Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

8 grudnia - Uroczystość Niepokalanej - ważny dzień -> ważne daty

"Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!" (Łk 1, 26-38).

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (Conceptionis Immaculatae Beatae Mariae Virginis), którą obchodzimy 8 grudnia, jest szczególnym dniem dla całego Kościoła (-> brewiarz.katolik.pl). Bóg wybrawszy od wieków Maryję na Matkę swojego Syna, zachował Ją od wszelkiej zmazy grzechu i obdarzył pełnią łaski. Dzięki temu Maryja stała się godnym przybytkiem Wcielonego Słowa. Maryja została napełniona łaską przez Boga (Łk 1, 28) i została odkupiona już w chwili poczęcia. Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ta prawda oznacza nie tylko, że Matka Zbawiciela była wolna od grzechu pierworodnego, ale też wyraża Jej szczególną bliskość z Bogiem, całkowite zawierzenie, wewnętrzną harmonię.

Tego dnia sercem jestem w Niepokalanowie.

Mszał Rzymski podaje na ten dzień następujące wprowadzenie: "Bóg, wybrawszy od wieków Maryję na Matkę swojego Syna, zachował Ją od wszelkiej zmazy grzechu i obdarzył pełnią łaski. Dzięki temu Maryja stała się godnym przybytkiem Wcielonego Słowa. Dziękując Bogu za wyjątkowy przywilej udzielony Maryi, wypraszamy sobie łaskę potrzebną do zwalczania grzechu". Ta myśl obecna jest szczególnie w kolekcie mszalnej i modlitwie nad darami, ale dobrze znamy ją z Godzinek, gdzie prosimy, aby Bóg pozwolił nam przyjść do Niego niepokalanymi, czyli bez grzechu. Słowem kluczem jest dziś "pełna łaski".

Błogosławiona Maryja, to znaczy szczęśliwa Maryja - pełna łaski. Tak sobie pomyślałem, czy nie można by powiedzieć, że jej szczęście ma źródło w tym, że jest przepełniona łaską? Jeśli dodatkowo założymy (co jest jak najbardziej uprawnione), że chodzi o wymiar relacyjny - czyli mieć łaskę to znaczy być w relacji z Bogiem - to widzimy w osobie Maryi tą, która jest szczęśliwa, bo źródłem jej szczęścia jest relacja względem Jezusa (Jego obecność). Zachowana od grzechu dzięki temu, że w jej życiu jest obecny Bóg. Dla mnie to wielkie wezwanie i światło na przeżywany czas adwentu. Bóg zawczasu przygotowuje człowieka, aby w ostateczności w nim (i z nim) być. Szczęście jest tam, gdzie jest Pan. W tym kontekście dźwięczą mi słowa papieża Franciszka z ostatniej adhortacji "radość Ewangelii napełnia serce oraz całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem". Maryja - szczęśliwa miedzy niewiastami - szczęśliwa pomiędzy tymi (pośród tych), którzy często nie widzą powodów, aby takimi się czuć. Przez spotkania z Jezusem mogę być szczęśliwy pomiędzy ludźmi. Życzę sobie i wam takiego doświadczenia - wtedy nasze otoczenie a przez to świat, będzie inny - radośniejszy, bo bardziej Jezusowy. I na koniec w kontekście tajemnicy Niepokalanego Poczęcia - anioł zapewnia również nas - "dla Boga nie ma nic niemożliwego!".

O roli Maryi pięknie opowiada prefacja: "Ty zachowałeś Najświętszą Maryję Pannę od zmazy grzechu pierworodnego i obdarzyłeś pełnią łaski, aby Ją przygotować na godną Matkę Twojego Syna. Ona jest wizerunkiem Kościoła, niepokalanej i jaśniejącej pięknością Oblubienicy Chrystusa. Maryja, najczystsza Dziewica, wydała na świat Syna, który jako Baranek bez skazy zgładził nasze grzechy. Wybrana ze wszystkich wyprasza łaskę Twojemu ludowi i jest dla niego wzorem świętości".

Tą samą myśl znajdujemy w kolekcie: "Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie † i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, * daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. " i w modlitwie nad darami: "Wszechmogący Boże, przyjmij zbawienną Ofiarę, którą Ci składamy w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, † wyznajemy, że Twoja uprzedzająca łaska zachowała Ją od wszelkiej zmazy, * przez Jej wstawiennictwo uwolnij nas od wszelkich grzechów".

Maryja Niepokalana przez swoją pokorę i zgodę na Boże plany stała się Matką Pana Jezusa, mając w ten sposób współudział w realizacji zbawczych planów Boga, ale także stała się Matką wspólnoty Kościoła, która wyrosła jako owoc Paschalnej Ofiary Chrystusa.

