Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Modlitwy na Zwiastowanie Pańskie

 

Modlitwy na Zwiastowanie Pańskie

 

 

 

 

 

 

Pozdrowienie Najświętszej Maryi Panny w dniu jej zwiastowania. (1853r.)

Pozdrowienie pierwsze.

Bądź pozdrowiona przenajświętsza Mary o, Matko boska, Królowo niebieska, Pani świata błogosławiona między niewiastami, Tyś jest dziewica przeczysta, Tyś Pana Jezusa poczęła bez zmazy, Tyś porodziła Stwórcę i Zbawiciela świata. Pani nasza święta Maryo, łasce i straży twojej polecam ciało i duszę moję. teraz i w godzinę śmierci mojej; Tobie pociechy i nadzieje moje. Tobie moje smutki i dolegliwości poruczam: a błagam Cię Matko miłosierdzia, iżby wszystkie uczynki i postępki moje były sprawowane i rządzone według przenajświętszej twojej i boskiego Syna twego woli. Amen.

Pozdrowienie drugie

Najświętsza Panno, Matko strapionych, pocieszycielko wszystkich w Tobie ufających, prosimy Cię przez czyste błogosławieństwo panieństwa twego, przez najsłodsze imię Syna twego Jezusa i serce Jego przenajświętsze: mód! się za nami grzesznemi. Wywyższonaś jest święta Boża rodzicielko nad wszystkie chóry anielskie; wybrał Cię Pan i dał miejsce w przybytku swoim. O przenajświętsza i najchwalebniejsza! za grzechy nasze okrutnie z Synem Twym na górze Kalwaryi cierpiąca i mękę jego opłakująca, Matko najcierpliwsza, której serce miecz boleści przy umierającym Synu twoim przeniknął, racz podźwignąć lud swój upadający, wzrusz się wielkim smutkiem i wciskiem naszym i wszystkie boleści przemień nam na pociechę w miłosierdziu Syna twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Pozdrowienie trzecie

Panie Jezu Chryste, który z woli Ojca twego zstąpiłeś dziś z nieba, i za pośrednictwem Panny Maryi stałeś się człowiekiem, nie pojmuję tak niedościgłej tajemnicy, jednakże mocno wierzę, iż przedwieczne Słowo stało się ciałem, i za to Ci serdecznie dziękuję Synu boski, żeś dla zbawienia ludzkiego nie brzydził się mieszkaniem w żywocie panieńskim. O błogosławione wnętrzności najświętszej Panny, które dziś zaczęły nosić Tego, którego niebo i ziemia ogarnąć me mogą. U Maryo ze wszystkich niewiast uwielbiona! me przestając być panną stajesz się Matką boską. Anioł od Boga posłany upewnia Cię, żeś pełna łaski boskiej. Ty przez pokorę mianujesz się służebnicą Pańską; oznajmują Ci, że poczniesz i porodzisz Syna, Iy pełna wiary i posłuszeństwa zdajesz się na wolą boską. O jak wielkie przy dzisiejszem lwem zwiastowaniu rozlicznych cnót wystawiasz przykłady Panno Maryo! Uprośże mi u Syna twego skuteczne łaski do naśladowania Ciebie w wierze, w nadziei, w posłuszeństwie, w pokorze, w miłości, w skromności i we wszystkich cnotach chrześciańskich. A jako przy dzisiejszem zwiastowaniu anielskiem wyniesiona zostałaś na godność macierzyństwa boskiego, tak racz być Matką naszą teraz i zawsze i w godzinę śmierci naszej. Amen.
>

za: "Wianek różany czyli Nowy zbiór modlitw na wszystkie święta Najświętszej Maryi Panny
wydany na dochód Towarzystwa Dobroczynności". (1853r.)

 

 

 

Triduum na uroczystość Zwiastowania N. Maryi Panny

R. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
V. i poczęła z Ducha świętego.

Módlmy się.
Łącznie z pozdrowieniem archanioła Gabryela pozdrawiam Cię, o najbłogosławieńsza Panno Maryo, i raduję sic wraz z całym chórem Aniołów i wszystkich pobożnych czcicieli Twoich z tak wielkiej chwały której w tym dniu udzieliła Ci Trójca święta, albowiem z pomiędzy wszystkich niewiast wybrała Cię na Matkę Zbawiciela świata. O ukochana Matko Boża Maryo, i najdroższa Matko moja, wyjednaj mi przyczyną Swoją też cząsteczkę z tych łask i darów, któremi Cię Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch święty napełnił. ażebym z ich pomocą żył (a) pobożnie na ziemi i umarł (a) śmiercią szczęśliwą. Amen.
Zdrowaś Maryo itd.

R. Oto ja służebnica Pańska,
V. niech mi się stanie według słowa Twego.

Módlmy się.
O przenajbłogosławieńsza Panno Maryo, z największą radością uczestniczę dziś w owej niewypowiedzianej rozkoszy, która napełniła Twe najczystsze Serce, kiedy po spełnionem poselstwie Archanioła zstąpił na Ciebie Duch święty i mocą Tegoż w niepokalanym Swem łonie poczęłaś Syna Bożego. O Matko ukochana, uproś mi tę łaskę, abym był (a) przyjętym (ą) do uczestnictwa w zasługach Wcielenia boskiego Syna Twojego. Amen.
Zdrowaś Maryo itd.

