Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Dawne modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

Dawne modlitwy do Najświętszego Serca

 Pana Jezusa

 

w starych modlitewnikach

 

[Akt poświęcenia całego rodu ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu.]   [Modlitwa do Najsłodszego Serca Pana Jezusa (przed snem).]  [Akt poświęcenia siebie samego Najsłodszemu Sercu Pana Jezusa.]  [Westchnienie do Serca P. Jezusa] [Modlitwa bł. Małgorzaty Alacoque.] [Modlitwa do Serca Jezusa o nawrócenie grzesznika.] [Modlitwa o zgadzanie się z Sercem Jezusowym.] [Akty błagalne do Serca Jezusowego za dusze drogich osób.] [Akt błagający do Serca Jezusa.] [Pozdrowienie rany Serca Jezusowego (1921r, w/g. Ludwika z Granady).] [Prośby do bolesnego Serca Jezusowego (1884r.) [Zadośćuczynienie.] [Poświęcenie się dzieci Najśw. Sercu P. Jezusa (1918r.) [Modlitwa sieroty. [Osobiste poświęcenie się Kapłana Boskiemu Sercu Zbawiciela (1948r.) [Czemu, o Jezu? (1905r.)] [Wzywanie Najświętszego Serca Pana Jezusa.] [Akty błagalne do Najświętszego Serca Jezusowego o uzdrowienie chorego. [Publiczne przebłaganie Najśw. Serca Pana Jezusa] [Publiczne przeproszenie Boskiego Serca Pana Jezusa.] [Akt wynagradzający zniewagi wyrządzone Sercu Jezusowemu.] [Litania do samotnego Serca Pana Jezusa.] [Przeproszenie uroczyste Najśw. Serca Jezusa, ułożone przez O. Crotset’a T.J.] [Akt Intronizacji Najśw. Serca Jezusa.] [Akt poświęcenia się rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa [Kwadrans poświęcony Boskiemu Sercu Pana Jezusa] [Złota koronka Serca Jezusowego złożona z aktów strzelistych]

 

 

 

  Zobacz też modlitwy: [Najświętsze Serce Jezusa].

 

 

 

 

 

 

Akt poświęcenia całego rodu ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu
przepisany przez Ojca św. Encykliką z 25 maja 1899.

O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp ołtarza Twego. ( Poza kościołem lub kaplicą zamiast „u stóp ołtarza twego“ mówi się: „przed obliczem Twoim"). Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy; oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najśw. Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu wcale Ciebie nie zna; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi! Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do Świętego Serca swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili; spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Królem bądź tych wszystkich, którzy błąkają się w ciemnościach pogaństwa lub islamizmu i racz ich przywieść do światła i Królestwa Bożego. Wejrzyj wreszcie okiem miłosierdzia swego na synów tego narodu, który był niegdyś narodem szczególnie miłowanym. Niechaj spłynie i na nich, jako zdrój odkupienia i życia, ta krew, którą oni niegdyś wzywali na siebie. Zachowaj Kościół swój, o Panie, i użycz mu bezpiecznej wolności. Użycz wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden szedł głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które nam stało się zbawienie; Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

za: "Nabożeństwo do Najśw Serca Jezusa w praktyce i w teorii" (1933r.)

[menu]

 

 

 

Modlitwa do Najsłodszego Serca Pana Jezusa (przed snem).

O Najświętsze Serce Jezusa, niech Ci będzie pokłon, cześć i dziękczynienie od wszego stworzenia za wszystkie Twe dobrodziejstwa na świat cały wylane, a osobliwie mnie w tym dniu udzielone. Odpuść proszę, wedle nieograniczonej dobroci Serca Twego, wszystkie moje przewinienia, za które żałuję serdecznie, jedynie z miłości ku Tobie, o dobroci nieskończona. Strzeż mię tej nocy od wszelkiego niebezpieczeństwa duszy i ciała, osobliwie strzeż mię, proszę przez Ranę Serca Twego, od wszelkiego grzechu, od wszelkiej złej woli, niech umrę raczej, niż żebym się miał kiedy przez grzech od Ciebie oddalić. W ręce Twoje o dobry Jezu! polecam ducha mego. Przyjm, o Panie! ten mój spoczynek na chwałę i uwielbienie Twoje i spraw to łaskawie, aby ostatnia myśl moja przez zaśnięciem i pierwsza przy obudzeniu się była o Tobie.

za: Ogień miłości Jezusa Chrystusa (1927 r.) - mój egzemplarz str. 103-104.

[menu]

 

 

Akt poświęcenia siebie samego Najsłodszemu Sercu Pana Jezusa.

O Panie Jezu! oddaję Ci serce moje, umieść je w Twojem. W Twojem Sercu chcę oddychać, W Twojem Sercu chcę kochać, W Twojem Sercu chcę żyć, nie znany światu, a znany Tobie samemu. W tem to Sercu czerpać pragnę ową gorliwość miłości, którą pałać powinno serce moje. W niem znajdę moc, odwagę i prawdziwą pociechę. Gdy słabnąć będę Ono mnie pokrzepi, gdy będę niespokojnym, strwożonym, Ono mnie upewni. 

O Najświętsze Serce Jezusa, niechże serce moje stanie się ołtarzem Twojej miłości, niechaj język mój opowiada dobroć Twoją, niech oczy moje bezustannie w ranę Twoją utkwione będą, niechaj mój rozum rozważa Twe niepojęte doskonałości a pamięć moja niechaj na zawsze przechowa drogie wspomnienia miłosierdzia Twego. Niechaj wszystko we mnie wyraża miłość mą dla Twego Najsłodszego Serca, o Jezu, a serce moje niechaj gotowem będzie na wszystkie dla Ciebie ofiary.

O serce Maryi, po Sercu Jezusowem najmilsze, najlitościwsze, najmiłosierniejsze ze wszystkich serc, przedstaw Sercu Twojego Syna naszą Ofiarę, naszą miłość, nasze przedsięwzięcia; rozrzewnij się nad nędzą naszą, uwolnij nas od niej, a tak będąc naszą Opiekunką na ziemi, o Matko Jezusa, staniesz się naszą Królową w niebie. Amen

za: Ogień miłości Jezusa Chrystusa (1927 r.) - mój egzemplarz str. 101-102.

[menu]

 

 

Westchnienie do Serca P. Jezusa.

Serce Jezusowe wszechmocne, błogosław mię.
Serce Jezusowe najczystsze, oczyść mię.
Serce Jezusowe najświętsze, poświęć mię.
Serce Jezusowe miłości najgodniejsze, miłością Twoją zapal mię.
Serce Jezusowe najmiłosierniejsze, zmiłuj się nademną.
Serce Jezusowe najłaskawsze, pociesz mię.
Serce Jezusowe, najsłodsze słodyczą Twoją nasyć mię.

Serce Jezusowe, dla mnie na krzyżu przebite, w Ranie Twojej ukryj mię, niech w Tobie zasypiam, w Tobie żyję i umieram, niech Cię kocham na wieki, niech wszyscy do Ciebie nawrócimy, niech dusze czyśćcowe przez Ciebie pocieszone zostaną. Amen

za: Ogień miłości Jezusa Chrystusa (1927 r.) - mój egzemplarz str. 104-105.

[menu]

 

 

Modlitwa bł. Małgorzaty Alacoque.

Przyjmij łaskawie, mój miły Zbawicielu, pragnienie moje, żebym mogła poświęcić się cała na chwałę Twego Najśw. Serca. Oddaję Ci moje serce ze wszystkiemi uczuciami i pragnę, żeby te uczucia przez cały ciąg życia mego, w każdej chwili zgadzały się z Twojemi! Owóż teraz należę cała do Twojego Serca, cała przejęta gorącemi płomieniami Jego Boskiej miłości, wszystko co posiadam i samą siebie poświęcam Twojemu Sercu! Amen.

 

 

 

Modlitwa do Serca Jezusa o nawrócenie grzesznika.

O najmiłościwsze Serce Jezusa, przepaści miłosierdzia! spojrzyj łaskawie na pokutującego (ą) grzesznika (cę), który (a) zmiłowaniu Twojemu poleca jednego (ę) z braci (sióstr) swych, takiego (ą), jak on (ona) grzesznika (cę). Co mnie, o Panie, ośmiela, do okazania się przed obliczem Twoim, to to, iż wiem, iż żadna prośba nie jest Ci nad tę milszą, albowiem Ty pragniesz więcej wysłuchać mnie, niżeli ja pragnę być wysłuchanym (ą). To prawda, że nieprawości wołają o zadośćuczynienie i pomstę, ale krew Twoja przenajdroższa. o Jezu, jeszcze potężniej i głośniej woła o zmiłowanie. Więc wysłuchaj, o Panie, głosu Serca Twojego. Wspomnij na one trudy, któreś ponosił, szukając i ratując grzeszników. Wspomnij na oną miłość, z jaką ich przyciskałeś do piersi, wspomnij na cierpienia, na krwawy pot, który za nich wylałeś. Niechaj tyle prac Twoich nie ginie marnie dla tej duszy! Racz przez Twoje zadośćuczynienie uśmierzyć gniew Ojca Twojego w niebiesiech. Przez ofiary najświętszego Serca Twojego, o Jezu, zgładź przeniewierstwo i znieważanie Twego najświętszego Imienia, których się ta dusza dopuściła. Boskie upokorzenie się Twoje niechaj uczyni zadość za wszystko, czym ta dusza pychą swoją i nieposłuszeństwem nagrzeszyła. Rany najświętszego ciała Twojego niechaj będą przebłaganiem za wszystkie winy nie wstrzemięźliwości i nieczystości, najświętsze cnoty Twoje niech będą zadośćuczynieniem za wszystkie jej uchybienia i grzechy. Oświeć, o Jezu, rozum jej żywą światłością, by poznała obrzydliwość swych grzechów, udziel jej zarazem łaski, by za nie żałowała serdecznie, łzami je swymi i krwią swą przenajdroższą obmyła. O najsłodsze Serce Jezusa, nie odmawiaj mi tej łaski, o którą z taką ufnością błagam, spełnij obietnicę Swoją, że nic nie odmówisz temu, kto się do Boskiego Serca Twojego ucieka. Spraw, abyśmy doznawszy tu miłosierdzia Twojego, i tutaj i w wieczności za nie dziękowali! Amen.

za: Dom Serca Jezusowego (1905 r.)