Zawsze 8 grudnia radujemy się medytując nad owocami odkupienia człowieka, rozważając je w świetle Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.  Niepokalana - cudownie zachowana od przekleństwa grzechu pierworodnego. Znak wskazujący na wszechmoc Boga, dla którego nie ma nic niemożliwego. Głębia tego dogmatu bazuje na świadomości, że Bóg nie zapomniał o człowieku.

 

 „Modlitwy kierowane do niej nie są daremne. Niewiasta wypowiadająca słowa «nich mi się stanie», która chętnie przyjęła zaproszenie Anioła, odpowiada również na nasze błagania, wsłuchuje się w nasze głosy, nawet te, które pozostają zamknięte w sercu, które nie mają siły, by się wydobyć, ale które Bóg zna lepiej niż my sami – podkreślił Papież. Słucha jako Matka. Maryja, jak każda dobra matka, broni nas w niebezpieczeństwach, troszczy się o nas, nawet wówczas, gdy pochłonięci własnymi sprawami, tracimy kierunek pielgrzymowania i narażamy na szwank nie tylko nasze zdrowie, ale i zbawienie. Maryja jest w tych sytuacjach, modli się za nas, modli się za tych, którzy się nie modlą. Modli się z nami. Dlaczego? Ponieważ ona jest naszą Matką.“ - Papież Franciszek, 24.03.2020 r.

 

 

Maryja prowadzi nas do zachwytu nad naszym pięknem

- zachowajmy pamięć o pierwotnej łasce - 

Oto nasze oryginalne piękno, którym należy się radować! Dziś Maryja, zadziwiona łaską, która uczyniła Ją piękną od pierwszej chwili życia, prowadzi nas do zachwytu nad naszym pięknem. Możemy to pojąć poprzez obraz: białą szatę Chrztu; przypomina nam ona, że pod skorupą zła, którym splamiliśmy się przez lata, jest w nas większe dobro niż wszelkie zło, które nam się przydarzyło. Usłyszmy oddźwięk tego, usłyszmy jak Bóg do nas mówi: «Synu, córko, miłuję cię i jestem z tobą zawsze, ty jesteś dla mnie ważny, twoje życie jest cenne». Takie jest przesłanie Boga dla nas. Kiedy sprawy nie układają się pomyślnie i popadamy w zniechęcenie, kiedy dopada nas przygnębienie i grozi nam poczucie bezużyteczności czy popełniamy błędy, pomyślmy o tym, o pierwotnej łasce. Bóg jest z nami, Bóg jest z nami od tego dnia.

– Maryja jest dla nas siostrą i matką w walce ze złem -

Ale w obliczu tego wszystkiego mamy dziś dobrą wiadomość: Maryja, jedyne ludzkie stworzenie w dziejach wolne od grzechu, jest z nami w walce, jest dla nas siostrą, a przede wszystkim naszą Matką. A my, którzy z trudem wybieramy dobro, możemy się jej powierzyć. Powierzając się, poświęcając się Matce Bożej, mówimy Jej: «Trzymaj mnie za rękę, Matko, prowadź mnie: z Tobą będę miał więcej siły w walce ze złem, z Tobą odkryję na nowo moje pierwotne piękno». Powierzajmy się Maryi dziś, powierzajmy się Maryi każdego dnia, powtarzając Jej: «Maryjo, Tobie powierzam moje życie, powierzam ci moją rodzinę, moją pracę, powierzam ci moje serce i moje zmagania. Tobie się poświęcam».“ - Papież Franciszek, 8.12.2022 r.

 

 

 

 

 

 

Modlitwa papieża Franciszka w Rzymie,
8 grudnia 2013 roku.

 

Dziewico Święta i Niepokalana,
do Ciebie, która jesteś dumą naszego ludu
i troskliwą opiekunką naszego miasta,
zwracamy się z ufnością i miłością.

Ty jesteś cała piękna, Maryjo!
Grzechu nie ma w Tobie.
Wzbudź w nas wszystkich
nowe pragnienie świętości:
niech w naszych słowach lśni blask prawdy,
niech w naszych dziełach
rozbrzmiewa pieśń miłości,
niech w naszym ciele i sercu
mieszkają przejrzystość i czystość,
niech w naszym życiu uobecni się całe piękno Ewangelii.

Ty jesteś cała piękna, Maryjo!
Słowo Boże w Tobie stało się ciałem.