R. A Słowo stało się ciałem,
V. i zamieszkało między nami.

Módlmy się.
O przenajbłogosławieńsza Panno Maryo, któraś zawsze z najgłębszą pokorą poddawała się woli i rozporządzeniom Boga i dlatego nazwałaś się służebnicą Pańską, uproś mi tę łaskę, ażebym i ja także z pokorą najgłębszą Poddawał (a) się zawsze i we wszystkiem woli Boga i przez całe swe życie żył (a) wedle tej najświętszej woli. Amen.
Zdrowaś Maryo itd.

 

Litania:

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
O Maryjo, której Archanioł Gabriel zwiastował poselstwo niebieskie, módl się za nami.
O Maryjo, którą Archanioł nazwał pełną łaski i błogosławioną między niewiastami,
O Maryjo, na którą zstąpił Duch Święty,
O Maryjo, którą zacieniła moc Najwyższego,
O Maryjo, po której słowach "niech się stanie" zostały uweselone niebo i ziemia,
O Maryjo, w której łonie Przedwieczne Słowo Ciałem się stało,
O Maryjo, Jutrzenko jaśniejąca, która zwiastowałaś światu przyjście Słońca Sprawiedliwości,
O Maryjo, mężna Niewiasto, która podałaś światu chleb życia,
O Maryjo, kolumno ognista narodu wybranego,
O Maryjo, świątynio wiekuistej chwały,
Od wszystkiego złego, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Od wszelkiego niebezpieczeństwa,
Od sideł szatańskich,
Od pożądliwości ciała,
Od przekraczania przykazań Bożych,

Przez zjawienie się świętego Archanioła,
Przez jego chwalebne pozdrowienie,
Przez jego zwiastowanie przynoszące zbawienie,
Przez udzieloną Ci łaskę Ducha Świętego,
Przez przybycie do Ciebie mocy Najwyższego,

My grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nam łaskę Ducha Świętego wyprosić raczyła,
Abyś nam cnoty potrzebne do zbawienia wyjednać chciała,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
I poczęła z Ducha Świętego.

Módlmy się: Boże, z Twej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem, zasłużyli sobie na udział w Jego boskiej naturze. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

na podstawie: Ogień Miłości Boskiej : modlitwy ś.Gertrudy i Mechtyldy seraficznych Córek św. Benedykta (1915r)

 

 

Modlitwa do N. Maryi Panny, w dzień Jej Zwiastowania. (1861r.)

Bądź od nas pozdrowiona o Najświętsza Maryo Panno! w tym dniu. w którym Cię niegdyś pozdrowił Anioł z nieba do Ciebie posłany. Jesteś pełną łaski, Pan jest z Tobą, Znalazłaś łaskę u Boga nad wszystkie córki ludzkie, błogoławionaś Ty między niewiastami. Bóg Cię wyniósł do najwyższej godności, w Niebie i na ziemi. Zostałaś obraną za Matkę Temu, który jest Synem Najwyższego od wieków a który w czasie za sprawą Ducha Świętego jako człowiek począł się w Twoim żywocie, i narodził się z Ciebie. Szczególnie w tym dniu cieszymy się o Najświętsza Maryo Panno! z Twojej godności, i tej tajemnicy wcielenia Syna Bożego, na której się zasadza zbawienie całego rodzaju ludzkiego. Dzięki składamy i wielbimy Boga, że tak wielkie rzeczy uczynił Tobie i nam, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
Lecz i od Ciebie, o Najświętsza Maryo Panno! uczymy się, jako potrzeba być pokornym przy łasce Pana Boga, i że ci tylko podobają się Bogu i wnijdą do Królestwa niebieskiego, którzy pełnią wolę Jego święta, i wiernie mu służą. Przy najwyższej godności, jaką Cię Bóg zaszczycił, o Matko Zbawiciela naszego! zostałaś pokorną w Jego obliczu. Oto ja służebnica Pańska! rzekłaś do Anioła, niech mi się stanie według słowa Twego. O! uprośże mi tę łaskę, aby mnie Twój przykład nauczył być pokornym, abym w tem tylko zakładał sławę moje, że jestem sługą Twoim. Uproś mi, o Matko litości! abym równie godnym, Tobie podobnym, mógł się stać sługą Boga, Jego wolę zawsze wiernie wypełnić, a przez to stać się uczestnikiem łaski i chwały Jego. Amen.

 

 

Modlitwa Kościoła Świętego

Boże! który chciałeś, aby Słowo przedwieczne. Syn Twój, za zwiastowaniem Anioła, ciało ludzkie przyjął w żywocie Najświętszej Maryi Panny! użycz błagamy Cię w upokorzeniu, abyśmy, gdy ją czcimy jako Rodzicielkę Bożą. doznali także pomocy wstawienia się jej do Ciebie za nami. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

za: Książka do nabożeństwa dla wszystkich katolików,
szczególniej zaś dla wygody katolików Archidyecezyi Gnieźnieńskiej i Poznańskiej
z polecenia najprzewielebniejszego Arcy-Biskupa Dunina ułożona. (dla Kobiet) 1861r.

 

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

Rok św. Józefa

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8188836
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.