[menu]

 

 

Modlitwa o zgadzanie się z Sercem Jezusowym.

Jezu najdobrotliwszy, którego najmiłościwsze Serce nie odrzuca i największych grzeszników, gdy się nawracają, daj mi, i wszystkim pokutującym grzesznikom serce podobne Sercu Twojemu: serce pokorne, które by i wpośród chwały doczesnej kochało żywot ukryty i cichy; serce ciche, które  by każdego cierpliwie znosiło i na nikim mścić się nie chciało; serce cierpliwe, które by się umiało zastosować i do najprzykrzejszych stosunków; serce miłujące zgodę, które by z bliźnim i z sobą samym żyło w ustawicznym pokoju; serce bezinteresowne, które by przestawało na tym, co posiada; serce, które by kochało się w modlitwie i częste się w modlitwie ćwiczyło; serce, którego jedynym pragnieniem by było, iżby Bóg od wszystkich stworzeń był poznany i umiłowany; które by się z niczego, jeno z obrazy Boga smuciło, niczym, jeno grzechem, brzydziło, które by nie miało inszego pragnienia, jeno chwały Boga i zbawienia bliźniego; serce czyste, które by we wszystkim jedynie Boga szukało i nikomu inszemu, jeno samemu Bogu, pragnęło się podobać; serce wdzięczne, które uznaje i szanuje dobrodziejstwa Boskie; serce mężne,, które niczego się nie boi, i wszystkie przeciwności z miłości ku Bogu znosi: serce szczodre dla pragnących; serce miłosierne dla dusz w czyśćcu; serce takie, którego radość i smutek, skłonności i nieprzychylności, i wszystkie poruszenia rządzą się podług woli Pana Boga. Amen.

za: Dom Serca Jezusowego (1905r.)

[menu]

 

 

  Akty błagalne do Serca Jezusowego za dusze drogich osób.

Wspomnij, o najsłodszy Jezu, że jeszcze nie słyszano, abyś kiedykolwiek opuścił i bez pociechy zostawił tych, co się do Twojego najświętszego uciekają Serca i Jego wzywają ratunku. Z największą więc ufnością przychodzę do Ciebie, mój Zbawicielu, i polecając najlitościwszemu Sercu Twojemu drogie mi dusze N. N., z któremi śmierć mię rozłączyła, a które cierpią może w przepaści ognia i płomieni, zgłębi serca błagam Cię dla nich o miłosierdzie... o przebaczenie... o ulgę w cierpieniach... o błogosławieństwo światła wiekuistego.
Najświętsze Serce Jezusa, oceanie nieskończonej miłości i nieskończonego miłosierdzia, wysłuchaj prośby moje i daj tym duszom ukochanym odpoczynek wieczny.
Najświętsze Serce Jezusa, któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi, daj tym duszom ukochanym odpoczynek wieczny.
Najświętsze Serce Jezusa, które kochasz wierniej i goręcej aniżeli jakiekolwiek inne serce, daj tym duszom ukochanym odpoczynek wieczny.
Najświętsze Serce Jezusa, które z taką miłością wołasz do nas: „ Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie i obciążeni jesteście, a ja wam ulgę przyniosę”, daj tym duszom ukochanym odpoczynek wieczny.
Najświętsze Serce Jezusa, przez Twoje pragnienie zbawienia dusz ludzkich, daj tym duszom ukochanym odpoczynek wieczny.
Najświętsze Serce Jezusa, przez miłość, która Cię więzi na ołtarzach naszych, daj tym duszom ukochanym odpoczynek wieczny.
Najświętsze Serce Jezusa, przez wszystkie Twoje cierpienia na ziemi, daj tym duszom ukochanym odpoczynek wieczny.
Najświętsze Serce Jezusa, przez smutek i boleść Twoją w ogrodzie Oliwnym, daj tym duszom ukochanym odpoczynek wieczny.
Najświętsze Serce Jezusa, przez Twoją ofiarę na krzyżu, daj tym duszom ukochanym odpoczynek wieczny.
Najświętsze Serce Jezusa, przez ciężkość konania Twego, daj tym duszom ukochanym odpoczynek wieczny.
Najświętsze Serce Jezusa, przez ranę, którą Ci włócznia Longina zadała i przez błogosławioną krew i wodę, co się z tej rany do ostatniej wysączyły kropelki, daj tym duszom ukochanym odpoczynek wieczny.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryja

V. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
R. A światłość wiekuista niechaj im świeci.
V. Niech odpoczywają w pokoju.
R. Amen.

za: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie:
nabożeństwo za dusze wiernych zmarłych na wszystkie dni roku oraz na wszelkie żałobne obchody (1898r.)

[menu]

 

 

 

 

 

 

Akt błagający do Serca Jezusa.

Pozdrawiam Cię, o Rano świętego Boku, otworzona raczej miłością ku ludziom, aniżeli włócznią; bramo niebieska, twierdzo obronna, świątynio sprawiedliwych, ucieczko czystej gołębicy, miejsce rozkoszy oblubienicy Salomonowej, bramo do Serca Jezusowego, pomniku Jego miłości, zdroju żywota wiecznego! Przez Ciebie to, Rano Serca Jezusowego, wchodzą dusze do prawdziwej Arki Noego, aby uniknąć potopu; człowiek kuszony do Ciebie się ucieka, smutny o pociechę Cię błaga, chory o zdrowie, grzesznik o win odpuszczenie, wygnaniec i pielgrzym o przytułek. Pozdrawiam Cię, o Rano Serca Jezusowego, ognisko Boskiej miłości, świątynio pokoju, skarbie Kościoła, rzeko wody żywej, która płynie do żywota wiecznego! Panie otwórz mi ranę Serca Swego, przyjm serce moje do tego rozkosznego przybytku! otwórz mi Ranę, wejście do wnętrza miłości Twojej; niech się napiję z tego słodkiego zdroju, niech się oczyszczę w tej wodzie zbawiennej, niech moja dusza spocznie w Twojem świętem Sercu, niech w Niem zapomni o wszystkiem, co ziemskie, niech tam mieszka, niech tam żyje, niech tam w radości śpiewa z Prorokiem: Tu odpocznienie moje na wieki wieków; tu mieszkać będę, bom je obrał. Amen.

za: Zbiór modlitw odpustowych (1873r.)

 

 

Pozdrowienie Rany Serca Jezusowego [1921r]
(W/g. Ludwika z Granady).

Pozdrawiam Cię, o Rano świętego Boku, otworzona raczej miłością ku ludziom, aniżeli włócznią; bramo niebieska, twierdzo obronna, świątynio sprawiedliwych, ucieczko czystej gołębicy, miejsce rozkoszy oblubienicy Salomonowej, bramo do Serca Jezusowego, pomniku Jego miłości, zdroju żywota wiecznego! Przez Ciebie to, Rano Serca Jezusowego, wchodzą dusze do prawdziwej Arki Noego, aby uniknąć potopu; człowiek kuszony do Ciebie się ucieka, smutny o pociechę Cię błaga, chory o zdrowie, grzesznik o win odpuszczenie, wygnaniec i pielgrzym o przytułek. Pozdrawiam Cię, o Rano Serca Jezusowego, ognisko Boskiej miłości, świątynio pokoju, skarbie Kościoła, rzeko wody żywej, która płynie do żywota wiecznego! Panie otwórz mi ranę Serca Swego, przyjm serce moje do tego rozkosznego przybytku! otwórz mi Ranę, wejście do wnętrza miłości Twojej; niech się napiję z tego słodkiego zdroju, niech się oczyszczę w tej wodzie zbawiennej, niech moja dusza spocznie w Twojem świętem Sercu, niech w Niem zapomni o wszystkiem, co ziemskie, niech tam mieszka, niech tam żyje, niech tam w radości śpiewa z Prorokiem: Tu odpocznienie moje na wieki wieków; tu mieszkać będę, bom je obrał. Amen.

za: Zbiorek Modlitw dla czcicieli Serca Jezusowego (1921r)

 

 

Prośby do bolesnego Serca Jezusowego. (1884r.)