Pomóż nam nieustannie słuchać z uwagą
głosu Pana;
niech wołanie ubogich nigdy nie spotka się
z naszą obojętnością,
cierpienie chorych i potrzebujących
niech nie ujdzie naszej uwagi,
niech nas poruszają
samotność ludzi starszych i bezbronność dzieci,
każde ludzkie życie niech będzie
przez nas wszystkich zawsze kochane
i otaczane czcią.

Ty jesteś cała piękna, Maryjo!
W Tobie jest pełna radość szczęśliwego życia
z Bogiem.

Spraw, byśmy nie zagubili znaczenia
naszej ziemskiej drogi:
łagodne światło wiary niech oświeca nasze dni,
pocieszająca moc nadziei niech kieruje
naszymi krokami,
rozgrzewający żar miłości
niech napełni nasze serce,
oczy nas wszystkich niech będą utkwione tam,
w Bogu, gdzie jest prawdziwa radość.

Ty jesteś cała piękna, Maryjo!
Posłuchaj naszej modlitwy, spełń nasze błagania:
niech będzie w nas piękno
miłosiernej miłości Boga w Jezusie,
niech to Boże piękno zbawi nas, nasze miasto,
cały świat.
Amen.

 

 [Modlitwy w dzień Niepokalanego Poczęcia ]

 

 

 

 

 

 

Dlaczego ten dzień jest wyjątkowy?

Po pierwsze 8 grudnia 1854 bullą "Ineffabilis Deus" papież bł. Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi. Maryja od momentu swojego poczęcia została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu pierworodnego. Ze względu na przyszłe zbawcze wydarzenie Zwiastowania, Pan Bóg uchronił Maryję przed grzesznością.

Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć. Tym samym kto by tej prawdzie zaprzeczał, sam wyłączyłby się ze społeczności Kościoła, stałby się odstępcą i winnym herezji. Maryja od momentu swojego poczęcia została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu pierworodnego. Stało się tak, chociaż jeszcze nie była wtedy Matką Boga. Bóg jednak, ze względu na przyszłe zbawcze wydarzenie Zwiastowania, uchronił Maryję przed grzesznością.” - bulla Ineffabilis Deus ogłoszona 8 grudnia 1854 r. w Bazylice św. Piotra w Rzymie, w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów.

 

Po drugie - 8 grudnia można też złożyć przyrzeczenia duchowej adopcji dziecka poczętego: http://www.duchowaadopcja.com.pl/.

 

Po trzecie przez "Godzinę Łaski" (-> adonai.pl, niedziela.pl). Warto wiedzieć, że Godzina łaski ma swoje źródło w nieuznanych przez Kościół katolickich objawieniach, jakie miała pielęgniarka Pierina Gilli. Więcej w artykule ks. Artura Stopki z 2017 r.: „Godzina łaski”: specjalne 60 minut Bożego miłosierdzia czy nadużycie?"oraz w filmiku ks. Rafała Jarosiewicza z 2021 r. na yt "https://www.youtube.com/watch?v=wZ5GglnzsZ4" i z 2022 r. "https://www.youtube.com/watch?v=JJpm4jpP7UI".

Ale, że każda okazja do modlitwy jest dobra oraz, że jest okazja, w której w jednym czasie wiele osób będzie się jednoczyć w modlitwie, warto godzinkę 12.00 - 13.00 wykorzystać np. włączając się we wspólne odmawianie różańca, wspólną adorację (w wielu parafiach jest). Podjęcie tej formy modlitwy nie jest (i nie może być) akceptacją tych prywatnych objawień - o tym należy pamiętać (i to jasno deklarować!) - pomimo tego, że różne środowiska i pobożności, będą ten fakt komunikować (że Maryja coś obiecała). I choć sama inicjatywa przyjścia na godzinną adoracje jest godna pochwały to przypominam, że w Ofierze Mszy Świętej dokonuje się Dzieło naszego Odkupienia. A Sakramenty to najpewniejszy i najszerszy "kanał" łaski. Poza tym, warto zobaczyć (odkryć) wielkie źródło łaski w regularnej, częstej (nawet codziennej) adoracji Najświętszego Sakramentu.

Ważny głos: [Ks. Andrzej Muszala: Tzw. „Godzina łaski”], który streszcza się w stwierdzeniu "Nie ma czegoś takiego jak „godzina łaski”".

Dlatego warto tego dnia podjąć szczególną formę modlitwy (nie ze względu na objawienie prywatne, ale ze względu na uroczystość). Możesz w niej prosić i otrzymać łaski uzdrowienia, wyzwolenia z nałogu, nawrócenia nie tylko dla siebie ale też innych. Gdziekolwiek jesteście i na ile czas Wam pozwoli. Jeśli masz w swoim sercu jakąś intencję - oddaj ją Mamie! I zawsze pamiętaj, że największą godziną łaski jest każda Msza Święta, zaś godzina adoracji to piękna praktyka. Ale nie ograniczaj się do tej jednej godziny, jak gdyby, poza nią Bóg był obojętny na twoją modlitwę i skąpił ci swojej łaski.

