanie!
Amen.

 

III.

Boże! w Trójcy Przenajświętszej jedyny! Jako Zachariasz tyle był czystego serca przed Tobą Panie! iż cielesnym okiem, jeszcze tutaj na ziemi, Anioła Twego zobaczył; tak spraw, iżby duchowni przewodnicy nasi i my wszyscy za nimi, serca i wyobraźnię od wszelkich błyskotliwych a wnet próchniejących ponęt światowych, zbawiennie odrywać i oczyszczać umieli! Daj nam wszystkim tak żyć, abyśmy wcześnie doznawali w duszach przedsmak wiekuistego, zapowiedzianego przez Ciebie Ojcze! szczęścia! Błogosław Boże Pasterzowi naszemu i wszystkim Kapłanom, dzisiaj w Processji idącym, błogosław i całemu ludowi swemu i nam, zwracającym obecnie ku Tobie i myśli i serca nasze!

Matko Boża! przyczyn się za nami!
Módlcie się wszyscy Święci i święte Pańskie, wszyscy śś. Archaniołowie i Aniołowie!
Ś. Łukaszu! módl się także za nami!
Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament!
I teraz i zawsze i na wieki wiekowi
Co niech się stanie!
Amen.

 

IV.

BOŻE! w Trójcy Przenajświętszej jedyny! jako Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami; tak niech toż Słowo zamieszka na zawsze w sercach i duszach naszych! Dopomagaj nam Panie ku temu, daj, abyśmy wszelkie utrapienie znieść umieli z wysłużeniem łaski Twojej i z przybliżeniem się ku Tobie! Męczarnie i bóle Twoje, o Zbawco drogi! niech nas wspierają w przykrych niedolach życia i umocnią, boś Sam wyrzekł: iż ten tylko szczęśliwy, kto wytrwa do końca.

Matko Boga! przyczyń się za nami!
Ś. Janie Ewangelisto, módl się za nami!
Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament!
I teraz i zawsze i na wieki wiekowi
Co niech się stanie!
Amen.

za: Cztery modlitewniki na uroczystość Bożego Ciała w czasie processji po odczytaniu każdej Ewangelji św. (1861r.)

 

 

Pokłon Panu Bogu w Przenajświętszym Sakramencie utajonemu.

Niech będzie pochwalony Bóg nasz w przenajświętszym Sakramencie utajony, tyle razy, ile jest gwiazd na niebie, iskierek w ogniu, pyłu na ziemi, kropelek w morzu; Ile jest kwiatków na wiosnę, ziarnek w lecie, liścia w jesieni; albowiem godzien tego jest Pan dobrotliwy, prawdziwy Bóg pod postaciami chleba i wina utajony.
Pójdźcie pokłońmy się Panu i upadnijmy przed Bogiem w przenajświętszym Sakramencie najszczodrobliwszym.
Pójdźcie Aniołowie Pańscy, pójdźcie wszystkie mocy niebieskie, pokłońcie się Panu, i upadnijcie przed Bogiem w przenajświętszym Sakramencie najmożniejszym, najmocniejszym.
Pójdźcie niebiosa i wysokości, pójdź ziemio z górami i pagórkami, pokłońcie się Panu i upadnijcie przed Bogiem w przenajświętszym Sakramencie, najchwalebniejszym, najsłodszym. Pójdź słońce i księżycu Pański, pójdźcie gwiazdy niebieskie, pokłońcie się Panu, i upadnijcie w przenajświętszym Sakramencie najjaśniejszym, najmiłościwszym.
Pójdźcie wody na niebie zostające pójdźcie morza i rzeki pokłońcie się Panu i upadnijcie przed Bogiem w przenajświętszym Sakramencie najhojniejszym.
Pójdźcie nocy i dnie, światłości i ciemności, pójdźcie błyskawice, obłoki i nawałności, pokłońcie się Panu w przenajświętszym Sakramencie najhojniejszym, najdziwniejszym.
Pójdźcie wszystkie stworzenia w powietrzu, na ziemi i w wodzie żyjące, pokłońcie się Panu, i upadnijcie przed Bogiem w przenajświętszym Sakramencie najdobrotliwszym.
Pójdźcie synowie ludzcy, pójdźcie córy, pobożne, kapłani i sprawiedliwi, pokłońcie się Panu i upadnijcie przed Bogiem w przenajświętszym Sakramencie najukochańszym.
Błogosławiony, niech będzie Bóg ojców naszych i błogosławione Imię Jego po wszystkie wieki w kościele świętym i w przenajświętszym Sakramencie. Amen.

za: Nabożeństwo na uroczystości Bożego Ciała z oktawą... (1856r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

*[Nauczanie papieskie]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe i terminy ->

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

św. o. Pio z Pietrelciny

Modlitewnik on-line

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.