O Przenajświętsze Serce Jezusa mojego! przez boleść Twoją nad tymi, którzy Cię nie znają, zmiłuj się nad nami, a daj wszystkim poznanie Dobroci Twojej nieskończonej.
Serce Jezusa! przez boleść Twoją nad tymi, którzy w Ciebie nie wierzą, zmiłuj się nad nami, niewiernych racz oświecić światłem Wiary świętej, wierzącym zaś, daj pomnożenie w tej świętej Wierze, i w cnotach jej przyzwoitych.
Serce Jezusa! przez boleść Twoją nad tymi, którzy w grzechu śmiertelnym zostają, zmiłuj się nad nami, a daj opamiętanie tym, którzy Cię obrażają, i nas od najmniejszej Twojej strzeż obrazy.
Serce Jezusa! przez boleść Twoją nad niewdzięcznością ludzką i nad tymi, którzy się oddalają od Ciebie, zmiłuj się nad nami, i pociągnij nas wszystkich do swojej miłości.
Serce Jezusa! przez boleść Twoją nad oziębłymi sługami Twoimi, zmiłuj się nad nami, a zapal serce moje żarliwą ku sobie miłością.
Serce Jezusa! przez boleść Twoją w chwili Poczęcia i Narodzenia Twojego, zmiłuj się nad nami, daj nam prawdziwe poznanie tak drogiego Odkupienia, żeś Jednorodzonym Synem Bożym będąc, z nieba na ziemię zstąpił, abyś nas niewolników z ciężkiej grzechów niewoli wybawił.
Serce Jezusa! przez boleści Twoje, w calom życiu, i podczas Męki i śmierci Twojej, osobliwie, widząc jak wiele ludzi, dla swych nieprawości i ślepoty, żadnego pożytku nic miało odnieść z okrutnej Męki i śmierci Twojej, i być potępionymi. zmiłuj się nad nami, a nie dopuszczaj, abyśmy na to nieszczęście przyjść mieli.
Serce Jezusa! przez boleść Twoją nad małą liczbą wybranych, zmiłuj się nad nami, a daj łaskę, znaleźć się w tej liczbie w dzień ostatniego Sądu Twojego.
Serce Jezusa! przez boleść Twoją nad prześladowcami i bluźniercami Najświętszego Imienia Twojego, zmiłuj się nad nami, spraw, aby serca nasze tyle Ci oddawały czci, chwały i uwielbienia, ile ciż niewdzięczni wyrządzają zniewag i bluźnierstw przeciw nieskończonej Twojej Dobroci.
Serce Jezusa! przez boleść Twoją nad zelżywością Matki Twej Najświętszej, Świętych Twoich, sług i służebnic, zmiłuj się nad nami, daj nam łaskę, abyśmy żyli i umierali pod obroną i opieką tej Najświętszej Matki i Świętych Twoich, a naśladując cnoty ich, i powinną cześć im oddając, mogliśmy potem wespół z nimi wychwalać na wieki święto Imię Twoje.
Serce Jezusa! przez boleść Twoją nad tymi, którzy nie dbają o łaskę Twoją, o chwałę Twoją, i o wieczne duszy swój zbawienie, zmiłuj się nad nami, racz oświecić ich zatwardziałość i ślepotę, nam zaś wszystkim daj prawdziwe poznanie naszej nędzy i słabości, że bez Ciebie i Twej łaski, nic nie możemy.
Serce Jezusa! przez boleści Twoje nad świętokradzkimi spowiedziami wielu ludzi, zmiłuj się nad nami, daj nam łaskę szczerego i pokornego grzechów naszych na spowiedzi wyznania z obrzydzeniem onych; skruchę prawdziwą i mocne przedsięwzięcie, więcej Pana Boga nieskończonej miłości godnego nie obrażać.
Serce Jezusa! przez boleść Twoją nad kapłanami świętokradzko sprawującymi Najświętsze Ofiary, i nad świętokradzko komunikującymi, zmiłuj się nad nami, a daj nam należyte przysposobienie do godnego Ciebie w Przenajświętszym Sakramencie przyjmowania; osobliwie w ostatnią śmierci naszej godzinę, racz posilić dusze nasze tym Pokarmem Niebieskim, na długą i niebezpieczną drogę wieczności.
Serce Jezusa! przez boleść Twoją nad bałwochwalcami, czarownikami, heretykami i złymi katolikami, zmiłuj się nad nami, daj wszystkim prawdziwe do siebie nawrócenie, poznanie Dobroci i Miłości Twojej, a obrzydzenie wszelkiego błędu i niedowiarstwa.
Serce Jezusa! przez boleść Twoją nad tym wszystkim, coć się w nas grzesznych nie podoba; zmiłuj się nad nami, daj nam łaskę, iżbyśmy raczej śmierć obrali sobie, niżeli kiedy co uczynić mieli niepodobającego się Boskiemu Majestatowi Twojemu, któremu niech będzie cześć, chwała i uwielbienie, teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen.

za: "Chwała Boża" (1884r.)

[menu]

 

 

Zadośćuczynienie.

Serce Boga mojego w Najświętszym Sakramencie, Ty, co pod zasłoną świętych postaci żyjesz i bijesz, cześć Ci oddaję.
Rozpalony żarem nowej miłości wobec niezmierzonego dobrodziejstwa Twego Boskiego Sakramentu, przejęty żalem za moją niewdzięczność, zniżam się z pokorą w przepaść Twego miłosierdzia, większego nad moje nieprawości.
Tyś mię wybrał od młodości, Tyś nie gardził mą słabością, Tyś zstąpił do biednego serca mego, zachęcałeś je do wzajemnej miłości, przynosząc mi szczęście i pokój. Ja zaś wszystko straciłem, bom Tobie, Panie Jezu, niewiernością się odpłacał. Duch mój lekkomyślności się oddał, serce moje oziębłość ogarnęła, słuchałem tylko siebie, a o Tobie zapomniałem. Chciałeś mi być przewodnikiem, Doradcą i Stróżem życia mego, a ja, namiętnościami zaślepiony, nie słuchałem wołania Twej miłości. Straciłem Cie z oczu, zapomniałem o Tobie.
W doświadczeniach i cierpieniu, w radości i pociechach, w trudnościach i potrzebie uciekałem się do stworzeń, zamiast się do Ciebie przytulić i zapomniałem o Tobie.
Zapomniałem o Tobie, Jezu, na osamotnionych ołtarzach, gdzie miłością pałasz, zapomniałem w kościołach miast, gdzie z Ciebie się natrząsają, zapomniałem o Twej obecności w zimnych świętokradzkich sercach i w mym własnym sercu, obarczonym grzechami, tak przed, jak po przyjęciu Twego Najświętszego Sakramentu.
Eucharystyczne Serce Zbawiciela mego, Wonności mej pierwszej Komunii św. i dni onych, kiedym Ci wiernie służył, Tobie na nowo się poświęcam; wróćże i Ty do mnie, przyciągnij mię znowu do Siebie. Wybacz mi jeszcze raz; z miłości ku Tobie chcę za wszystko zadosyć uczynić.
Święty Michale, najprzewielebniejszy Archaniele, i Ty, umiłowany uczniu Pański, święty Janie, przedłóżcie Jezusowi najpokorniejsze me zadosyć uczynienie i bądźcie wy dla mnie miłosierni. Amen.

za: "Jezus Król Miłości"(1938r.)

[menu]

 

 

Poświęcenie się dzieci Najśw. Sercu P. Jezusa. (1918r.)

O Najświętsze Serce Jezusa, Serce najlepszego i najdobrotliwszego Ojca! — założyłeś tron swój w domu naszym, aby na zawsze pozostać z nami. Pierwsze wezwanie swoje zwracasz do nas, dzieci, nawołując: „Dopuśćcie dziatkom iść do mnie!“ Oto, Najświętsze Serce Jezusowe, klęczymy tu u stóp Twoich i przyrzekamy i, że chcemy odtąd żyć w posłuszeństwie skromności, podobnie, jak Ty, będąc dziecięciem, żyłeś w domku Nazaretańskim u rodziców swoich, abyśmy i my wzrastały, jak w latach, tak w pobożności i mądrości.
Najdobrotliwsze Serce Jezusa naszego! Ty chcesz też posiąść serca nasze, skoro powiadasz: ,,Dziecię, daj mi Serce swoje!“ Ty sam pragniesz mieszkać w sercach naszych — a my mamy przez miłość swoją pocieszać Ciebie w zamian za obojętność tylu ludzi, którzy nie chcą Ciebie znać i kochać.
Najsłodszy Jezu, Boski przyjacielu dzieci! przyjm serca nasze, uczyń je czystemi, uświęcaj je i uszczęśliwiaj. Przyjm też ciało i duszę naszą ze wszystkiemi ich władzami. Poświęcamy się Tobie całkowicie i na zawsze, Ty jodynie masz być naszym Panem i Królem. Wszystkie myśli, uczynki i cierpienia swoje poświęcamy Tobie, naszemu Ojcu i Królowi: wszystko dla Ciebie, Najświętsze Serce Jezusowe. Amen.

za: "Hołd Bogu od Narodu Polskiego" (1921r.)

[menu]

 

 

Modlitwa sieroty.