 

Po czwarte: 8 grudnia jest Europejskim Dniem Ewangelizacji. Nie wiedzieliście o tym? ;) Ja powiem szczerze też, ale ostatnio czytałem stare numery pisma "Oaza" i tam natrafiłem na taki termin (był to nr z 1995r). Odnoszono się w nim do świętowania tego dnia w roku 1991 i właśnie 1995 (myślę, że było to na kanwie świeżości papieskiej encykliki). Sama myśl na "Europejski Dzień Ewangelizacji" jest to związana z rocznicą podpisania wyjątkowego i proroczego dokumentu, a mianowicie Adhortacji Apostolskiej św. Pawła VI Evangelii Nuntiandi (8 grudnia 1975). Warto się z nią zapoznać, bo dokument czyta się łatwo i jest niezwykle inspirujący.

Szkoda, że ten Europejski dzień nie stał się Ogólnoświatowym Dniem Ewangelizacji, a i sama idea Europejskiego jakoś szybko zaniknęła, bo przeglądając internet nie natrafiłem na jakieś wzmianki o oficjalnym ustanowieniu tego dnia, czy relacji z jego obchodów.

 

Po piąte: Przy okazji tej daty jeszcze warto wspomnieć dwa inne dokumenty. 8 grudnia 1956 roku kończy się Sobór Watykański II. Na jego zakończenie 7 grudnia 1965 podpisano między innymi dekret soborowy o misyjnej działalności Kościoła (jak widzicie Evangelii Nuntiandii powstaje w 10 rocznicę podpisania tego dokumentu). 7 grudnia 1990 (w 25 rocznicę) św. Jan Paweł II podpisuje Encyklikę Redemptoris Missio.

 

Po szóste: modlimy się za zakony żeńskie, instytuty życia zakonnego, o nowe powołania.

 

Po siódme: warto przeczytać teksty: o. Jacek Salij "Pytania nieobojętne: Niepokalane Poczęcie" lub o. Dariusza Kowalczyka SJ "O co chodzi z Niepokalanym Poczęciem?" (Idziemy nr 50/2012).

 

Po ósme: jest to dobry dzień do  modlitwy, szczególnie przez wstawiennictwo Niepokalanej: [Modlitwy w dzień Niepokalanego Poczęcia]; [Modlitwy przez wstawiennictwo Maryi - część pierwsza (I)]; [Modlitwy przez wstawiennictwo Maryi - część druga (II)] lub [Akt oddania się Niepokalanemu Poczęciu] czy [Akt oddania się Niepokalanej (św. Maksymilian Kolbe)].

 

 

 

 

Modlitwa św. Jana Pawła II

do NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji.

Maryjo, w poranek Pięćdziesiątnicy wsparłaś Swą modlitwą początek ewangelizacji, podjętej przez apostołów za sprawą Ducha Świętego. Także dzisiaj, w czasach niepokoju i nadziei, otaczaj nieustanną opieką i prowadź Kościół, który spełniając nakaz Chrystusa Pana niesie dobrą nowinę o Zbawieniu ludziom i narodom, we wszystkich zakątkach ziemi. Wskazuj nam drogi życia, umacniaj w godzinie próby, abyśmy dochowując wierności Bogu i człowiekowi umieli z pokorą i odwagą przekazywać na falach eteru umysłom i sercom wszystkich ludzi radosną wieść o Chrystusie, Odkupicielu człowieka. AMEN.

 

Niepokalana Matko Kościoła - Gwiazdo Nowej Ewangelizacji. Módl się za nami! Prowadź nas!

 

 

 

 

 
    MODLITWA JANA PAWŁA II (z Evangelium vitae)

        O Maryjo, jutrzenko nowego świata,
        Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia:
        spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze
        dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat,
        ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia,
        mężczyzn i kobiet - ofiary nieludzkiej przemocy,
        starców i chorych zabitych przez obojętność
        albo fałszywą litość.
        Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna
        potrafili otwarcie i z miłością głosić
        ludziom naszej epoki Ewangelię życia.
        Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej
        jako zawsze nowego daru,
        radość wysławiania jej z wdzięcznością
        w całym życiu
        oraz odwagę czynnego i wytrwałego
        świadczenia o niej, aby mogli budować,
        wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli,
        cywilizację prawdy i miłości
        na cześć i chwałę Boga Stwórcy,
        który miłuje życie.


 

 

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.