Otwórz Serce i przytul, o Jezu kochany
— Sierotę, co się ciśnie do Twej Boskiej Rany!
— Wysłuchaj moje prośby, nie gardź memi łzami...
— O Serce mego Boga, zmiłuj się nad nami.
Gdy mnie smutek uciska, niech mię wspiera wiara,
— Bo wielkich cierpień moich, przepełniona miara!
— Gnębi mię srogi ucisk, gnębią mię zgryzoty...
— Nie wypuszczaj z opieki nieszczęsnej sieroty !
O Serce, coś spełniając kielich gorzkiej męki
— Wyglądało w Ogrójcu wsparcia »Świętej ręki
— Przez pociechę Anioła, co przyszła dla Ciebie...
— Serce ciężko zbolałe — wesprzyj mię w potrzebie.
Przez koronę cierniową okrutnie wtłoczoną,
— Przez Krew Twą ran tysiącem z Ciebie wytłoczoną;
— Wysłuchaj moje prośby, nie gardź memi łzami...
— O Serce poranione — zmiłuj się nad nami.
Podjęłoś srogą mękę dla Ojca w ofierze,
- Umarłoś opuszczone kochając nas szczerze
- Dałoś Krew Twą wysączyć dla nas do ostatka
— Daj — niech cierpię cierpliwie — jak Bolesna Matka.
Serce — Najczulsze Serce! — Najsłodsze schronienie
— Ty samo łzy me liczysz, Ty słyszysz westchnienie
— Ty jedno wiesz, co boleść — i Ty wiesz co znaczy
— Krzyż wewnątrz, zewnątrz ucisk i żywot tułaczy!
Nikt taką, jak Ty Serce, nie gorzał miłością
— Nikomu nie spłacono równą niewdzięcznością:
— Żyłoś w nędzy i wzgardzie — i w chwili skonania
— Krzyż Ci nagotowano i naigrawania !
O Jezu! daję nogi, daję moje ręce
— Przybij je z Tobą — z Tobą daj mi wytrwać w męce,
— Bo ja wiem, że przez ciernie i krzyż, dobry Panie,
— Przejść trzeba, aby mieszkać w Twej Najsłodszej Ranie.
Serce! coś powstrzymało wszystkie Twoje jęki,
— Kiedy się kat dobywał gwoździem do Twej ręki
— Ty, coś w tej niewymownej milczało katuszy,
- Nie dozwalaj narzekać mojej biednej duszy.
O Serce! Mego Króla w cierniowej koronie
— Przytul, przytul me serce, które we łzach tonie;
— Bo ono odtąd Twoim chce się zdobić wieńcem
— Bo Tyś mu Ojcem, Matką — bratem, oblubieńcem.
Dusza ma pocałunkiem przykuta do Ciebie
— Szuka jedynej ulgi w tem rozkosznem Niebie,
— Pocałunkiem swą boleść w Twą Ranę przelewa,
— Tu swą miłość przybija i tu się spodziewa
Trzymaj mię, Boskie Serce — obroń przed strzałą wroga!
— Zrób me serce na wzór Twój — na wzór Serca Boga
— A przez Krew Twą, Krzyż — wieniec, co Cię raniąc gniecie
— Bolejącej Twej Matce oddaj mię za dziecię!
Ach! odtąd mem jestestwem całem żyjąc w Tobie,
— Stąpać będę po ziemi jak po martwym grobie
— Cierpiąc — milcząc kochając w cierniowej koronie...
— Serce! króluj w mem sercu na krzyżowym Tronie!

za: Chwała Boża (1884r.)

[menu]

 

 

 

 

 

Osobiste poświęcenie się Kapłana Boskiemu Sercu Zbawiciela (1948r.)

Panie Jezu. Zbawicielu mój najdroższy, Arcykapłanie na wieki! Tyś mię raczył wezwać do uczestnictwa w Twej godności i władzy kapłańskiej i zaliczyć między przyjaciół swoich. Dziś, kiedy w r. 1948 niezliczone rzesze moich rodaków poświęcają się uroczyście, każdy z osobna, Boskiemu Sercu Twojemu — przychodzę i ja do Ciebie. Panie mój, by wraz z nimi sercem wdzięcznym ponownie Ci się oddać i poświęcić. Tobie więc. Arcykapłańskie Serce Jezusa, ja N. N. Twój kapłan niegodny, z pełną świadomością poświęcam duszę moją i ciało, wszystkie siły i zdolności i całe życie moje. Od dawna już do Ciebie należę, ale odtąd postanawiam mocno, być o wiele gorliwszym sługą Twoim i gorętszym miłośnikiem Najśw. Serca Twojego. Chcę Ci, o Jezu, miłością płacić za miłość, a zdwojoną wiernością wynagradzać za krzywdy, których tyle doznajesz od niewdzięcznego świata.

Uczyń mię, o Jezu, błagam Cię o to usilnie, zdatnym pracownikiem w winnicy Twojej, pełnym ducha pobożności i apostolskiej gorliwości, zasobnym w męstwo, gdy idzie o chwałę Twoją, a w pokorę i cichość, gdy idzie o mnie samego. Spraw, Najśw. Serce Pasterza mojego, bym należał do grona kapłanów Twoich, którzy żarliwą modlitwą, ofiarnością i bezinteresownością, a zwłaszcza pracą apostolską przyczynili się wybitnie do tego, że Naród Polski w całości swej trwa przy świętej Wierze Katolickiej; nie poprzestają jednakowoż na tym, ale dążą usilnie, by Naród nasz według zasad tejże Wiary coraz doskonalej kształtował całe życie swoje tak, iżby jako naród katolicki mógł się stać radością Serca Twojego i wzorem dla innych narodów.

„Przyszedłem ogień puścić...“. O Najśw. Serce Jezusa, rozpalaj ustawicznie w sercu moim wielki ogień miłości ku Tobie i ku duszom, któreś Przenajdroższą Krwią Swoją odkupił. Spraw, bym dla ich zbawienia i uświęcenia nie oszczędzał siebie. Proszę Cię o te same dary dla moich współbraci-kapłanów. Odnawiaj serca nasze ogniem Serca Twojego. byśmy nie tylko sami gorąco .Cię ukochali, ale byśmy za tych. co Cię nie znają i znieważają, umieli Ci wynagradzać miłością zdwojoną, owszem dziesięciokrotną. Niech się na mnie i na nich spełniają obficie najłaskawsze obietnice Serca Twojego!

„Najśw. Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!"

 

 

Czemu, o Jezu? (1905r.)

Czemuż, o Jezu, choć serce wzdycha,
Tobie żyć tylko i bić nie może?
Czemuż nie mogę, drżąca a cicha
Zatonąć w Sercu Twojem, o Boże?!
Czemu mą duszą jeszcze ból targa,
Gdy mi krzyż twardy barki uciska?
Czemu z ust rwie się dziecięca skarga,
Że wichry huczą, że krew z ran tryska?...
Czemu to właśnie, kiedy bym chciała
Do stóp Twych przywrzeć usta gorące,
Jam jakaś zimna — i tak niestała,
Jak gnany wiatrem motyl na łące?...
Czemu, gdy myślę, żem blisko Ciebie,
Serce mi bije, jak dzwon na trwogę?
Czemu żyć z myślą tylko o niebie
I Twej miłości Bożej, nie mogę?-
Czemu, o Jezu?!,..

za: "Najświętsza Panna i nowy szkaplerz" (1905r.)

[menu]

 

 

 

Wzywanie Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Miłości Serca Jezusa, zapal moje serce!
Upodobanie Serca Jezusa, przeniknij moje serce!
Siło Serca Jezusa, wspieraj moje serce!
Miłosierdzie Serca Jezusa, przebacz memu sercu!
Cierpliwości Serca Jezusa, nie daj się przemóc memu sercu!
Królestwo Serca Jezusa — bądź w moim sercu!
Nauko Boska Serca Jezusa, pouczaj moje serce!
Wolo najświętsza Serca Jezusa, rozrządzaj moim sercem!
Gorliwości Serca Jezusa, straw moje serce!
Dziewico Niepokalana, módl się za mną do Serca Jezusa mego!

Trójco Najchwalebniejsza, dziękuję Ci za wszystkie łaski, którymi obdarzyłaś świętą Małgorzatę Marię i za jej przyczyną błagam Cię o łaski, które przez to nabożeństwo wyjednać sobie pragnę, a szczególniej łaskę odnoszącą się do wielkiej obietnicy Twego Najśw. Serca, że umierać będę w łasce Bożej, opatrzony(a) Sakramentami świętymi.
Pozwól, Ojcze Przedwieczny, abyśmy Ci złożyli w ofierze Serce Najdroższe Jezusa Chrystusa, najmilszego Syna Twego tak, jak On sam Tobie w ofierze się oddaje.

Przyjmij tę Boską ofiarę tak doskonałą z wszystkimi jej zasługami za mnie nędznego(ą), jako też święte pragnienia, uczucia i akty tego Najświętszego Serca. Moje to jest wszystko, skoro za mnie umierał i ponieważ nie chcę odtąd mieć innych pragnień i uczuć, nad Jego własne. Przyjmij je na zadośćuczynienie za grzechy moje i jako dziękczynienie za wszystkie dobrodziejstwa Twoje, abym przez ich zasługę otrzymał(a) potrzebne mi łaski, a szczególniej łaskę wytrwania w dobrym do końca. Przyjmij je jako tyleż aktów miłości i uwielbienia, które składam Twemu Boskiemu Majestatowi, gdyż tylko przez Serce Jezusa godnie chwalony być możesz.

Ojcze Przedwieczny, Jezus Chrystus, Syn Twój najmilszy, którego słowa nie zawodzą, powiedział: że o cokolwiek w Imię Jego prosić Cię będziemy, otrzymamy. Powtarzam dziś tę Jego Boską przysięgę na uproszenie tej łaski (wymień), a powtarzam nie już ustami moimi ale wołaniem otwartych Ran Jego, z których płyną Krwi Przenajdroższej strumienie, a przede wszystkim Rany Najsłodszego Serca! Ojcze Przedwieczny, nie może być, abyś prośby tej nie wysłuchał! Amen.

za: Brewiarzyk Najświętszego Serca Pana Jezusa (1938r.)

[menu]

 

 

 

Akty błagalne do Najświętszego Serca Jezusowego o uzdrowienie chorego.

O Serce Jezusa! którego rozkoszą jest mieszkać z synami ludzkimi i napełniać ich swymi dobrodziejstwy, zlituj się nad nami, wysłuchaj modlitwy nasze.
O Serce Jezusa! pociecho nasza w boleściach, lekarstwo w chorobach, wsparcie we wszystkich nędzach, zlituj się nad nami, wysłuchaj modlitwy nasze.
O najczulsze Serce Jezusa! z miłości i politowania wspierając cudownie ubogich gospodarzy w Kanie Galilejskiej, zlituj się nad nami, wspomóż i uzdrów osobę, którą Ci polecamy.
O najczulsze Serce Jezusa! wzruszone miłosnym politowaniem, wskrzeszające syna ubogiej wdowy z Naim, zlituj się. wspomóż i uzdrów osobę, którą Ci polecamy.
O Serce Jezusa! z miłością i dobrocią wracające życie córce książęcia synagogi, zlituj się. wspomóż i uzdrów osobę, którą Ci polecamy.
O Jezu! który z Ojcowską dobrocią nakarmiłeś na puszczy pięć tysięcy ludzi, aby z głodu w drodze nie ustali zlituj się, wspomóż i uzdrów osobę, którą Ci polecamy.
O Jezu! któryś okazał wszechmocność i dobroć najsłodszego Serca Twego lecząc wszystkie choroby, wspierając wszystkie nędze ludzkie, zlituj się, wspomóż i uzdrów osobę, którą Ci polecamy.
O Serce Jezusa! któremu była dana wszelka władza na niebie i na ziemi zlituj się, wspomóż i uzdrów osobę, którą Ci polecamy.
O najsłodsze Serce Jezusa! wiemy, że nie chcesz nas karać, ale miłosiernie przebaczyć i uwolnić nas od boleści, które nas ścisnęły, zlituj się nad nami, wspomóż i uzdrów osobę, którą Ci polecamy.
O Serce Jezusa! ze wszystkich serc najczulsze! zlituj się, wspomóż i uzdrów osobę, którą Ci polecamy.
Przez Twoje bolesne konanie w ogrodzie Oliwnym, wysłuchaj nas o Boskie Serce Jezusa!
Przez przebodzenie włócznią na krzyżu, wysłuchaj nas o Boskie Serce Jezusa!
Przez Twoją dobroć i przez miłosierdzie Twoje nieskończone, wysłuchaj nas o Boskie Serce Jezusa!

Modlitwa.

Nie odmawiaj nam, o najsłodsze Serce Jezusa! nie odmawiaj nam łaski, o którą Cię błagamy. Nie odstąpimy od Ciebie, dopóki nie usłyszymy tych słów słodkich: „Jestem zbawieniem Twoim; chcę Cię uzdrowić". Jakże mógłbyś odrzucić błaganie nasze o Jezu? Ty! który rozdajesz łaski Twoje wszystkim proszącym, jakżebyś nas nie wysłuchał, gdy litościwe Serce Twoje tak łatwo się wzrusza na jęk boleści naszej.

O Mario, najczulsza Matko Jezusa, o Matko nasza! przez najlitościwsze Serce Twoje prosimy Cię. przemów za nami do Jezusa Twego Syna, a przyczyną Twoją otrzymaj nam łaskę, o którą najpokorniej błagamy: O Serce Maryi wspomóż nas.
O Serce Jezusa wysłuchaj nas! Amen.

za: Akty błagalne do Najświętszego Serca Jezusowego o uzdrowienie chorego. (1931r.)

[menu]

 

 

 

Publiczne przebłaganie Najśw. Serca Pana Jezusa.

 

(Część I. odmawiana)

Najświętsze Serce Jezusa! W najgłębszej pokorze upadamy przed Tobą, oddajemy się Tobie w ofierze i uroczyste czynimy postanowienie, że powiększeniem winnej Tobie czci i miłości wynagrodzić chcemy wszystkie zniewagi przez ludzi Tobie wyrządzone.

Kapłan: Im więcej świat prześladuje świętą wiarę katolicką —
Ludzie: Tym więcej my tej wiary trzymać się będziemy, o Najsłodsze Serce Jezusa!
Kapłan: Im śmielej niedowiarstwo z serc ludzkich wykorzenia nadzieję szczęśliwości wiecznej —
Ludzie: Tym mocniej my ufać będziemy w Tobie, o Serce Jezusa !
Kapłan: Im więcej zatwardziały świat sprzeciwia się Twej miłości —
Ludzie: Tym więcej my kochać będziemy Ciebie, o Serce Jezusa miłości najgodniejsze !
Kapłan: Im haniebniej bezbożność Bóstwo Twoje poniewiera —
Ludzie: Tym otwarciej my Je wielbić będziemy o Boskie Serce Jezusa!

Kapłan: Im zuchwałej świat przykazania Twoje przestępuje —
Ludzie: Tym sumienniej my je zachowywać obiecujemy, o Najświętsze Serce Jezusa!
Kapłan: Im lekkomyślniej ludzie gardzą św. Sakramentami —
Ludzie: Tym pobożniej i częściej my do nich przystępować będziemy, o Najsłodsze Serce Jezusa!
Kapłan: Im złośliwiej piekło pychą i cielesnością dusze nieśmiertelne zatruwa —
Ludzie: Tym pilniej my w pokorze i czystości służyć Ci chcemy, o znieważone Serce Jezusa!
Kapłan: Im bardziej świat prześladuje Kościół Twój święty —
Ludzie: Tym ochotniej i mężniej my bronić go chcemy, o cierpieniem ukoronowane Serce Jezusa!
Kapłan: Im zdradliwiej nieprzyjaciel dręczy i prześladuje Namiestnika Twego, Ojca świętego —
Ludzie: Tym wierniej my do niego należeć chcemy i za niego modlić się będziemy, o zranione Serce Jezusa!
Kapłan: O Serce Jezusa, Koga i Zbawiciela naszego, udaruj nas Twymi wielkimi łaskami, abyśmy mogli się stać godnymi sługami Twymi tu na ziemi, a koroną w wieczności! Amen.

 

(Część II. śpiewana).

Kapłan: Panie Jezu w Przenajświętszym Sakramencie utajony ! Wszelką oziębłość parafii naszej względem Ciebie, zapomnienie o Tobie tu między nami mieszkającym, opieszałość w odwiedzaniu Ciebie, szkaradną więc niewdzięczność naszą —
Mężczyźni: Przepuść Panie, przepuść ludowi twemu.
Niewiasty: A nie bądź na nas rozgniewany na wieki.
Kapłan: Wszystkie roztargnienia, obojętności, nieuszanowania, przeszkody w nabożeństwie, grzeszne myśli, mowy albo uczynki w tym tu kościele w obecności Twojej popełnione —
Mężczyźni: Przepuść Panie itd.
Niewiasty: A nie bądź itd.
Kapłan: Jeżeli kto kiedy w parafii naszej wstydząc się, zaniedbał oddać Ci powinnej czci publicznej i pokłonu należytego i tak zaparł się Ciebie —
Mężczyźni: Przepuść Panie itd.
Niewiasty! A nie bądź itd.
Kapłan: Jeżeli kto ustami bezbożnymi, albo umysłem szatańskim przez powątpiewanie lub niedowiarstwo bluźnić Tobie się poważył —
Mężczyźni: Przepuść Panie itd.
Niewiasty: A nie bądź itd.
Kapłan: Jeżeli kto kiedy zaniedbał należytego przygotowania się do Komunii św. albo zaniedbał dziękczynienia po niej —
Mężczyźni: Przepuść Panie itd.
Niewiasty: A nie bądź itd.
Kapłan: Jeżeli kto zaniedbał przystąpienia do Stołu Pańskiego w czasie Wielkanocnym —
Mężczyźni: Przepuść Panie itd.
Niewiasty: A nie bądź itd.
Kapłan: Jeżeli kto kiedy popełnił zbrodnię Judasza, przyjmując Cię w Komunii św. po świętokradzku do serca ciężkim grzechem skalanego —
Mężczyźni: Przepuść Panie itd.
Niewiasty: A nie bądź itd.
Kapłan: Wszystkie grzechy, zbrodnie i nieprawości przeciw Tobie popełnione, wszystkie wzgardy,urągania, szyderstwa i zelżywości Tobie w Tym Sakramencie gdzie bądź i kiedykolwiek wyrządzone -
Mężczyźni: Przepuść itd.
Niewiasty: Anie bądź itd.
Kapłan : O Jezu, o to błaga lud Twój zgromadzony —
Mężczyźni: Przepuść itd.
Niewiasty: Anie bądź itd.
Kapłan : Panie, wysłuchaj modlitwy nasze —
Ludzie : A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się :
O Serce Jezusa miłości najgodniejsze, na znak najserdeczniejszej wdzięczności i na zadośćuczynienie za niezliczone przewinienia oddajemy Ci serce nasze, i samych siebie zupełnie Tobie ofiarujemy, zarazem postanawiamy za łaską Twoją więcej Cię nie obrażać. Amen.

za: Publiczne przebłaganie Najśw. Serca Pana Jezusa. (1936r.)

[menu]

 

 

 

 

Publiczne przeproszenie Boskiego Serca Pana Jezusa.

Czci najgodniejsze Serce Jezusa, prawdziwie tu obecne! Serce najszlachetniejsze, najczystsze, najświętsze i najmilsze! oto nas masz przed Tobą grzeszników pokutujących, którzy przychodzą błagać o Twoją miłość, a wobec Niebios i ziemi złożyć Ci najpokorniejsze i najuroczystsze przeproszenie.

Boże i Zbawicielu najmiłościwszy! wiemy do jak strasznych i niezliczonych zniewag Sakramentu Twej Miłości piekło pobudza niewdzięcznych ludzi! Wszystka złość szatańska i ludzka wysila się przeciwko Tobie: zapomnienie, oziębłość, nieuszanowania, profanacye, świętokradztwa, zelżywość wszelkiego rodzaju, oto czego doznawałeś, i niestety! dziś jeszcze doznajesz w Przenajśw. Sakramencie.

My sami czy się tego nie dopuszczamy względem Ciebie? To nas właśnie sprowadza do Stóp Twoich, o Najmilszy Odkupicielu! to wyrywa z piersi naszych jęk żałosny i wołanie: „Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu te wszystkie zbrodnie! Tyś na krzyżu przebaczył zabójcom Twoim, przebaczże dziś świętokradcom znieważającym Twój Boski Sakrament. Posłuchaj, miłosierny Jezu, Twego Serca, a zapomnisz zbrodni naszych!

Serce Najśw. Jezusa! widzisz nas na klęczkach przed Tobą, zawstydzonych, płaczących, żałujących, czyż Cię nie wzruszy boleść nasza? Aby ją skuteczniejszą uczynić, czemuż nie możemy krwią naszą obmyć miejsc wszystkich, gdzie miłość Twoja tyle dziś jeszcze niewdzięczności doznaje?

Pójdźmy, Wy przynajmniej, Kapłani Najwyższego! przyjdź ludu Boży! płaczmy razem nad boleściami i ranami, które zadaliśmy Boskiemu Sercu Jezusa. Niech jęczenia i wołania nasze ku Niebu się podnoszą; ani przypuszczajmy żadnej pociechy dla tego, żo Boskie Serce Zbawiciela śmiertelnie zranione zostało przez tych, którzy najwięcej kochać Go powinni, a zbrodnie ich ponawiają się ciągle przeciwko Boskiej Eucharystii.

O niepojęta Serca Jezusowego dobroci! o niewytłumaczona złości serca ludzkiego! Trzebaż Ci było, najmiłościwszy Panie, zamknąć się w tym przedziwnym Sakramencie dla doznania od nas tak strasznego obejścia? Duchy Anielskie, które tu wielbicie Przenajśw. Serce Króla Waszego, pomnóżcie miłość Waszą ku Niemu i pozwólcie nam połączyć się z Wami. Starajmy się wspólnie nagradzać Mu zniewagi, jakie ponosi od tylu heretyków, tylu bezbożnych, od tylu chrześcijan oziębłych. Usiłujmy, ile to w naszej jest mocy, pracować nad tym, aby nikt już Jezusa nie znieważał w Tajemnicy Jego Miłości, aby świat cały złączył się dla otaczania Go chwałą, miłością, uwielbieniem dziękczynnym. Oby Niebo i ziemia zlały się razem w tym niewymownym śpiewie: „Chwała, błogosławieństwo, cześć i dziękczynienie Boskiemu Sercu Jezusa w Przenajśw. Sakramencie!“

To łaska, o którą błagamy Ciebie, o Najsłodsze Serce Jezusa! w imieniu wszystkich współbraci naszych obecnych i nieobecnych, z nami poświęconych czci Twojej!

Racz błogosławić postanowienia, które w obecności Twojej czynimy, aby nic nie zaniedbywać cokolwiek posłużyć może do coraz większej czci i miłości Twojej, zwłaszcza w tym Boskim Sakramencie, gdzie tak prawdziwie obecny jesteś, jak my zebrani u Stóp Twoich.

Przyjmij, o najsłodszy Jezu! te nasze błagania i prośby, i daj nam łaskę, żyć i umierać w Tobie i dla Ciebie samego. Amen.

za: Przewodnik duchowny dla seminarzystów (1897r.)

[menu]

 

 

Akt wynagradzający zniewagi wyrządzone Sercu Jezusowemu.

Serce Jezusa, czci najgodniejsza świątynio miłości Boga dla ludzi! zdołamyż dostatecznie ogrom niewdzięczności naszych względem Ciebie opłakać? O Boże! Tyś nas ukochał od wieków, stworzyłeś na Swój obraz; dlatego tylko dałeś nam istnienie, abyś mógł wylać na nas dobra, których źródłem jesteś i zadowolić się zupełnie czyniąc nas szczęśliwymi. A gdy człowiek stawszy się występnym wzgardził miłością Twoją, wtedy hojniejszy i miłosierniejszy jeszcze niż przedtem, ukazałeś się na ziemi jako najmilszy z synów ludzkich, przyjąłeś Serce podobne naszemu, by zmusić nasze serca do kochania Ciebie. Serce Boskie, serce rozpalone najżywszemi płomieńmi miłości, zebrałoś w samem Sobie wszystkie nasze boleści i nędzę! Serce nieskończenie święte, źródło najczystsze sprawiedliwości i niewinności, nosiłoś nieprawości świata, wyczerpnęłoś ich gorycz, przebitem zostałoś za nasze zbrodnie, a z krwią Swoją Przenajdroższą wylałoś na ziemię błogosławieństwa, co ją pocieszają, i łaski, co oczyszczają jej zmazy.

Nic nie zdołało powstrzymać zapału Twojej miłości, ani cierpienia i prace całego życia Twego; ani boleści i obelgi Twojego krzyża, ani nawet powtórna niewdzięczność, jaką ludzie wypłacają sie Tobie za tyle dobrodziejstw. Dopełniłeś miary cudownych dzieł Swoich, dając Siebie Samego za pokarm dzieciom ludzkim; a my za tyle miłości, oddaliśmy występki!
Nie poznaliśmy Cię, zapomnieli o Tobie, i nie przestajemy nowymi zniewagi dopełniać miary nieprawości naszych. Ludzie nie chcą Cię już kochać, niestety! nie chcą Cię znać nawet. Z dniem każdym prawo Twoje niszczeje i widzimy zacierające się nawet wspomnienie Imienia Twego. Świątynie Twoje są puste, Twoje Sakramenty zaniedbane, Religia Twoja nieznana. Chrześcijanie upojeni miłością zwodniczych rozkoszy i dóbr znikomych świata nie pamiętają o miłości Twojej, chyba tylko dla zasmucenia Serca Twego swoją obojętnością, lub dla znieważenia Onego swemi grzechami. O Boże mój! znajdujesz — li jeszcze serca wierne na ziemi? Pomiędzy tymi nawet, którzy Cię znają, czy można wiele takich naliczyć, coby Ci oddawali miłość za miłość? Co do nas, o których w miłosierdziu Swojem wspomnieć raczyłeś, jeśli nie kochamy Cię tyle, ile na to zasługuje dobroć Twoja, przynajmniej, Ty wiesz, iż pragniemy Cię kochać. Z wysokości tronu Swojego przedwiecznego wejrzyj łaskawym okiem na tę małą liczbę dusz wiernych, które boleść, wdzięczność i miłość do nóg Twoich jeszcze sprowadza.

Ach! i czemuż nie możemy ofiarą całkowitą z nas samych przywrócić Ci chwały, którą świat i piekło wydrzeć Ci usiłują! Tak, radzi byśmy obmyć własnymi łzami tyle zbrodni, co Boskie Twoje przeszywają Serce. O gdyby nam dano obmyć je we krwi własnej! — Lecz któż, o Panie! byłby zdolnym wynagrodzić zniewagi wyrządzone Twojej chwale; ktobyż mógł, jeśli nie Ty sam? Do Twego więc uciekamy się Serca błagając Cię za tych, którzy Cię nie znają.

O Serce najmiłosierniejsze! przebacz zaślepionym, lub jeśli potrzeba, abyś się pomściło, pomścij się. jako Twojej przystało chwale. Wypuść na nas, Panie, nie plagi gniewu Twojego, lecz pociski rozpalone Twojej miłości, — abyśmy, stawszy się podbojem tej miłości nieskończonej, byli wszyscy i zawsze uczniami i apostołami; spełniwszy zaś cnoty, jakie nam nakazujesz, abyśmy mogli kiedyś podzielić z Tobą szczęście, które nam przyobiecałeś. Amen.

za: Przewodnik w czci nieustannej Pana Jezusa w Przenjsw. Sakramencie Ołtarza (1866r.)

[menu]

 

 

 

Litania do samotnego Serca Pana Jezusa.

Kirye elejson, Chryste elejson, Kirye elejson!
Chryste usłysz nas Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże. zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa samotne, zmiłuj się nad nami.
S. J. w łonie Matki zamknione, zmiłuj się nad nami.
S. J. z Ojcem przedwiecznym rozmawiające, zmiłuj się nad nami.
S. J. miłujące skupienie, zmiłuj się nad nami.
S. J. skarbie samotności, zmiłuj się nad nami.
S. J. nad wybranymi czuwające, zmiłuj się nad nami.
S. J. oddalone od świata, zmiłuj się nad nami.
S. J. noce na modlitwie przepędzające, zmiłuj się nad nami.
S. J. zatopione w rozmyślaniu, zmiłuj się nad nami.
S. J. wielbiące Ojca w duchu i prawdzie, zmiłuj się nad nami.
S. J. wyższe nad pokusy, zmiłuj się nad nami.
S. J. wyniszczone miłością, zmiłuj się nad nami.
S. J. celo mistyczna, zmiłuj się nad nami.
S. J. rozkoszy serc samotnych, zmiłuj się nad nami.
S. J. do serca samotnego przemawiające, zmiłuj się nad nami.
S. J. użyźniające serca samotne, zmiłuj się nad nami.
S. J. sercom samotnym tajemnice Swoje objawiające, zmiłuj się nad nami.
S. J. siło serc samotnych, zmiłuj się nad nami.
S. J. Pewna ucieczko serca samotnego, zmiłuj się nad nami.
S. J. słodka ochłodo serc samotnych, zmiłuj się nad nami.
S. J. złączone z sercem samotnem, zmiłuj się nad nami.
S. J. w sercach samotnych spokojnie panujące, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kirye elejson, Chryste elejson, Kirye elejson.

W. Zaprowadzą ją na samotność
O. I mówić będę do serca jej.

Módlmy się.

O Najsłodszy Jezu! tak bardzo miłujący samotność, zrodź onej zamiłowanie i w sercach naszych, abyśmy oddaleni od gwaru i wrzawy świata mogli posłyszeć głos Twój, oraz przemówić do Ciebie głosem serca, mową miłości. Amen.

za: Przewodnik w czci nieustannej Pana Jezusa w Przenjsw. Sakramencie Ołtarza (1866r.)

[menu]

 

 

Przeproszenie uroczyste Najśw. Serca Jezusa, ułożone przez O. Crotset’a T.J.

Jezu najczcigodniejszy i najsłodszy pełen zawsze miłości ku nam, zawsze czuły na nasze nędze, zawsze pragnący udzielić nam swych skarbów i oddać nam samego siebie! Jezu, Zbawco mój i Boże, któryś przez nadmiar najgorętszej i najcudowniejszej miłości stał się całopaleniem w czcigodnej Eucharystii, w której ofiarujesz się za nas milion razy dnia każdego, jakież powinny być uczucia twoje w tym stanie, gdy za wszystko to nie znajdujesz w sercu większości ludzi jeno nieczułość, zapomnienie, niewdzięczność i wzgardę?

Czy nie dosyć było o Zbawicielu mój, żeś obrał dla naszego zbawienia drogę najtwardszą, lubo mogłeś nam dowieść miłości nadmiernej daleko mniejszym zachodem? Czy nie dosyć było poddać się raz jeden srogiemu konaniu i śmiertelnemu przygnębieniu, jakie Ci sprawił straszny widok naszych grzechów, których brzemię wziąłeś na siebie? Czemu zechciałeś jeszcze wystawiać się codziennie na wszelkie niegodziwości, do jakich zdolna jest najczarniejsza złość ludzka i szatańska? Ach, mój Boże i najukochańszy Zbawicielu, jakież były uczucia twego świętego Serca na widok wszystkich tych niewdzięczności i grzechów? W jakiem morzu goryczy musiało tyle świętokradztw i zniewag zanurzyć twe Serce?

Wzruszony głębokim żalem z powodu wszystkich tych niegodziwości, rzucam się w proch i unicestwiam przed Tobą, Panie, by Cię przeprosić w obliczu nieba i ziemi za wszystkie nieuszanowania i obelgi, których doznałeś na naszych ołtarzach od chwili ustanowienia tego czcigodnego Sakramentu. Sercem upokorzonym i złamanym boleścią błagam Cię po tysiąc razy o przebaczenie tych niegodziwości. Czemuż nie mogę, o Boże mój, skropić swymi łzami i zmyć swą krwią wszystkich miejsc, gdzie Serce twe Najświętsze tak strasznie znieważono, a dowody twej boskiej miłości przyjęto z takiem niesłychanym lekceważeniem! Czemu nie mogę jakimś nowym rodzajem hołdu, upokorzenia i unicestwienia się, uczynić zadość za tyle świętokradztw i zbezczeszczeń. Czemu nie mogę być na chwilę panem serca wszystkich ludzi, by wynagrodzić w jakiś sposób ofiarą tych serc zapomnienie i nieczułość tych wszystkich, którzy nie chcieli poznać Ciebie lub poznawszy umiłowali tak mało!
Atoli, najsłodszy Zbawco, co bardziej jeszcze okrywa mię wstydem, co wyrywa mi z piersi głębsze westchnienia, to to, że sam należałem do liczby tych niewdzięcznych. Boże, który patrzysz w głąb mego serca, Ty wiesz, jak bardzo boleję nad swą niewdzięcznością i jak wielce się smucę, gdy widzę takie niegodne obchodzenie się z Tobą. Wiesz, żem gotów wszystko wycierpieć i wszystko uczynić, by zmyć te winy. Oto więc, Panie, ścielę się do stóp twoich z sercem ściśniętym boleścią, w pokornym pokłonie, gotów przyjąć z twej ręki, czegokolwiek zechcesz zażądać ode mnie. Chłoszcz, Panie, chłoszcz, będę błogosławił i całował stokroć rękę, która wymierzy mi tak sprawiedliwą karę. Czemu nie jestem ofiarą zdolną naprawić tyle krzywd? Byłbym aż nadto szczęśliwy, gdybym zdołał wszelkiego rodzaju katuszami wynagrodzić Ci za tyle wzgardy i tyle bezbożności! Jeśli nie zasługuję na taką łaskę, racz przyjąć przynajmniej szczere jej pragnienie.

Przyjmij, Ojcze przedwieczny, ten akt zadośćuczynienia w łączności z owym, który Najśw. Serce złożyło Ci na Kalwarii i który złożyła Ci również Marja u stóp krzyża swego Syna. A wzruszony modlitwą, którą zanosi do Ciebie jego Serce, przebacz mi wszystkie niegodziwości i nieuszanowania, których się dopuściłem. Potęgą swej łaski uczyń skuteczną moją wolę i moje postanowienie nie zaniedbywania niczego, by kochać gorąco i czcić wszelkimi sposobami swego Pana, Zbawcę i Sędziego.
Wierzę, że On jest rzeczywiście obecny w czcigodnej Eucharystii i chcę okazywać odtąd tę wiarę pełnem uszanowania zachowaniem się w jej obecności i pilnym jej odwiedzaniem. A ponieważ obowiązałem się czcić szczególniej jego Najśw. Serce, chcę też w tern Sercu spędzić resztę swego życia. Użycz mi łaski, o którą błagam, bym w tymże Sercu oddał ostatnie tchnienie w godzinę śmierci. Amen.

za: "Nabożeństwo do Najśw Serca Jezusa w praktyce i w teorii" (1933r.)

[menu]

 

 

 

 

 

 

 

Akt Intronizacji Najśw. Serca Jezusa.

Wielkie święto domowe. Rodzina zebrana
Przed Twego Jezu Serca łaskawym obrazem
Oddaje się w opiekę swego Króla—Pana:
Pragnie, byś dla niej w życiu został Drogowskazem.

Węzeł krwi ją zespolił. Lecz od krwi mocniejsza
Złączyła ją na zawsze Twoja święta wiara:
Ona rodzinnych krzyżów ciężary pomniejsza,
Przez nią staje się słodką nam każda ofiara!

Ona utrwala miłość dozgonną w małżeństwie,
Rodziców ze swą dziatwą najściślej jednoczy,
Ona buduje zgodę wzajemną w rodzeństwie
I roznieca do pracy pęd i zmysł ochoczy!

Ojciec imieniem wszystkich akt święty wygłasza:
Króluj nam Jezu Chryste w tein rodzinnym kole!
Niech łaska Twa codzienne nasze sprawy zrasza,
Byśmy wszyscy spełnili Świętą Twoją wolę!

O bądź spokojna cała pobożna rodzino,
Serce Jezusa pewno nie sprawi zawodu!
Przez Nie błogosławieństwa Boże na cię spłyną,
Będziesz pociechą Boga i chlubą narodu!

za: Chwała Najświętszemu Sercu Jezusowemu  x.Mateusz Jeż (1935r.)

[menu]

 

Akt poświęcenia się rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

 

[menu]

 

Kwadrans poświęcony Boskiemu Sercu Pana Jezusa

Wszystkim członkom Apostolstwa Najśw. Serca Ojciec św. Pius IX. dozwolił, jeśli ofiarują kwadrans modlitwy przed Najśw. Sakramentem dla przebłagania Boskiego Majestatu za grzechy świata, następujące odpusty zupełne: 1) Raz w miesiąc odprawiając tę modlitwę w dzień, który przypadł losem lub dobrowolnie jest wybrany; 2) W Wielki Czwartek; 3) W godzinę śmierci.

Sposób odmawiania tej modlitwy może być następujący, lub natchnieniu własnej pobożności zostawiony.

I. Boskie Serce Jezusa, Serce prawdziwie ludzkie. Jezu mój! dziękujemy Ci za to niezmierne uniżenie Twoje, że Serce prawdziwie ludzkie przyjąć raczyłeś; Serce, w którym jest Ciało z naszego ciała, Krew z naszej krwi wzięta, które ma jednaką z naszym sercem naturę i przymioty, abyś tym sposobem łatwiej miłość naszą pozyskał. Przebacz nam oziębłość i niewdzięczność naszą! Pragniemy potargać wszystkie więzy, które trzymają serca nasze do ziemskich rzeczy przykrępowane. Zapalże w nas o Panie, ogień Twej miłości!
Boskie Serce Jezusa! proszę najgoręcej, Spraw, niech Cię kocham — kocham coraz więcej!
Serce Najsłodsze Jezusa! pomnóż w nas wiarę, umocnij nadzieję, rozżarz miłość prawdziwą, abyśmy coraz zupełniej, coraz doskonalej Tobie oddani byli teraz i na wieki. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi św., jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.

II. Boskie Serce Jezusa koroną cierniową zranione. Jezu mój! dzięki Ci składamy za niewymowne boleści, które jakby ostre ciernie ranią Twe najniewinniejsze Serce; boleść jakiej doznajesz, gdy niewinne dusze zgorszeniem i namowami są Tobie przez bezbożników wydarte; boleść nad pokutującymi, których złe skłonności do nowych w grzechy upadków nieustannie kuszą; boleść nad grzesznikami, którzy okrutnym sztyletem zbrodni swoich ciągle Cię wskroś przeszywają! O, zmiłuj się nad nędzą naszą! Utrzymuj niewinnych w czystości serca, wspieraj pokutujących, by na drodze sprawiedliwości wytrwali, nawróć biednych grzeszników, za których Krew przelać raczyłeś i zapal w nas wszystkich ogień Twej Boskiej miłości.
Boskie Serce Jezusa! proszę najgoręcej, Spraw, niech Cię kocham — kocham coraz więcej!
Serce Najsłodsze Jezusa! pomnóż w nas wiarę, umocnij nadzieję, rozżarz miłość prawdziwą, abyśmy coraz zupełniej, coraz doskonalej Tobie oddani byli teraz i na wieki. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i t. d. (jak wyżej).

III. W Boskiem Sercu Jezusa Rana zawsze otwarta. Jezu mój! dzięki Ci składamy za tę wielką Ranę, która otworzyła Boskie Serce Twoje i za wszystkie łaski, które nieustannie stamtąd na nas wylewać raczysz. Z tej to rany płynie woda Żywota, która nas oczyszcza, Krew Przebłagania, która zalewa grzechy nasze, moc i siła do cierpień, światło i męstwo do pełnienia cnoty, odwaga do walki przeciwko grzechowi, pociecha i pomoc w każdej potrzebie, a nareszcie łaska wytrwania w dobrem aż do śmierci. Daj nam, o Jezu! wszystkie te łaski, napełnij serca nasze wdzięcznością i zależnością zupełną od Boskiego Serca Twego i zapal w nas wszystkich ogień Twej Boskiej miłości!
Boskie Serce Jezusa! proszę najgoręcej, Spraw, niech Cię kochani — kocham coraz więcej!
Serce Najsłodsze Jezusa! pomnóż w nas wiarę, umocnij nadzieję, rozżarz miłość prawdziwą, abyśmy coraz zupełniej, coraz doskonałej Tobie oddani byli teraz i na wieki. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i t. d. (jak wyżej).

IV. W Boskiem Sercu Jezusa Krzyż utkwiony. O Jezu mój! dzięki Ci składam za tę ofiarę nieskończonej ceny, którą dla nas biednych grzeszników na krzyżu złożyłeś: za ofiarę Twego Wcielenia, za ofiarę wielkiego ubóstwa, za ofiarę najgłębszych upokorzeń, za ofiarę Twej chwały, Twojej Krwi Przenajdroższej, Twego życia, Twego Człowieczeństwa i Bóstwa, za codzienną ofiarę Mszy św., za te wszystkie ofiary, których ołtarzem jest własne Boskie Serce Twoje! Nie pozwalajże Panie, aby takie ofiary dla nas daremnymi były i zapal w nas wszystkich ogień Twej Boskiej miłości.
Boskie Serce Jezusa! proszę najgoręcej, Spraw, niech Cię kocham — kocham coraz więcej!
Serce Najsłodsze Jezusa! pomnóż w nas wiarę, umocnij nadzieję, rozżarz miłość prawdziwą, abyśmy coraz zupełniej, coraz doskonalej Tobie oddani byli teraz i na wieki. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i t. d. (jak wyżej).

V. Boskie Serce Jezusa w ognistych płomieniach. Jezu mój, dzięki Ci składam za tę miłość nieskończoną, jaką nas od wieków ukochać raczyłeś. Z miłości dla nas stałeś się Dzieciątkiem, a myśmy Ciebie nie ukochali! Z miłości dla nas przybrałeś postać dobrego Pasterza, a myśmy Ciebie nie ukochali! Z miłości dla nas dałeś się umęczyć i śmierć poniosłeś na krzyżu, a myśmy Ciebie nie ukochali. Z miłości dla nas ukryłeś się w postaci chleba chcąc zostać naszym pokarmem, a my jeszcze nie ukochaliśmy Ciebie! A teraz nareszcie Boskie Serce Swoje coraz miłośniej odsłaniasz przed nami, jako ostateczny środek dla pozyskania wzajemności naszej, czyżbyśmy jeszcze kochać Cię nie mieli?... O zapalże już, zapal w nas wszystkich ogień Twej Boskiej miłości!
Boskie Serce Jezusa I proszę najgoręcej, Spraw, niech Cię kocham — kocham coraz więcej!
Serce Najsłodsze Jezusa! pomnóż w nas wiarę,, umocnij nadzieję, rozżarz miłość prawdziwą, abyśmy coraz zupełniej, coraz doskonalej Tobie oddani byli teraz i na wieki. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i t. d. (jak wyżej).

VI. Boskie Serce Jezusa czuwające nad Kościołem. Jezu mój! dzięki Ci składamy, że przyrzekłeś zawsze osłaniać strażą Twoją święty katolicki Kościół! Ogień, który w Tobie płonie, jest ogniem miłości dla wszystkich, którzy Cię wielbią, lecz także ogniem sprawiedliwości dla wszystkich, którzy są 'Twymi i Kościoła Twego wrogami... Spojrzyj o Panie, ilu nieprzyjaciół, ile niebezpieczeństw z każdej nam strony zagraża! Grzechami naszymi zasłużyliśmy na karanie Twoje, ale teraz żałujemy występków naszych. Pragniemy za łaską Twoją z naszych serc, z naszych rodzin, z naszych domów, miast, wiosek grzech wygnać zupełnie. Pragniemy na głos zdradliwy nieprzyjaciół Wiary i Kościoła żadnego nie dawać posłuchu. Pragniemy w mocnej wierze, w spełnianiu powinności naszych i w zupełnym oddaniu się Tobie, należeć wiecznie do Ciebie. O zapal w nas wszystkich ogień Twej Boskiej miłości.
Boskie Serce Jezusa! proszę najgoręcej, Spraw, niech Cię kocham — kocham coraz więcej!
Serce Najsłodsze Jezusa! pomnóż w nas wiarę, umocnij nadzieję, rozżarz miłość prawdziwą, abyśmy coraz zupełniej, coraz doskonalej Tobie oddani byli teraz i na wieki. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i t. d. (jak wyżej).

VII. Niepokalane Serce Marji. Jezu mój! dzięki Ci składamy, że z Twoim Boskiem Sercem dałeś nam także Niepokalane Serce Marji, Twej Matki najbłogosławieńszej. Co my niegodni od Ciebie otrzymać nie możemy, tego nam użycz, o Panie, przez wstawienie sic; do najczystszego Serca Twojej i naszej Matki najukochańszej, przez które z ufnością błagamy Cię o wszystko i o to szczególnie, abyś w nas zapalił ogień Twej Boskiej miłości, a zarazem miłość i prawdziwą pobożność ku Niepokalanemu Sercu tej Matki Najświętszej. Boskie Serce Jezusa! spraw, byśmy Ciebie i Twoją Matkę Niepokalaną coraz więcej a więcej kochali.
Boskie Serce Jezusa! proszę najgoręcej, spraw niech Cię kocham, kocham coraz więcej!
Serce Najsłodsze Jezusa! pomnóż w nas wiarę, umocnij nadzieję, rozżarz miłość prawdziwą, abyśmy coraz zupełniej, coraz doskonalej Tobie oddani byli teraz i na wieki. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i t. d. (jak wyżej).

za: Brewiarzyk Tercyjarski (1928r.)

[menu]

 

 

 

 

Złota koronka Serca Jezusowego złożona z aktów strzelistych.

 

[menu]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.